Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo nr. 534 „dėl lietuvos respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1256

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899):

1.1. Pripažinti netekusiu galios 1.3 punktą.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 1.4 punktą.

1.3. Pripažinti netekusiu galios 1.5 punktą.

1.4. Nurodytuoju nutarimu patvirtintuose Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose:

1.4.1. Papildyti nauju 8.13 punktu (ankstesnįjį 8.13 punktą laikant 8.14 punktu):

„8.13. kasmet atnaujina ir skelbia vietovės pataisos koeficientus ir nekilnojamojo turto (žemės sklypų ir statinių) vertinimo duomenis;“.

1.4.2. Įrašyti 9.9 punkte vietoj žodžių „(toliau vadinama – vykdytojas)“ žodžius „nurodytų šių Nuostatų 12 punkte“.

1.4.3. Papildyti nauju 9.10 punktu (ankstesnįjį 9.10 punktą laikant 9.11 punktu):

„9.10. užsakovo (-ų) prašymu parengia kadastro tvarkytojo archyve saugomos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopiją;“.

1.4.4. Išdėstyti 12 punktą taip:

„12. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato matininkai arba matininkai ekspertai (toliau vadinama – vykdytojai), o formuojant žemės sklypus kaimo gyvenamosiose vietovėse nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kadastro duomenis gali nustatyti ir asmenys, turintys kvalifikacinius leidimus, išduotus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1093 „Dėl Kvalifikacinių leidimų dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 92-2311) nustatyta tvarka.“

1.4.5. Išdėstyti 14 punktą taip:

„14. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų metu nustatomi nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje. Vienam žemės sklypui gali būti nustatyti vienas ar daugiau žemės naudojimo būdų ir pobūdžių, jeigu tai numatyta teritorijų planavimo dokumente.“

1.4.6. Išdėstyti 15 punktą taip:

„15. Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:

15.1. įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją;

15.2. keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir (ar) pobūdį;

15.3. formuojant valstybinės žemės sklypus (išskyrus žemės sklypus nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui kaimo gyvenamosiose vietovėse);

15.4. perleidžiant kitų asmenų nuosavybėn miestuose esančius privačios žemės sklypus (jų dalis), kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose;

15.5. žemės sklypo savininkui ar valstybinės žemės naudotojui pageidaujant.“

1.4.7. Išdėstyti 16 punktą taip:

„16. Formuojant žemės sklypus kaimo gyvenamosiose vietovėse nuosavybės teisėms atkurti ir asmeniniam ūkiui, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinatės nustatomos grafiškai pagal naujausią kartografinę medžiagą. Šiuo atveju žemės sklypai ženklinami vadovaujantis Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1P-209 (Žin., 2005, Nr. 136-4903), o žemės sklypo kadastro duomenų byla rengiama vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2008, Nr. 93-3690).“

1.4.8. Pripažinti 17 punktą netekusiu galios.

1.4.9. Išbraukti 18 punkte žodžius „jeigu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas jų statybos leidimas ir (ar) pripažinimas tinkamais naudoti“.

1.4.10. Išdėstyti 20 punktą taip:

„20. Žemės sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ar kiti teisės aktai, ir tik taip, kad po padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalingas žemės plotas būtų suformuotas kaip vienas žemės sklypas. Žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai), taip pat tuos atvejus, kai žemės sklypas formuojamas statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, daliai eksploatuoti, jeigu kitai šio statinio daliai eksploatuoti reikalingas žemės sklypas suformuotas iki Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 28-868) įsigaliojimo dienos (2004 m. vasario 21 d.).“

1.4.11. Išdėstyti 21 punktą taip:

„21. Žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes už ankstesnių matavimų priemones, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto, bet neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Tais atvejais, kai atlikus kadastrinius matavimus nustatoma, kad ploto skirtumas didesnis, vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinį žemėtvarkos skyrių (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius), kuris, per 30 dienų išnagrinėjęs paženklintojo ir su juo besiribojančių žemės sklypų suformavimo dokumentus ir kitą kartografinę medžiagą, nustato žemės sklypo ploto skirtumo priežastis ir surašo išvadą dėl žemės sklypo ribų patikslinimo vietovėje ir teritorijų planavimo dokumento patikslinimo būtinumo. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos rengimo darbai tęsiami vadovaujantis žemėtvarkos skyriaus išvadomis. Kai žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti nuo valstybinio geodezinio pagrindo (globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau vadinama – GPS) 1, 2 ir 3 klasių tinklų ar Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo nuostatų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1P-58 (Žin., 2008, Nr. 64-2441) (toliau vadinama – LitPOS), punktų, žemės sklypo plotas negali skirtis nuo anksčiau geodeziniais prietaisais sąlyginėse ir vietinėse koordinačių sistemose nustatyto žemės sklypo ploto daugiau už geodeziniams matavimams leidžiamą ploto santykinę paklaidą 1/1000.“

