LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENŲ, KURIE PRIVALO ĮGYTI ŽINIŲ SVEIKATOS KLAUSIMAIS, PROFESIJŲ SĄRAŠO, IR ASMENŲ, KURIE DĖL SAVO DARBO AR KITOS VEIKLOS POBŪDŽIO PRIVALO ĮGYTI PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠO BEI MOKYMO TVARKOS TVIRTINIMO

 

2003 m. sausio 31 d. Nr. V-51

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 34 straipsnio 4 ir 6 dalimis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1610 „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 99-4407) 1.8 ir 1.9 punktais:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Asmenų, kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, profesijų sąrašą;

1.2. Asmenų, kurie dėl savo darbo ar kitos veiklos pobūdžio privalo įgyti pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinių ir įgūdžių, profesijų ir veiklos sričių sąrašą bei mokymo tvarką.

2. Nustatau, kad, vykdant asmenų, kurie privalo įgyti žinių sveikatos klausimais, mokymą, turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 416 „Dėl Privalomojo higienos ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 66-1996) patvirtinta Privalomojo higienos ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo tvarka.

3. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 416 „Dėl Privalomojo higienos ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 66-1996) patvirtintą 1 priedą „Darbuotojų (profesijų, veiklos sričių), kuriems privalomas higienos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymas, sąrašas“.

4. Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevičiui.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRAS                                               KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS

 

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-51

 

ASMENŲ, KURIE PRIVALO ĮGYTI ŽINIŲ SVEIKATOS KLAUSIMAIS, PROFESIJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Darbuotojai, kurių veikla gali paveikti aplinkinių ar vartotojų sveikatą ir kuriems privalomas

Mokymo periodiškumas

Nr.

sveikatos mokymas

 

 

 

 

1.

Laisvės atėmimo vietų statutiniai valstybės tarnautojai

pradėję dirbti ir kas

 

 

penkeri metai

 

 

 

2.

Bendrabučių, viešbučių ir kitų įstaigų, susijusių su apgyvendinimu, darbuotojai

pradėję dirbti ir kas dveji

 

 

metai

 

 

 

3.

Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su klientais socialinės globos įstaigose bei teikiantys pagalbos

pradėję dirbti ir kas dveji

 

namuose paslaugas

metai

 

 

 

4.

Pirčių, baseinų, saunų, soliariumų, kirpyklų, kosmetikos ir makiažo kabinetų, kitų sveikatinimo

pradėję dirbti ir kas dveji

 

paslaugas teikiančių institucijų darbuotojai

metai

 

 

 

5.

Maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo,

pradėję dirbti ir kas dveji

 

sandėliavimo įmonių darbuotojai

metai

 

 

 

6.

Maitinimo įmonių darbuotojai (tarp jų lėktuvo, traukinio, laivo, autobuso palydovai ir darbuotojai,

pradėję dirbti ir kas dveji

 

susiję su keleivių maitinimu)

metai

 

 

 

7.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, aukštesniųjų

pradėję dirbti ir kas dveji

 

mokyklų, aukštųjų mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

metai

 

įstaigų, psichologinių, pedagoginių tarnybų, vaikų globos įstaigų darbuotojai

 

 

 

 

8.

Privalomosios pradinės karo tarnybos kariai

tarnybos pradžioje

 

 

 

9.

Profesinės karo tarnybos kariai

pradėję tarnybą ir kas treji

 

 

metai

 

 

 

10.

Vandens tiekimo įmonių darbuotojai

pradėję dirbti ir kas dveji

 

 

metai

 

 

 

11.

Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto darbuotojai, susiję su keleivių buitiniu aptarnavimu

pradėję dirbti ir kas

 

 

penkeri metai

 

 

 

12.

Jūrininkai (laivavedžiai ir mechanikai)

pradėję dirbti ir kas

 

 

penkeri metai

 

 

 

13.

Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis

pradėję dirbti ir kas

 

(veikiami kenksmingų veiksnių ir pavojingą darbą)

penkeri metai

______________

 


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-51

 

ASMENŲ, KURIE DĖL SAVO DARBO AR KITOS VEIKLOS POBŪDŽIO PRIVALO ĮGYTI PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS BEI MOKYMO TVARKA

 

1. Asmenų, kurie dėl savo darbo ar kitos veiklos pobūdžio privalo įgyti pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinių ir įgūdžių, profesijų, veiklos sričių sąrašas (toliau – sąrašas) ir mokymo periodiškumas:

1.1. Visų kategorijų motorinių transporto priemonių, kurias vairuoti suteikia teisę vairuotojo pažymėjimas, vairuotojai, vairavimo kursų metu.

1.2. Geležinkelių, kelių, oro ir vandens transporto priemones valdantys ir keleivius juose aptarnaujantys darbuotojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.3. Ryšių ir automobilių kelių priežiūros darbuotojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.4. Asmenys, kurių darbo, mėgėjiška ar kitokia veikla susijusi su ginklais (tarp jų saugos tarnybų darbuotojai, medžiotojai profesionalai ir mėgėjai, sportininkai, užsiimantys šaudymo sportu, asmenys, turintys leidimus laikyti ir nešioti ginklus, pradėję dirbti (ar prieš įsigydami ginklą) ir kas penkeri metai.

1.5. Kariai, tarnybos pradžioje ir kas treji metai.

1.6. Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, dirbantys galimos profesinės rizikos sąlygomis (veikiami kenksmingų veiksnių ir pavojingą darbą), pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.7. Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbo saugos ir sveikatos tarnybų specialistai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.8. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, aukštesniųjų mokyklų, aukštųjų mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, psichologinių, pedagoginių tarnybų, vaikų globos įstaigų, pedagoginiai darbuotojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.9. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento pareigūnai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.10. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.11. Vidaus reikalų ministerijos įstaigų statutiniai valstybės tarnautojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.12. Muitinės departamento prie Finansų ministerijos statutiniai valstybės tarnautojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.13. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos statutiniai valstybės tarnautojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.14. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų statutiniai valstybės tarnautojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.15. Poilsio ir pramogų organizatoriai, kultūros ir sporto įstaigų ugdytojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.16. Paplūdimiuose dirbantys gelbėtojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.17. Bendrabučių, viešbučių ir kitų įstaigų, susijusių su apgyvendinimu, darbuotojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.18. Darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su klientais socialinės globos įstaigose bei teikiantys pagalbos namuose paslaugas, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

1.19. Pirčių, baseinų, saunų, sveikatingumo centrų, soliariumų, kirpyklų, kosmetikos ir makiažo kabinetų bei salonų, kitų sveikatinimo paslaugas teikiančių institucijų darbuotojai, pradėję dirbti ir kas penkeri metai.

2. Asmenų, kurie dėl savo darbo ar kitos veiklos pobūdžio privalo įgyti pirmosios medicinos pagalbos teikimo žinių ir įgūdžių, profesijų ir veiklos sričių sąraše nurodytų darbuotojų pirmosios medicinos pagalbos mokymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 416 „Dėl Privalomojo higienos ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 66-1996).

______________