LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PAVOJINGŲ DARBŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 1386

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 2000, Nr. 95-2968) 30 straipsnio 5 dalimi bei Saugos ir sveikatos darbe teisės aktų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, rengimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 452 (Žin., 2001, Nr. 35-1196), 10 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pavojingų darbų sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 1251 „Dėl pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 98-1943);

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 817 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašo, Įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos, Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos patvirtinimo ir valstybės institucijų, atsakingų už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą, paskyrimo, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1251 „Dėl potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053) 5 punktą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386

 

PAVOJINGI DARBAI

 

1. Pavojingas darbas – darbas, pasižymintis didesne profesine rizika, kuriai esant traumos ar kitokia darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio yra didesnė.

2. Šiame sąraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme (Žin., 1993, Nr. 55-1064; 2000, Nr. 95-2968) ir kituose darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Prie pavojingų darbų priskiriama:

3.1. darbas elektros srovės pavojingumo atžvilgiu pavojingose ir labai pavojingose patalpose, nurodytose Saugos taisyklėse eksploatuojant elektros įrenginius DT 11-02, patvirtintose ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 40 (Žin., 2002, Nr. 27-974), taip pat veikiančių elektros įrenginių srovinių grandinių, skirtų didesnei kaip 10 A srovei ir esant grandinių įtampai, aukštesnei kaip 50 V (kintamajai srovei) ir aukštesnei kaip 75 V (nuolatinei srovei), remonto ir (ar) derinimo darbai;

3.2. darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais, nurodytais Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 36-987) 3 straipsnio 24 dalyje, ir jų atliekomis;

3.3. darbai, nurodyti Darboviečių įrengimo statybvietiese nuostatų, patvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 184/282 (Žin., 1999, Nr. 7-155), 2 priede, ir darbai su bet kuriomis medžiagomis, turinčiomis asbesto;

3.4. šie darbai:

3.4.1. mechaninis medienos, metalų ir kitų medžiagų apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma;

3.4.2. krovinių kėlimas rankomis, esant veiksniams, nurodytiems Krovinių kėlimo rankomis bendrųjų nuostatų, patvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 1998 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 134/493 (Žin., 1998, Nr. 79-2242), A ir B prieduose;

3.4.3. krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius;

3.4.4. laivuose, iš jų žvejybos laivuose ir kituose plaukiojančiuose įrenginiuose;

3.4.5. darbo vietose, kuriose triukšmo poveikio darbuotojui dydis per dieną gali viršyti 85 dBA;

3.4.6. šuliniuose, iškasose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose (išskyrus požemines pėsčiųjų perėjas ir pervažas), uždarose bet kokių medžiagų talpyklose ir iš dalies uždarose ir ankštose patalpose ar iš dalies uždarose mašinų ir kitų įrenginių angose;

3.4.7. atliekami aukščiau kaip 5 metrai nuo žemės paviršiaus ar grunto, perdengimo, pastolių ar grindų paviršiaus, kai pagrindinė apsaugos nuo kritimo priemonė yra apraišai (apsaugos nuo kritimo diržai);

3.4.8. su augalų apsaugos priemonėmis;

3.4.9. su plėšriaisiais ir kitais pavojingais gyvūnais;

3.4.10. su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radioaktyviosiomis medžiagomis ir jų atliekomis;

3.4.11. šalia elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių, kurių skleidžiama spinduliuotė viršija leistiną lygį;

3.4.12. hidroelektrinių, hidrotechninių įrenginių konstrukcijų, kurių patvankos aukštis didesnis kaip 3 metrai, rekonstravimas ir kapitalinis remontas;

3.4.13. po vandeniu (naro darbai);

3.4.14. cirke;

3.5. miško ruošos darbai (stačiojo miško kirtimas, vėjavartų, vėjalaužų likvidavimas);

3.6. gręžimo darbai, išgaunant naudingąsias iškasenas;

3.7. elektros, ryšių bei laidinio radijo oro ir požeminių linijų, dujotiekių, naftotiekių ar kitų produktotiekių vamzdynų įrengimo, išmontavimo darbai;

3.8. grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;

3.9. žemės darbai patogeniškai užterštame dirvožemyje, požeminių elektros tinklų, dujotiekio ir kitų požeminių komunikacijų (3.7 punktas) apsauginėse zonose;

3.10. darbai potencialiai sprogioje aplinkoje, nurodyti Darbuotojų, dirbančių potencialiai sprogioje aplinkoje, saugos nuostatuose, patvirtintuose socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 2001, Nr. 1-16);

3.11. remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose;

3.12. traukinių sąstatų formavimas (išformavimas), traukinių techninė apžiūra jų stovėjimo vietose ir darbai eksploatuojamuose geležinkelio ruožuose, automobilių kelių važiuojamosiose juostose;

3.13. psichikos ligonių ir sergančiųjų alkoholine, toksikologine psichoze gydymas ir priežiūra;

3.14. sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pavojingomis arba ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams, epidemijų profilaktikos priemonių įgyvendinimas pavojingų arba ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, nurodytuose Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069);

3.15. valstybinių veterinarijos inspektorių pareigų vykdymas, veterinarijos gydytojų bei felčerių paslaugos;

3.16. darbai su potencialiai pavojingais įrenginiais, potencialiai pavojingų įrenginių remonto darbai, išskyrus potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimą;

3.17. inkasatorių, apsaugos darbuotojų ar budėtojų, saugančių pastatus, patalpas ar kitus objektus, darbas;

3.18. gaisrų gesinimas, gelbėjimo darbų vykdymas pramoninių ir transporto avarijų vietose, gaivalinių nelaimių padarinių, cheminių ir radiacinių incidentų likvidavimas;

3.19. kiti darbai, atliekami pavojingų darbų atlikimo vietose (zonose), išskyrus nurodytuosius šio sąrašo 3.17 punkte.

______________