1.4.12. Išdėstyti 30 punktą taip:

„30. Kadastro tvarkytojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia šių Nuostatų 28 punkte nurodytus vykdytojui reikalingus dokumentus arba motyvuotą rašytinį atsisakymą pateikti duomenis. Vykdytojui teikiamo duomenų paketo, taip pat vykdytojų rengiamų ir kadastro duomenų byloje komplektuojamų dokumentų (skaitmenine forma) formatus nustato kadastro tvarkytojas. Kadastro tvarkytojo nustatyti skaitmenine forma teikiamų ir gaunamų dokumentų formatai turi būti suderinti su Nacionaline žemės tarnyba.“

1.4.13. Išdėstyti 32.1.1.3 punktą taip:

„32.1.1.3. jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku neatvyksta, darbai tęsiami be kviestinių asmenų. Neatvykusiems kviestiniams asmenims vykdytojas registruotu laišku išsiunčia žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto kopiją ir žemės sklypo plano fragmentą (ištrauką), kur nurodomi paženklinimo metu nustatyti paženklintojo ir besiribojančio žemės sklypo ribų posūkio taškai, jų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ir šių žemės sklypų kadastro numeriai. Be to, kviestiniams asmenims pranešama, kad pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu surašyto žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto gali pateikti vykdytojo nurodytu adresu raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto kopijos ir žemės sklypo plano fragmento (ištraukos) gavimo;“.

1.4.14. Išdėstyti 32.1.1.5 punktą taip:

„32.1.1.5. kviestiniams asmenims pareiškus pastabų raštu, vykdytojas pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (ženklinamo ir besiribojančių) suformavimo dokumentus (žemės sklypo planus, lauko matavimų abrisus, žemės sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktus ir kitą kartografinę medžiagą) išnagrinėja pastabas ir per 5 darbo dienas nuo pastabų pateikimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypų ribas vietovėje. Dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi. Jeigu priimamas sprendimas netikslinti paženklintojo žemės sklypo ribų, apie tai vykdytojas raštu informuoja pastabas pateikusius kviestinius asmenis;“.

1.4.15. Papildyti šiuo 32.1.1.7 punktu:

„32.1.1.7. jeigu ženklinamo žemės sklypo riba nustatoma hidrografinio objekto (upelis, melioracijos griovys ar panašiai) viduriu, šią bendrą ribą turinčio (-ių) kitų žemės sklypo (-ų) savininkai dalyvauti ženklinant žemės sklypą nekviečiami;“.

1.4.16. Papildyti šiuo 32.1.1.8 punktu:

„32.1.1.8. žemės sklypo ribos posūkio taškai, paženklinti riboženkliais arba sutampantys su stabiliais vietovės objektais, fotografuojami Nacionalinės žemės tarnybos nustatytais atvejais. Ribos posūkio taškų fotografavimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba;“.

1.4.17. Išdėstyti 32.1.2 punktą taip:

„32.1.2. kadastriniais matavimais nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų, riboženklių ir ne mažiau kaip dviejų kiekvieno sklype esančio statinio (išskyrus laikiną statinį) kerčių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje, užtikrinant, kad pagal statinio matavimus būtų galima nustatyti jo išorinį kontūrą:

32.1.2.1. bent du žemės sklypo riboženklius būtina susieti su valstybiniu geodeziniu pagrindu, nurodant geodezinio punkto kodą arba numerį ir pavadinimą. Jeigu kadastriniai matavimai atliekami nuo LitPOS, nurodomas matavimų sesijos, prisijungiant prie LitPOS, laikas;

32.1.2.2. matavimai atliekami GPS prietaisais, planimetriniais ėjimais, linijinėmis kampinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija ir kitais matavimais, jeigu jų tikslumas atitinka šiuos reikalavimus:

32.1.2.2.1. susiejant su geodeziniu pagrindu GPS prietaisais, koordinačių nustatymo valstybinio geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu vidutinė kvadratinė klaida neturi viršyti 0,1 metro, kai susiejami žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai, sklypai kaimuose ir miesteliuose, ir 0,05 metro, kai susiejami žemės sklypai miestuose. Pradiniais punktais pasirenkami GPS tinklų punktai. Tokie pat tikslumo reikalavimai taikomi ir susiejant kampinėmis ar linijinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija, kombinuotais tinklais;

