Konvencija, apibrėžianti Europos mokyklų statutą

 

Preambulė

 

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS, EUROPOS BENDRIJŲ NARĖS IR EUROPOS BENDRIJOS, TOLIAU – SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

atsižvelgdamos į tai, kad nuo 1957 metų buvo kuriamos Europos mokyklos vardu vadinamos institucijos bendrajam Europos Bendrijų darbuotojų vaikų švietimui, siekiant užtikrinti tinkamą Europos institucijų funkcionavimą;

manydamos, kad Europos Bendrijos trokšta užtikrinti šių vaikų švietimą ir šiuo tikslu prisideda prie Europos mokyklų biudžeto;

manydamos, kad Europos mokyklos struktūra yra sui generis; manydamos, kad ji yra bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir Europos Bendrijų forma, visiškai įvertinant valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį, jų švietimo sistemų organizaciją ir jų kultūrinę bei kalbinę įvairovę;

manydamos, kad:

- 1957 metais priimtas Europos mokyklos statutas turėtų būti apibendrintas, atsižvelgiant į visus Susitariančiųjų Šalių priimtus atitinkamus tekstus;

- jis turi būti pritaikytas, atsižvelgiant į Europos Bendrijų plėtrą;

- reikėtų modifikuoti sprendimų priėmimo procedūrą mokyklų struktūriniuose padaliniuose;

- reikėtų atsižvelgti į mokyklų administravimo patirtį;

- reikėtų garantuoti mokymo personalo ir kitų asmenų, kuriems taikomas šis statutas, atitinkamą teisinę apsaugą nuo valdytojų tarybos ir administracinės tarybos veikos; šiuo tikslu reikėtų įkurti griežtai ribotos jurisdikcijos Skundų tarybą;

- Skundų tarybos jurisdikcija nepažeis nacionalinių teismų jurisdikcijos civilinės ir baudžiamosios atsakomybės srityje;

atsižvelgdamos į tai, kad pagal 1975 m. gruodžio 15 d. Papildomą protokolą dėl Europos patentų organizacijos darbuotojų vaikų bendrojo švietimo Miunchene buvo įsteigta mokykla,

 

SUSITARĖ:

 

I ANTRAŠTINĖ DALIS

EUROPOS MOKYKLOS

 

1 straipsnis

Ši Konvencija apibrėžia Europos mokyklų (toliau – mokyklos) statutą.

Šios mokyklos skirtos bendrai mokyti Europos Bendrijų darbuotojų vaikus. Be vaikų, nurodytų 28 ir 29 straipsniuose pateiktuose susitarimuose, mokyklas gali lankyti ir kiti vaikai pagal valdytojų tarybos nustatytus apribojimus.

I priede, kurį gali pakeisti valdytojų taryba, siekdama atsižvelgti į sprendimus, priimtus pagal 2, 28 ir 31 straipsnius, išvardijamos mokyklos.

 

2 straipsnis

1. Veikdama vieningai, valdytojų taryba gali priimti sprendimą dėl naujų mokyklų steigimo.

2. Valdytojų taryba nustato jų buvimo vietą sudarydama sutartį su priimančiąja valstybe nare.

3. Prieš atidarant naują mokyklą valstybės narės teritorijoje, valdytojų taryba privalo sudaryti susitarimą su priimančiąja valstybe nare dėl patalpų naujai mokyklai laisvo parūpinimo ir priežiūros.

 

3 straipsnis

1. Kiekvienoje mokykloje ugdymas apima studijų kursą iki vidurinės mokyklos pabaigimo.

Jis gali apimti:

- darželį mokyklą;

- penkis pradinės mokyklos metus;

- septynis vidurinės mokyklos metus.

Mokyklos, bendradarbiaudamos su priimančiosios šalies švietimo sistema, stengiasi kuo labiau atitikti techninius švietimui keliamus reikalavimus.

2. Mokykloje ugdo mokytojai, kurių kandidatūrai pritaria arba juos skiria valstybės narės, atsižvelgdamos į valdytojų tarybos sprendimus, priimtus pagal procedūrą, numatytą 12 straipsnio 4 dalyje.

3. a) Valdytojų taryboje esantys valstybių narių atstovai vieningai balsuoja dėl bet kurio pasiūlymo modifikuoti mokyklos pagrindinę struktūrą.

b) Valdytojų taryba vieningai balsuoja dėl bet kurio pasiūlymo pakeisti mokytojų oficialųjį statusą.

 

4 straipsnis

Švietimas mokyklose organizuojamas pagal šiuos principus:

1. studijų kursai vyksta II priede nurodytomis kalbomis;

2. šį priedą gali pakeisti valdytojų taryba, siekdama atsižvelgti į sprendimus, priimtus pagal 2 ir 32 straipsnį;

3. siekiant užtikrinti mokyklos vienovę, kad mokiniai, mokomi skirtingomis kalbomis, bendrautų ir būtų skatinamas savitarpio supratimas, tam tikri dalykai mokomi to paties lygio jungtinėse klasėse. Šiose jungtinėse klasėse gali būti naudojama bet kuri Bendrijos kalba, jei valdytojų taryba nusprendžia, kad tai pateisina aplinkybės.

4. ypač stengiamasi suteikti mokiniams išsamių žinių apie dabartines kalbas;

5. mokymo programose plėtojama europinė dimensija;

6. švietimas ir ugdymas gerbia asmens sąžinės laisvę ir įsitikinimus;

7. imamasi priemonių palengvinti ypatingų švietimo reikmių turinčių vaikų priėmimą į mokyklas.

 

5 straipsnis

1. Sėkmingai baigti studijų metai mokykloje ir atitinkami diplomai ir pažymėjimai yra pripažįstami valstybių narių teritorijoje pagal lygiavertiškumo lentelę valdytojų tarybos nustatytomis sąlygomis, kaip nustatyta 11 straipsnyje, kompetentingų nacionalinių institucijų susitarimu.

2. Europos vidurinio mokslo baigimo atestatas, nustatomas 1984 m. balandžio 11 d. Susitarimu dėl Europos mokyklos statuto, nustatančio reikalavimus Europos vidurinio mokslo baigimo atestatui, priedo pakeitimo, toliau – Susitarimu dėl Europos vidurinio mokslo baigimo atestato, suteikiamas, baigus vidurinių studijų kursą. Valdytojų taryba, vieningai balsuojant valstybių narių atstovams, gali priimti tokias šio susitarimo pataisas, kokios gali pasirodyti būtinos.

Europos vidurinio mokslo baigimo atestato, įgyto mokykloje, turėtojai:

a) naudojasi visomis valstybės narės, kurios piliečiai jie yra, privilegijomis, teikiamomis, turint diplomą arba pažymėjimą, įgyjamą, baigus vidurinę mokyklą toje šalyje;

b) turi teisę siekti įstoti į bet kurioje valstybėje narėje esantį bet kurį universitetą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos valstybės narės piliečiai, turintys lygiavertes kvalifikacijas.

Šios konvencijoje tikslams, žodžiu „universitetai“ vadinami:

a) universitetai;

b) institucijos, kurioms valstybės narės taiko nuolatinio universiteto, esančio jų teritorijoje, statusą.

 

6 straipsnis

Kiekviena mokykla turi juridinio asmens statusą, būtiną siekiant savo tikslų, kaip nurodyta 1 straipsnyje. Šiuo tikslu ji netrukdomai tvarko asignavimus savojoje biudžeto dalyje pagal sąlygas, nustatytas reglamente dėl finansų, nurodytame 13 straipsnio 1 dalyje. Ji gali būti teismo proceso šalimi. Ji gali įsigyti ir disponuoti kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu.

Kalbant apie teises ir pareigas, tai kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į šios konvencijos konkrečias nuostatas, mokyklą laiko švietimo įstaiga, pavaldžia viešajai teisei.

 

II ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKYKLŲ STRUKTŪRINIAI PADALINIAI

 

7 straipsnis

Visų mokyklų struktūriniai padaliniai yra šie:

1. valdytojų taryba;

2. generalinis sekretorius;

3. inspektorių tarybos;

4. Skundų taryba.

Kiekvieną mokyklą administruoja Administracinė taryba, o mokyklai vadovauja direktorius.

 

I SKYRIUS

Valdytojų taryba

 

8 straipsnis

1. Kaip numatyta 28 straipsnyje, valdytojų tarybą sudaro šie nariai:

a) Europos Bendrijų kiekvienos valstybės narės ministerijų atstovas ar atstovai, įgalioti atstovauti tos valstybės narės vyriausybei, atsižvelgiant į tai, kad kiekviena valstybė narė turi tik vieną balsą;

b) Europos Bendrijų Komisijos narys;

c) personalo komiteto paskirtas atstovas (iš mokymo personalo), kaip numatyta 22 straipsnyje.

d) tėvų asociacijų paskirtas mokinių tėvų atstovas, kaip numatyta 23 straipsnyje.

2. Kiekvienos valstybės narės ministerijų atstovai ir Europos Bendrijų Komisijos narys gali paskirti savo atstovą. Kitiems negalintiems dalyvauti nariams atstovauja jų pakaitiniai nariai.

3. Mokinių atstovas gali būti kviečiamas dalyvauti valdytojų tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis, sprendžiant klausimus dėl mokinių.

4. Valdytojų tarybą šaukia jos pirmininkas savo paties iniciatyva arba trijų valdytojų tarybos narių ar generalinio sekretoriaus pagrįstu reikalavimu. Ji posėdžiauja mažiausiai vieną kartą per metus.

5. Pirmininko kadencija trunka metus, jo pareigas eina kiekvienos valstybės narės atstovai šia eilės tvarka: Belgija, Danija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Jungtinė Karalystė.

 

9 straipsnis

1. Išskyrus tuos atvejus, kai ši konvencija reikalauja balsų vieningumo, valdytojų tarybos sprendimai priimami dviejų trečdalių visų ją sudarančių narių balsų dauguma laikantis šių nuostatų:

a) sprendimas, darantis įtaką valstybės narės konkretiems interesams, tokiems kaip žymus patalpų išplėtimas ar jos teritorijoje įsteigtos mokyklos uždarymas, priimamas valstybių narių atstovų balsų daugumos pritarimu;

b) mokykla uždaroma Komisijos nario pritarimu;

c) organizacijos, pavaldžios viešosios teisės principams, atstovas, tapęs valdytojų tarybos nariu ir turintis balsavimo teisę, pagal susitarimą, pagrįstą 28 straipsniu, balsuoja dėl visų, su mokykla susijusių, klausimų, apimtų šiame susitarime;

d) personalo komiteto, minimo 8 straipsnio 1 dalies c punkte, atstovo ir mokinių tėvų, minimo 8 straipsnio 1 dalies d punkte, atstovo, balsavimo teisės apribojamos, jie dalyvauja tik priimant sprendimus dėl švietimo reikalų pagal 11 straipsnį, išskyrus sprendimus dėl Susitarimo dėl Europos vidurinio mokslo baigimo atestato pataisų ir sprendimus, darančius įtaką finansams ir biudžetui.

2. Tais atvejais, kai ši konvencija reikalauja balsų vieningumo, valdytojų tarybos sprendimams priimti netrukdo susilaikantys dalyvaujantys nariai arba jų atstovai.

3. Balsuojant kiekvienas dalyvaujančių arba atstovaujamų narių turi vieną balsą, nepažeidžiant 8 straipsnio 1 dalies a punkto specifinių nuostatų.

 

10 straipsnis

Valdytojų taryba prižiūri šios konvencijos įgyvendinimą; šiuo tikslu jai suteikta būtina galia priimti sprendimus dėl švietimo, biudžeto ir administracinių klausimų ir derėtis dėl susitarimų, nurodytų 28 ir 30 straipsniuose. Ji gali steigti komitetus, atsakingus už sprendimų parengimą.

Valdytojų taryba nustato bendrąsias mokyklų taisykles.

Kiekvienais metais valdytojų taryba, remdamasi generalinio sekretoriaus pateiktu projektu, parengia ataskaitą apie mokyklų veiklą ir siunčia ją Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

11 straipsnis

Spręsdama švietimo klausimus, valdytojų taryba nustato studijų pobūdį ir jų organizavimą. Atsižvelgdama į atitinkamos inspektorių tarybos nuomonę, ji:

1. Kiekvienų metų studijoms kiekvienam jos įkurtam skyriui priima suderintas mokymo programas ir tvarkaraščius ir parengia rekomendacijas dėl taikytinų metodų.

2. Užtikrina inspektorių tarybos vykdomą mokymo priežiūrą ir tvirtina jos veiklos taisykles.

3. Nustato mokinių įstojimo į skirtingus lygius amžiaus cenzą. Ji priima taisykles dėl mokinių perkėlimo į aukštesnę klasę arba priėmimo į vidurinę mokyklą ir, siekdama, kad bet kuriuo metu mokiniai galėtų grįžti į savo šalių mokyklas, nustato būtinąją mokymosi trukmę mokykloje pagal 5 straipsnį. Ji sudaro lygiavertiškumo lentelę, nurodytą 5 straipsnio 1 dalyje.

4. Nustato egzaminų, kuriais siekiama darbo, atlikto mokykloje, patvirtinimo tvarką; ji priima egzaminų taisykles, paskiria egzaminų tarybas ir išduoda diplomus. Ji užtikrina, kad egzaminų medžiaga atitinka lygį, numatytą 5 straipsnyje.

 

12 straipsnis

Spręsdama administracinius klausimus, valdytojų taryba:

1. Nustato generalinio sekretoriaus, direktorių, mokymo personalo ir pagal 9 straipsnio 1 dalies a punktą – administracijos bei pagalbinio personalo – teikiamų paslaugų nuostatus.

2. Paskiria generalinį sekretorių ir generalinio sekretoriaus pavaduotoją.

3. Paskiria kiekvienos mokyklos direktorių ir direktoriaus pavaduotoją.

4. a) Kiekvienais metais, atsižvelgdama į inspektorių tarybos pasiūlymą, nustato reikalavimus mokymo personalui, sukurdama arba panaikindama pareigas. Ji užtikrina teisingą pareigų paskirstymą tarp valstybių narių. Ji suderina su vyriausybėmis klausimus, susijusius su vidurinių mokyklų mokytojų, pradinių mokyklų mokytojų ir mokyklos patarėjų švietimo klausimais paskyrimu arba komandiravimu. Personalas išsaugo paaukštinimo darbe ir išėjimo į pensiją teises pagal jo nacionalines normas.

b) Kiekvienais metais, atsižvelgdama į generalinio sekretoriaus pasiūlymą, nustato reikalavimus administracijai ir pagalbiniam personalui;

5. Organizuoja savo veiklą ir nustato savo darbo tvarkos taisykles.

 

13 straipsnis

1. Spręsdama biudžeto klausimus, valdytojų taryba:

a) priima finansų reglamentą, ypač detalizuodama mokyklų biudžeto sudarymo ir įgyvendinimo procedūrą;

b) patvirtina mokyklų biudžetą kiekvieniems finansiniams metams pagal toliau pateikiamą 4 dalį;

c) patvirtina metinių pajamų ir išlaidų ataskaitą ir ją siunčia Europos Bendrijų kompetentingoms institucijoms.

2. Kiekvienais metais, ne vėliau kaip balandžio 30 d., valdytojų taryba nustato ir įvertina metines pajamas ir išlaidas kiekvieniems finansiniams metams ir nedelsdama ją siunčia Komisijai, kuri tuo pagrindu preliminariame Europos Bendrijų bendrojo biudžeto projekte nustato būtinąsias prognozes.

Europos Bendrijų biudžetą valdanti institucija nustato Europos Bendrijų įnašo, skiriamo pagal biudžetinę procedūrą, dalį.

3. Valdytojų taryba siunčia metinių pajamų ir išlaidų įvertinimą ir kitoms organizacijoms, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė ir, kaip numatyta 28 straipsnyje, ir organizacijoms ar institucijoms, numatytose 29 straipsnyje, kurių finansinis įnašas sudaro didžiąją mokyklos biudžeto dalį, kad jos galėtų nustatyti savo įnašų dydį.

4. Prieš prasidedant biudžetiniams metams, valdytojų taryba patvirtina mokyklų biudžetą ir prireikus jį koreguoja, atsižvelgdama į Europos Bendrijų ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytų organizacijų ir institucijų skiriamus įnašus.

 

14 straipsnis

Generalinis sekretorius atstovauja valdytojų tarybai ir vadovauja sekretoriatui pagal generalinio sekretoriaus paslaugų nuostatas, kaip numatyta 12 straipsnio 1 dalyje. Jis atstovauja mokykloms teismo procesuose. Jis atskaitingas valdytojų tarybai.

 

II SKYRIUS

Inspektorių tarybos

 

15 straipsnis

Inspektorių tarybos įkuriamos mokyklose: viena taryba – darželiams mokykloms ir pradinėms mokykloms, o kita taryba – vidurinėms mokykloms.

 

16 straipsnis

Kiekvienai valstybei narei, kuri yra Susitariančioji Šalis, atstovauja po vieną kiekvienos tarybos inspektorių. Jį skiria valdytojų taryba suinteresuotos Šalies siūlymu.

Inspektorių tarybai pirmininkauja valstybės narės, pirmininkaujančios valdytojų taryboje, inspektorių tarybos atstovas.

 

17 straipsnis

Inspektorių tarybos privalo užtikrinti mokyklų teikiamo švietimo kokybę ir šiuo tikslu užtikrinti, kad mokyklose būtų atliekami privalomieji patikrinimai.

Jie pateikia valdytojų tarybai nuomones ir pasiūlymus, kaip numatyta atitinkamai 11 ir 12 straipsniuose ir, jei reikia, pateikia pasiūlymus dėl mokymo programų ir studijų organizavimo pakeitimų.

 

18 straipsnis

Inspektorių užduotys:

1. užtikrinti, kad nacionalinės mokyklų administracijos prižiūrėtų mokytojų darbą atitinkamuose ugdymo etapuose;

2. palyginti požiūrius į pasiektą darbo standartą ir mokymo metodų kokybę;

3. supažindinti direktorius ir mokymo personalą su savo atliktų patikrinimų rezultatais.

Atsižvelgdama į valdytojų tarybos įvertintus poreikius, kiekviena valstybė narė suteikia inspektoriams patalpas, būtinas jų pareigoms mokyklose visiškai atlikti.

 

III SKYRIUS

Administracinė taryba

 

19 straipsnis

Pagal 28 ir 29 straipsnius kiekvieną administracinę tarybą, numatytą 7 straipsnyje, sudaro aštuoni nariai:

1. generalinis sekretorius, einantis pirmininko pareigas;

2. mokyklos direktorius;

3. Europos Bendrijų komisijos atstovas;

4. mokymo personalui priklausantys du nariai, kurių vienas atstovauja vidurinės mokyklos personalui, o kitas – bendrai pradinių ir darželių mokyklų personalui;

5. du nariai, atstovaujantys tėvų asociacijai, kaip numatyta 23 straipsnyje;

6. administracijos ir pagalbinio personalo atstovas.

Valstybės narės, kurios teritorijoje yra įsikūrusi mokykla, atstovas gali dalyvauti administracinės tarybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

Du mokinių atstovai kviečiami dalyvauti jų mokyklos administracinės tarybos posėdžiuose, jeigu juose svarstomi mokinius dominantys klausimai.

 

20 straipsnis

Administracinė taryba:

1. parengia mokyklos pajamų ir išlaidų įvertinimus pagal finansų reglamentą;

2. prižiūri mokyklos biudžeto dalies panaudojimą ir parengia metinių pajamų ir išlaidų ataskaitą;

3. užtikrina, kad mokykloje būtų palaikomos tinkamos fizinės sąlygos ir aplinka, užtikrinanti tinkamą mokyklos funkcionavimą;

4. vykdo kitus administracinius įsipareigojimus, jai patikėtus valdytojų tarybos.

Administracinių tarybų posėdžių sušaukimo ir sprendimų priėmimo procedūros nustatomos bendrosiose mokyklų taisyklėse, numatytose 10 straipsnyje.

 

IV SKYRIUS

Direktorius

 

21 straipsnis

Direktorius eina savo pareigas pagal bendrąsias taisykles, numatytas 10 straipsnyje. Jis vadovauja paskirtam mokyklos personalui laikydamasis tvarkos, nustatytos 12 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose.

Jis turi kompetenciją ir kvalifikacijas, reikalaujamas jo šalyje, norint vadovauti švietimo įstaigai, išduodančiai pažymėjimą, suteikiantį jo turėtojui teisę stoti į universitetą. Jis atskaitingas valdytojų tarybai.

 

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ATSTOVAVIMAS PERSONALUI

 

22 straipsnis

Įsteigiamas personalo komitetas, sudarytas iš kiekvieno mokymo personalo, administracijos ir pagalbinio personalo atstovų.

