LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL HIGIENINĖS EKSPERTIZĖS, MIKROBIOLOGINIŲ, FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ, FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ IR KITŲ MEDICININIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ

 

1994 m. lapkričio 8 d. Nr. 373

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 04 15 nutarimu Nr. 286 „Dėl pridėtosios vertės mokesčio“, Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 04 18 įsakymu Nr. 161 „Dėl higieninės ekspertizės išvadų įteisinimo“ bei siekdamas vieningo ir sukoordinuoto higienos centrų darbo:

1. Tvirtinu higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainius (Priedas).

2. Nustatau, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 04 15 nutarimą Nr. 286 „Dėl pridėtosios vertės mokesčio“ higieninei veiklai (praktikai) reikiami mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių ir kiti tyrimai bei higieninė ekspertizė yra neapmokestinami pridėtosios vertės mokesčiu.

3. Nustatau tokias šių įkainių taikymo sąlygas:

3.1. Aptikus maisto produktuose, vandenyje, išmatose ir kituose substratuose ypatingai pavojingų ligų sukėlėjų, o darbo zonos bei atmosferos ore I ir II klasės pavojingumo cheminių medžiagų, kurių kiekis dvigubai ir daugiau viršija maksimaliai leistiną koncentraciją, bei konstatavus jonizuojančiosios spinduliuotės lygį, didesnį nei maksimaliai leistinas, įkainiai didinami koeficientu 3,0;

3.2. Atliekant tyrimus ir matavimus poilsio, švenčių dienomis, nakties metu, lauke žiemos metu, atitinkamų tyrimų įkainiai didinami koeficientu 2,0;

3.3. Už higieninę konsultaciją apmokama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais nustatytą vienos valandos apmokėjimo tarifą;

3.4. Už skubius (iki 3 dienų) tyrimus, matavimus mokamas 30% priedas nuo atliktų tyrimų, matavimų kainos;

3.5. Atliekant higieninę ekspertizę, fizikinius ir cheminius, mikrobiologinius, fizikinių veiksnių bei kitus tyrimus, naudojant tyrimus atliekančios įstaigos transportą, įkainis didinamas faktiškomis transporto išlaidomis;

3.6. Už suaugusiųjų profilaktinius skiepijimus imamas mokestis Respublikinio imunoprofilaktikos centro nustatyta tvarka.

4. Įkainiai nustatomi pagal Sveikatos apsaugos ministerijos higienos centrų teikiamų paslaugų kaštus.

5. Sveikatos apsaugos ministerijos ekonomikos skyriui kartu su higienos centrais iki 1995 m. rugsėjo 1 dienos parengti higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių pakeitimus pagal pasaulines reagentų, aparatūros ir pagalbinių medžiagų kainas.

6. Įsakymo kontrolę pavedu ministerijos sekretoriui R. Sabaliauskui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                          JURGIS BRĖDIKIS

 


SAM Įsakymo

1994 m. lapkričio mėn.8 d. Nr. 373

priedas

 

HIGIENINĖS EKSPERTIZĖS, MIKROBIOLOGINIŲ, FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ, FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ IR KITŲ MEDICININIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

1. HIGIENINĖ EKSPERTIZĖ (NORMINĖS TECHNINĖS IR PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS IR KT.

Darbų rūšis

Kaina litais

1.1 Maisto produktų partijos higieninė ekspertizė be laboratorinio ištyrimo

60,0

1.2 Darbo vietos higieninė ekspertizė be laboratorinio ištyrimo

65,0

1.3 Numatomos vykdyti ūkinės veiklos higieninė ekspertizė

130,0

1.4 Ūmaus infekcinio susirgimo kilimo priežasties ar kaltininko nustatymas (epidemiologinis ištyrimas)

120,0

1.5 Pramoninių prekių, vartojimo gaminių receptūrų technologinių reglamentų ekspertizė

65,0

1.6 Prekės gamybos techninių sąlygų projekto ekspertizė

90,0

1.7 Prekės (gaminio) pavyzdžio nekenksmingumo ištyrimo rezultatų ekspertizė

50,0

1.8 Importuojamos ar Lietuvoje gaminamos prekės nekenksmingumo ekspertizė pagal gamintojo, pardavėjo pateiktus dokumentus

40,0

1.9 Projektinių siūlymų ekspertizė

60% nustatytos objekto projekto ekspertizės kainos

1.10 Projektavimo užduoties ekspertizė

65.0

1.11 Valstybinės reikšmės teritorinio planavimo projekto ekspertizė

400.0

1.12 Regioninės reikšmės teritorinio planavimo projekto ekspertizė

260.0

1.13 Vietinės reikšmės teritorinio planavimo projekto ekspertizė

200.0

1.14 Statybos (rekonstrukcijos) projektavimo dokumentacijos kompleksinė ekspertizė

- statybos projekto sąmatinė vertė mažiau kaip 50 tūkst.

0,2% nuo sąmatinės vertės, bet ne mažiau 65.0

- objekto sąmatinė vertė 51-100 tūkst. Lt.

0,15% nuo sąmatinės vertės, bet ne mažiau 130.0

- objekto sąmatinė vertė 101-500 tūkst. Lt.

0,05% nuo sąmatinės vertės, bet ne mažiau 200.0

- objekto sąmatinė vertė 501-1 mln. Lt.

0,03% nuo sąmatinės vertės, bet ne mažiau 325.0

- objekto sąmatinė vertė 1,1 – 5 mln. Lt

0,01% nuo sąmatinės vertės, bet ne mažiau 400.0

- objekto sąmatinė vertė 5,1-10 mln. Lt.

0,0075% nuo sąmatinės vertės, bet ne mažiau 650.0

- objekto sąmatinė vertė daugiau kaip 10 mln. Lt.

0.005% nuo sąmatinės vertės

1.15 Tipinio projekto ekspertizė

atsižvelgiant į objekto sąmatinę vertę, taikant koeficientą 1,5

1.16 Statybos (išplėtimo, rekonstrukcijos) projektavimo dokumentacijos pakartotina ekspertizė

30% atitinkamos projektavimo dokumentacijos pirminės ekspertizės įkainio

1.17 Statybos (išplėtimo, rekonstrukcijos) projekto darbų „Aplinkos apsauga“ ekspertizė

25% nuo statybos (išplėtimo, rekonstrukcijos) projekto pirminės ekspertizės įkainio, bet ne mažiau kaip 35.0

1.18 Statyboms skirtų teritorijų (žemės sklypų) higieninė ekspertizė ir išvadų rengimas

Mažiau kaip 0,1 ha

35.0

0,1 – 1,0 ha

40.0-50.0

1.0 – 5,0 ha

50.0-65.0

5,0 – 10,0 ha

65.0-100.0

10,0 – 20,0 ha

100.0-130.0

Daugiau kaip 20 ha

3.5 už 1 ha virš 20 ha

1.19 Vandens telkinių, vandenvietės, kurorto sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) projekto ekspertizė

1.19.1 Vandens telkinio, vandenvietės SAZ projekto ekspertizė

65.0

1.19.2 Kurorto SAZ projekto ekspertizė

130.0

1.20 Didžiausiai leidžiamų išlakų į aplinkos orą projektavimo dokumentacijos ekspertizė

130.0

1.21 Hidrogeologinių tyrimų ataskaitų ekspertizė

0,15% nuo projekto pa- rengimo darbų sąmatinės vertės

1.22 Baigtų statybų higieninė ekspertizė ir iš- vadų parengimas dėl priėmimo naudoti

15% nuo statybos projekto ekspertizės darbų kainos, įvertinant infliaciją per laikotarpį nuo projekto ekspertizės iki statybos pabaigos

1.23 Konsultacija higienos klausimais už 1 val.

35.0

1.24 Konsultacija epidemiologijos klausimais už 1val.

35.0

 

Pastaba: p.1.17 į darbų kainą neįtraukta higieninių laboratorinių tyrimų kaina ir ekspres darbų kaina nustatoma proporcingai žemės sklypo plotui.

 

2. BANDINIŲ PAĖMIMAS IR LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮVERTINIMAS

2.1 Nuoplovų, nuograndų ir kitos tiriamosios medžiagos paėmimas

2.33

2.2 Oro bandinio paėmimas aspiratoriumi

4.66

2.3 Oro bandinio paėmimas pipete

2.33

2.4 Maisto produktų, maisto žaliavos bandinio paėmimas

2.33

2.5 Vandens bandinio paėmimas ir gręžinio, vandentiekio tinklų, kolonėlės, šulinio

2.33

2.6 Vandens bandinio paėmimas iš atviro telkinio

3.50

2.7 Kraujo paėmimas iš venos

7.00

2.8 Kraujo paėmimas iš piršto

3.50

2.9 Už laboratorinių tyrimų higieninį įvertinimą

 

2.9.1 Kai tyrimo kaina iki 1000 Lt.

20% tyrimų kainos

2.9.2 Kai tyrimų kaina iki 5000 Lt. -

15% tyrimų kainos

2.9.3 Kai tyrimų kaina iki 50 000 Lt. -

10% tyrimų kainos

2.9.4 Kai tyrimų kaina didesnė nei 50 000 Lt. -

5% tyrimų kainos

 

3. ATMOSFEROS, DARBO ZONOS ORO UŽTERŠTUMO TYRIMAI

3.1 Acetonas

32.82;(33.96*)

3.2 Acto rūgštis

24.59

3.3 Akroleinas

26.93

3.4 Akrilonitrilas

40.99

3.5 Alavas

32.82

3.6 Amoniakas

22.24;(23.41*)

3.7 Amilo alkoholis

32.82

3.8 Angliavandeniliai sotieji (C1-C10)

32.82.

3.9 Angliavandeniliai nesotieji (C2-C5)

32.82

3.10 Anglies monoksidas

22.25

3.11 Anglies tetrachloridas

32.82

3.12 Anilinas

37.49

3.13 Acto rūgšties aldechidas (fotometrija)

22.24

3.14 Acto rūgšties aldechidas chromatogra- fija)

28.10

3.15 Aliuminio oksidas

46.81

3.16 Alyvos rūkas

18.73

3.17 Amilo acetas

32.82

3.18 Azoto dioksidas

25.74;(31.66*)

3.19 Azoto rūgštis

25.74

3.20 Benzaldechidas

30.49

3.21 Benzinas (UG-2 aparatu)

9.33

3.22 Benzinas (chromatografija)

32.82

3.23 Benzolas

32.82

3.24 Boro rūgštis

26.93

3.25 Boro rūgšties anhidridas

26.93

3.26 Butilo acetatas

32.82

3.27 Butilo akrilatas

26.93

3.28 Butilo metakrilatas

28.33

3.29 Butilo alkoholis

32.82

3.30 Butilo celozolvas

30.49

3.31 Ciano vandenilis

35.16

3.32 Cinkas

11.75

3.33 Cinko oksidas

40.99

3.34 Cikloheksanonas

26.90

3.35 Chloras (fotometrija)

7.17

3.36 Chloroformas

32.82

3.37 Chromas

35.16;(39.12*)