32.1.2.2.2. kai matuojami žemės sklypai, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais valstybinėje koordinačių sistemoje išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas miestuose neturi būti didesnis kaip 0,1 metro, kitose teritorijose ne daugiau kaip 0,3 metro. Bendriems riboženkliams paliekamos tiek ankstesnių, tiek vėlesnių matavimų metu nustatytos koordinatės. Jeigu kadastro žemėlapyje žymimos žemės sklypo ribos, nustatytos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, neleistinu dydžiu nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje gretimo žemės sklypo ribomis, nustatytomis ne valstybinėje koordinačių sistemoje, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje žymimos Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje laikantis kadastro žemėlapio tikslinimo techninių reikalavimų, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1P-3 (Žin., 2006, Nr. 8-311);

32.1.2.3. koordinuojamų taškų koordinatės apskaičiuojamos 0,01 metro tikslumu. Jeigu susiejimo su valstybiniu geodeziniu pagrindu ar su šia sistema susietomis vietinėmis koordinačių sistemomis tinklas išlyginamas ir koordinatės skaičiuojamos valstybinėje koordinačių sistemoje, linijų ilgiams įvedama pataisa dėl projekcijos;“.

1.4.18. Išdėstyti 32.1.7 punktą taip:

„32.1.7. pagal Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tvarkytojo pateiktus duomenis apskaičiuojama žemės sklype esančių miško medynų vidutinė rinkos vertė;“.

1.4.19. Papildyti nauju 32.1.8 punktu (ankstesniuosius 32.1.8 ir 32.1.9 punktus laikant 32.1.9 ir 32.1.10 punktais):

„32.1.8. parengiamas žemės sklypo planas. Žemės sklypo planas turi būti suderintas su žemėtvarkos skyriumi;“.

1.4.20. Įrašyti 32.2.2 punkto antrajame sakinyje vietoj žodžių „jame įbraižomi pamatuoti statiniai“ žodžius „Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka“.

1.4.21. Įrašyti 32.2.3 punkte vietoj žodžių „pastato, suformuoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas“ žodį „statinio“.

1.4.22. Išdėstyti 32.2.4.2 punktą taip:

„32.2.4.2. nebaigti statyti ar fiziškai pažeisti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus. Nebaigtuose statyti statiniuose atskirų nekilnojamųjų daiktų (butų, kitų patalpų) kadastro duomenų bylos gali būti sudaromos, jeigu statinys pastatytas tiek, kad galima apskaičiuoti atskirų nekilnojamųjų daiktų bendrą plotą ir vertę, aprašyti juos šių Nuostatų nustatyta tvarka, ir jeigu nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta šio statinio kadastro duomenų byla, kadastro duomenys įrašyti į kadastrą;“.

1.4.23. Išdėstyti 32.2.6 punktą taip:

„32.2.6. nustatoma statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir pavadinimas, įrašomas adresas pagal Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), statinio statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai. Pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties klasifikacija pateikiama šių Nuostatų 3–5 prieduose;“.

1.4.24. Išbraukti 32.2.11 punkte žodžius „(du egzemplioriai)“.

1.4.25. Įrašyti 34 punkto antrajame sakinyje vietoj žodžio „analogine“ žodį „spausdintine“.

1.4.26. Išdėstyti 35.1 punktą taip:

„35.1. žemės sklypų planai turi būti rengiami naudojantis šia naujausia kartografine medžiaga:

35.1.1. ortofotografiniais 1:10000 mastelio žemėlapiais spausdintine ar skaitmenine forma;

35.1.2. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių 1:2000–1:5000 mastelio ortofotografiniais žemėlapiais spausdintine ar skaitmenine forma;

35.1.3. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių topografiniais planais 1:500–1:1000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis, miestų, miestelių ir gyvenamųjų vietovių topografiniais žemėlapiais 1:2000 mastelio spausdintine ar skaitmenine formomis;

35.1.4. Lietuvos teritorijos georeferenciniu pagrindu;“.

1.4.27. Pripažinti netekusiu galios 35.2 punktą.

1.4.28. Išbraukti 35.3 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „(išskyrus sodininkų bendrijų narių sklypus)“.

1.4.29. Išdėstyti 35.3.2 punktą taip:

„35.3.2. užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio linijų susikirtimo taško koordinačių reikšmė valstybinėje koordinačių sistemoje;“.

1.4.30. Įrašyti 35.3.4 punkte po žodžio „tarp“ žodžius „riboženkliais paženklintų“.

