VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL perkančiųjų organizacijų registracijos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2009 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1S-83

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986) 4 straipsnio 5 dalimi, 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

tvirtinu Perkančiųjų organizacijų registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                             Rimgaudas Vaičiulis

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1S-83

 

PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Perkančiųjų organizacijų registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja prašymų užregistruoti perkančiąją organizaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai ir nagrinėjimą, perkančiųjų organizacijų atsakomybę naudojantis CVP IS.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

II. registracijos prašymų pateikimas

viešųjų pirkimų tarnybai ir nagrinėjimas

 

3. Perkančioji organizacija registruojasi CVP IS pateikdama Viešųjų pirkimų tarnybai registracijos prašymą (toliau – Prašymas). Prašymas suformuojamas užpildžius registracijos formą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Registracija CVP IS yra nemokama.

4. Perkančioji organizacija registracijos formoje nurodo:

4.1. Juridinių asmenų registre kaupiamus ir saugomus duomenis: perkančiosios organizacijos pavadinimą, kodą;

4.2. adresą ir kontaktinius duomenis;

4.3. trumpą veiklos aprašymą;

4.4. savo, kaip perkančiosios organizacijos, tipo kodą. Perkančiųjų organizacijų tipų kodai patvirtinti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4 „Dėl viešųjų pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos ir viešųjų pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 9-344; 2008, Nr. 104-4014);

4.5. pasirenkamą narystę CVP IS (perkančioji organizacija, tiekėjas arba abi narystės);

4.6. prisijungimo prie CVP IS informaciją: perkančiosios organizacijos CVP IS naudotojo prisijungimo duomenis.

5. Perkančiosios organizacijos vadovo arba įgalioto asmens pasirašytas bei antspaudu patvirtintas prašymas pateikiamas Viešųjų pirkimų tarnybai. Jeigu prašymas siunčiamas faksu, jo originalas privalo būti pateiktas Viešųjų pirkimų tarnybai ir paštu ar per kurjerį. Tuo atveju, kai prašymą pasirašo ne perkančiosios organizacijos vadovas, o jo įgaliotas asmuo, Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę pareikalauti, kad būtų pateiktas įgaliojimas, įrodantis, kad šis asmuo turi teisę pasirašyti Viešųjų pirkimų tarnybai pateikiamą prašymą.

6. Prašymas užregistruoti perkančiąją organizaciją CVP IS laikomas pateiktu tą dieną, kai jį gauna Viešųjų pirkimų tarnyba.

7. Prašymai užregistruoti perkančiąją organizaciją CVP IS išnagrinėjami per 3 darbo dienas.

8. Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimas dėl prašymo užregistruoti CVP IS perkančiajai organizacijai pranešamas elektroniniu paštu, nurodytu prašyme.

 

III. perkančiosios organizacijos atsakomybė

 

9. Perkančioji organizacija, pateikdama Viešųjų pirkimų tarnybai prašymą dėl registracijos CVP IS, kartu patvirtina, kad susipažino su naudojimosi CVP IS nuostatais, CVP IS saugumo politika ir šią politiką įgyvendinančiais dokumentais, su jais sutinka bei įsipareigoja jais vadovautis.

10. Perkančioji organizacija užtikrina, kad, pasikeitus prašyme nurodytiems duomenims, jie bus pakeisti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo naujos informacijos atsiradimo. Pakeitimus CVP IS atlieka pati perkančioji organizacija.

11. CVP IS registruota perkančioji organizacija pati sukuria savo CVP IS naudotojus (perkančiosios organizacijos ar kitų organizacijų darbuotojus, ekspertus ir panašiai) ir juos tinkamai administruoja.

12. Perkančiosios organizacijos CVP IS naudotojai privalo saugoti jiems suteiktus prisijungimo duomenis ir niekam jų neperduoti. Atsakomybė už visus su naudotojo prisijungimo duomenimis CVP IS atliktus veiksmus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus tenka asmeniui, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys.

13. Už perkančiosios organizacijos atliekamų veiksmų CVP IS atitikimą Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams atsako perkančioji organizacija.

 

iV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Perkančiosios organizacijos, užsiregistravusios CVP IS iki šio Tvarkos aprašo įsigaliojimo, neturi iš naujo Viešųjų pirkimų tarnybai teikti prašymų dėl registracijos CVP IS.

15. Perkančiųjų organizacijų pateikti prašymai saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________