3.38 Chromo anhidridas

25.74

3.39 Dibutilftalatas

30.49

3.40 Dichloretanas

32.82

3.41 Dietiletanolaminas

35.16

3.42 Dimetiletanolaminas

35.16

3.43 Dimetilformamidas

23.41;(50.31*)

3.44 Dioksanas

32.82

3.45 Dioktilftalatas

30.49

3.46 Druskos rūgštis

21.08;(26.90*)

3.47 Dulkės

15.25;(17.58*)

3.48 Epilorhidrinas

32.82

3.49 Eteris

32.82

3.50 Etilbenzolas

32.82

3.51 Etilcelozolvas

23.41

3.52 Etilo acetatas

32.82;(55.07*)

3.53 Etilo alkoholis

31.66

3.54 Fenolis

25.74;(32.82*)

3.55 Fluoro vandenilis

31.66;(43.32*)

3.56 Fluotanas

32.82

3.57 Formaldehidas (fotometrija)

30.49;(35.16*)

3.58 Formaglikolis

32.82

3.59 Formamidas

23.41

3.60 Fosforo anhidridas

29.24

3.61 Fosforo rūgštis

29.24

3.62 Freonas-113

32.82

3.63 Ftalatas

21.08

3.64 geležies oksidas

28.07

3.65 Gyvsidabris

30.49;(39.82*)

3.66 Gyvsidabris (ekspres metodas)

12.91

3.67 Izopropilo alkiholis

32.82;(35.07*)

3.68 Hidrohinonas

30.49

3.69 Kadmis

31.66

3.70 Kalcio karbonatas

33.99

3.71 Kanifolija

23.41

3.72 Kobaltas ir jo junginiai

35.16

3.73 Ksilolas

32.82

3.74 Manganas

28.46;(58.78*)

3.75 Maleininės rūgšties anhidridas

25.74

3.76 Merkaptanai

38.65

3.77 Metilchloroformas

32.82

3.78 Metileno chloridas

32.82

3.79 Metilo alkoholis (chromatografija)

32.82

3.80 Metilo alkoholis (fotometrija)

18.74

3.81 Metilo bromidas

32.82

3.82 Metilmetakrilatas

32.82

3.83 Molibdeno oksidas

32.82

3.84 Naftalinas

17.58

3.85 Naftos angliavandeniliai

18.74

3.86 naftos angliavandeniliai (UG-2 aparatu)

7.00

3.87 Natrio nitritas

21.08

3.88 Natrio chloridas

31.66

3.89 Nikelis

29.24

3.90 Orto- fosforo rūgštis

23.41

3.91 Ozonas

21.08

3.92 Para-fenilendiaminas

35.16

3.93 Perchloretilenas

32.82

3.94 Pesticidai (plonasluoksnė chromatografi ja)

33.99

3.95 Pesticidai (dujinė chromatografija)

38.65

3.96 Pesticidai (fotometrija)

40.99

3.97 Pramonės dirbinių tyrimo sąlygų modelia vimas

35.16

3.98 Pramonės dirbinių organoleptiniai tyri- mai kvapas, skonis, spalva)

2.33

3.99 Pramonės dirbinių nudažymo atsparumas seilėms, prakaitui, šilumai, drėgmei

5.83

3.100 Organinių medžiagų nustatymas vanden- iniame ekstrakte

23.41

3.101 Monomerų, plastifikatorių, stabilizatorių, tirpiklių ir kt. medžiagų, išsiskiriančių iš polimerinių dirbinių, nustatymas

- titrometrija

30.40

- plonasluoksnė chromatografija

35.16

- dujinė chromatografija

32.82

- fotometrija

31.66

3.102 Metalų jonų nustatymas pramonės dirbiniuose |

- fotometrija

31.66

- plonasluoksnė chromatografija

35.16

- atomoabsorbcinė spektrometrija

37.49

3.103 Sieros anhidridas

19.91

3.104 Sieros rūgštis

18.74;(35.16*)

3.105 Sieros vandenilis

31.66;(29.24*)

3.106 Silicio dioksidas

45.65

3.107 Skruzdžių rūgštis

23.41

3.108 Stirolas (chromatografija)

32.82

3.109 Stirolas (fotometrija)

19.91

3.110 Solvent-nafta

32.82

3.111 Švinas

39.82;(67.89*)

3.112 Šarmai

33.99

3.113 Švino tetraetilas

40.99

3.114 Terpentinas

30.40

3.115 Tetrahidrofuranas

19.91

3.116 Titano oksidas

31.66

3.117 Toluolas

33.82

3.118 Toluilendiizocianatas

28.07

3.119 Trichloretilenas

32.82

3.120 Trietanolaminas

35.16

3.121 Trietilaminas

35.16

3.122 Uait-spiritas (UG-2 aparatu)

9.33

3.123 Uait-spiritas (chromatografija)

32.82

3.124 Varis

47.98

3.125 Vinilo acetatas

32.82

3.126 Vinilo chloridas

35.16

3.127 Volframas

35.16

3.128 Žibalas (UG-2 aparatu)

9.33

3.129 Žibalas (chromatografija)

32.82

 

* – atmosferos oro tyrimai

 

4. VANDUO, DIRVOŽEMIS

4.1 Aktyvusis chloras vandenyje

5.83

4.2 Aktyvus chloras sausose medžiagose

9.33

4.3 Aktyvus chloras skiediniuose

5.83

4.4 Aliuminis (fotometrija)

8.19

4.5 Amoniakas ir amonio jonai

9.33

4.6 Arsenas

38.64

4.7 Anijonai, katijonai (chromatografija)

12.91

4.8 Bendras kietumas

7.00

4.9 Bichromatinė oksidacija

23.42

4.10 BDS 5

16.39

4.11 Chloridai

14.08

4.12 Chromas (fotometrija)

16.39

4.13 Cianidai

41.10

4.14 Cinkas (fotometrija)

14.08

4.15 Cinkas (poliarografija)

11.75

4.16 Drumstumas

5.83

4.17 Fluoras (potenciometrija)

7.00

4.18 Fluoras (fotometrija)

7.00

4.19 Formaldehidas (fotometrija)

30.49

4.20 Geležis

7.00

4.21 Gyvsidabris (AAS metodu) vandenyje

23.41

4.22 Gyvsidabris (AAS metodu) dirvožemyje

37.47

4.23 Ištirpęs deguonis

10.58

4.24 Kalcis

4.66

4.25 Kalis (liepsnos fotometrija)

5.83

4.26 Kobaltas (fotometrija)

31.66

4.27 Kvapas

4.66

4.28 Lakūs fenoliai

23.77

4.29 Magnis

7.00

4.30 Manganas

14.05

4.31 Molibdenas

22.24

4.32 Metalai (AAS metodu) vandenyje

24.59

4.33 Metalai (AAS metodu) dirvožemyje

37.49

4.34 Naftos produktai (svėrimo metodu)

18.74

4.35 Naftos produktai (infraraudonaisiais spinduliais)

12.91

4.36 Natris

5.83

4.37 Nikelis (fotometrija)

8.19

4.38 Nitratai

10.58

4.39 Nitritai

5.83

4.40 Paviršiaus aktyvios medžiagos (PAM)

29.24

4.41 Permanganatinė oksidacija

9.33

4.42 Pesticidai vandenyje (plonasluoksnė chromatografija)

33.99

4.43 Pesticidai dirvožemyje (plonasluoksnė chromatografija)

43.32

4.44 Pesticidai vandenyje (dujinė chromatografija)

38.65

4.45 Pesticidai dirvožemyje (dujinė chromatografija)

47.98

4.46 Pesticidai (fotometrija)

42.15

4.47 pH

7.00

4.48 Poliakrilamidas

38.65

4.49 Polifosfatai

14.08

4.50 Sausa liekana

23.41

4.51 Skaidrumas

2.33

4.52 Skonis

2.33

4.53 Spalva

5.83

4.54 Sulfatai

11.12

4.55 Sulfidai ir sieros vandenilis

18.74

4.56 Suspenduotos medžiagos

23.41

4.57 Šarmingumas

2.93

4.58 Švinas (fotometrija)

14.08

4.59 Švinas (poliarografija)

11.75

4.60 Vandenilio peroksidas

4.66

4.61 Varis

15.25

 

5. MAISTO ŽALIAVA, MAISTO PRODUKTAI

Nustatoma analitė

Tiriamasis objektas

Kaina

5.1 Aktyvumas

duonos, pyrago gaminiai

7.00

5.2 Alavas

 

23.42

5.3 Aldehidai

alkoholinis gėrimas

9.33

5.4 Alkoholis

alus

11.75

alkoholinis gėrimas

5.83

pieno produktai

11.75

5.5 Amoniakas

žalias pienas

4.66

5.6 Anormalaus pieno priemaiša

žalias pienas

5.83

5.7 Apmuilinimo skaičius

aliejus

12.91

5.8 Arsenas

 

35.16

5.9 Aukštesnieji alkoholiai

alkoholinis gėrimas

18.74

5.10 Baltymai

mėsa, mėsos produktai

12.91

paruošti patiekalai

10.58

5.11 Benzoinė rūgštis

 

44.48

5.12 Cinkas

alus, bealkoholiniai gėrimai daržovės, duonos, pyrago gaminiai, grūdai ir jų perdirbimo produktai, konditerijos gaminiai, konservai, mėsa, pienas ir jo produktai, vynas ir jo gaminiai, žuvis, fermentinis sūris, riebalai

21.08

5.13 Citrinos rūgšties kiekis

citrinos rūgštis

8.16

5.14 Cukraus kiekis

alkoholinis gėrimas konditerijos gaminiai kreminiai gaminiai

10.58 23.41 9.33

5.15 Diastazinis skaičius

medus

14.08

5.16 Drėgmė

aliejus

4.66

dešra, mėsos gaminiai

4.66

duonos, pyrago gaminiai

4.66

kavos pupelės

4.66

medus

4.66

sausi pieno produktai

4.66

sutirštintas pienas

5.83

sviestas

10.58

5.17 Duonos kiekis

patiekalai

14.08

5.18 Ekstraktyvios medžiagos

kavos pupelės, arbata

7.00

5.19 Esteriai

alkoholiniai gėrimai

5.83

5.20 Emulsijos patvarumas

majonezas

4.66

5.21 Fosforas

aliejus

14.08

5.22 Geležis

 

