LIETUVOS RESPUBLIKOS
VAIKO MINIMALIOS IR VIDUTINĖS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO
2, 21, 26, 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 28 STRAIPSNIO
PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
ĮSTATYMAS

 

2010 m. balandžio 27 d. Nr. XI-781

Vilnius

 

(Žin., 2007, Nr. 80-3214)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 10 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Vaikų socializacijos centras – valstybinė bendrojo lavinimo mokykla, teisės aktų nustatyta tvarka vykdanti vaiko vidutinę priežiūrą.“

 

2 straipsnis. 21 straipsnio 8 ir 9 punktų pakeitimas

1. 21 straipsnio 8 punkte vietoj žodžio „steigėjui“ įrašyti žodžius „savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) atsiskaito savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui) už centro veiklą;“.

2. 21 straipsnio 9 punkte vietoj žodžio „steigėjui“ įrašyti žodžius „savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

9) teikia siūlymus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui) ir suinteresuotoms institucijoms dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės tobulinimo.“

 

3 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

26 straipsnis. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliojimai

Švietimo ir mokslo ministerija:

1) dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros politiką;

2) koordinuoja savivaldybių institucijų veiklą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymo srityje;

3) teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais įgyvendina valstybės kaip vaikų socializacijos centro savininkės ar dalininkės teises ir pareigas, koordinuoja ir prižiūri vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymą;

4) pagal kompetenciją teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų projektus dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių tobulinimo;

5) bendradarbiauja su suinteresuotomis institucijomis ir teikia joms informaciją apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą.“

 

4 straipsnis. 28 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

28 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

5 straipsnis. 32 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

32 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 7 straipsnį, įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

7 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2010 m. liepos 1 d. parengia ir patvirtina šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