LIETUVOS RESPUBLIKOS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. birželio 9 d. Nr. X-238

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 9-215)

 

1 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis.     Sportininkų ir jų trenerių, gydytojų, masažuotojų ir mokslininkų skatinimas

Didelio meistriškumo sportininkams, kuriems reikalinga valstybės parama rengtis tarptautinėms varžyboms, atstovauti jose Lietuvai, gali būti mokamos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės stipendijos.

Stipendijas skiria Kūno kultūros ir sporto departamentas atitinkamų sporto šakų federacijų (draugijų, asociacijų), Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir savivaldybių administracijų sporto padalinių teikimu.

Skiriant stipendiją, sportininkas ir Kūno kultūros ir sporto departamentas sudaro sutartį. Joje numatomi sportininko įsipareigojimai tinkamai rengtis varžyboms ir dalyvauti jose, sportininko atsakomybė už sutartyje nurodytų įsipareigojimų neįvykdymą, taip pat kitos įstatymams neprieštaraujančios sąlygos.

Taip pat gali būti skiriamos Vyriausybės nustatyto dydžio premijos sportininkams ir jų treneriams, gydytojams, masažuotojams ir mokslininkams, mokamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kūno kultūros ir sporto departamentui.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS