LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. balandžio 25 d. Nr. 412

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2004, Nr. 107-3989, Nr. 177-6562):

1. Įrašyti 4.30222.4 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžių „auginių kultūrų“ žodžius „(išskyrus eksportuojamų)“.

2. Išdėstyti 4.30222.14 punktą taip:

„4.30222.14. grūdų, eksportuojamų sėklų ir auginių kultūrų:

 

4.30222.14.1. už krovinį iki 60000 kilogramų

60 litų

4.30222.14.2. už kiekvieną papildomą 1000 kilogramų

1 litas,

bet ne daugiau kaip

2417 litų.“

3. Išdėstyti 4.30222.15 punktą taip:

„4.30222.15. kitų augalų ar augalinių produktų, už krovinį:

 

4.30222.15.1. iki 100 kilogramų

20 litų

4.30222.15.2. daugiau kaip 100 kilogramų

40 litų.“

4. Papildyti šiais 4.30230–4.30235 punktais:

„4.30230.

augalų apsaugos produktų registravimą mažais plotais auginamiems augalams

2000 litų

4.30231.

augalų apsaugos produktų perregistravimą mažais plotais auginamiems augalams

1000 litų

4.30232.

leidimą atlikti augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus mažais plotais auginamiems augalams

200 litų

4.30233.

leidimą naudoti augalų apsaugos produktus išimties tvarka iki 120 dienų mažais plotais auginamiems augalams

500 litų

4.30234.

augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos įrašytos į 2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2229/2004 I priedą, registravimą

2000 litų

4.30235.

augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos įrašytos į 2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2229/2004 I priedą, perregistravimą

1000 litų.“

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

L. e. finansų ministro pareigas                                               Zigmantas Balčytis

______________