1.4.31. Išbraukti 36.3.6 punkte žodį „ūkio“.

1.4.32. Išdėstyti 36.3.7 punktą taip:

36.3.7. nekilnojamieji daiktai ir saugomos teritorijos, dėl kurių žemės sklypui (-ams) taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai, taip pat žemės servitutai. Apsaugos zonos, kuriose taikomos nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, žemės sklypo plane nežymimos;“.

1.4.33. Išbraukti 36.3.8 punkte žodžius „ir nesudėtingus, kuriems nereikia statybos leidimo“.

1.4.34. Įrašyti 36.3.9 punkte vietoj žodžių „detaliuosius planus“ žodžius „teritorijų planavimo dokumentus“.

1.4.35. Įrašyti 37 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „bendros formos“ žodžius „laikantis šių reikalavimų“.

1.4.36. Įrašyti 37.4 punkto trečiajame sakinyje vietoj žodžio „identiškas“ žodį „vienodas“.

1.4.37. Išbraukti 37.6 punkto trečiajame sakinyje žodį „braižoma“.

1.4.38. Išdėstyti 37.7 punktą taip:

„37.7. Apatinėje lentelės dalyje, pirmojoje skiltyje, nurodomos žemės sklypo centro koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Paskutinėje eilutėje turi būti vykdytojo parašas, vardo pirmoji raidė, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris ir pasirašymo data.“

1.4.39. Įrašyti 37.8 punkte vietoj žodžių „ir 48 straipsnius“ žodį „straipsnį“.

1.4.40. Papildyti šiuo 37.9 punktu:

„37.9. plano kitos pusės dešinėje į lenteles surašomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos ir servitutai (nurodant jų plotus).“

1.4.41. Išdėstyti 38 punktą taip:

„38. Duomenys statinių išdėstymo planams sudaryti gaunami horizontalinės nuotraukos metodais (linijiniais, kampiniais ir kombinuotaisiais matavimais). Matavimų tikslas – gauti duomenis, leidžiančius sudaryti nekilnojamųjų daiktų išdėstymo reikiamo mastelio planus ir šiuos nekilnojamuosius daiktus tarpusavyje susieti. Atliekant lauko matavimus, naudojamasi žemės sklypų kadastrinių matavimų duomenimis (jų planais).“

1.4.42. Išdėstyti 39 punktą taip:

„39. Sudarant statinių, kuriems nesuformuotas ar negali būti suformuotas žemės sklypas, išdėstymo planą, jame įbraižomi visi nekilnojamieji daiktai, kurių kadastriniai matavimai atliekami.“

1.4.43. Įrašyti 40 punkte vietoj žodžio „objekto“ žodį „statinio“.

1.4.44. Išdėstyti 41.1 punktą taip:

„41.1. Naudojamasi abrisu ir kita turima pagalbine kartografine medžiaga. Planai braižomi A0–A4 formato popieriaus lapuose. Pagrindinis plano mastelis M 1:500. Atsižvelgiant į statinio dydį, detalumą ir sudėtingumą, mastelis gali būti 1:1000 arba 1:2000.“

1.4.45. Išdėstyti 42 punktą taip:

„42. Aukštų planai sudaromi tik pagrindiniams pastatams. Pagrindinio pastato priklausinių (toliau vadinama – priklausiniai) aukštų planai sudaromi, kai to pageidauja užsakovas. Jeigu braižomi priklausinio aukštų planai, visi priklausinio kadastro duomenys renkami ir aprašomi kaip pagrindinio pastato.“

1.4.46. Išdėstyti 46 punktą taip:

„46. Rengiant šių Nuostatų 45 punkte nurodytus planus, statinių išdėstymo plano dešiniajame apatiniame kampe taip pat nurodomi vykdytojo rekvizitai ir kvalifikacijos pažymėjimo numeris.“

1.4.47. Išbraukti 48.2 punkte žodžius „(išskyrus sodininkų bendrijų narių sodų sklypus)“.

1.4.48. Išbraukti 49 punkte žodžius „(išskyrus sodininkų bendrijų narių sklypus)“.

1.4.49. Išdėstyti 56 punktą taip:

„56. Žemės sklypo kadastro duomenų formos lentelėse įrašoma žemės sklypo adresas, žemės sklypo kadastro numeris, žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis, žemės sklypo formavimo juridinio dokumento tipas, numeris ir data, žemės sklypo ženklinimo data, duomenys apie žemės naudmenų kiekį ir vertę, žemės naudojimo apribojimus, Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (nurodant jų unikalų numerį) ar neįregistruotus statinius ir statinių savininkus. Jeigu atliekant žemės sklypo kadastrinius matavimus nustatoma, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruoti statiniai nugriauti, duomenys apie juos žemės sklypo kadastro duomenų formoje neįrašomi.“

1.4.50. Išdėstyti 57 punktą taip:

„57. Statinių kadastro duomenų formose aprašomi pagrindinio pastato, priklausinių, jų dalių ir priestatų, kitų statinių ir jų dalių bei patalpos (buto) kadastro duomenys.“

1.4.51. Išdėstyti 58.1 punktą taip:

„58.1. pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris, bendras plotas; duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, karštą vandenį, elektrą, viryklę, vonios kambarį, vėdinimą ir kondicionavimą; statinio buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris), pastato centro koordinatės, plotas bruto, užstatytas plotas, pagrindinių konstrukcijų lyginamieji svoriai;“.

1.4.52. Įrašyti 59 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „Pagalbinio pastato“ žodį „Priklausinio“.

1.4.53. Išdėstyti 59.1 punktą taip:

„59.1. priklausinio, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo ar kapitalinio remonto) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris; duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, elektrą; užstatytas plotas, statinio vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro numeris) ir centro koordinatės;“.

1.4.54. Įrašyti 59.2 punkte vietoj žodžių „pagalbinio pastato“ žodį „priklausinio“.

1.4.55. Įrašyti 60.1 punkte po žodžio „rekonstravimo“ žodžius „ar kapitalinio remonto“.

1.4.56. Įrašyti 61.2 punkte po žodžio „rekonstravimo“ žodžius „ar kapitalinio remonto“.

1.4.57. Išbraukti 63.1 punkte žodžius „ar nesudėtingus statinius, kuriems nereikia statybos leidimo“.

1.4.58. Įrašyti 63.3 punkte vietoj žodžių „laikinų statinių ar nesudėtingų statinių, kuriems nereikia statybos leidimo“ žodžius „laikinus statinius“.

1.4.59. Įrašyti 64.1 punkte vietoj žodžių „skaitmeninės ir analoginės formos“ žodžius „skaitmenine ir spausdintine formomis“.

1.4.60. Įrašyti 64.2 punkte vietoj žodžių „skaitmeninės ir analoginės formos“ žodžius „skaitmenine ir spausdintine formomis“.

1.4.61. Įrašyti 64.6 punkte vietoj žodžių „skaitmeninės ir analoginės formos“ žodžius „skaitmenine ir spausdintine formomis“.

1.4.62. Įrašyti 64.7 punkte vietoj žodžių „skaitmeninės ir analoginės formos“ žodžius „skaitmenine ir spausdintine formomis“.

1.4.63. Įrašyti 64.8 punkte po žodžio „fotonuotraukos“ žodžius „(skaitmenine ir spausdintine formomis)“.

1.4.64. Įrašyti 64.9 punkte po žodžio „žiniaraščiai“ žodžius „(skaitmenine ir spausdintine formomis)“.

1.4.65. Išdėstyti 64.11 punktą taip:

„64.11. kvietimas dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas;“.

1.4.66. Papildyti šiuo 64.12 punktu:

„64.12. statinio statybos teisėtumą patvirtinančių dokumentų kopijos;“.

1.4.67. Papildyti šiuo 64.13 punktu:

„64.13. kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.“

1.4.68. Įrašyti 65.2 punkte vietoj žodžių „žemės sklypo planas parengtas“ žodžius „dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64.1–64.5 ir 64.9 punktuose, parengti“.

1.4.69. Įrašyti 67 punkto antrajame sakinyje vietoj žodžių „3 darbo dienas“ žodžius „10 darbo dienų“.

1.4.70. Išdėstyti 70 punktą taip:

„70. Vykdytojas, su žemėtvarkos skyriumi suderinęs žemės sklypo planą, vieną nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorių perduoda kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip). Kitas nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos egzempliorius laikomas žemėtvarkos skyriuje.“

1.4.71. Papildyti šiuo 701 punktu:

„701. Žemėtvarkos skyrius Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis registruoja vykdytojų teikiamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas ir informaciją apie pateiktas ir grąžintas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų bylas skelbia apskrities viršininko administracijos interneto svetainėje.“

1.4.72. Įrašyti 71 punkte vietoj žodžio „užsakovui“ žodžius „kadastro tvarkytojui (jeigu užsakovo ir vykdytojo sutartyje nenumatyta kitaip)“.