Komitetas prisideda prie mokyklų tinkamos veiklos, sukurdamas sąlygas personalui suformuoti savo nuomonę ir ją išreikšti.

Personalo komiteto rinkimų ir veiklos procedūros nustatomos pagal mokymo personalo, administracijos ir pagalbinio personalo veiklos nuostatus, numatytus 12 straipsnio 1 dalyje.

Vieną kartą per metus personalo komitetas skiria narį ir pakaitinį narį iš mokymo personalo atstovauti komitetui valdytojų taryboje.

 

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

TĖVŲ ASOCIACIJOS

 

23 straipsnis

Siekdama palaikyti mokinių tėvų ir mokyklos vadovybės ryšius, valdytojų taryba pripažįsta kiekvienos mokyklos mokinių tėvus atstovaujančią asociaciją.

Kiekvienais metais pripažinta tėvų asociacija skiria du atstovus į atitinkamos mokyklos administracinę tarybą.

Vieną kartą per metus mokyklų tėvų asociacijos skiria narį ir pakaitinį narį atstovauti asociacijai valdytojų taryboje.

 

V ANTRAŠTINĖ DALIS

BIUDŽETAS

 

24 straipsnis

Mokyklų finansiniai metai atitinka kalendorinius metus.

 

25 straipsnis

Mokyklų biudžetas sudaromas iš:

1. valstybių narių įnašų, teikiamų, nuolat mokant atlyginimą patvirtintiems ar paskirtiems mokymo personalo nariams ir, jei tinka, finansiniai įnašai, dėl kurių valdytojų taryba vieningai priima sprendimą;

2. Europos Bendrijų įnašai, skirti skirtumui tarp mokyklų išlaidų bendros sumos ir kitų bendrųjų pajamų bendros sumos padengti;

3. Bendrijai nepriklausančių organizacijų, su kuriomis valdytojų taryba sudarė susitarimą, įnašų;

4. mokyklos savųjų pajamų, pirmiausia iš tėvų surenkant valdytojų tarybos nustatytus mokyklos mokesčius;

5. įvairių pajamų.

Europos Bendrijų įnašų teikimo procedūra nustatoma valdytojų tarybos ir Komisijos specialiu susitarimu.

 

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

Ginčai

 

26 straipsnis

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo išskirtinei jurisdikcijai priklauso valdytojų taryboje neišspręsti Susitariančiųjų Šalių ginčai dėl šios konvencijos interpretavimo ir taikymo.

 

27 straipsnis

1. Įsteigiama Skundų taryba.

2. Skundų tarybos išskirtinei jurisdikcijai pirmoje ir paskutinėje instancijoje, išnaudojus visas administracinio poveikio priemones, priklauso bet koks ginčas dėl šios konvencijos taikymo asmenims, kuriems taikoma ši konvencija, išskyrus administraciją ir pagalbinį personalą, ir dėl bet kurio akto ar taisyklių, priimtų pagal šią konvenciją, teisėtumo, turintis neigiamos įtakos šiems asmenims, mokyklos valdytojų tarybai ar administracinei tarybai naudojantis savo galiomis, nurodytomis šioje konvencijoje. Kai tokie ginčai yra finansinio pobūdžio, skundų tarybos jurisdikcija yra neribojama.

Šių teisinių procesų sąlygos ir išsamios taisyklės, jei reikia, nustatomos mokymo personalo veiklos nuostatuose arba ne visą darbo dieną dirbančių mokytojų darbo sutartyje, arba bendrosiose mokyklų taisyklėse.

3. Skundų tarybą sudaro neabejotinai nepriklausomi ir pripažinti teisės klausimais kompetentingi asmenys.

Skundų tarybos nariais gali tapti tik asmenys, įtraukti į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sudarytą sąrašą.

4. Valdytojų taryba vieningai priima skundų tarybos statutą.

Skundų tarybos statutas nustato tarybos narių skaičių, jų paskyrimo valdytojų tarybos sprendimu procedūrą, jų kadencijos trukmę ir su jiems taikomus finansinius susitarimus. Statute nurodomas tarybos veiklos būdas.

