LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS TEIKĖJO PAŠTO TINKLO CHARAKTERISTIKŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 25 d. Nr. 3-46

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pašto įstatymo (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2012, Nr. 135-6867) 5 straipsnio 3 dalies 9 punktu:

1. T v i r t i n u Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikas (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. 3-504 „Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 159-5813);

2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. 3-330 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3-504 „Dėl Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 85-3628).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                      Rimantas Sinkevičius

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 3-46

 

UNIVERSALIOSIOS pašto paslaugOS TEIKĖJO PAŠTO TINKLO CHARAKTERISTIKOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Universaliosios pašto paslaugos teikėjo pašto tinklo charakteristikos (toliau – tinklo charakteristikos) reglamentuoja universaliosios pašto paslaugos teikimo vietų (toliau – paslaugos teikimo vieta) išdėstymo sąlygas ir paslaugos teikimo vietų įrengimo reikalavimus.

2. Tinklo charakteristikos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu (Žin., 1999, Nr. 36-1070; 2012, Nr. 135-6867).

3. Tinklo charakteristikose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pašto įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60-1183).

 

II. PASLAUGOS TEIKIMO VIETŲ IŠDĖSTYMO SĄLYGOS

 

4. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas privalo pagal tinklo charakteristikas įrengti naudotojų poreikius atitinkantį skaičių paslaugos teikimo vietų.

5. Universalioji pašto paslauga gali būti teikiama stacionariose, kilnojamosiose paslaugos teikimo vietose, universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentų darbo vietose, taip pat naudojant viešai naudoti skirtas pašto dėžutes.

6. Kaimo gyvenamosiose vietovėse vienos seniūnijos teritorijoje turi būti įrengta ne mažiau kaip viena paslaugos teikimo vieta arba universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentų darbo vieta. Nuo seniūnijų centrų nutolusiose kaimo gyvenamosiose vietovėse papildomai gali būti įrengiama ir kilnojamoji paslaugos teikimo vieta.

7. Miesto gyvenamosiose vietovėse atstumas nuo naudotojo gyvenamosios ar buveinės vietos iki stacionarios, kilnojamosios paslaugos teikimo vietos ar universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentų darbo vietos turi būti ne didesnis kaip 3 km tiesiausiu atstumu.

8. Viešai naudoti skirtos pašto dėžutės miesto gyvenamosiose vietovėse turi būti įrengtos taip, kad atstumas iki naudotojo gyvenamosios ar jo buveinės vietos būtų ne didesnis kaip 2 km tiesiausiu atstumu.

9. Kaimo gyvenamosiose vietovėse, turinčiose daugiau kaip 200 gaunamųjų laiškų dėžučių (adresų), turi būti įrengta ne mažiau kaip viena viešai naudoti skirta pašto dėžutė.

 

III. PASLAUGOS TEIKIMO VIETŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

 

10. Paslaugos teikimo vietų įrengimo reikalavimai:

10.1. prie įėjimo į stacionarią paslaugos teikimo vietą, universaliosios pašto paslaugos teikėjo agentų darbo vietą, taip pat kilnojamojoje paslaugos teikimo vietoje turi būti nurodytas universaliosios pašto paslaugos teikėjo pavadinimas (prekių ženklas), darbo laikas, taip pat įrengta viešai naudoti skirta pašto dėžutė;

10.2. viešai naudoti skirtos pašto dėžutės turi būti įrengtos gatvėse prie šaligatvių, prie kelių ir kitose naudotojams prieinamose ir gerai matomose vietose;

10.3. ant viešai naudoti skirtų pašto dėžučių turi būti nurodyta universaliosios pašto paslaugos teikėjo pavadinimas (prekių ženklas) ir pašto siuntų surinkimo laikas.

 

IV. PAŠTO TINKLO NAUDOJIMAS

 

11. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 8 straipsnio nuostatas skaidriomis, proporcingomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis privalo suteikti galimybę kitiems pašto paslaugos teikėjams naudotis pašto tinklu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas, pažeidęs tinklo charakteristikų reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________