LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. 511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. liepos 10 d. Nr. 1100

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 1997, Nr. 33-834; 2000, Nr. 98-3106) ir išdėstyti 4 priedą nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šiame nutarime nurodyti tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatomi iš 2002 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete ir savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui patvirtintų asignavimų.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511

4 priedas

(Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2002 m. liepos 10 d.

nutarimo Nr. 1100 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS, MINISTERIJŲ,

VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ, KITŲ VALDYMO INSTITUCIJŲ, APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ, SAVIVALDYBIŲ DARBUOTOJŲ, NEPRISKIRIAMŲ

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KATEGORIJAI, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigos

Koeficientas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerijos

Vyriausybės įstaigos, kitos valdymo institucijos, apskričių viršininkų administracijos, savivaldybės

Skyrių, kitų struktūrinių padalinių vadovai

6–20

5,6–16

Specialistai (vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas, specialistas)

5–18

4,7–13

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

4,6–16

4,5–10

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

4,21–6

4,21–5,8

Pastabos:

1. Struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu vadovų.

2. Ministro Pirmininko sekretorės-referentės (sekretoriaus-referento) tarnybinio atlyginimo dydis (koeficientais) – 11–20.

3. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šio nutarimo 4 priede ministerijoms nustatytus tarnybinius atlyginimus (koeficientais).

4. Seniūnijų darbuotojų, nepriskiriamų valstybės tarnautojų kategorijai, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šio nutarimo 1 priedą.

5. Darbininkams gali būti taikomos šio nutarimo 3 priede nustatytos darbo apmokėjimo sąlygos.

______________