Antidopingo konvencijos papildomas protokolas

 

2002 m. rugsėjo 12 d.

Varšuva

 

Valstybės, šio Protokolo, pridedamo prie 1989 m. lapkričio 16 d. Strasbūre pasirašytos Antidopingo konvencijos (ETS Nr. 135) (toliau – Konvencija), Šalys,

manydamos, kad bendras susitarimas dėl Konvencijos 4 straipsnio 3 dalies d punkte ir 7 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytos antidopingo kontrolės savitarpio pripažinimo padidintų tokios kontrolės veiksmingumą, nes padėtų siekti šioje srityje sudarytų esamų ir būsimų dvišalių arba daugiašalių susitarimų dėl dopingo suderinimo, skaidrumo bei efektyvumo ir suteiktų tokiai kontrolei reikalingą galią nesant jokio susitarimo šiuo klausimu,

siekdamos pagerinti ir suaktyvinti Konvencijos nuostatų taikymą,

susitarė:

 

1 straipsnis. Dopingo kontrolės savitarpio pripažinimas

1. Atsižvelgdamos į Konvencijos 3 straipsnio 2 dalį, 4 straipsnio 3 dalies d punktą ir 7 straipsnio 3 dalies b punktą, Šalys savitarpiškai pripažįsta sporto ar nacionalinių antidopingo organizacijų kompetenciją jų teritorijoje pagal priimančiosios šalies nacionalinius nuostatus atlikti dopingo kontrolę iš kitų Konvencijos Šalių atvykusiems sportininkams ir sportininkėms. Tokios kontrolės rezultatai vienu metu pranešami atitinkamo sportininko ar sportininkės nacionalinei antidopingo organizacijai ir nacionalinei sporto federacijai, priimančiosios šalies nacionalinei antidopingo organizacijai ir tarptautinei sporto federacijai.

2. Šalys imasi priemonių, reikalingų atlikti tokiai kontrolei, kuri gali papildyti kontrolę, atliktą remiantis ankstesniu dvišaliu arba kitokiu konkrečiu susitarimu. Kad būtų užtikrintas tarptautiniu mastu pripažintų standartų laikymasis, sporto ar nacionalinės antidopingo organizacijos turi būti atestuotos pagal Stebėjimo grupės, įsteigtos remiantis Konvencijos 10 straipsniu, pripažintus ISO dopingo kontrolės kokybės standartus.

3. Šalys panašiai pripažįsta Pasaulinės antidopingo agentūros (angl. WADA) ir kitų jai priklausančių veikiančių dopingo kontrolės organizacijų kompetenciją ne varžybų metu jų teritorijoje arba kitur atlikti jų sportininkų ir sportininkių kontrolę. Šių testų rezultatai pranešami atitinkamų sportininkų ir sportininkių nacionalinei antidopingo organizacijai. Tokia kontrolė atliekama pagal susitarimą su Konvencijos 4 straipsnio 3 dalyje nurodytomis sporto organizacijomis laikantis priimančiosios šalies galiojančių nuostatų ir nacionalinės teisės normų.

 

2 straipsnis. Aktyvesnis Konvencijos taikymas

1. Stebėjimo grupė, įsteigta pagal Konvencijos 10 straipsnį, stebi, kaip kiekviena iš jos Šalių taiko ir įgyvendina Konvenciją. Tokią priežiūrą atlieka įvertinimo grupė, kurios narius šiam tikslui skiria Stebėjimo grupė. Įvertinimo grupės nariai parenkami pagal pripažintą jų kompetenciją antidopingo srityje.

2. Įvertinimo grupė išnagrinėja atitinkamų Šalių iš anksto pateiktas nacionalines ataskaitas ir prireikus atlieka vizitacijas vietoje. Remdamasi savo stebėjimais, kaip įgyvendinama Konvencija, Stebėjimo grupei ji pateikia įvertinimo ataskaitą, kurioje išdėstomos jos išvados ir galimos rekomendacijos. Įvertinimo ataskaitos yra viešos. Atitinkama Šalis turi teisę dėl įvertinimo grupės išvadų pareikšti savo pastabas, kurios kartu yra ir sudedamoji ataskaitos dalis.

3. Nacionalinės ataskaitos rengiamos ir įvertinimo vizitacijos atliekamos pagal Stebėjimo grupės konsultuojantis su atitinkamomis Šalimis nustatytą tvarkaraštį. Šalys duoda leidimą įvertinimo grupės vizitacijai ir įsipareigoja nacionalines organizacijas skatinti visokeriopai bendradarbiauti su j a.

