LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL RĖKYVOS BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 22 d. Nr. D1-247

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2006, Nr. 66-2429; 2007, Nr. 39-1437; 2010, Nr. 65-3195) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) 28 straipsnio 5 ir 6 dalimis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 10 d. nutarimo Nr. 503 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 40-1484; 2005, Nr. 150-5481) 1.31 punktu:

1. Tvirtinu Rėkyvos botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo planą (pridedama)[1].

2. Pavedu Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos:

2.1. per 15 darbo dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti įregistruoti Rėkyvos botaninio–zoologinio draustinio tvarkymo planą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, per mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo pateikti Rėkyvos botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat Šiaulių rajono savivaldybei;

2.2. organizuoti Rėkyvos botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo plano įgyvendinimą.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. D1-247

 

RĖKYVOS BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANO AIŠKINAMOJO RAŠTO PAGRINDINIAI TEIGINIAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rėkyvos botaninio-zoologinio draustinio tvarkymo plano (toliau – Tvarkymo planas) sprendinius sudaro tekstinė dalis (aiškinamasis raštas) ir grafinė dalis (tvarkymo plano brėžinys).

2. Tvarkymo plano tikslai yra šie:

2.1. nustatyti teritorijos apsaugos ir tvarkymo principus ir kraštovaizdžio tvarkymo zonas;

2.2. nustatyti priemones gamtos vertybių išsaugojimui ir naudojimui;

2.3. numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui organizuoti.

3. Vietovei, atitinkančiai gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, taikomas Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2004, Nr. 41-1335), nustatytas veiklos reglamentavimas.

 

II. TERITORIJOS TVARKOMASIS ZONAVIMAS

 

4. Tvarkymo plane pagal Saugomų teritorijų tipinius apsaugos reglamentus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 996 (Žin., 2004, Nr. 131-4704), nustatomos šios miškų ūkio paskirties žemės kraštovaizdžio tvarkymo zonos:

4.1. ekosistemas išsaugančio (konservacinio) ūkininkavimo (MEk);

4.2. ekosistemas atkuriančio ūkininkavimo (MEr1) (apima biologiškai vertingą savaime atsistatančią pelkę) ir (MEr2) (apima biologiškai vertingą, kuriai reikia atitinkamų apsaugos ir tvarkymo techninių priemonių, pelkę).

 

III. APSAUGOS IR TVARKYMO PRIEMONĖS

 

5. Siekiant išsaugoti Rėkyvos botaninio-zoologinio draustinio (toliau – Draustinis) kraštovaizdžio natūralumą, vertingus gamtinius kompleksus ir objektus, biologinę įvairovę ir gamtinius išteklius, užtikrinti gamtinės ekologinės sistemos stabilumą ir gerą ekologinę būklę, mažinti antropogeninį poveikį, numatytos šios gamtos apsaugos ir tvarkymo priemonės:

5.1. atlikti hidrologinius tyrimus ir parengti bei įgyvendinti Draustinio hidrologinio režimo atkūrimo projektą, atkuriant nusausintų teritorijų natūralų hidrologinį režimą ir renatūralizuojant (arba leidžiant renatūralizuotis savaime) sureguliuotas vandens tėkmes;

5.2. parengti ir įgyvendinti Lieporių pelkės hidrografinio tinklo, Tilžės perkaso renatūralizavimo projektus;

5.3. parengti gamtotvarkos planą, numatant būtinas apsaugos ir tvarkymo priemones;

5.4. dirbtiniu būdu palaikyti atviras pelkių buveines, svarbias pelkių paukščiams;

5.5. įrengti dirbtines lizdavietes plėšriesiems paukščiams ir juodiesiems gandrams;

5.6. kūdrinių pelėausių buveinėse draudžiama kirsti drevėtus medžius;

5.7. skatinti inkilų šikšnosparniams iškėlimą.

6. Siekiant sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, tvarkymo plane:

6.1. numatytas pažintinis gamtos takas;

6.2. pažymėtose vietose numatyta pastatyti draustinio ženklus, informacinius stendus.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. D1-247

 

RĖKYVOS VALSTYBINIO BOTANINIO-ZOOLOGINIO DRAUSTINIO TVARKYMO PLANAS

 

(pav.)

 

Rekyva1

 

_________________

 [1] Rėkyvos botaninio–zoologinio draustinio tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindiniai teiginiai skelbiami „Valstybės žiniose“. Rėkyvos botaninio–zoologinio draustinio tvarkymo planas skelbiamas „Valstybės žinių“ interneto tinklalapyje (www.valstybes-zinios.lt) ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.vstt.lt). Rėkyvos botaninio–zoologinio draustinio tvarkymo plano originalas saugomas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Planavimo ir kadastro skyriuje. Adresas: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.