1.4.73. Išdėstyti 74 punktą taip:

„74. Vykdytojo parengtas žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla gali būti teikiami kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai, jeigu vykdytojo ir užsakovo sutartyje dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo numatyta parengto žemės sklypo plano (jeigu buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė patikra arba vykdytojas to pageidauja.“

1.4.74. Išdėstyti 75 punktą taip:

„75. Kadastro tvarkytojas paskiria darbuotoją, kuris priima vykdytojo arba užsakovo teikiamą išankstinei patikrai žemės sklypo planą arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.“

1.4.75. Išdėstyti 76 punktą taip:

„76. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiamas žemės sklypo planas, kartu privaloma pateikti ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą. Šie dokumentai turi būti parengti Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka. Kadastro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo žemės sklypo plano ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto gavimo:

76.1. patikrina, ar:

76.1.1. galima žemės sklypo ribas pažymėti kadastro žemėlapyje;

76.1.2. teisingai apskaičiuotas žemės sklypo plotas;

76.1.3. teisingai nurodyta žemės sklypo centro koordinatė;

76.1.4. teisingai nurodyti linijų ilgiai tarp posūkio taškų;

76.1.5. žemės sklypo ribos atitinka gretimų Nekilnojamojo turto registre įregistruotų ir kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribas;

76.1.6. žemės sklypo ribos nekerta statinių, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai (išskyrus inžinerinius statinius);

76.1.7. žemės sklypo ribos atitinka natūralių vietovės kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) ribas;

76.1.8. teisinga žemės sklypo geografinė padėtis;

76.1.9. pateiktame žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte nurodytų žemės sklypų savininkų duomenys atitinka Nekilnojamojo turto registre esamus duomenis;

76.2. jeigu žemės sklypo planas atitinka šių Nuostatų 76.1 punkte išdėstytas sąlygas, deda spaudą ir padaro žymą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje;

76.3. išankstinės patikros metu nustatęs, kad žemės sklypo planas neatitinka šių Nuostatų 76.1 punkte išdėstytų sąlygų, pateiktuosius dokumentus grąžina juos pateikusiam asmeniui ir raštu nurodo trūkumus.“

1.4.76. Išdėstyti 78 punktą taip:

„78. Kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kadastro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos gavimo:

78.1. atlieka veiksmus, nurodytus šių Nuostatų 76.1 punkte, ir papildomai patikrina, ar:

78.1.1. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra reikiami dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64.1–64.13 punktuose;

78.1.2. tie patys kadastro duomenys, nurodyti skirtinguose nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos dokumentuose, yra vienodi;

78.1.3. kadastro duomenų formose įrašyti visi duomenys, nurodyti šių Nuostatų 55–62 punktuose;

78.1.4. galima statinio ribas pažymėti kadastro žemėlapyje;

78.2. jeigu kadastro duomenų byla atitinka šių Nuostatų 78.1 punkte išdėstytas sąlygas, deda spaudą ir pažymi kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą;

78.3. išankstinės patikros metu nustatęs, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka šių Nuostatų 78.1 punkte išdėstytų sąlygų, grąžina bylą ją pateikusiam asmeniui ir raštu nurodo trūkumus.“

1.4.77. Išdėstyti 82 punktą taip:

„82. Kadastro tvarkytojo iš anksto patikrinta (jeigu ši išankstinė patikra numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje arba buvo atliekama vykdytojo ar užsakovo pageidavimu) ir su žemėtvarkos skyriumi suderinta (jeigu buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla perduodama užsakovui. Užsakovui perduodami ir šių Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodyti dokumentai, parengti skaitmenine forma.“

1.4.78. Išdėstyti 83 punktą taip:

„83. Kartu su prašymu įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis vykdytojas kadastro tvarkytojui pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir šių Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma. Kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašymą padavusiam asmeniui grąžina nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir šių Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma.“

1.4.79. Išbraukti 84 punkte antrąjį sakinį.

1.4.80. Papildyti šiuo 841 punktu:

„841. Teikiant kadastro tvarkytojui prašymą:

841.1. įrašyti ar pakeisti žemės sklypo kadastro duomenis:

841.1.1. apskrities viršininko sprendimas dėl žemės sklypo kadastro duomenų nustatymo ar pakeitimo turi būti pateiktas, kai:

841.1.1.1. nustatomi formuojamų naujų ir pertvarkytų pagal teritorijų planavimo dokumentus žemės sklypų kadastro duomenys;

841.1.1.2. keičiami šie suformuoto žemės sklypo kadastro duomenys:

841.1.1.2.1. pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis;

841.1.1.2.2. žemės sklypo naudojimo būdas ir (ar) pobūdis;

