LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

1995 m. rugsėjo 12 d. Nr. I-1037

Vilnius

 

Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1985, Nr. 1-1; 1990, Nr. 1-8; 1992, Nr. 21-610; 1994, Nr. 14-228, Nr. 58-1132; 1995, Nr. 55-1356, Nr. 59-1470):

1. 163 straipsnį išdėstyti taip:

163 straipsnis. Mažmeninės prekybos taisyklių ir Viešojo

maitinimo taisyklių pažeidimas

Mažmeninės prekybos taisyklių ir Viešojo maitinimo taisyklių pažeidimas -

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų litų.“

2. Papildyti Kodeksą 1639 straipsniu:

1639 straipsnis. Lietuvos Respublikos prekybos įmonėse

pirktų prekių keitimo taisyklių pažeidimas

Lietuvos Respublikos prekybos įmonėse pirktų prekių keitimo taisyklių pažeidimas –

užtraukia baudą šių įmonių vadovams ir kitiems pareigūnams nuo vieno šimto iki trijų šimtų litų.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų litų.“

3. 221 straipsnio pirmojoje dalyje po skaičių „160–163“ įrašyti skaičių „1639“.

4. 222 straipsnyje po skaičių „160–163“ įrašyti skaičių „1639“.

5. 2591 straipsnio pirmosios dalies:

1) 1 punkto aštuntojoje pastraipoje po skaičiaus „1631“ įrašyti skaičių „1639“;

2) 1 punkto septynioliktojoje pastraipoje po skaičiaus „163“ įrašyti skaičių „1639“;

3) 2 punkte po skaičiaus „1631“ įrašyti skaičių „1639“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________