LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1013 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 14:2005 „ŠEIMOS GYDYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 16 d. Nr. V-33

Vilnius

 

 

1. Papildau Lietuvos medicinos normą MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 (Žin., 2006, Nr. 3-62):

1.1. Šiuo 27.3.7 punktu:

„27.3.7. migreną.“

1.2. Šiuo 27.4.7 punktu:

„27.4.7. migreną.“

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS