LIETUVOS RESPUBLIKOS
SLAUGOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. liepos 14 d. Nr. XI-343

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 62-2224)

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymo nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos slaugos praktikos įstatymą ir jį išdėstyti taip:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS
SLAUGOS PRAKTIKOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS
ĮSTATYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos įgijimą, praktikos sąlygas, teises, pareigas ir atsakomybę.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Akušeris – asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs akušerio profesinę kvalifikaciją.

2. Akušerijos praktika – šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos akušerio, turinčio galiojančią akušerijos praktikos licenciją, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

3. Akušerijos praktikos licencija dokumentas, patvirtinantis akušeriui suteiktą teisę verstis akušerijos praktika.

4. Bendroji slaugos praktika – šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

5. Bendrosios praktikos slaugytojas asmuo, šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją.

6. Bendrosios slaugos praktikos licencija – dokumentas, patvirtinantis bendrosios praktikos slaugytojui suteiktą teisę verstis slaugos praktika.

7. Grubi slaugos ar akušerijos praktikos klaida – slaugytojo ar akušerio veika, kai dėl jų kaltės paciento sveikatai buvo padaryta žala, sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį.

8. Slaugos ar akušerijos praktikos klaida slaugytojo ar akušerio veika, kai dėl jų kaltės kyla pavojus arba padaroma žala paciento sveikatai.

9. Slaugos praktika – bendroji ir (ar) specialioji slaugos praktika.

10. Specialioji slaugos praktika – šio įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuotos bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, arba akušerio, turinčio galiojančią akušerijos praktikos licenciją, ir turinčių įgytą atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

11. Slaugos specializacija – papildoma sveikatos apsaugos ministro nustatytos specializuotos slaugos srities bendrosios praktikos slaugytojo arba akušerio kompetencija.

12. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė, Europos ekonominės erdvės valstybė arba Šveicarijos Konfederacija.

13. Valstybės narės pilietis – Europos Sąjungos valstybės narės, Europos ekonominės erdvės valstybės arba Šveicarijos Konfederacijos pilietis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SLAUGOS PRAKTIKA IR AKUŠERIJOS PRAKTIKA

 

3 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių profesinės kvalifikacijos ir slaugos specializacijos įgijimas

1. Bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio profesinė kvalifikacija įgyjama aukštojoje mokykloje baigus slaugos ar akušerijos studijų programas.

2. Slaugos specializaciją aukštojoje mokykloje įgyja bendrosios praktikos slaugytojai arba akušeriai, baigę pasirinktos specializuotos slaugos srities neformaliojo švietimo programą. Specializuotų slaugos sričių sąrašą ir specializuotų slaugos sričių neformaliojo švietimo programų reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras.

 

4 straipsnis. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos sąlygos

1. Slaugos praktika ir akušerijos praktika yra licencijuojama veikla.

2. Bendrąja slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus.

3. Specialiąja slaugos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją ar akušerijos praktikos licenciją ir įgytą atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus.

4. Akušerijos praktika Lietuvos Respublikoje galima verstis tik turint galiojančią akušerijos praktikos licenciją, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus.

5. Slaugos ir (ar) akušerijos paslaugas asmenims teikia juridiniai asmenys, turintys asmens sveikatos priežiūros licenciją atitinkamoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

6. Bendrosios praktikos slaugytojai ir akušeriai, užsienyje įgiję Lietuvos Respublikoje pripažįstamą profesinę kvalifikaciją, profesine veikla Lietuvos Respublikoje verčiasi tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir asmenys, įgiję atitinkamą profesinę kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje.

 

5 straipsnis. Bendrosios slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijavimo tvarka

1. Bendrosios slaugos praktikos ir akušerijos praktikos licencijas (toliau – licencija) išduoda, atsisako išduoti, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina, licencijos duomenis tikslina, dublikatą išduoda ir prižiūri, kaip laikomasi licencijuojamos veiklos sąlygų, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Licencijavimo institucija), vadovaudamasi šiuo įstatymu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Slaugos praktikos licencijavimo taisyklėmis ir Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

2. Licencija išduodama asmeniui, pateikusiam Licencijavimo institucijai Taisyklėse nurodytus dokumentus (toliau – dokumentai).

