LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymO Nr. 1-43 „Dėl standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2013 m. sausio 22 d. Nr. 1-21

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 1-43 „Dėl Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 23-1092) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STANDARTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) 7 straipsnio 7 punktu,

t v i r t i n u Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašą (pridedama).“

 

 

 

Energetikos ministras                                                      Jaroslav Neverovič


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1-43

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1-21

redakcija)

 

STANDARTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sudarymo, įsigaliojimo, nutraukimo, elektros energijos tiekimo tvarką ir sąlygas, elektros energijos kainos nustatymo tvarką, buitinio vartotojo atsiskaitymo už elektros energiją tvarką, šalių teises, pareigas ir atsakomybę už įsipareigojimų nevykdymą, skundų ar prašymų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką, sutarties galiojimo terminą, jos keitimo ar nutraukimo sąlygas ir tvarką.

2. Aprašas privalomas visiems visuomeniniams ir nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams (toliau – Tiekėjas) ir buitiniams elektros energijos vartotojams (toliau – Vartotojas). Tais atvejais, kol Vartotojas nėra sudaręs rašytinės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) su Tiekėju, tačiau jam tiekiama elektros energija (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.384 straipsnio 1 dalies atvejis), jų tarpusavio santykiams yra taikomos Aprašu nustatytos standartinės sutarties sąlygos, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957), ir kitų teisės aktų nuostatos.

3. Vadovaudamasis Aprašu ir kitų teisės aktų reikalavimais, Tiekėjas parengia Sutartį, kurioje privalo būti įtrauktos Aprašu nustatytos Sutarties sąlygos. Sutartyje, be Aprašu nustatytų sąlygų, gali būti ir individualiai šalių aptartos sąlygos, neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymui (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752), Taisyklėms ir kitiems teisės aktams. Sutarties šalys negali nustatyti tokių Sutarties sąlygų, kurios pablogintų Vartotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

4. Sutartimi neaptarti šalių tarpusavio santykiai yra reglamentuojami Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu, Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II. SUTARTIES ŠALYS, SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

6. Sutartyje turi būti nurodytos sutarties šalys ir jų rekvizitai:

6.1. Tiekėjas (pavadinimas, įmonės kodas, registruotos buveinės adresas, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotos licencijos ar leidimo atitinkamai veiklai vykdyti numeris ir išdavimo data (jeigu Tiekėjui yra išduota licencija ar leidimas), kontaktinė informacija (Tiekėjo ar jo padalinio adresas susirašinėjimui ir kontaktams, kontaktinis telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, tinklalapio adresas, darbo laikas ir kita), jo įgaliotas atstovas sudaryti sutartį ir atstovavimą patvirtinantys dokumentai;

6.2. Vartotojas (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinė informacija (telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas ir kita), jeigu tokie yra).

7. Sutartyje privalomai turi būti nurodyta sutarties šalių įsipareigojimai, jų pobūdis ir mastas, informacija apie Vartotojų teises, susijusias su ginčų sprendimo būdais.

8. Sutartyje privalo būti nurodytos priemonės, kuriomis Vartotojas gali gauti naujausią informaciją apie visas Tiekėjo taikomas kainas ir tarifus.

9. Sutartyje turi būti nurodyta elektros energijos pirkimo–pardavimo vieta (Vartotojo objekto, į kurį bus tiekiama elektros energija, duomenys: tipas, adresas, objekto savininkas ir (ar) teisėtas valdytojas, kiti).

10. Sutartis sudaroma su Vartotoju, kai jis turi elektros energiją naudojančius įrenginius ar teisės aktų nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius elektros vidaus tinklus, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra prijungti prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų elektros tinklų, ir kai įrengti elektros energijos apskaitos prietaisai. Sutartys su Vartotojais, kurie elektros energiją naudojančius įrenginius ar teisės aktų nustatytus techninius reikalavimus atitinkančius elektros vidaus tinklus valdo kitais nei nuosavybės teise pagrindais, sudaromos laikantis Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų papildomų reikalavimų.

