LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 m. GEGUŽĖS 26 d. ĮSAKYMO Nr. V-917 „DĖL MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO TURINIO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2012 m. kovo 15 d. Nr. V-484

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. V-917 „Dėl Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašo“ (Žin., 2011, Nr. 67-3181):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Siekdamas sklandaus stojančiųjų priėmimo į švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupės programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, organizavimo:“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos apraše:

2.1. išdėstau 6 punktą taip:

6. Vertinimo komisijos nariais gali būti tik tie asmenys, kurie yra baigę Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos bendrajam stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti (toliau – įgaliota institucija) organizuotus mokymus.“;

2.2. papildau nauju 61 punktu:

61. Vertinimo komisijos sudėtį, metodinę instrukciją ir motyvacijos įvertinimo reglamentą (toliau – reglamentas) tvirtina įgaliotos institucijos prezidentas. Reglamente numatoma, kaip stojantieji registruojami motyvacijai įvertinti; kaip perkeliami į kitą patikrinimo dieną neatvykusieji dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo; kaip paskiriamos motyvacijos vertinimo vykdymo vietos; kaip jose paskirstomi darbui vertinimo komisijos nariai; kaip vykdomas vertinimas, įforminami stojančiųjų rezultatai, taip pat pateikiamas apeliacijos procedūros ir žiniaraščio pavyzdys. Motyvacijos vertinimas atliekamas mažiausiai trijuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius