VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRODUKTŲ tiEkimo rinkAI ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašO PATVIRTINIMO

 

2013 m. liepos 19 d. Nr. B1-487

Vilnius

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 563/2012 (OL 2012 L 168, p. 24), 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), Lietuvos Respublikos maisto įstatymu (Žin., 2000, Nr. 32-893), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324), Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2010, Nr. 12-560), Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439 (Žin., 2002, Nr. 35-1307; 2004, Nr. 177-6547), Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-225 (Žin., 2003, Nr. 56-2501; 2012, Nr. 36-1795), Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 (Žin., 2012, Nr. 18-828), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 (Žin., 2010, Nr. 145-7459; 2011, Nr. 77-3741) ir kitais teisės aktais:

1. T v i r t i n u pridedamą Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniams, nurodytiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros 12.8 ir 21–71 punktuose;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

3.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. 255 „Dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3323);

3.2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. B1-189 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 56-2699).

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2013-07-16 raštu Nr. 2D-3665(11.41)

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d.

įsakymu Nr. B1-487

 

PRODUKTŲ TIEKIMO rinkAI ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) priimamų sprendimų dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarką.

2. Aprašas taikomas VMVT ir VMVT kontroliuojamiems ūkio subjektams, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliotieji pareigūnai – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 145-7459; 2011, Nr. 77-3741), 12.8 ir 21–71 punktuose nurodytų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinių (toliau – VMVT padaliniai) vadovai, juos pavaduojantys asmenys ar kiti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įgalioti asmenys.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai – valstybiniai maisto produktų inspektoriai, maisto produktų inspektoriai, valstybiniai veterinarijos inspektoriai, vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai.

Pašaras – natūralus, šviežias arba konservuotas augalinis ar gyvūninis produktas, iš jo pramoniniu būdu gautas produktas, taip pat šalutinis maisto produktas, skirti gyvūnams šerti tiesiogiai arba juos sumaišius, į juos pridėjus ar nepridėjus pašarų priedų.

Maisto ar pašarų tiekimas rinkai – maisto ar pašarų pardavimas, laikymas ketinant juos parduoti, įskaitant siūlymą parduoti, taip pat siekiant juos už tam tikrą kainą ar nemokamai arba kuriuo nors kitu būdu perduoti tretiesiems asmenims.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos maisto įstatyme (Žin., 2000, Nr. 32-893), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324), Viešojo administravimo įstatyme.

4. Produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonės taikomos vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 563/2012 (OL 2012 L 168, p. 24), 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), 2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 16/2011, kuriuo nustatomos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos įgyvendinimo priemonės (OL 2011 L 6, p. 7), Maisto įstatymu, Produktų saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 34-952; 2010, Nr. 12-560), Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 439 (Žin., 2002, Nr. 35-1307; 2004, Nr. 177-6547), Pašarų privalomųjų saugos reikalavimų kontrolės įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-225 (Žin., 2003, Nr. 56-2501; 2012, Nr. 36-1795), Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 (Žin., 2012, Nr. 18-828), ir šio Aprašo nuostatomis.

5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliotųjų pareigūnų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708), kiti teisės aktai ir pareigybių aprašymai.

6. VMVT padaliniai turi užtikrinti iš ūkio subjektų gautos informacijos, kuri sudaro komercinę paslaptį, konfidencialumą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

 

II. SPRENDIMŲ DĖL produktO (-ų) tiekimo rinkai RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO PRIĖMIMO TVARKA

 

7. Sprendimus dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo priima Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliotieji pareigūnai (toliau – VMVT įgaliotieji pareigūnai).

8. VMVT įgaliotieji pareigūnai, vadovaudamiesi Produktų saugos įstatymo 14 straipsnio nuostatomis ir šio įstatymo 16 straipsnyje nurodytais produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo pagrindais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto ar pašarų (toliau – produktai) saugą, priima šiuos sprendimus dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo:

8.1. Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us) (1 priedas);

8.2. Sprendimą dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai (2 priedas);

8.3. Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo (3 priedas).

9. Priėmus Aprašo 8.1 ir 8.3 punktuose nurodytus sprendimus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai (toliau – VMVT pareigūnai) turi surašyti ir Plombavimo (antspaudavimo) aktą (4 priedas), išskyrus atvejus, kai tam nėra galimybių (sąlygų). Tokiu atveju Aprašo 8.1 ir 8.3 punktuose nurodytuose sprendimuose nurodomos neplombavimo (neantspaudavimo) priežastys.

10. Už plombos (antspaudo) apsaugą atsakingas ūkio subjektas.

11. Produktai, dėl kurių yra surašyti Aprašo 8.1 ir 8.3 punktuose nurodyti sprendimai dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo, saugomi atskirti nuo kitų produktų. Produktai laikomi tokiomis sąlygomis, kurios nustatytos tų produktų laikymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

12. Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us) priimamas, kai:

12.1. yra duomenų, kad vartotojai vartoję maistą apsinuodijo ar maistas kitaip pakenkė jų sveikatai arba dėl to juos ištiko mirtis;

12.2. yra duomenų, kad gyvūnai, kurių šėrimui buvo naudojamas pašaras, nugaišo ar pašaras kitaip pakenkė jų sveikatai;

12.3. yra pagrįstų įtarimų, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojų ar gyvūnų sveikatai ar gyvybei ir neatitinka teisės aktų reikalavimų;

12.4. yra kiti teisės aktų numatyti jo taikymo pagrindai.

13. Kai, priėmus Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us), įvertinus patikrinimo medžiagą, ūkio subjekto pateiktus dokumentus, valstybinės produktų saugos laboratorinių tyrimų išvadas, nustatoma, kad produktas (-ai) yra saugus (-ūs) ir atitinka teisės aktų reikalavimus, VMVT įgaliotasis pareigūnas nedelsdamas priima Sprendimą dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai.

14. Jei priėmus Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us), įvertinus patikrinimo medžiagą, ūkio subjekto pateiktus dokumentus, valstybinės produktų saugos laboratorinių tyrimų išvadas, nustatoma, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) ir neatitinka teisės aktų reikalavimų, ūkio subjektas nesiekia pašalinti nustatytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir produkto (-ų) padaryti saugaus (-ių), VMVT įgaliotasis pareigūnas nedelsdamas priima Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir taiko Aprašo 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 ir (ar) 20.7 punktuose nurodytas priemonę (-es).

15. Jei priėmus Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us), įvertinus patikrinimo medžiagą, ūkio subjekto pateiktus dokumentus, valstybinės produktų saugos laboratorinių tyrimų išvadas, nustatoma, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) ir neatitinka teisės aktų reikalavimų, ūkio subjektas siekia pašalinti nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius):

15.1. ūkio subjektas nedelsdamas pateikia prašymą VMVT įgaliotajam pareigūnui, priėmusiam Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us), nurodydamas priemones, kuriomis bus pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir produktas (-ai) padarytas (-i) saugus (-ūs);

15.2. VMVT įgaliotasis pareigūnas, gavęs 15.1 punkte nurodytą ūkio subjekto prašymą ir įvertinęs jame nurodytų priemonių, kuriomis bus pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimai, veiksmingumą, produkto (-ų) padarymo saugiu (-iais) riziką:

15.2.1. priima Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir taiko Aprašo 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 ir (ar) 20.7 punktuose nurodytas priemonę (-es),

15.2.2. nedelsdamas raštu informuoja ūkio subjektą apie suteiktą galimybę pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius).

16. Ūkio subjektas, kuriam suteikta galimybė pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), pašalinęs teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir padaręs produktą (-us) saugų (-ius), apie tai raštu praneša VMVT įgaliotajam pareigūnui, priėmusiam Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us), nurodydamas priemones, kurių ėmėsi produkto (-ų) saugai užtikrinti, ir pateikia tai įrodančius dokumentus.

17. VMVT įgaliotasis pareigūnas, gavęs 16 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, įvertinęs patikrinimo medžiagą, ūkio subjekto pateiktus dokumentus, valstybinės produktų saugos laboratorinių tyrimų išvadas, ir nustatęs, kad:

17.1. pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir produktas (-ai) padarytas (-i) saugus (-ūs), nedelsdamas priima Sprendimą dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai;

17.2. nepašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir produktas (-ai) nepadarytas (-i) saugus (-ūs), nedelsdamas priima Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir taiko Aprašo 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 ir (ar) 20.7 punktuose nurodytas priemonę (-es).

18. VMVT įgaliotasis pareigūnas, ūkio subjektui, kuriam suteikta galimybė pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), per 3 (tris) mėnesius nuo Sprendimo laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us) priėmimo, nepašalinus teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir produkto (-ų) nepadarius saugiu (-iais), priima Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir taiko Aprašo 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 ir (ar) 20.7 punktuose nurodytas priemonę (-es).

19. Sprendimas dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo priimamas, kai:

19.1. ūkio subjektas, VMVT įgaliotajam pareigūnui priėmus Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us), įvertinus patikrinimo medžiagą, ūkio subjekto pateiktus dokumentus, valstybinės produktų saugos laboratorinių tyrimų išvadas ir nustačius, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) ir neatitinka teisės aktų reikalavimų, nesiekia pašalinti nustatytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir produkto (-ų) padaryti saugaus (-ių), ir Aprašo 15.1 punkto nustatyta tvarka nepateikia prašymo VMVT įgaliotajam pareigūnui;

19.2. ūkio subjektas, VMVT įgaliotajam pareigūnui priėmus Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us), siekia pašalinti nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), ir Aprašo 15.1 punkto nustatyta tvarka pateikia prašymą VMVT įgaliotam pareigūnui, tačiau VMVT įgaliotas pareigūnas, įvertinęs jame nurodytų priemonių veiksmingumą, produkto (-ų) padarymo saugiu (-iais) riziką, nustato, kad negalima pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius);

19.3. ūkio subjektas, kuriam suteikta galimybė pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), per 3 (tris) mėnesius nuo Sprendimo laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us) priėmimo, nepašalina teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir produkto (-ų) nepadaro saugaus (-ių);

19.4. ūkio subjektas, VMVT įgaliotam pareigūnui priėmus Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us), kuriam suteikta galimybė pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugiu (-ius), pateikia 16 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, tačiau VMVT įgaliotas pareigūnas, įvertinęs šiuos ūkio subjekto pateiktus dokumentus, patikrinimo medžiagą ir valstybinės produktų saugos laboratorinių tyrimų išvadas, nustato, kad nepašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir produktas (-ai) nepadarytas (-i) saugiu (-ūs);

19.5. gaunamos valstybinių mėginių laboratorinių tyrimų išvados, kad produktas nesaugus;

19.6. Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ar pašarus sistema gaunamas skubus pranešimas apie nesaugų maistą ar pašarą;

19.7. yra kiti teisės aktų numatyti jo taikymo pagrindai.

20. VMVT įgaliotasis pareigūnas, priėmęs Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo, jame nurodo vieną ar kelias iš šių priemonių:

20.1. uždrausti tiekti rinkai nesaugų produktą (-us);

20.2. sustabdyti nesaugaus produkto (-ų) tiekimą rinkai;

20.3. ūkio subjektui (-ams) susigrąžinti nesaugų produktą iš vartotojų;

20.4. pašalinti nesaugų produktą (-us) iš rinkos;

20.5. sunaikinti nesaugų produktą (-us);

20.6. ūkio subjektą įpareigoti pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius) (perdirbti, nukenksminti ir kt.);

20.7. panaudoti produktą (-us) kitais ne pirminės paskirties tikslais.

21. Jei ūkio subjektas siekia pašalinti nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), esant Aprašo 19.5 ir (ar) 19.6 ir (ar) 19.7 punktuose nurodytiems pagrindams, kai nėra priimtas Sprendimas laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us):

21.1. ūkio subjektas nedelsdamas pateikia prašymą VMVT įgaliotajam pareigūnui nurodydamas priemones, kuriomis bus pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir produktas (-ai) padarytas (-i) saugus (-ūs);

21.2. VMVT įgaliotasis pareigūnas, gavęs 21.1 punkte nurodytą ūkio subjekto prašymą, įvertina jame nurodytų priemonių, kuriomis bus pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimai, veiksmingumą, produkto (-ų) padarymo saugiu (-iais) riziką:

21.2.1. priima Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir taiko Aprašo 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 ir (ar) 20.7 punktuose nurodytas priemonę (-es),

21.2.2. priima Sprendimą dėl produkto (-ų ) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir taiko Aprašo 20.2, 20.3, 20.4 ir (ar) 20.6 punktuose nurodytas priemones.

