VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2009 M. GRUODŽIO 15 D.
ĮSAKYMO Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugpjūčio 8 d. Nr. VA-92

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patikslinimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 „Dėl metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei patikslinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 152-6865):

1. Įrašau 15.9.2 punkte vietoj žodžio „europinio“ žodį „ekonominio“.

2. Išdėstau 70.1.1 punktą taip:

70.1.1. kai gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (išreikštas EDV) apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreikšto europinio dydžio vienetais, skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3D-521 (Žin., 2007, Nr. 126-5141; 2009, Nr. 11-419), nustatyta tvarka, yra ne didesnis nei 14 EDV, deklaruoja iš žemės ūkio veiklos 2009 m. ir/ar 2010 m. mokestinį laikotarpį gautas (uždirbtas) pajamas (t. y. kai V1 laukelyje įrašytas kodas 35, V2 laukelis neužpildytas, deklaracijos GPM308 formos 34 laukelyje – ne daugiau kaip 14).“

3. Papildau 84 punktą antrąja ir trečiąja pastraipa ir šį punktą išdėstau taip:

84. GPM308V priedo V16 laukelyje turi būti įrašoma privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota V15 laukelyje nurodytą mėnesių skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos yra 72 Lt (800 Lt x 9 proc.).

Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2011 m. ir vėlesniais mokestiniais metais buvo įsigijęs verslo liudijimą ne visam mėnesiui ir bent vieną to mėnesio dieną dirbo pagal darbo sutartį ar vykdė veiklą, vykdomą teisinių santykių, kurie iš esmės atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu, arba (ir) buvo draustas valstybės lėšomis, privalomojo sveikatos draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui, t. y. V16 laukelyje turi būti įrašoma privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma, apskaičiuota 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos yra 72 Lt (800 Lt x 9 proc.) padalijus iš to mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir padauginus iš dienų, kurioms tą mėnesį nuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs verslo liudijimą, skaičiaus.

Pavyzdžiui, gyventojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 2011 metais įsigyja verslo liudijimą, skirtą veiklai vykdyti tik 2011 m. birželio 15–19 dienomis ir liepos 5–10 dienomis. Privaloma sumokėti sveikatos draudimo įmokų suma apskaičiuojama taip: (9 proc. x 800)/30 x 5 + (9 proc. x 800)/31 x 6 = ~26 Lt. Todėl, teikdamas 2011 m. deklaraciją, gyventojas į V16 laukelį turi įrašyti 26.“

4. Išdėstau 141 punkto pirmąją pastraipą taip:

141. Deklaracijos 34 laukelyje turi būti skaičiais įrašomas gyventojo turimos žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (išreikštas EDV), apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 (Žin., 2010, Nr. 155-7882). Įrašomas EDV dydis, apskaičiuotas už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos. EDV skaičius neapvalinimas.“

5. Išbraukiu 143.2 punkte žodžius „ir vėlesnių mokestinių metų“.

6. Papildau nauju 143.3 punktu:

143.3. Teikiant 2011 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, kai deklaracijos 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus ar didesnis nei keturi EDV, deklaracijos 36A laukelyje turi būti įrašomas nulis.“

7. Išdėstau 145.2 punkto pirmąją pastraipą taip:

145.2. kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra lygus arba mažesnis nei keturiolika EDV, bet didesnis nei du EDV, tai 2009 m. ir 2010 mokestiniais metais 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos yra 72 Lt (800 Lt x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis.“

8. Papildau nauju 145.4 punktu:

145.4. teikiant 2011 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra didesnis nei du EDV, bet mažesnis nei keturi EDV, tai 36A laukelyje įrašytą skaičių padauginus iš 9 proc. minimalios mėnesinės algos (2009 m. 9 proc. minimalios mėnesinės algos yra 72 Lt (800 Lt x 9 proc.). Kai apskaičiuota suma yra lygi nuliui, į 38 laukelį turi būti įrašomas nulis.

Pavyzdžiui, jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas 2011 m. nebuvo draustas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, 2011 m. birželio–gruodžio mėnesiais dirbo pagal darbo sutartį, o 2011 m. sausio–gruodžio mėnesiais vykdė žemės ūkio veiklą (gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 3), jis 34 laukelyje turi įrašyti skaičių 3 (nes gyventojo turimos žemės ūkio valdos EDV yra 3), 35A laukelyje – skaičių 0 (nes 2011 m. sausio–gruodžio mėnesiais gyventojas vykdė žemės ūkio veiklą), 36A laukelyje – skaičių 5 (nes gyventojas 2011 m. sausio–gegužės mėnesiais vykdė tik žemės ūkio veiklą), 37 laukelyje – 0 Lt sumą, o 38 laukelyje – 360 Lt sumą (5 x 72 Lt).

Teikiant 2011 m. ir vėlesnių mokestinių metų deklaraciją, kai 34 laukelyje įrašytas skaičius yra keturi ir daugiau EDV, 38 laukelyje turi būti įrašomas nulis.“

 

 

 

Viršininkas                                                                       Modestas Kaseliauskas