3. Užsienio valstybėse išduoti dokumentai, teikiami Licencijavimo institucijai, turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus atvejus. Šie dokumentai turi būti pateikti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio asmens parašu teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Licencija išduodama neterminuotam laikui. Licencijos turėtojas privalo sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka kas 5 metus pranešti Licencijavimo institucijai apie profesinės kvalifikacijos tobulinimą ir slaugos ar akušerijos praktiką.

5. Už licencijos išdavimą, licencijos duomenų tikslinimą ar dublikato išdavimą imama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

6. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, kurio licencijos galiojimas buvo panaikintas, dėl naujos licencijos išdavimo gali kreiptis:

1) praėjus trims mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jei licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 5 punktu;

2) praėjus šešiems mėnesiams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jei licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu;

3) praėjus vieniems metams nuo licencijos galiojimo panaikinimo dienos, jei licencijos galiojimas buvo panaikintas vadovaujantis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktais.

7. Licencijavimo institucija duomenis apie licencijos išdavimą, atsisakymą išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijos galiojimo panaikinimą, licencijos duomenų tikslinimą, dublikato išdavimą ir kitus su licencijuojama veikla susijusius duomenis įrašo į Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro (toliau – Registras) duomenų bazę Registro nuostatų nustatyta tvarka.

8. Licencijavimo institucija informaciją apie sprendimus išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą arba panaikinti licencijos galiojimą skelbia leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir interneto svetainėje.

9. Licencijavimo institucija motyvuotą sprendimą dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priima ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos.

 

6 straipsnis. Atsisakymo išduoti licenciją pagrindai

1. Licenciją išduoti atsisakoma, kai:

1) pateikti netinkamai įforminti ar ne visi dokumentai;

2) pateikti klaidingi duomenys;

3) teismo sprendimu asmeniui uždrausta verstis slaugos ar akušerijos praktika;

4) asmuo serga trukdančiomis teikti slaugos ar akušerijos paslaugas ligomis, kurių sąrašą nustato sveikatos apsaugos ministras.

2. Pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti licenciją, arba joms išnykus, pareiškėjas gali pakartotinai kreiptis dėl licencijos išdavimo Taisyklių nustatyta tvarka.

 

7 straipsnis. Licencijos galiojimo sustabdymas

1. Licencijos galiojimas sustabdomas:

1) licencijos turėtojo prašymu;

2) kai licencijos turėtojas nevykdo licencijuojamos veiklos sąlygų;

3) kai sveikatos apsaugos ministro sudaryta Profesinės kompetencijos vertinimo komisija (toliau – Profesinės kompetencijos vertinimo komisija) nustato, kad licencijos turėtojo profesinė kompetencija nepakankama;

4) kai teismas priima sprendimą dėl laikino nušalinimo nuo pareigų ar laikino teisės verstis slaugos ar akušerijos praktika sustabdymo;

5) kai yra šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

2. Licencijos galiojimo sustabdymo terminą, kuris gali būti ne ilgesnis kaip vieni metai, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytą atvejį, nustato Licencijavimo institucija Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Sustabdžius licencijos galiojimą, licencijos turėtojas negali verstis slaugos ar akušerijos praktika.

4. Vykdydamas Licencijavimo institucijos sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą, darbdavys privalo licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu nušalinti licencijos turėtoją nuo pareigų Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

5. Licencijavimo institucija apie priimtą sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą nedelsdama raštu praneša licencijos turėtojui ir slaugos ar akušerijos paslaugas teikiančio juridinio asmens, su kuriuo licencijos turėtojas yra susijęs darbo santykiais, vadovui arba jo įgaliotam atstovui, nurodydama priežastis.

6. Licencijavimo institucija, vadovaudamasi Taisyklėmis, sustabdo licencijos galiojimą savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi licencijos turėtojas, teisėsaugos institucijos, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinių asmenų, turinčių asmens sveikatos priežiūros licenciją atitinkamoms slaugos ar akušerijos paslaugoms teikti, vadovai.

7. Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas Taisyklių nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Licencijos galiojimo panaikinimas

1. Licencijos galiojimas panaikinamas:

1) licencijos turėtojo prašymu;

2) kai paaiškėja, kad licencijai gauti pateikti suklastoti dokumentai;

3) kai licencijos turėtojas padaro grubią slaugos ar akušerijos praktikos klaidą, kurią nustato Profesinės kompetencijos vertinimo komisija;

4) kai Profesinės kompetencijos vertinimo komisija nustato, kad licencijos turėtojas per kalendorinius metus padarė dvi ar daugiau slaugos ar akušerijos praktikos klaidų ir jos sukėlė arba galėjo sukelti paciento sveikatos pablogėjimą ar grėsmę jo gyvybei;

5) kai licencijos turėtojas šiurkščiai pažeidžia paciento teises: šiurkščiai elgiasi ir žemina paciento orumą; seksualiai priekabiauja prie paciento; būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų teikia pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

6) kai įsiteisėjusiu teismo sprendimu licencijos turėtojui uždrausta verstis slaugos praktika ar akušerijos praktika;

7) kai per Licencijavimo institucijos nustatytą terminą nepašalintos ar neišnyko priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas;

8) licencijos turėtojui mirus.

2. Licencijos galiojimą, vadovaudamasi Taisyklėmis, Licencijavimo institucija panaikina savo iniciatyva arba kai dėl to kreipiasi licencijos turėtojas, teisėsaugos institucijos, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos bioetikos komitetas, Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, juridinių asmenų, turinčių asmens sveikatos priežiūros licenciją atitinkamoms slaugos ar akušerijos paslaugoms teikti, vadovai.

3. Licencijavimo institucija apie priimtą sprendimą panaikinti licencijos galiojimą nedelsdama raštu praneša licencijos turėtojui ir slaugos ar akušerijos paslaugas teikiančio juridinio asmens, su kuriuo licencijos turėtojas yra susijęs darbo santykiais, vadovui arba jo įgaliotam atstovui, nurodydama priežastis, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą atvejį.

4. Licencijos turėtojas, gavęs rašytinį Licencijavimo institucijos pranešimą apie licencijos galiojimo panaikinimą, per 3 darbo dienas privalo jai grąžinti licencijos originalą.

 

9 straipsnis. Kitų valstybių narių bendrosios praktikos slaugytojų ir akušerių teisės teikti laikinas ar vienkartines slaugos ar akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje įgijimo sąlygos

1. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, kuris yra kitos valstybės narės pilietis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, turi teisę teikti laikinas ar vienkartines slaugos ar akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje ir neturėdamas licencijos.

2. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris, kuris yra kitos valstybės narės pilietis, teikdamas laikinas ar vienkartines slaugos ar akušerijos paslaugas Lietuvos Respublikoje, turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos turėtojas.

3. Informacija apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kitų valstybių narių bendrosios praktikos slaugytojus ir akušerius kaupiama Registre.

 

10 straipsnis. Neteisėta slaugos ar akušerijos praktika

1. Neteisėta slaugos ar akušerijos praktika – veikla, kai asmuo:

1) verčiasi bendrąja slaugos ar akušerijos praktika neturėdamas galiojančios licencijos, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus;

2) verčiasi specialiąja slaugos praktika neturėdamas galiojančios bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnyje nurodytus atvejus;

3) verčiasi specialiąja slaugos praktika turėdamas galiojančią bendrosios slaugos praktikos ar galiojančią akušerijos praktikos licenciją, bet neturėdamas įgytą atitinkamą slaugos specializaciją patvirtinančio dokumento;

4) teikia slaugos ar akušerijos paslaugas, būdamas susijęs darbo santykiais su juridiniu asmeniu, neturinčiu asmens sveikatos priežiūros licencijos atitinkamoms slaugos ar akušerijos paslaugoms teikti;

5) teikia slaugos ar akušerijos paslaugas, nebūdamas susijęs darbo santykiais su juridiniu asmeniu, teikiančiu asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Asmuo už neteisėtą vertimąsi slaugos ar akušerijos praktika atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO IR AKUŠERIO

TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

11 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo teisės

1. Bendrosios praktikos slaugytojas turi šias teises:

1) verstis slaugos praktika;

2) atsisakyti teikti slaugos paslaugas, jeigu darbo sąlygos kelia realų pavojų paciento, bendrosios praktikos slaugytojo sveikatai ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

3) dalyvauti bendrosios praktikos slaugytojų profesinio rengimo, tobulinimo, slaugos paslaugų kokybės gerinimo ir vertinimo procese;

4) dalyvauti slaugos moksliniuose tyrimuose.