22. Ūkio subjektas, kuriam suteikta galimybė pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), pašalinęs teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaręs saugų (-ius), apie tai raštu praneša VMVT įgaliotajam pareigūnui, priėmusiam Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo, nurodydamas priemones, kurių ėmėsi produkto (-ų) saugai užtikrinti, ir pateikia tai įrodančius dokumentus.

23. VMVT įgaliotasis pareigūnas, gavęs 22 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, įvertinęs patikrinimo medžiagą, ūkio subjekto pateiktus dokumentus, valstybinės produktų saugos laboratorinių tyrimų išvadas, ir nustatęs, kad:

23.1. pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir produktas (-ai) padarytas (-i) saugus (-ūs), nedelsdamas priima Sprendimą dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai;

23.2. nepašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir produktas (-ai) nepadarytas (-i) saugus (-ūs), nedelsdamas priima Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir taiko Aprašo 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 ir (ar) 20.7 punktuose nurodytą (-as) priemonę (-es).

24. VMVT įgaliotasis pareigūnas, ūkio subjektui, kuriam suteikta galimybė pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius), per 3 (tris) mėnesius nuo Sprendimo dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo priėmimo, nepašalinus teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir produkto (-ų) nepadarius saugiu (-iais), priima Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir taiko Aprašo 20.1, 20.3, 20.4, 20.5 ir (ar) 20.7 punktuose nurodytas priemonę (-es).

25. VMVT įgaliotajam pareigūnui priėmus Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir pritaikius Aprašo 20.3 ir 20.4 punkte nurodytą (-as) produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonę (-es), ūkio subjektas turi produktą (-us) iš rinkos pašalinti ir (ar) susigrąžinti nesaugų produktą iš vartotojų savo priemonėmis ir lėšomis ir apie tai nedelsdamas informuoti VMVT įgaliotąjį pareigūną, priėmusį šį sprendimą.

26. VMVT įgaliotajam pareigūnui priėmus Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir pritaikius Aprašo 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 ir (ar) 20.5 punktuose nurodytas tiekimo rinkai ribojimo priemonę (-es), VMVT pareigūnas surašo Maisto įstatymo pažeidimo, taikydamas Produktų saugos įstatyme nustatytą atsakomybę, protokolą arba Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą, patvirtintus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-169 (Žin., 2008, Nr. 117-4471), kurį (-iuos) kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoda Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

27. Ūkio subjektai privalo informuoti VMVT bei vartotojus, esant pagrįstiems įtarimams, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojų ar gyvūnų sveikatai, reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytais atvejais bei tvarka.

 

III. Sprendimų dėl PRODUKTO (-Ų) TIEKIMO rinkAI ribojimo priemonių TAIKYMO bendrieji reikalavimai

 

28. Sprendimai dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo priimami nedelsiant ir surašomi 2 egzemplioriais. Sprendimus dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo pasirašo VMVT įgaliotieji pareigūnai.

29. VMVT įgaliotieji pareigūnai su priimtais sprendimais dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo pasirašytinai supažindina ūkio subjektą. Jei nėra galimybės pasirašytinai supažindinti ūkio subjekto su priimtu sprendimu dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo, ūkio subjektui šis sprendimas išsiunčiamas registruotu laišku, ūkio subjekto faktiškai vykdomos maisto tvarkymo vietos ar pašarų ūkio subjekto veiklos vietos adresu, ir (ar) paskelbiamas VMVT interneto svetainėje http://vmvt.lt/. Kai ūkio subjektas neturi maisto tvarkymo vietos ar pašarų ūkio subjekto veiklos vietos, sprendimas išsiunčiamas ūkio subjekto buveinės vietos ar fizinio asmens deklaruojamos gyvenamosios vietos adresu, o jei tokios nėra – nuolatinės gyvenamosios vietos adresu.

30. Jeigu yra galimybė, ūkio subjektui leidžiama pareikšti savo nuomonę prieš priimant sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo. Jeigu dėl sprendimo skubos, kai produktas (-ai) kelia rimtą pavojų vartotojų ar gyvūnų sveikatai ir gyvybei, tai nepadaryta iš anksto, tokia galimybė suteikiama, priėmus sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo.

31. VMVT įgaliotieji pareigūnai priėmę Sprendimus dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo, el. paštu ts@vet.lt išsiunčia VMVT Teisės skyriui elektroninę priimtojo sprendimo versiją. VMVT Teisės skyrius, gavęs elektroninę priimtojo sprendimo versiją, per 2 darbo dienas „Valstybės žinių“ priedui „Informaciniai pranešimai“ išsiunčia pranešimą dėl minėto Sprendimo dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo paskelbimo.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Ūkio subjektai Apraše nurodytus dokumentus ir informaciją pateikia atvykę į VMVT padalinį ar nuotoliniu būdu (paštu, faksu, el. paštu), kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruotas, patvirtintas ar vykdo veiklą ūkio subjektas.

33. Ūkio subjektai turi teisę prašymus ir kitus dokumentus, susijusius su šiuo Aprašu, VMVT įgaliotiesiems pareigūnams ir VMVT padaliniams teikti per teisės aktų nustatyta tvarka tinkamai įgaliotus atstovus.

34. Už VMVT įgaliotiesiems pareigūnams ir VMVT padaliniams pateiktų dokumentų duomenų teisingumą atsako ūkio subjektas.

35. VMVT padaliniai turi teisę reikalauti ūkio subjektų pateikti dokumentus, susijusius su šiuo Aprašu.

36. Asmenys, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Ūkio subjektai VMVT įgaliotųjų pareigūnų priimtus sprendimus dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo per 20 (dvidešimt) dienų nuo jų priėmimo dienos gali apskųsti teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

_________________

 


 

Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

______________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio pavadinimas)

 

SPRENDIMAS LAIKINAI UŽDRAUSTI TIEKTI, SIŪLYTI TIEKTI RINKAI, DEMONSTRUOTI PRODUKTĄ (-US)

 

20__ m.___________d. Nr.________

____________________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio pavadinimas, įgaliotojo pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

patikrinęs ūkio subjekto ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą, adresą, juridinio asmens kodą, patvirtinimo / registravimo / pažymėjimo numerį, savininką / vadovą ar kitą įgaliotąjį asmenį, jo pareigas, patikrinimo datą, akto numerį)

 

produktą (-us) _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(produkto (-ų) pavadinimas, identifikavimo duomenys (siuntos Nr., partijos Nr., prekės kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą ir kt.), pagaminimo data / tinkamumo vartoti terminas, fasuotė, pakuotė, vienos fasuotės, pakuotės masė, bendra produkto (-ų) masė, tūris, kiekis, sąskaitos faktūros data ir Nr., krovinio važtaraščio data ir Nr., atitikties deklaracija, kiti dokumentai)

 

n u s t a č i a u, kad yra pagrįstų įtarimų, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojų ar gyvūnų sveikatai ar gyvybei ir neatitinka teisės aktų reikalavimų ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti teisės akto pavadinimą, priėmimo datą; duomenis, rodančius, kad vartotojai vartoję maistą apsinuodijo ar maistas kitaip pakenkė jų sveikatai arba dėl to juos ištiko mirtis; duomenis, rodančius, kad gyvūnai, kurių šėrimui buvo naudojamas pašaras, nugaišo ar pašaras kitaip pakenkė jų sveikatai; kitus pagrįstus įtarimus, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojų ar gyvūnų sveikatai ar gyvybei ir neatitinka teisės aktų reikalavimų; kitus teisės aktų numatytus šio sprendimo taikymo pagrindus)

 

Siekdamas, kad produktas (-ai) nepatektų vartotojams ar gyvūnams, vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 563/2012 (OL 2012 L 168, p. 24), 54 straipsniu, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) 14, 16 ir 17 straipsniais, n u s p r e n d ž i u laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą, kol bus atliktas produkto (-ų) saugos įvertinimas ir gautos valstybinės produkto (-ų) saugos laboratorinių tyrimų išvados.

 

P l o m b u o j u (antspauduoju): ____________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(produkto (-ų) pavadinimas, siuntos Nr., partijos Nr., pagaminimo data / tinkamumo vartoti terminas, plombavimo (antspaudavimo) akto surašymo data, Nr.)

 

N e p l o m b u o j u (neantspauduoju), nes: ____________________________________

___________________________________________________________________________ .

(nurodyti neplombavimo (neantspaudavimo) priežastis)

 

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

 

Sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

________________

(įgaliotojo pareigūno pareigos)

__________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

___________________________________________

(ūkio subjekto savininkas / vadovas ar kitas įgaliotasis asmuo, jo pareigos)

___________________________________________

(parašas)

___________________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________

(data)

 

_________________

 


 

Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

__________________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio pavadinimas)

 

SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO TIEKTI PRODUKTĄ (-US) RINKAI

 

20__ m.___________d. Nr.________

____________________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio pavadinimas, įgaliotojo pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

remdamasis produkto (-ų) saugos įvertinimo ir valstybinėmis produkto (-ų) saugos laboratorinių tyrimų išvadomis:

___________________________________________________________________________

(nurodyti dokumento pavadinimą, datą ir numerį)

___________________________________________________________________________

 

n u s p r e n d ž i u leisti tiekti rinkai produktą (-us)___________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(produkto (-ų) pavadinimas, identifikavimo duomenys (siuntos Nr., partijos Nr., prekės kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą ir kt.), pagaminimo data / tinkamumo vartoti terminas, fasuotė, pakuotė, vienos fasuotės, pakuotės masė, bendra produkto (-ų) masė, tūris, kiekis, sąskaitos faktūros data ir Nr., krovinio važtaraščio data ir Nr., atitikties deklaracija, kiti dokumentai)

 

kurio (-ių) tiekimas rinkai 20__ m. __________ d. sprendimu Nr. ___ buvo laikinai uždraustas, sustabdytas, kol bus pašalinti nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai (kas nereikalinga, išbraukti).

 

________________

(įgaliotojo pareigūno pareigos)

__________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

 

___________________________________________

(ūkio subjekto savininkas / vadovas ar kitas įgaliotasis asmuo, jo pareigos)

___________________________________________

(parašas)

___________________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________

(data)

 

_________________


 

Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

______________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio pavadinimas)

 

SPRENDIMAS DĖL PRODUKTO (-Ų) TIEKIMO RINKAI RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO

 

20__ m.___________d. Nr.________

____________________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio pavadinimas, įgaliotojo pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

patikrinęs ūkio subjekto: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą, adresą, juridinio asmens kodą, patvirtinimo / registravimo / pažymėjimo numerį, savininką / vadovą ar kitą įgaliotąjį asmenį, jo pareigas, patikrinimo datą, akto numerį)

 

produktą (-us) _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ,

(produkto (-ų) pavadinimas, identifikavimo duomenys (siuntos Nr., partijos Nr., prekės kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą ir kt.), pagaminimo data / tinkamumo vartoti terminas, fasuotė, pakuotė, vienos fasuotės, pakuotės masė, bendra produkto (-ų) masė, tūris, kiekis, sąskaitos faktūros data ir Nr., krovinio važtaraščio data ir Nr., atitikties deklaracija, kiti dokumentai)

 

ir remdamasis________________________________________________________________ ,

(nurodyti produkto (-ų) saugos tikrinimo ir valstybinių produkto (-ų) saugos laboratorinių tyrimų išvados (-ų) dokumento pavadinimą, datą ir Nr.)

 

n u s t a č i a u, kad šis produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) ir neatitinka teisės akte (-uose) nustatytų saugos reikalavimų:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(nurodyti teisės akto pavadinimą, priėmimo datą, straipsnį / punktą)

 

Siekdamas, kad produktas (-ai) nepatektų vartotojams ar gyvūnams, vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 563/2012 (OL 2012 L 168, p. 24), 54 straipsniu, 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) 14, 16 ir 17 straipsniais, n u s p r e n d ž i u (kas reikalinga, pažymėti):

 

£[] uždrausti tiekti rinkai nesaugų produktą (-us);

£[] sustabdyti nesaugaus produkto (-ų) tiekimą rinkai;

£[] ūkio subjektui (-ams) susigrąžinti nesaugų produktą iš vartotojų;

£[] pašalinti nesaugų produktą (-us) iš rinkos;

£[] sunaikinti nesaugų produktą (-us);

£[] ūkio subjektą įpareigoti pašalinti teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir produktą (-us) padaryti saugų (-ius) (perdirbti, nukenksminti ir kt.);

£[] panaudoti produktą (-us) kitais ne pirminės paskirties tikslais.