841.1.1.2.3. žemės sklypo plotas (išskyrus atvejus, nurodytus šių Nuostatų 21 punkte);

841.1.1.2.4. žemės sklypo sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis (išskyrus tuos atvejus, kai bendras žemės sklypo plotas kinta ne daugiau už maksimalią leistiną (ribinę) ploto paklaidą, nurodytą šių Nuostatų 1 priede);

841.1.1.2.5. žemės naudojimo specialiosios sąlygos ir saugomų teritorijų apsaugos reglamentai;

841.1.1.2.6. saugomos teritorijos, kuriose yra kultūros paminklų ir kultūros vertybių;

841.1.1.2.7. žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje (išskyrus tuos atvejus, kai dėl žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinačių pasikeitimo žemės sklypo plotas kinta ne daugiau už maksimalią leistiną (ribinę) ploto paklaidą, nurodytą šių Nuostatų 1 priede);

841.1.2. keičiant kadastro duomenis, nenurodytus šių Nuostatų 841.1.1.2 punkte, apskrities viršininko sprendimas kadastro tvarkytojui neteikiamas ir kadastro duomenys keičiami tik pagal asmens prašymą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą;

841.2. statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (kai šiam statiniui jis privalomas) dėl kadastro duomenų įrašymo ar pakeitimo turi būti pateiktas, kai:

841.2.1. nustatomi formuojamo naujo statinio kadastro duomenys;

841.2.2. nekilnojamojo turto registre įregistruotas statinys padalytas, atidalytas, sujungtas, atlikta jo amalgamacija;

841.2.3. keičiami statinio kadastro duomenys po statinio rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindinės naudojimo paskirties pakeitimo;

841.3. pažyma apie nebaigtą statyti statinį turi būti pateikta, kai nekilnojamojo turto registre registruojamas nebaigtas statyti statinys arba keičiasi statinio baigtumo procentas;

841.4 kitais atvejais, nenurodytais šių Nuostatų 841.2 ir 841.3 punktuose, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas ar pažyma apie nebaigtą statyti statinį nepateikiami ir statinių kadastro duomenis kadastro tvarkytojas keičia tik pagal asmens prašymą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.“

1.4.81. Išdėstyti 88.5 punktą taip:

„88.5. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir šių Nuostatų reikalavimus;“.

1.4.82. Išdėstyti 90 punktą taip:

„90. Kai kadastro tvarkytojui pateikta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla parengta pagal šių Nuostatų reikalavimus, kadastro tvarkytojo darbuotojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą. Kadastro tvarkytojas, įrašęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą (ar juos pakeitęs), papildomai kaupia šią informaciją: nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nustačiusio vykdytojo vardas, pavardė, kvalifikacijos pažymėjimo numeris, licenciją turinčio juridinio asmens pavadinimas ir licencijos numeris.“

1.4.83. Išdėstyti 91 punktą taip:

„91. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą (pakeitimą) patvirtinantys dokumentai (nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir šių Nuostatų 106 punkte nurodytas išrašas) užsakovams įteikiami asmeniškai arba jų pageidavimu išsiunčiami paštu.“

1.4.84. Išdėstyti 93 punktą taip:

„93. Sprendimas prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti turi būti rašytinis ir motyvuotas. Atidėdamas sprendimo priėmimą, kadastro tvarkytojas raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį ir nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą, kad būtų pašalinti kadastro tvarkytojo nustatyti trūkumai, trukdantys įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti. Šiuo atveju žemėtvarkos skyrius apie kadastro tvarkytojo nustatytus trūkumus informuojamas pagal šių Nuostatų 125 punkto reikalavimus.

Kai prašomo įregistruoti žemės sklypo ribos nedera su gretimų žemės sklypų, kurių įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą išankstinė patikra atlikta (kadastre padaryta žyma), ribomis, kadastro tvarkytojas šiems trūkumams pašalinti nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą ir raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, nurodydamas sprendimo atidėjimo priežastis. Kartu su sprendimu prašymą atidėti arba atmesti pareiškėjui grąžinami pateiktieji dokumentai.

Kadastro tvarkytojo darbuotojo priimtas sprendimas atmesti prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą (ar juos pakeisti) arba sprendimo priėmimą atidėti įforminamas raštu pagal kadastro tvarkytojo patvirtintą tvarką. “

1.4.85. Pripažinti netekusiu galios 99 punktą.

1.4.86. Išdėstyti 107 punktą taip:

„107. Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeitus, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų kopijos saugomos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka skaitmeniniame dokumentų archyve.“

1.4.87. Įrašyti 111 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „tvarkytojo padaliniai“ žodį „tvarkytojas“.