11. Sutartis gali būti sudaroma raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis (saugaus elektroninio parašo, elektroninės bankininkystės sistemos ar kitų technologijų pagalba), jei jomis galima tinkamai identifikuoti Sutartį sudarantį asmenį.

12. Kiekvienai sudarytai Sutarčiai Tiekėjas suteikia numerį ir Sutartyje nurodo jos sudarymo vietą ir datą. Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną, jeigu nenurodoma vėlesnė jos įsigaliojimo data, ir laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu Sutarties šalys nesusitaria kitaip.

13. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, šio Aprašo, Taisyklių ir Sutarties nustatytais pagrindais ir tvarka.

 

III. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

14. Tiekėjas pagal Sutartį tiekia Vartotojui elektros energiją iki Sutartyje nustatytos elektros energijos pirkimo–pardavimo vietos.

15. Sutartyje turi būti nurodyta leistinoji naudoti galia ir elektros energijos pirkimo–pardavimo vieta.

16. Elektros energijos tiekimas Vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas šiais atvejais ir tvarka:

16.1. kai Tiekėjas nutraukia su Vartotoju sudarytą Sutartį arba sustabdo su Vartotoju sudarytos Sutarties vykdymą ir tinkamai informavo Vartotoją apie Sutarties vykdymo sustabdymo pasekmes. Su Vartotoju sudarytos Sutarties vykdymo sustabdymo tvarką ir atvejus nustato teisės aktai;

16.2. kai Vartotojas per nustatytą terminą neatsiskaito už patiektą elektros energiją ar nevykdo kitų Sutartyje nustatytų esminių sąlygų;

16.3. kai Vartotojas nepateikia visų prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba nesutinka suteikti kitų Tiekėjo pareikalautų atsiskaitymo garantijų (pvz., už elektros energijos tiekimą mokėti iš anksto (avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius ir (ar) atsiskaitymo terminus);

16.4. kitais Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

17. Vartotojas apie tiekimo apribojimą ar nutraukimą įspėjamas ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų, įspėjimą išsiunčiant pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksimiliniu ryšiu paskutiniu Vartotojo Tiekėjui pateiktu adresu arba objekto adresu, jeigu nežinomas (Vartotojas nepateikė) kitas adresas, arba Vartotoją informuojant telefonu arba viešai skelbiant vietinėje spaudoje ar kitu Sutartyje numatytu būdu, išskyrus atvejus, kai Taisyklės ir (ar) kiti teisės aktai nustato kitą įspėjimo tvarką ir būdus.

 

IV. SUTARTIES ŠALIŲ PAREIGOS, TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMĄ

 

18. Tiekėjas privalo:

18.1. pagal Sutartį tiekti Vartotojui elektros energiją;

18.2. nemokamai teikti Vartotojui informaciją apie efektyvų elektros energijos vartojimą, teikiamas paslaugas, paslaugų teikimo sąlygas, paslaugų ir elektros energijos kainas bei tarifus, numatomus Sutarties pakeitimus ir kitą Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, kituose teisės aktuose bei Sutartyje nustatyta tvarka reikalaujamą pateikti informaciją, Vartotojo prašymu – informaciją apie faktinį elektros energijos suvartojimą, palyginamąją informaciją apie elektros energijos suvartojimą;

18.3. pirkti elektros energiją teisės aktų nustatyta tvarka;

18.4. užtikrinti, kad Vartotojui Sutartyje nustatytu laiku ir būdu būtų pateikti elektros energijos apmokėjimo dokumentai;

18.5. išrašyti ir ne vėliau kaip per 6 savaites nuo Sutarties nutraukimo dienos Vartotojui, pasirinkusiam kitą Tiekėją ar nutraukusiam Sutartį, pateikti galutinę (uždarymo) sąskaitą už faktiškai suvartotą elektros energiją iki Sutarties nutraukimo dienos;

18.6. atlyginti Vartotojui tiesioginius nuostolius, kai Tiekėjas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

18.7. raštu ir (ar), esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informuoti Vartotoją apie ketinimą pakeisti Sutarties sąlygas. Tokiu atveju Vartotojas kartu informuojamas apie teisę nepritarti Sutarties sąlygų pakeitimui ir (ar) nutraukti Sutartį;

18.8. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

19. Tiekėjas turi šias teises:

19.1. vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis (tuo atveju, jei Vartotojo buvimo vieta nežinoma, paskelbiant viešai vietinėje periodinėje spaudoje), jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, įspėjęs Vartotoją, nutraukti Sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas dėl Vartotojo kaltės ir neatstatytas ilgiau nei 6 mėnesius arba jei Vartotojas padaro kitokį esminį Sutarties pažeidimą;

19.2. jei Vartotojas Tiekėjui pateikia raštišką arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, pranešimą, kuriame nurodo, kad per ateinančius 6 mėnesius pašalins priežastį, dėl kurios jam buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas, bei pradės vartoti elektros energiją, tokiu atveju Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu elektros energijos tiekimas buvo nutrauktas dėl Vartotojo kaltės ir neatkurtas ilgiau nei 12 mėnesių;

19.3. vienašališkai, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis (tuo atveju, jei Vartotojo buvimo vieta nežinoma, paskelbiant viešai vietinėje periodinėje spaudoje), jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, įspėjęs Vartotoją, nutraukti Sutartį, jeigu Vartotojas 36 mėnesius iš eilės nenaudoja elektros energijos;

19.4. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

20.Vartotojas privalo:

20.1. jei nenustatyta kitaip, Sutartyje nurodytu laiku užrašyti elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis ir pateikti juos Tiekėjui. Sutartyje nustatoma rodmenų pateikimo forma(-os) ir būdas(-ai) (paštu, per kurjerį, faksu, telefonu, elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, Tiekėjo savitarnos svetainėje), apmokėjimo dokumente ar panašiai);

20.2. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka atsiskaityti su Tiekėju už patiektą elektros energiją;

20.3. atlyginti Tiekėjui tiesioginius nuostolius, kai Vartotojas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

20.4. iki Sutarties nutraukimo dienos pranešti elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir kitą galutiniam atsiskaitymui būtiną informaciją bei visiškai atsiskaityti su Tiekėju už patiektą elektros energiją;

20.5. Sutartyje numatytais būdais nedelsiant informuoti Tiekėją ir skirstomųjų tinklų operatorių, jeigu elektros energija Sutarties galiojimo metu pradedama vartoti komercinei, gamybinei ar kitai buitiniams vartotojams nenumatytai veiklai;

20.6. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.

21. Vartotojas turi teisę:

21.1. laisvai pasirinkti nepriklausomą tiekėją, taip pat sudaryti Sutartis su keliais Tiekėjais;

21.2. gauti iš Tiekėjo aiškią ir suprantamą informaciją apie Tiekėjo pavadinimą, buveinės adresą, įmonės kodą ir teisinę formą, teikiamas paslaugas ir visas jų teikimo sąlygas, Vartotojo teises, susijusias su elektros energijos vartojimu ir Tiekėjo teikiamomis paslaugomis, skaidrią informaciją apie paslaugų bei elektros energijos kainas ir tarifus, pranešimų apie kainas pateikimo būdus, Sutarties terminą, jų sudarymo ir nutraukimo sąlygas, ginčų nagrinėjimo tvarką;

21.3. susipažinti su elektros energijos suvartojimo duomenimis, įskaitant suvartotos elektros energijos kiekį;

21.4. vienašališkai neatlygintinai nutraukti Sutartį su Tiekėju, raštu arba, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informavęs Tiekėją ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki numatomos sutarties nutraukimo dienos, taip pat vienašališkai neatlygintinai nutraukti Sutartį Sutartyje ir (ar) kituose teisės aktuose nustatyta tvarka;

21.5. į tiesioginių nuostolių, kai Tiekėjas nevykdo Sutartyje, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, atlyginimą;

21.6. kitas teises, nustatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir kituose teisės aktuose.

22. Pakeitusi rekvizitus Sutarties šalis apie pasikeitimus privalo pranešti kitai Sutarties šaliai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo dienos.

23. Vartotojas yra atsakingas už Tiekėjo patiektos ir Vartotojo suvartotos elektros energijos apmokėjimą.

24. Tiekėjui draudžiama Sutarčių sąlygose su Vartotojais nustatyti diskriminuojančias sąlygas.

 

V. ELEKTROS ENERGIJOS KAINOS NUSTATYMAS

 

25. Vartotojas su visuomeniniu tiekėju už patiektą elektros energiją Sutartyje nustatytais terminais atsiskaito Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo tvarka nustatytomis ir viešai paskelbtomis kainomis ir tarifais.

26. Sutartyje, sudaromoje su nepriklausomu tiekėju, turi būti nustatyta šalių sutarta galutinė elektros energijos kaina (įskaitant visus mokesčius) arba kainos nustatymo metodika.

 

VI. VARTOTOJO ATSISKAITYMAS UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ

 

27. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Vartotojas atsiskaito už patiektą elektros energijos kiekį, nustatytą pagal elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenis, kurie yra užfiksuoti paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir deklaruoti atsiskaitant su Tiekėju.

28. Vartotojas už patiektą elektros energiją atsiskaito Sutartyje nustatytu apmokėjimo būdu, kurį Vartotojas pasirenka iš ne mažiau kaip dviejų Tiekėjo pasiūlytų apmokėjimo būdų.

29. Atsiskaitymo už patiektą elektros energiją terminas nustatomas Sutartyje, tačiau ne trumpesnis kaip mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 20 diena.

30. Sutartyje nustatytu terminu neatsiskaičiusiam Vartotojui už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną gali būti skaičiuojami iki 0,04 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio (konkretus delspinigių dydis nustatomas Sutartyje) delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną. Tiekėjas raštu ar, esant techninėms galimybėms, elektroninių ryšių priemonėmis, jei jomis galima tinkamai identifikuoti asmenį, informuoja Vartotoją apie delspinigių susidarymą, nurodo jų dydį ir susidarymo priežastį.

31. Vartotojas už patiektą, bet Sutartyje nustatytu terminu neapmokėtą elektros energiją moka elektros energijos tiekimo paslaugos suteikimo dieną galiojančiomis elektros energijos kainomis.

 

VII. SKUNDŲ, PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

32. Ginčai tarp Vartotojo ir Tiekėjo pirmiausiai sprendžiami tarpusavyje, Tiekėjui Vartotojo skundus ar prašymus registruojant, nagrinėjant ir sprendimus dėl jų priimant pagal Tiekėjo nustatytą tvarką.

33. Nepavykus ginčų išspręsti Vartotojui ir Tiekėjui tarpusavyje, Vartotojo skundus teisės aktų nustatyta išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja:

33.1. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – išankstine privaloma ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, taip pat neprivaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dėl elektros energijos apskaitos ir mokėjimo už suvartotą elektros energiją pažeidimų;

33.2. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – išankstine privaloma ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka dėl Tiekėjo veiklos ar neveikimo tiekiant elektros energiją, kainų ir tarifų taikymo, taip pat skundus ir ginčus, susijusius su elektros energijos pirkimu-pardavimu;

33.3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – dėl Sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir dėl Tiekėjų nesąžiningos komercinės veiklos.

34. Tarp Vartotojo ir Tiekėjo kilę ginčai, kurių šalims nepavyko išspręsti tarpusavyje ir išankstinio skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami teisme.

 

SUDERINTA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos

2013 m. sausio 11 d. raštu Nr. 4-359

 

_________________