5. Skundų taryba priima darbo tvarkos taisykles, kurios apims tokias nuostatas, kokios yra būtinos statuto taikymui.

Valdytojų taryba vieningai patvirtina tvarkos taisykles.

6. Skundų tarybos sprendimai yra privalomi šalims ir, jei kuri iš šalių jų neįgyvendina, valstybių narių atitinkamos institucijos pagal atitinkamus nacionalinius įstatymus realizuoja šiuos sprendimus.

7. Kiti ginčai, kuriuose dalyvauja mokyklos, priklauso nacionalinei jurisdikcijai. Šis straipsnis nėra taikomas nacionalinių teismų jurisdikcijai civilinės ir baudžiamosios atsakomybės srityje.

 

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

Specialiosios nuostatos

 

28 straipsnis

Valdytojų taryba gali vieningai sudaryti dalyvavimo susitarimus dėl įkurtos ar būsimos mokyklos, įkurtinos pagal 2 straipsnį su bet kuriomis viešosios teisės reglamentuojamomis organizacijomis, suinteresuotomis dėl savo buvimo vietos dalyvauti mokyklų veikloje. Sudarius tokį susitarimą, bet kuri tokia organizacija gali dalyvauti valdytojų taryboje ir turėti vieną balsą dėl visų sprendžiamų atitinkamos mokyklos reikalų, jei jos įnašai sudaro didžiąją mokyklos biudžeto dalį. Ji taip pat gali gauti nario vietą ir balsą atitinkamos mokyklos administracinėje taryboje.

 

29 straipsnis

Valdytojų taryba vieningai gali taip pat derėtis su viešosios arba asmens teisės reglamentuojamomis organizacijomis ar institucijomis, suinteresuotomis dalyvauti vienos iš mokyklų veikloje dėl susitarimų, kitų nei dalyvavimo susitarimai, sudarymo.

Valdytojų taryba gali joms suteikti nario vietą ir balsą atitinkamos mokyklos administracinėje taryboje.

 

30 straipsnis

Valdytojų taryba gali derėtis su valstybės, kurios teritorijoje yra mokykla, vyriausybe dėl bet kokio papildomo susitarimo, reikalingo siekiant užtikrinti, kad mokykla veiktų pačiomis geriausiomis sąlygomis, sudarymo.

 

31 straipsnis

1. Bet kuri Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šią konvenciją, apie tai raštu pranešusi Liuksemburgo vyriausybei; pastaroji, gavusi pranešimą, informuoja kitas Susitariančiąsias Šalis. Apie denonsavimą pranešama iki bet kurių metų rugsėjo 1 d. tam, kad denonsavimas įsigaliotų nuo kitų metų rugsėjo 1 d.

2. Susitariančioji Šalis, denonsavusi šią konvenciją, atsisako turimo mokyklų turto dalies. Valdytojų taryba nusprendžia, kokių organizacinių priemonių, įskaitant priemones personalo atžvilgiu, reikia imtis bet kuriai iš Susitariančiųjų Šalių paskelbus denonsavimą.

3. Valdytojų taryba, atsižvelgdama į 9 straipsnyje numatytą balsavimo metodą, gali nuspręsti uždaryti mokyklą. Vadovaudamasi ta pačia procedūra, ji imasi tokių veiksmų, kuriuos mano esant reikalingus, ypač dėl mokymo, administracijos ir pagalbinio personalo ir dėl mokyklos turto paskirstymo.

4. Bet kuri Susitariančioji Šalis gali pareikalauti pakeisti šią konvenciją. Tuo tikslu ji apie savo reikalavimą praneša Liuksemburgo vyriausybei. Liuksemburgo vyriausybė imasi visų būtinų priemonių susitarti su Europos Bendrijų Tarybai pirmininkaujančia šalimi dėl tarpvyriausybinės konferencijos surengimo.

 

32 straipsnis

Bet kuri valstybė, siekianti prisijungti prie šios konvencijos, tapdama Bendrijos nare, pateikia rašytinę paraišką Liuksemburgo vyriausybei, kuri informuoja kiekvieną kitą Susitariančiąją Šalį.

Prisijungimas įsigalioja rugsėjo 1 d., skaičiuojant nuo deponavimo prisijungimo priemones Liuksemburgo vyriausybei, dienos.

Mokyklų struktūriniai padaliniai nuo šios datos yra atitinkamai keičiami.