9.33

5.23 Gyvsidabris

 

24.59

5.24 Glitimas

miltai

7.00

5.25 Invertinis cukrus sacharozė

medus

14.08

5.26 Jodo skaičius

aliejus

32.82

5.27 Jonolas

 

39.82

5.28 Jusliniai rodikliai

maisto produktai

11.75

5.29 Kadmis

alus, bealkoholiniai gėrimai, daržovės, kiaušiniai, konservai, mėsa, žuvis

18.73

duonos, pyrago gaminiai, grūdai, jų perdirbimo produktai konditerijos gaminiai

30.44

pienas ir produktai

33.96

fermentinis sūris, riebalai

21.08

vynas ir jo gaminiai

22.25

5.30 Kavos kiekis gėrime

be cukraus su grietinėle, ledais, sutirštintu pienu

9.33 14.08

5.31 Kofeino, tanino kiekis

kavos pupelės, tirpi kava, alkoholiniai gėrimai

19.91

5.32 Krakmolas

dešra

26.90

5.33 Lakios riebalinės rūgštys

mėsa, žuvis

6.79

5.34 Lakios rūgštys

alkoholiniai gėrimai

5.97

5.35 Liekamoji aktyvi fosfatazė

riebalai

8.16

5.36 Lyginamasis svoris

pienas, pieno produktai

3.50

5.37 Lyginamasis svoris (piknometru)

pienas, pieno produktai

5.83

5.38 Maistinių medžiagų sudėtis ir kaloringumas

patiekalai

23.42

5.39 Mikotoksinai (plonasluoksnė chromatografija)

 

38.64

5.40 Mikotoksinai (skystinė chromaografija)

 

44.49

5.41 Mineralizacija mėginio

 

11.75

5.42 Muilas

aliejus

3.50

5.43 Neapmuilintos medžiagos

aliejus

3.50

5.44 Neriebalinės priemaišos ir nuosėdos

aliejus

8.16

5.45 Netirpių medžiagų kiekis

druska

10.58

5.46 Netirpių pelenų kiekis (10% HCI)

 

8.16

5.47 Nitratai, nitritai

augalinė produkcija

8.16

maisto produktai

37.49

mėsos gaminiai

23.41

pienas

37.49

5.48 Nuosėdų tūrinė dalis

aliejus

4.66

5.49 Oksidacijos laipsnis

riebalai

5.83

5.50 Pasterizacija

pienas ir jo produktai sultys, gėrimai

8.16 8.16

5.51 Pelenų kiekis

 

4.66

5.52 Pesticidai (plonasluoksnė chromaografija)

augalinė produkcija, maisto produktai

46.13

5.53 Peroksidinis skaičius

aliejus, riebalai

19.91

5.54 Pesticidai (dujinė chromatografija)

maisto produktai (augalinė produkcija)

48.00

5.55 Pesticidai (fotometrija)

augalinė produkcija, maisto produktai

42.15

5.56 pH

gėrimai

2.81

tirpi kava, žolių arbata

2.81

pienas

7.17

5.57 Pirminis baltymų skilimas

mėsa, žuvis

4.66

5.58 Plazmos rūgštingumas

sviestas

2.33

5.59 Riebalai

mėsos, žuvies produktai,

17.58

konservai

 

pienas, pieno produktai

4.66

rūgštūs pieno produktai

5.83

ledai, varškė ir jos produktai

8.16

sausi pieno produktai

8.16

fermentinis, lydytas sūris

9.33

5.60 Reakcija sieros vand.

mėsa, žuvis

9.33

5.61 Rūgštinis skaičius

aliejus

7.00

5.62 Rūgštingumas

bealkoholiniai gėrimai, sultys

4.66

duonos, pyrago gaminiai

5.83

grietinė, grietinėlė, kefyras, jogurtas, ledai, pienas sausi pieno produktai

8.16

sutirštintas pienas

7.00

sviestas

5.83

konservai

8.16

5.63 Sausos medžiagos

aliejus

4.66

 

alus

11.75

 

bealkoholiniai gėrimai

7.00

 

pienas, grietinėlė, ledai

7.00

 

rūgštūs pieno produktai

4.66

 

sūris

11.75

5.64 Sieros anhidridas

sultifikuotos daržovės

8.16

5.65 Soda

žalias pienas

3.50

5.66 Somatinės ląstelės

žalias pienas

7.00

5.67 Sorbino rūgštis

 

44.48

5.68 Spalvinis skaičius

aliejus

9.33

5.69 Sulfitinė rūgštis (surišta)

alkoholiniai gėrimai

5.83

5.70 Sulfitinė rūgštis (laisva)

alkoholiniai gėrimai

5.83

5.71 Šarmingumas

alkoholiniai gėrimai

8.16

5.72 Švarumas

pienas, sausi pieno produktai

5.83

5.73 Šviežumas

mėsos, žuvies gaminiai

7.00

5.74 Švinas

alus, bealkoholiniai gėrimai daržovės, kiaušiniai, konservai, mėsa, žuvis

22.25

 

Duonos, pyrago gaminiai, grūdai ir jų perdirbimo produktai, konditerijos gaminiai

30.44

 

pienas ir jo produktai

26.93

 

fermentinis sūris, riebalai

21.08

 

vynas ir jo gaminiai

18.73

5.75 Terminis apruošimas

dešra, mėsos ir žuvies produktai bei patiekalai

18.73

5.76 Tirpumo indeksas

sausi pieno produktai

4.66

5.77 Urotropinas

 