 

Sprendimą privaloma vykdyti nuo jo gavimo momento, jei pačiame sprendime nenustatyta vėlesnė data.

 

P l o m b u o j u (antspauduoju): ____________________________________________

___________________________________________________________________________ .

(produkto (-ų) pavadinimas, siuntos Nr., partijos Nr., pagaminimo data / tinkamumo vartoti terminas, plombavimo (antspaudavimo) akto surašymo data, Nr.)

 

N e p l o m b u o j u (neantspauduoju), nes: ____________________________________

___________________________________________________________________________ .

(nurodyti neplombavimo (neantspaudavimo) priežastis)

 

Sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

 

Kreipimasis į teismą nesustabdo sprendimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.

 

 

________________

(įgaliotojo pareigūno pareigos)

__________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

Su sprendimu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

 

___________________________________________

(ūkio subjekto savininkas / vadovas ar kitas įgaliotasis asmuo, jo pareigos)

___________________________________________

(parašas)

___________________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________

(data)

 

_________________


 

Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Sprendimo formos pavyzdys)

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

 

______________________________________________

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio pavadinimas)

 

PLOMBAVIMO (ANTSPAUDAVIMO) AKTAS

 

20__ m.___________d. Nr.________

____________________

(vieta)

 

Aš, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos_________________________________

 

___________________________________________________________________________ ,

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinio pavadinimas, VMVT pareigūno pareigos, vardas, pavardė)

 

dalyvaujant ūkio subjekto savininkui / vadovui ar kitam įgaliotajam asmeniui

 

____________________________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos)

 

___________________________________________________________________________

(nurodyti ūkio subjekto pavadinimą, adresą, juridinio asmens kodą, patvirtinimo / registravimo / pažymėjimo numerį)

 

ir / arba kitiems asmenims: ______________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės))

___________________________________________________________________________ ,

 

siekdamas užtikrinti 20__ m. ____________d. sprendimo Nr._______vykdymą, plombuoju (antspauduoju):

 

___________________________________________________________________________ .

(plombuojamo (antspauduojamo) produkto (-ų) pavadinimas, identifikavimo duomenys (kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, partijos Nr., siuntos Nr., pagaminimo data / tinkamumo vartoti terminas, pakuotė, pakuotės masė, bendra produkto masė / tūris, kiekis ir kt.)

 

Plomba (antspaudas) uždėta (-as) ____________, plombos (antspaudo) Nr. _______, ________.

(data, laikas) (kitos žymos)

 

________________

(produktą (-us) plombavusio (antspaudavusio VMVT pareigūno pareigos)

__________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)

 

Kiti asmenys:

_________

(parašas)

_________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

_________________

(vardas, pavardė)

 

Su šiuo aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau

___________________________________________

(ūkio subjekto savininkas / vadovas ar kitas įgaliotasis asmuo, jo pareigos)

___________________________________________

(parašas)

___________________________________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________

(data)

 

Šis aktas nepasirašytas (neįteiktas), nes

___________________________________________________________________________ .

Antrasis šio akto egzempliorius bus išsiųstas ūkio subjekto vykdomos veiklos ar jo buveinės adresu per 2 darbo dienas nuo šio plombavimo (antspaudavimo) akto surašymo dienos.

 

 

Plomba (antspaudas) pažeista (-as) / nepažeista (-as) (kas nereikalinga, išbraukti).

Plomba (antspaudas) nuimta (-as): ______________ ,                                        _____________

(data)                                                                                  (laikas)

 

__________________________________________________

(plombą (antspaudą) nuėmusio VMVT pareigūno / darbuotojo,

pareigos, tarnybos / darbo vieta)

 

__________________________________________________

(parašas)

 

__________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

Dalyvavo:________________

(ūkio subjekto savininkas / vadovas ar kitas įgaliotasis asmuo, jo pareigos)

_________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

 

_________________