LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

1995 m. vasario 2 d. Nr. I-785

Vilnius

 

1 straipsnis

Visuomeninės organizacijos, kurių įstatai iki šio įstatymo įsigaliojimo įregistruoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, kitose valstybės institucijose ar rajonų (miestų) valdybose, savo įstatus iki 1996 m. birželio 1 d. turi suderinti su Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu ir pateikti Visuomeninių organizacijų įstatymo 17 straipsnio pirmojoje, antrojoje ir trečiojoje dalyse nurodytoms visuomeninių organizacijų įstatus registruojančioms valstybės institucijoms.

Jeigu visuomeninės organizacijos valdymo organas nustato, kad jos įstatai atitinka Visuomeninių organizacijų įstatymą, jis apie tai raštu praneša įstatus registruojančiai valstybės institucijai. Prie rašto pridedami galiojantys visuomeninės organizacijos įstatai.

 

2 straipsnis

Įstatus registruojanti valstybės institucija per 3 mėnesius nuo įstatų gavimo dienos turi nuspręsti, ar visuomeninės organizacijos įstatai atitinka Visuomeninių organizacijų įstatymą. Jeigu pateikti visuomeninės organizacijos įstatai neatitinka įstatymo, įstatus registruojanti valstybės institucija raštu praneša apie tai visuomeninės organizacijos valdymo organui ir nustato terminą įstatymo pažeidimams pašalinti.

Jeigu per nustatytą terminą pažeidimai nepašalinami, įstatus registruojanti valstybės institucija turi kreiptis į teismą dėl visuomeninės organizacijos veiklos sustabdymo.

 

3 straipsnis

Jeigu per šio įstatymo 1 straipsnyje nustatytą terminą visuomeninė organizacija nepateikia valstybės institucijai suderintų su Visuomeninių organizacijų įstatymu savo įstatų arba nepraneša raštu apie įstatų atitikimą Visuomeninių organizacijų įstatymui, visuomeninės organizacijos veikla nutraukiama įstatus registruojančios valstybės institucijos sprendimu. Šis valstybės institucijos sprendimas teismui neskundžiamas.

Visuomeninė organizacija gali kreiptis į teismą tik dėl praleisto įstatymo nustatyto termino, per kurį įstatai turi būti suderinti su galiojančiais įstatymais, atnaujinimo.

 

4 straipsnis

Iki tol, kol visuomeninės organizacijos įstatai nesuderinti su Visuomeninių organizacijų įstatymu, galioja (yra taikomos) Visuomeninių organizacijų įstatymo, o ne įstatų normos, kurios neatitinka Visuomeninių organizacijų įstatymo.

 

5 straipsnis

Iki pradės funkcionuoti Lietuvos Respublikos apskritys, visuomenines organizacijas, nurodytas Visuomeninių organizacijų įstatymo 17 straipsnio antrojoje dalyje, registruos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

6 straipsnis

Įsigaliojus Visuomeninių organizacijų įstatymui, netenka galios:

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m. vasario 17 d. įsakas „Dėl piliečių savanoriškų susivienijimų įstatų laikinos registravimo tvarkos“ (Žin., 1989, Nr. 6-46);

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m. balandžio 21 d. įsakas „Papildyti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m. vasario 17 d. įsaką „Dėl piliečių savanoriškų susivienijimų įstatų laikinos registravimo tvarkos“ (Žin., 1989, Nr. 13-120);

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m. gruodžio 7 d. įsakas „Pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1989 m. vasario 17 d. įsaką „Dėl piliečių savanoriškų susivienijimų įstatų laikinos registravimo tvarkos“ (Žin., 1989, Nr. 36-552);

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. gruodžio 27 d. nutarimas „Dėl partijų, visuomeninių, visuomeninių-politinių organizacijų ir visuomeninių judėjimų kolektyvinės narystės“ (Žin., 1991, Nr. 2-29);

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. kovo 21 d. nutarimas „Dėl visuomeninių organizacijų registravimo“ (Žin., 1991, Nr. 11-276).

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________