29.24

5.78 Valgomoji druska

dešra

8.16

 

brinza, fermentinis sūris, lydytas sūris

36.32

 

sviestas

9.33

 

varškės sūris

4.66

5.79 Vandenilio peroksidas

žaliavinis pienas

7.00

5.80 Varis

alus, bealkoholiniai gėrimai, daržovės, mėsa, žuvis

18.74

 

duonos, pyrago gaminiai, grūdai ir jų perdirbimo produktai, konditeriniai gaminiai

18.74

 

pienas ir jo produktai

18.74

 

fermentinis sūris, riebalai

21.08

 

vynas ir jo gaminiai

18.74

5.81 Vitaminas „C“

 

8.16

 

6. MIKROBIOLOGIJA

6.1. Ąntibiotikogramų atlikimas

15.25

6.2. Antibiotikų likučiai maisto produktuose

51.48

6.3. Alaus, giros tyrimas

23.41

6.3.1. Bendrosios koliforminės bakterijos

3.50

6.3.2. Salmonelės

19.91

6.4. Dešros tyrimas

40.99

6.4.1. Bendras bakterijų skaičius

4.66

6.4.2. Bendrosios koliforminės bakterijos

3.50

6.4.3. Klostridijos

7.00

6.4.4. Salmonelės

19.91

6.4.5. Proteus (pagal Šukevičių)

1.17

6.4.6. S. aureus indeksas

4.66

6.5. Dirvožemio tyrimas

42.15

6.5.1. Bendras bakterijų skaičius

7.00

6.5.2. Bendras koliforminių bakterijų titras

5.83

6.5.3. Klostridijų titras

9.33

6.5.4. Salmonelės

19.91

6.6. Disbiozės nustatymas

122.96

6.6.1. E. coli bakterijų skaičius 1g

3.50

6.6.2. Patogeninės enterobakterijos

19.91

6.6.3. Grybai

14.08

6.6.4. Stafilokokai

14.08

6.6.5. Laktozės neskaidančios patogeninės ešerichijos

12.91

6.6.6. Jersinijos

16.41

6.6.7. Bifidobakterijos

11.75

6.6.8. Laktobakterijos

11.75

6.6.9. Bakteroidai

18.74

6.7. Enterokokų išskyrimas iš patologinės medžiagos

14.08

6.8. Fekalijų profilaktinis tyrimas

28.07

6.9. Fekalijų diagnostinis tyrimas

59.73

6.9.1. Enteropatogeninės bakterijos

19.91

6.9.2. Enteropatogeninės ešerichijos

12.91

6.9.3. Grybai

14.08

6.9.4. S. aureus

12.91

6.10. Grybų išskyrimas iš patologinės medžiagos

12.91

6.11. Ikros tyrimai

50.31

6.11.1. Bendras bakterijų skaičius

4.66

6.11.2. Bendrosios koliforminės bakterijos

3.50

6.11.3. S. aureus alternatyvinis rodiklis

7.00

6.11.4. Salmonelės

19.91

6.11.5. Klostridijos

10.58

6.11.6. Mielės

2.33

6.11.7. Pelėsiai

2.33

6.12. Inhibitorinių medžiagų nustatymas

11.75

6.13. Jersinijų išskyrimas

16.41

6.14. Kampylobakterijų išskyrimas

15.25

6.15. Kompotų, gėrimų, gaivos, kisielių tyrimas

32.82

6.15.1. Bendras bakterijų skaičius

4.66

6.15.2. Bendrosios koliforminės bakterijos

3.50

6.15.3. E. coli

4.66

6.15.4. Salmonelės

19.91

6.16. Konditerijos gaminių tyrimas

39.82

6.16.1. Bendras bakterijų skaičius

4.66

6.16.2. Bendrosios koliforminės bakterijos

3.50

6.16.3. Salmonelės

19.91

6.16.4. Mielės

2.33

6.16.5. Pelėsiai

2.33

6.16.6. S. aureus

7.00

6.17. Konservų tyrimai

46.81

6.17.1. Sterilumas

7.00

6.17.2. Gedimo faktoriams

39.82

6.18. Kokliušo sukėlėjų išskyrimas

14.08

6.19. Korynebakterijų išskyrimas

17.58

6.20. Kraujo tyrimas

47.18

6.20.1. Vidurių Šiltinės ir kiti sukėlėjai

14.08

6.20.2. Kraujo sterilumas

33.10

6.21. Listerijų išskyrimas iš maisto produktų

18.74

6.22. Listerijų išskyrimas iš patologinės medžiagos

16.41

6.23. Maisto produktų tyrimas (mėsos kulinarija, žuvies kulinarija, padažai)

35.16

6.23.1. Bendras bakterijų skaičius

4.66

6.23.2. Bendrosios koliforminės bakterijos

3.50

6.23.3. S. aureus alternatyvinis rodiklis

7.00

6.23.4. Salmonelės

19.91

6.24. Majonezo, margarino tyrimas

39.90

6.24.1. Bendrosios koliforminės bakterijos

5.83

6.24.2. Salmonelės

19.91

6.24.3. S. aureus indeksas

3.50

6.24.4. Mielės

2.33

6.24.5. Pelėsiai

2.33

6.25. Mišinių vaikams (paruoštų) tyrimas

53.81

6.25.1. Bendras bakterijų skaičius

4.66

6.25.2. Bendrosios koliforminės bakterijos

3.50

6.25.3. E. coli

7.00

6.25.4. S. aureus

7.00

6.25.5. Salmonelės

19.91

6.25.6. B. cereus

7.00

6.25.7. Mielės

2.33

6.25.8. Pelėsiai

2.33

6.26. Nuoplovų tyrimas žarnyno grupei

9.33

6.26.1. Salmonelėms

18.74

6.26.2. Jersinijoms

16.41

6.26.3. Hospitalinėms Infekcijoms

17.58

6.27. Patogeninių ešerichijų išskyrimas

12.91

6.28. Pieno, pieno produktų be specifinės mikrofloros tyrimas

37.49

6.28.1. Bendras bakterijų skaičius

7.00

6.28.2. Bendrosios koliforminės bakterijos

5.83

6.28.3. Salmonelės

19.91

6.28.4. S. aureus indeksas

4.66

6.29. Pieno, pieno produktų su specifine mikroflora tyrimas

30.40

6.29.1. Bendrosios koliforminės bakterijos

5.83

6.29.2. Salmonelės

19.91

6.29.3. S. aureus indeksas

4.66

6.30. Pieno mišinių (sausų) tyrimas

56.23

6.30.1. Bendras bakterijų skaičius

4.66

6.30.2. Bendrosios koliforminės bakterijos

7.00

6.30.3. E. coli

7.00

6.30.4. Salmonelės

24.57

6.30.5. S. aureus alternatyvinis rodiklis

8.16

6.30.6. Mielės

2.33

6.30.7. Pelėsiai

2.33

6.31. Pūlių mikrofloros nustatymas

63.69

6.31.1. Stafilokokai

10.20

6.31.2. Streptokokai

8.30

6.31.3. Enterobakterijos

8.91

6.31.4. Pseudomonos

4.27

6.31.5. Biochemiškai neaktyvios bakterijos

8.23

6.31.6. Anaerobai

16.20

6.31.7. Grybai

7.58

6.32. Reduktazės nustatymas

8.16

6.33. Salmonelių išskyrimas

19.91

6.34. Salotų (be jersinijų) tyrimas:

20.73

6.34.1. Žarnyno grupės bakterijos

2.39

6.34.2. Stafilokokų Indeksas

4.77

6.34.3. Salmonelės

13.57

6.35. Serologinis kraujo tyrimas (antikūniai vidurių šiltinės, paratifų, stabligės, bruceliozės ir kitiems sukėlėjams)

16.41

6.36. Skreplių mikrofloros nustatymas

47.49

6.36.1. Stafilokokai

10.20

6.36.2 Streptokokai

8.30

6.36.3. Enterobakterijos

8.91

6.36.4. Pseudomonos

4.27

6.36.5. Biochemiškai neaktyvios bakterijos

8.23

6.36.6. Grybai

7.58

6.37. Stafilokokų išskyrimas iš patologinės medžiagos

14.08

6.38. Sterilios medžiagos tyrimas

30.40

6.39. Streptokokų išskyrimas iš patologinės medžiagos

14.08

6.40. Šigelių išskyrimas iš maisto produktų

21.08

6.41. Šlapimo mikrofloros nustatymas

15.25

6.42. Tepinėlių iš gerklės, akių, ausų, genitalijų mikrofloros nustatymas

39.26

6.42.1. Stafilokokai

10.20

6.42.2. Streptokokai

8.30

6.42.3. Enterobakterijos

8.91

6.42.4. Grybai

7.58

6.42.5. Pseudomonos

4.27

6.43. Vaistų tyrimas

 

6.43.1. Sterilių

30.40

6.43.2. Nesterilių

25.74

6.43.2.1. Bendras bakterijų skaičius

5.83

6.43.2.2. Bendrosios koloforminės bakterijos

14.08

6.43.2.3. Grybai

5.83

6.44. Vandens tyrimas

6.44.1. Vandentiekio

25.74

6.44.2. Šulinio, plaukimo baseino

31.66

6.44.3. Atvirų telkinių

40.99

6.44.4. Patogeninei florai

16.41

6.45. Bakteriologinis tyrimas tuliaremijos ir juodligės sukėlėjams išskirti

71.80

6.46. Botulotoksino nustatymas biologinės neutralizacijos reakcijos pagalba

52.20

6.47. Komplemento sujungimo reakcija (listerijos, riketsijos ir kt.)

24.57

6.48. Agliutinacijos ir pasyvios hemagliutinacijos reakcijos (briuceliozės, tuliaremijos, jersiniozės)

16.41

6.49. Mikroagliutinacijos reakcija (leptospirozė)

18.74

6.50. Tiesioginės ir netiesioginės imunofluorescencijos reakcijos (legioneliozė ir kt.)

25.74

6.51. Likvoro tyrimas (meningokokams ir kt. bakterijoms)

18.74

6.52. Likvoro tyrimas (Latex agliutinacija)

16.41

6.53. Oro tyrimai

42.57

6.53.1. Bendro bakterijų skaičiaus nustatymas

7.80

6.53.2. Stafilokokų ir streptokokų nustatymas

10.20

6.53.3. Enterobakterijų nustatymas

8.91

6.53.4. Salmonelių nustatymas

15.66

 