2. Bendrosios praktikos slaugytojas turi ir kitų teisių, nustatytų kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

12 straipsnis. Akušerio teisės

1. Akušeris turi šias teises:

1) verstis akušerijos praktika;

2) atsisakyti teikti akušerijos paslaugas, jeigu darbo sąlygos kelia realų pavojų paciento arba akušerio sveikatai ar gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba;

3) dalyvauti akušerių profesinio rengimo, tobulinimo, akušerijos paslaugų kokybės gerinimo ir vertinimo procese;

4) dalyvauti akušerijos moksliniuose tyrimuose.

2. Akušeris turi ir kitų teisių, nustatytų kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

13 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo pareigos

Bendrosios praktikos slaugytojas privalo:

1) versdamasis slaugos praktika laikytis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

2) pagal kompetenciją pacientams teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

3) tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

4) laikytis Taisyklėse nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų;

5) gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;

6) teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7) teikdamas slaugos paslaugas bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;

8) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurtą patyrusius asmenis, kuriems dėl nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala;

9) nepriimti kyšių ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų paciento, jo artimųjų giminaičių ar kitų paciento atstovų duoti kyšį;

10) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

 

14 straipsnis. Akušerio pareigos

Akušeris privalo:

1) versdamasis akušerijos praktika laikytis šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

2) pagal kompetenciją teikti akušerinę priežiūrą ir pagalbą moterims, vykdyti sveikatos profilaktiką ir naujagimių priežiūrą, konsultuoti šeimas ir moteris;

3) tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

4) laikytis Taisyklėse nustatytų licencijuojamos veiklos sąlygų;

5) gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti;

6) teikti informaciją apie paciento sveikatą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7) teikdamas akušerijos paslaugas bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais;

8) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pranešti teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms apie sužalotus ar smurtą patyrusius asmenis, kuriems dėl nusikalstamos veikos galėjo būti padaryta žala;

9) nepriimti kyšių ir elgtis taip, kad savo veiksmais neprovokuotų paciento, jo artimųjų giminaičių ar kitų paciento atstovų duoti kyšį;

10) atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.

 

15 straipsnis. Bendrosios praktikos slaugytojo ir akušerio profesinės kompetencijos vertinimas ir atsakomybė

1. Bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio profesinę kompetenciją vertina ir slaugos ar akušerijos praktikos klaidas nustato Profesinės kompetencijos vertinimo komisija, vadovaudamasi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kompetencijos patikrinimo tvarkos aprašu.

2. Bendrosios praktikos slaugytojas ar akušeris už profesinių pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

1. Iki šio įstatymo įsigaliojimo asmenims išduotos bendrosios praktikos slaugytojo licencijos atitinka bendrosios slaugos praktikos licencijas.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo asmenims išduotos specialiosios praktikos slaugytojo licencijos, suteikiančios teisę verstis akušerijos praktika, atitinka akušerijos praktikos licencijas.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo asmenims, turintiems specialiosios praktikos slaugytojo licencijas (išskyrus suteikiančias teisę verstis akušerijos praktika), iki 2018 m. sausio 1 d. leidžiama verstis specialiąja slaugos praktika be bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijos. Nuo 2018 m. sausio 1 d. šie asmenys gali verstis specialiąja slaugos praktika tik įgiję bendrosios slaugos praktikos ar akušerijos praktikos licencijas.

4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo įgytų profesinių kvalifikacijų prilyginimą bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai nustato sveikatos apsaugos ministras.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir sveikatos apsaugos ministras iki 2010 m. sausio 1 d. patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