1.4.88. Įrašyti 112 punkte vietoj žodžių „tvarkytojo padalinys“ žodį „tvarkytojas“.

1.4.89. Įrašyti 113 punkte vietoj žodžio „pažymėdami“ žodį „pažymėdamas“ ir vietoj žodžių „tvarkytojo padaliniai“ žodį „tvarkytojas“.

1.4.90. Išdėstyti 123 punktą taip:

„123. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, išmatuotos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribomis, taip pat išmatuotomis valstybinėje koordinačių sistemoje, kadastro žemėlapyje žymimos ribos, kai jos nesutampa: miestuose – iki 0,1 metro, kitose teritorijose – iki 0,3 metro. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje sujungiamos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka. Jeigu nesutapimai didesni, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos, o netikslumai taisomi šių Nuostatų 125–128 punktuose nustatyta tvarka.“

1.4.91. Išdėstyti 124 punktą taip:

„124. Jeigu žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, nustatytos neatliekant kadastrinių matavimų, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje nesutampa su administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų, gretimų žemės sklypų ribomis ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) atžvilgiu, tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje.“

1.4.92. Išdėstyti 125 punktą taip:

„125. Jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su šių Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis, yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Kadastro tvarkytojas tais atvejais, kai negali žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo parengia išvadą, nurodydamas tikrinto sklypo plano netikslumus, ir pateikia ją žemėtvarkos skyriui, o šis per 20 darbo dienų nuo išvados gavimo priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Priėmus sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, surašomas žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktas, kurio formą nustato Nacionalinė žemės tarnyba, ir jo pagrindu pagal šių Nuostatų reikalavimus parengiamas naujas žemės sklypo planas. Netikslumus turi ištaisyti žemės sklypo planą parengęs juridinis asmuo (licencijos turėtojas).“

1.4.93. Išdėstyti 126 punktą taip:

„126. Kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai, ir priima sprendimą, kad būtina tikslinti besiribojančių žemės sklypų planus, apie tai raštu informuoja žemės sklypo (-ų) savininką (-us), kurių žemės sklypų planai tikslintini. Taip pat žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslintini. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.“

1.4.94. Išdėstyti 129 punktą taip:

„129. Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimas kadastro žemėlapyje, kadastro vietovių ir blokų ribų keitimas, kadastro žemėlapio tikslinimas dėl to, kad naudota skirtingo tikslumo kartografinė medžiaga, atliekami vadovaujantis Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniais reikalavimais.“

1.4.95. Išdėstyti 147 punktą taip:

„147. Kadastro tvarkytojas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki kovo 1 d. Nacionalinei žemės tarnybai pateikia sausio 1 d. duomenis, nurodytus Žemės valstybinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 302 (Žin., 2002, Nr. 80-3472; 2004, Nr. 179-6628).“

1.4.96. Išdėstyti 153 punktą taip:

„153. Kadastro tvarkytojas, vadovaudamasis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir Saugos dokumentų turinio gairių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V-172 (Žin., 2007, Nr. 53-2070), reikalavimais, nustato ir užtikrina administracines, technines, organizacines, programines ir kitas priemones kadastro duomenims saugoti nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.“

1.4.97. Išdėstyti nuostatų 1 priedo pavadinimą taip:

Maksimali leistina (ribinė) paklaida tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba teritorijų planavimo dokumente suprojektuoto, bet neįregistruoto nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ploto ir apskaičiuoto žemės sklypo ploto, atlikus kadastrinius matavimus“.

1.4.98. 5 priede:

1.4.98.1. Išbraukti 2.2 punkte žodį „(įvadiniai)“.

1.4.98.2. Įrašyti 2.6 punkte vietoj žodžių „įvadiniai (tiesioginės linijos)“ žodžius „tiesioginių linijų“.

1.4.99. Įrašyti 6 priedo 6 punkte vietoj žodžių „Pagalbinis pastatas“ žodį „Priklausinys“.

1.4.100. Pripažinti netekusiu galios 7 priedą.

2. Nustatyti, kad tuo atveju, kai žemės sklypų, kurių posūkio taškų koordinatės nustatytos grafiškai pagal naujausią kartografinę medžiagą, kadastro duomenų byla parengta ir iki 2007 m. gruodžio 31 d. lydraščiu pateikta teritoriniam žemėtvarkos skyriui, laikoma, kad šių žemės sklypų kadastriniai matavimai atlikti.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 80-2899) 1.3 punktą.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS,

PAVADUOJANTIS L. E.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                     ARTŪRAS PAULAUSKAS