LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 8, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 21 d. Nr. XI-588

Vilnius

 

(Žin., 2008, Nr. 81-3189)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio 1 dalies pakeitimas

3 straipsnio 1 dalyje vietoj datos „2010 m. sausio 1 d.“ įrašyti datą „2012 m. sausio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo 1 straipsnis ir 2 straipsnio 1 ir 2 dalys įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