7. PARAZITOLOGIJA

7.1. Borelijų nustatymas erkėse

23.41

7.2. Entomologinis objekto ištyrimas (viena valanda)

7.00

7.3. Mėsos trichinoskopija (kompresoriniu metodu)

7.00

7.4. Mėsos trichinoskopija (virškinimo metodu)

14.08

7.5. Parazitų, jų kiaušinių ir cistų nustatymas (dvylikapirštės žarnos turinyje, vėmaluose, išmatose)

7.00

7.6. Parazitų, jų kiaušinių nustatymas tarpvietės nuograndose

4.66

7.7. Parazitų makroskopinis nustatymas

4.66

7.8. Parazitų, jų kiaušinių ir cistų nustatymas (daržovėse, dirvožemyje, vaisiuose, vandenyje, uogose)

17.58

7.9. Pirmuonių nustatymas kraujyje

10.58

7.10. Serologinis tyrimas (antikūniai prieš echinokokus, trichineles, toksoplazmas, toksokaras, cisticerkus ir borelijas)

26.90

7.11. Parazitų kiaušinių ir cistų nustatymas skrepliuose

3.50

7.12. Parazitų kiaušinių ir cistų nustatymas šlapime

8.16

7.13. Vabzdžio rūšies nustatymas

5.83

 

8. VIRUSOLOGIJA

 

 

8.1. Antigenų, antikūnių nustatymas kraujyje

 

 

8.1.1. Imunofermentiniu metodu (virusiniams hepatitams A, B, C, D ir kt. infekcijoms)

24.57

8.1.2. Pasyvios hemagliutinacijos metodu (hepatitas B, Koksaki B, tymai ir kt. infekcijos)

9.33

8.1.3. Hemagliutinacijos slopinimo metodu (erkinis encefalitas, gripas, raudonukė, parotitas ir kt. infekcijos)

16.41

8.1.4. Komplemento surišimo metodu (erkinis encefalitas, gripas, ornitozė ir kt. infekcijos)

24.57

8.1.5. Tiesioginės ir netiesioginės imunofluorescencijos metodu (citomegalija, erkinis encefalitas, LCM, poliomielitas, raudonukė, tymai, parotitas ir kt. infekcijos)

25.74

8.2. Virusų išskyrimas (poliomelito ir kt. enterovirusų, erkinio encefalito, gripo, raudonukės, tymų, parotito, limfocitinio choriomeningito, citomegalo, Herpes virusų grupės) iš išorinės aplinkos objektų (dirvožemis, vanduo, pienas, kraujas, šlapimas, išmatos, likvoras, ploviniai iš nosiaryklės, sekcinė medžiaga, erkės, uodai ir pan.)

19.91

 

9. TOKSIKOLOGIJA

9.1. Ūmaus akies dirginimo nustatymas (Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijos (EBPO)metodika)

444.27

9.2. Ūmaus odos dirginimo nustatymas (EBPO metodika)

459.07

9.3. Ūmaus peroralinio toksiškumo (LD50) nustatymas (EBPO metodika)

1065.83

9.4. Odos sensibilizacijos nustatymas – jūrų kiaulyčių maksimizacijos bandymas (EBPO metodika)

1122.69

9.5. Odos sensibilizacijos nustatymas – Buehlerio bandymas (EBPO metodika)

2312.00

9.6. Kiti tyrimai

Pagal laboratorinių gyvuliukų rūšį, skaičių ir tyrimo metodą

 

10. FIZIKINIAIVEIKSNIAI

10.1. Bendras triukšmas

14.08

10.2. Dirbtinis apšvietimas

11.75

10.3. Ekvivalentinis triukšmas

24.57

10.4. Elektromagnetinis laukas

8.16

10.5. Garso lygis oktaviniuose dažniuose

33.99

10.6. Infraraudonas spinduliavimas

9.33

10.7. Koreguotas vibracijos lygis

45.65

10.8. Lazerinis spinduliavimas

29.24

10.9. Maksimalus triukšmas

21.08

10.10. Natūralus apšvietimas

14.08

10.11. Pramoninio dažnio sroves EML

10.58

10.12. Radijo dažnio EML

25.74

10.13. Ultravioletinis spinduliavimas

14.08

10.14. Vibracija (vibrogreitis, vibropagreitis)

13.09

10.15. Dozimetrija

5.83

10.16. Individuali dozimetrija

16.41

10.17. Radiometrija

16.41

10.18. Radiochemija

46.81

10,19. Spektrometrija (daugiakanalė)

30.40

10.20. Spektrometrija (vienkanalė)

29.24

10.21. Mikroklimato nustatymas

11.75

 

11. HIGIENINIO MOKYMO KURSAI

Darbo pavadinimas

Darbo laiko sąnaudos val.

Kaina klausytojui

11.1. Higieninio mokymo kursų pravedimas higienos centre

8 val.

10.00

11.2. Higieninio mokymo kursų pravedimas objekte

8 val.

11.00

 

12. SUAUGUSIŲ ASMENŲ PROFILAKTINIAI SKIEPIJIMAI

Pavadinimas

Mato vienetas

Kaina litais

1. Vakcina

1 dozė

Pagal vakcinos rūšį ir rinkos kainą

2. Paslauga

1 skiepijimas

6.00

 

PASTABA: atliekant naujus, nenurodytus tyrimus ir teikiant paslaugas, kol bus paruošti šio priedo pakeitimai, kaina nustatoma šalių susitarimu.

______________