4. Įvertinimo atlikimo tvarką (įskaitant Konvencijos įgyvendinimo įvertinimo sutartą schemą), vizitacijas ir paskesnes priemones reglamentuoja Stebėjimo grupės priimtos taisyklės.

 

3 straipsnis. Išlygos

Šio Protokolo nuostatoms negali būti daroma jokių išlygų.

 

4 straipsnis. Sutikimo būti susaistytai pareiškimas

1. Šį Protokolą gali pasirašyti Europos Tarybos valstybės narės ir kitos Konvenciją pasirašiusios valstybės arba jos Šalys, kurios savo sutikimą būti saistomos gali pareikšti:

a) pasirašydamos jį be ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo išlygos arba

b) pasirašydamos, o vėliau jį ratifikuodamos, priimdamos arba patvirtindamos.

2. Konvenciją pasirašiusi valstybė negali nei pasirašyti šio Protokolo be ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo išlygos, nei deponuoti savo ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumento, jeigu ji nėra anksčiau arba tuo pačiu metu pareiškusi savo sutikimo būti saistoma Konvencijos.

3. Ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentai deponuojanmi Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui.

 

5 straipsnis. Įsigaliojimas

1. Šis Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio dieną praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai penkios valstybės, Konvencijos šalys, pagal 4 straipsnio nuostatas pareiškia savo sutikimą būti saistomos.

2. Kiekvienai valstybei, kuri savo sutikimą būti saistoma šio Protokolo pareiškia vėliau, jis įsigalioja pirmą mėnesio dieną praėjus trims mėnesiams nuo pasirašymo arba ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumento deponavimo dienos.

 

6 straipsnis. Prisijungimas

1. Po to kai Protokolas pateikiamas pasirašyti, kiekviena valstybė, kuri prijungs prie Konvencijos, gali prisijungti ir prie šio Protokolo.

2. Prisijungiama prisijungimo dokumentą deponuojant Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui, ir jis įsigalioja pirmą mėnesio dieną praėjus trims mėnesiams nuo jo deponavimo dienos.

 

7 straipsnis. Teritorinis taikymas

1. Kiekviena valstybė, pasirašydama arba deponuodama savo ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentą, gali nurodyti teritoriją ar teritorijas, kuriose šis Protokolas taikomas.

2. Kiekviena valstybė Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui pateikta deklaracija vėliau gali išplėsti šio Protokolo taikymą bet kuriai kitai deklaracijoje nurodytai teritorijai. Tokiai teritorijai Protokolas įsigalioja pirmą mėnesio dieną praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna tokią deklaraciją.

3. Kiekviena pagal šio straipsnio pirmesnes dvi dalis pateikta deklaracija Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu gali būti atšaukta bet kuriai tokioje deklaracijoje nurodytai teritorijai. Toks atšaukimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną praėjus trims mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna pranešimą.

 

8 straipsnis. Denonsavimas

1. Kiekviena Šalis bet kuriuo metu Europos Tarybos Generaliniam Sekretoriui adresuotu pranešimu gali denonsuoti šį Protokolą.

2. Toks denonsavimas įsigalioja pirmą mėnesio dieną praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos, kai Generalinis Sekretorius gauna pranešimą.

 

9 straipsnis. Pranešimai

Europos Tarybos Generalinis Sekretorius Europos Tarybos valstybėms narėms, kitoms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms arba jos Šalims ir kiekvienai prie jos prisijungti pakviestai valstybei praneša apie:

a) kiekvieną pasirašymą;

b) kiekvieno ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumento deponavimą;

c) kiekvieną šio Protokolo įsigaliojimo pagal 5, 6 ir 7 straipsnius datą;

d) kiekvieną denonsavimą;

e) kiekvieną kitą su šiuo Protokolu susijusį aktą, pranešimą arba informaciją.

 

Tai patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą

 

Priimta [Varšuvoje] du tūkstančiai antrų metų [rugsėjo] [dvyliktą] dieną anglų ir prancūzų kalbomis, abu tekstai yra autentiški, vienas egzempliorius deponuojamas Europos Tarybos archyvuose. Europos Tarybos Generalinis Sekretorius patvirtintas kopijas siunčia kiekvienai Europos Tarybos valstybei narei, kitoms Konvenciją pasirašiusioms valstybėms ar jos Šalims ir kiekvienai prie jos prisijungti pakviestai valstybei.

______________