 

33 straipsnis

Šią konvenciją ratifikuoja valstybės narės, būdamos Susitariančiosiomis Šalimis, pagal savo atitinkamus konstitucinius reikalavimus. Kalbant apie Europos Bendrijas, tai ši konvencija sudaroma pagal Europos Bendrijų steigimo sutartis. Ratifikavimo priemonės ir aktai, informuojantys apie šios konvencijos sudarymą, yra deponuojami Liuksemburgo vyriausybei, kaip numatyta Europos mokyklų statute. Ši vyriausybė informuoja kitas Susitariančiąsias Šalis apie šį deponavimą.

Ši konvencija įsigalioja pirmąją mėnesio, praėjusio nuo valstybių narių visų ratifikavimo priemonių ir Europos Bendrijų aktų, pranešančių sudarymą, deponavimo, dieną.

Ši konvencija sudaryta vienu originalu danų, olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, portugalų ir ispanų kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški ir deponuojami Liuksemburgo vyriausybės archyvuose, kuri siunčia kiekvienai kitai Susitariančiajai Šaliai šios konvencijos patvirtintą kopiją.

 

34 straipsnis

Ši konvencija panaikina ir pakeičia 1957 m. balandžio 12 d. statutą ir jo 1962 m. balandžio 13 d. priedą.

Susitarimas dėl Europos vidurinio mokslo baigimo atestato galioja, nebent ši konvencija numato kitaip.

Ši konvencija neturi įtakos papildomam protokolui dėl Miuncheno mokyklos, parengtam pagal 1962 m. balandžio 13 d. protokolą ir pasirašytam 1975 m. gruodžio 15 d. Liuksemburge.

Nuorodos į ankstesnius, nei ši konvencija, teisės aktus dėl mokyklų suprantamos, atsižvelgiant į atitinkamus šios konvencijos straipsnius.

 

[Pasirašyta 1994 m. birželio 21 d. Liuksemburge.]

 

[Šalių parašai]

 

[Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu]

 

[Europos anglių ir plieno bendrijos vardu]

______________


I PRIEDAS

 

Europos mokyklos, kurioms taikomas statutas:

Europos mokykla Bergene,

Europos mokykla Briuselyje I,

Europos mokykla Briuselyje II,

Europos mokykla Briuselyje III(1),

Europos mokykla Kolheme,

Europos mokykla Karlsrūhėje,

Europos mokykla Liuksemburge,

Europos mokykla Molyje,

Europos mokykla Miunchene,

Europos mokykla Varezėje.

______________


II PRIEDAS

 

Pagrindinis ugdymas atliekamas šiomis kalbomis:

danų kalba,

olandų kalba,

anglų kalba,

prancūzų kalba,

vokiečių kalba,

graikų kalba,

italų kalba,

portugalų kalba,

ispanų kalba.

______________


LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS PRANEŠIMAS

 

DĖL TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ ĮSIGALIOJIMO

 

1. Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos, priimta Strasbūre 1987 m. lapkričio 13 d., pasirašyta Lietuvos Respublikos vardu 2003 m. rugsėjo 11 d., ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004-04-22 įstatymu Nr.IX-2157 ir skelbta „Valstybės žiniose“ – 2004 m. Nr. 80, įsigaliojo 2004 m. gruodžio 1 d.

2. Europos patentų išdavimo konvencija (Europos patentų konvencija), priimta 1973 m. spalio 5 d. Miunchene, papildyta Konvencijos 63 straipsnio persvarstymo aktu, priimtu 1991 m. gruodžio 17 d., pakeista Administracinės tarybos

1978 m. gruodžio 21 d., 1994 m. gruodžio 13 d., 1995 m. spalio 20 d., 1996 m. gruodžio 5 d., 1998 m. gruodžio 10 d. sprendimais, ratifikuota Lietuvos Respublikos 2004-06-22 įstatymu Nr. IX-2287 ir skelbta „Valstybės žiniose“ – 2004 m. Nr. 147, įsigaliojo 2004 m. gruodžio 1 d.

 

 

TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ

DEPARTAMENTO DIREKTORIUS                                                     ANDRIUS NAMAVIČIUS

______________(1) 1992 m. spalio 27–29 d. valdytojų tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas įsteigti šią mokyklą.