LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SAVANORIŠKŲ DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2001 m. gruodžio 13 d. Nr. 1511

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-973; 1997, Nr. 67-1653; 2000, Nr. 61-1828) 171 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Savanoriškų darbų organizavimo tvarką (pridedama).

2. Pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai kartu su Finansų ministerija ir suinteresuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis parengti projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio savanorišką darbą atliekančių asmenų išlaidų kompensavimo klausimus.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                           Vilija Blinkevičiūtė

______________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1511

 

savanoriškų darbų organizavimo tvarka

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Ši tvarka reglamentuoja savanoriškus darbus, kurie atliekami laisva valia paramos tikslais, numatytais Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818), ir už kuriuos neimama atlygio.

2. Savanoriško darbo organizatoriai – juridiniai asmenys, išvardyti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje kaip paramos gavėjai, taip pat politinės partijos ir organizacijos bei profesinės sąjungos (toliau vadinama – organizatoriai).

3. Savanoriai – tai asmenys, kurie laisva valia ir niekieno neverčiami atlieka visuomenei naudingą darbą, negaudami už tai atlygio. Savanoriškus darbus gali atlikti Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau vadinama – savanoriai).

4. Asmenys, jaunesni kaip 16 metų, savanoriškus darbus gali atlikti tik vienam iš tėvų ar jį globojančiam asmeniui raštiškai sutikus. Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, negali atlikti tų savanoriškų darbų, kurie numatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1055 „Dėl asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų, kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąrašo ir Asmenų nuo 13 iki 14 metų, nuo 14 iki 16 metų ir nuo 16 iki 18 metų darbo sąlygų ir įdarbinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 87-2065) patvirtintame asmenims iki 18 metų draudžiamų dirbti darbų, kenksmingų ir pavojingų veiksnių sąraše. Asmenys nuo 13 iki 14 metų gali atlikti tik tuos savanoriškus darbus, kurie numatyti nurodytuoju nutarimu patvirtintos Asmenų nuo 13 iki 14 metų, nuo 14 iki 16 metų ir nuo 16 iki 18 metų darbo sąlygų ir įdarbinimo tvarkos priede.

5. Santykiai tarp savanoriškų darbų organizatoriaus ir savanorio yra civiliniai teisiniai santykiai.

 

II. Savanoriškų darbų organizavimas

 

6. Jeigu savanoris dirba ilgiau nei dvi dienas iš eilės arba renginio, trunkančio ilgiau nei vieną savaitę metu, savanoriškų darbų organizatorius privalo pildyti savanoriškų darbų ir asmenų, atliekančių savanoriškus darbus, apskaitos žurnalą (pavyzdinė jo forma pateikta 1 priede), nurodydamas savanorio vardą, pavardę, asmens kodą (gimimo datą), atliekamų darbų pobūdį, jų pradžią ir pabaigą, kitus organizatoriui reikalingus duomenis.

7. Vienos iš šalių pageidavimu su savanoriais gali būti sudaroma rašytinė savanoriškų darbų atlikimo sutartis (pavyzdinė jos forma pateikta 2 priede), kurioje gali būti susitariama dėl išlaidų (kelionės, nakvynės, spec. drabužių ir kitų), patirtų dirbant šiuos darbus, kompensavimo, nustatomos įstaigų ir organizacijų vidaus tvarkos, saugos ir sveikatos darbe taisyklių taikymo sąlygos ir atsakomybė.

8. Savanoriškų darbų organizatorius, prieš pradedant atlikti savanoriškus darbus, privalo instruktuoti savanorius apie darbų eigą, saugą ir sveikatą darbe. Šios tvarkos 6 punkte numatytais atvejais tai turi būti pažymima savanoriškų darbų ir asmenų, atliekančių savanoriškus darbus, apskaitos žurnale.

 

III. Baigiamosios nuostatos

 

9. Savanoriškų darbų metu organizatoriams ar savanoriams padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


Savanoriškų darbų organizavimo tvarkos

1 priedas

 

________________________________________________________________________________

(savanoriškus darbus organizuojančios įstaigos ar organizacijos pavadinimas)

 

savanoriškų darbų ir asmenų, atliekančių savanoriškus darbus, apskaitos žurnalas

 

 

Eil. Nr.

Savanorio vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data)

Atliekamų darbų pobūdis

Savanoriško darbo pradžia ir pabaiga

Pastabos

(kita informacija)

Savanoriško darbo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens parašas ir data

Savanorio parašas ir data

1

2

3

4

5

6

7

______________


Savanoriškų darbų organizavimo tvarkos

2 priedas

 

SAVANORIŠKŲ darbŲ atlikimo sutartis

 

_____________ Nr. ____________

                                                                                 (data)                       (sudarymo vieta)

 

Savanoriškų darbų organizatorius (toliau vadinama – organizatorius)____________________

_______________________________________________________________________________ ,

(įstaigos, organizacijos pavadinimas, kodas, adresas ir kiti rekvizitai)

atstovaujamas____________________________________________________________________ ,

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

ir savanoris_______________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas)

sudarė šią savanoriškų darbų atlikimo sutartį:

1. Organizatorius įsipareigoja:

1.1. užtikrinti šias savanoriškų darbų atlikimo sąlygas: ______________________________ ;

1.2. instruktuoti savanorį apie atliekamų darbų pobūdį, saugą ir sveikatą darbe;

1.3. kompensuoti dėl atliekamų darbų turėtas išlaidas (kelionės, nakvynės, spec. drabužių ir kitas) pagal šių išlaidų faktą patvirtinančius dokumentus;

1.4. _______________________________________________________________________

                                                                                                     (kiti įsipareigojimai)

_______________________________________________________________________________ .

2. Savanoris įsipareigoja:

2.1. atlikti šiuos darbus (visas konkretaus darbo pavadinimas, darbų pobūdis, kiekis, darbo laikas, trukmė ir kita):

2.1.1. _____________________________________________________________________ ;

2.1.2. _____________________________________________________________________ ;

2.1.3. _____________________________________________________________________ ;

2.2. laikytis nustatytųjų savanoriškų darbų atlikimo specialiųjų reikalavimų, numatytų organizatoriaus vidaus darbo tvarkos taisyklėse;

2.3. laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų.

3. Ši sutartis įsigalioja ją pasirašius sutarties šalims.

4. Savanoriškų darbų metu organizatoriui ar savanoriui padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

5. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių nevykdant sutarties sąlygų.

6. Sutartis sudaryta turinčiais tokią pat juridinę galią dviem egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas savanoriui, o kitas lieka organizatoriui.

7. Sutarties šalys:

 

Organizatoriaus įgaliotas asmuo                (Parašas)                                            (Vardas ir pavardė)

                                                     (A. V.)

 

Savanoris                                                  (Parašas)                                             (Vardas ir pavardė)

______________