LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMĄ

 

2002 m. rugsėjo 5 d. Nr. 1390

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti Ūkio ministeriją:

1.1. patvirtinti Energetikos veiklos leidimų išdavimo taisykles ir sąlygas;

1.2. nustatyti energijos ir energijos išteklių tiekimo, eksporto bei importo tvarką;

1.3. nustatyti energijos apskaitos, matavimo priemonių įrengimo ir eksploatavimo tvarką;

1.4. nustatyti vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų energijai perduoti ir (ar) skirstyti, išpirkimo ar eksploatavimo tvarką;

1.5. patvirtinti reguliuojamiesiems vartotojams ir fiziniams asmenims, energijos perdavimo, skirstymo ir tiekimo sutarčių privalomas standartines sąlygas;

1.6. patvirtinti Energetikos objektų, elektros tiekimo linijų ir vamzdynų apsaugos taisykles;

1.7. teikti informaciją apie energetiką Europos Komisijai, kitoms valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms.

2. Pavesti Ūkio ministerijai:

2.1. parengti vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais tvarkos, esant ekstremaliai energetikos padėčiai, projektą ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

2.2. peržiūrėti energetikos veiklą reglamentuojančius teisės aktus atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatas ir prireikus teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei atitinkamų teisės aktų projektus.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA