LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO Nr. A1-587 „DĖL SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO AUKŠTOS PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS REIKALAUJANČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. lapkričio 15 d. Nr. A1-635

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. A1-587 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 1-11, Nr. 48-2398) ir išdėstau 4.2 punktą taip:

4.2. darbdaviai ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki užsieniečiui išduoto leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui galiojimo laiko pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius, gali kreiptis dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo. Šis terminas ir Aprašo 6.2–6.5 punktuose nustatyti kriterijai netaikomi, kai dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo kreipiasi užsieniečio leidime dirbti Lietuvos Respublikoje nurodytas darbdavys.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė