LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ĮSTATYMO PREAMBULĖS IR 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2003 m. lapkričio 3 d. Nr. IX-1803

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 34-933; 1994, Nr. 42-758)

 

1 straipsnis. Preambulės pakeitimas

Preambulės pirmoje pastraipoje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje“ įrašyti žodžius „Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje“ ir šią pastraipą išdėstyti taip:

„Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti.“

 

2 straipsnis. 1 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kiti asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvoje, ne jaunesni kaip 14 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais, numatytais įstatymų“ įrašyti žodžius „Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turi teisę laisvai jungtis į profesines sąjungas ir dalyvauti jų veikloje.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 ROLANDAS PAKSAS

______________