LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS IR

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 21 d. Nr. 658/831/743

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49) 6 straipsnio 5 dalies 4 ir 5 punktais, Laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988) 4 straipsnio 2 dalies 12 punktu ir 20 straipsnio 2 dalimi, Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766), 6.37 punktu, Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos nuostatomis (Žin., 2001, Nr. 50-1741), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1085) 3.3 punktu ir šiuo nutarimu patvirtinto Daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąrašo 10 punktu,

1. Tvirtiname Prekybos laukiniais gyvūnais taisykles (pridedama).

2. Pripažįstame netekusiu galios aplinkos ministro 2001 m. spalio 22 d. įsakymą Nr. 517 „Dėl Laukinių gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo, išvežimo, pervežimo ir prekybos tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 91-3201).

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „gyvūnija“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS                          VALERIJONAS VALICKAS

 

 

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS

TARNYBOS DIREKTORIUS                                                           KAZIMIERAS LUKAUSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro,

Muitinės departamento prie Finansų

ministerijos direktoriaus, Valstybinės maisto

ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2002 m. gruodžio 21 d.

įsakymu Nr. 658/831/743

 

PREKYBOS LAUKINIAIS GYVŪNAIS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gamtoje laisvai gyvenančių, nelaisvėje laikomų, gyvų bei negyvų laukinių gyvūnų (toliau – gyvūnai), lengvai atpažįstamų jų dalių ar produktų, gautų iš laukinių gyvūnų (medžioklės ir žūklės trofėjų, kiaušinių, žuvų ikrų, neapdorotų bei išdirbtų kailių, gyvūnų iškamšų, kitų zoologijos kolekcionavimo objektų, gaminių, produktų ir preparatų, įrašytų į Taisyklių 1 priede pateikiamą sąrašą (toliau – gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų), pirkimą, pardavimą, keitimąsi jais, įvežimą į Lietuvos Respubliką, išvežimą iš jos ar gabenimą tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją (toliau – įvežimas (išvežimas), prekyba) bei šių objektų įvežimo (išvežimo), prekybos leidimų išdavimo ir kontrolės tvarką.

Prekyba laukiniais gyvūnais taip pat laikomi bet kokie mainai ar keitimasis gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, taip pat jų laikymas nelaisvėje ir eksponavimas siekiant gauti pajamų.

Taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Taisyklės netaikomos reguliuojant:

2.1. lašišų verslinę žūklę Baltijos jūroje, kurią reglamentuoja Žuvininkystės įstatymas (Žin., 2000, Nr. 56-1648);

2.2. vynuoginių sraigių išteklių naudojimą – rinkimą, supirkimą, pardavimą, perdirbimą bei eksportą. Šią veiklą reglamentuoja Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 85 (Žin., 2002, Nr. 27-977);

2.3. negyvų gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų, jei tai yra asmeniniai ar namų ūkio daiktai, sudarantys arba skirti tam, kad sudarytų jo kilnojamojo turto dalį, įvežimą (išvežimą). Ši išimtis netaikoma, jei Lietuvos Respublikoje galiojančios tarptautinės sutartys ar konvencijos numato kitaip;

2.4. fosilinių (iškastinių ar šiuo metu Žemėje jau išnykusių) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų naudojimą.

3. Teisėtą gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įsigijimą Lietuvos Respublikoje patvirtinantys dokumentai yra:

3.1. leidimas medžiojamajam gyvūnui sumedžioti arba šio leidimo šaknelė – medžiojamiesiems gyvūnams, kuriems sumedžioti pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2000, Nr. 53-1540), yra būtinas leidimas;

3.2. žvejybos leidimai (limitai) arba išrašai iš šių gyvūnų žvejybos žurnalų – žuvims ir vėžiagyviams;

3.3. veisimą nelaisvėje patvirtinančios pažymos ar aktai, išduoti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento padalinio – nelaisvėje išveistiems gyvūnams;

3.4. Aplinkos ministerijos išduotas leidimas laukiniams gyvūnams paimti iš gamtinės aplinkos, jeigu pagal Laukinės gyvūnijos įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2726; 2001, Nr. 110-3988), Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2727, 2001, Nr. 110-3987) ar kitų teisės aktų reikalavimus jiems paimti yra būtinas toks leidimas;

3.5. pirkimo ir pardavimo dokumentai su tiksliai nurodytais įsigytų gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų požymiais bei kiekiu;

3.6. kiti įstatymų nustatyti dokumentai.

4. Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir eksponavimo, siekiant gauti pajamų, tvarką nustato Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 298 (Žin., 2002, Nr. 62-2540), Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449 (Žin., 2002, Nr. 100-4456), Laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių zoologinėms kolekcijoms sudaryti ir šių kolekcijų registravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 250/224 (Žin., 2002, Nr. 60-2478) bei kiti teisės aktai.

5. Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat jais prekiaujant, būtina laikytis Gyvūnų vežimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos direktoriaus 1999 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 4-165 (Žin. 1999, Nr. 58-1911) bei kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

II. PREKYBA GYVŪNAIS, JŲ DALIMIS IR GAMINIAIS IŠ JŲ VIDAUS RINKOJE

 

6. Be leidimų prekiauti draudžiama gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, jeigu tai yra gyvūnai rūšių:

6.1. įtrauktų į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 306 (Žin., 2000, Nr. 66-1998);

6.2. paminėtų Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – CITES konvencijos) I-III prieduose (Žin., 2001, Nr. 50-1741);

6.3. galinčių turėti žalingą ekologinį, ekonominį poveikį, sukelti ar pernešti ligas.

7. Norint prekiauti Taisyklių 6 punkte nurodytais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, būtina gauti Taisyklių 4 priede nustatytos formos leidimą. Jeigu prekiaujama tokiais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, kurie buvo įvežti į Lietuvos Respubliką, leidimas juos įvežti prilygsta leidimui jais prekiauti (leidime turi būti atitinkamas muitinės įstaigos antspaudas, liudijantis, kad gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų buvo įvežti iš užsienio), išskyrus atvejus, kai leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką šiuos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų pagal CITES konvencijos reikalavimus gali būti išduotas tik tais atvejais, kai jie įvežami ne komerciniais tikslais.

Leidimai prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų turi būti laikomi vietoje, kur jais prekiaujama. Jei prekiaujama daugiau nei vienoje vietoje, prekybos vietose turi būti leidimo kopijos, o šiame leidime turi būti nurodytos visos prekybos vietos.

8. Taisyklių 6.1 punkte paminėtų rūšių gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų prekiauti leidžiama bei leidimai išduodami tik juridiniams asmenims, išveisusiems šiuos gyvūnus nelaisvėje ir vykdantiems Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 108-2728) reikalavimus šių gyvūnų laikymui ir transportavimui.

9. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turėdami jų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, numatytus Taisyklių 3 punkte, vidaus rinkoje gali laisvai prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, nenurodytais Taisyklių 6 punkte.

 

III. GYVŪNŲ, JŲ DALIŲ IR GAMINIŲ IŠ JŲ ĮVEŽIMAS (IŠVEŽIMAS)

 

10. Įvežant (išvežant) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, nurodytus Taisyklių 6.2 punkte, būtina pateikti Taisyklių 2 priede nustatytos formos vienkartinį CITES konvencijos leidimą (toliau – CITES leidimą) importui, eksportui ar reeksportui.

11. Įvežant (išvežant) Taisyklių 6.2 punkte nenurodytus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, būtina pateikti Taisyklių 3 priede nustatytos formos leidimą.

12. Kiekvienai įvežamai (išvežamai) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų siuntai turi būti pateiktas atskiras leidimas.

13. Įvežti (reimportuoti, pateikti išleidimo laisvai cirkuliuoti arba laikinojo įvežimo muitinės procedūroms įforminti) į Lietuvos Respubliką ir (arba) išvežti (pateikti negrąžinamojo eksporto arba laikinojo išvežimo muitinės procedūrai arba reeksporto muitinės sankcionuotam veiksmui įforminti) iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų leidžiama, tik pateikus Taisyklių 10 ir 11 punktuose nurodytus leidimus.

14. Gabenant gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų per Lietuvos teritoriją tranzitu iš vienos valstybės sienos perėjimo punkte veikiančios muitinės įstaigos į kitą valstybės sienos perėjimo punkte veikiančią muitinės įstaigą, šiame skyriuje nurodyti leidimai nepateikiami.

 

IV. DOKUMENTŲ LEIDIMAMS ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GYVŪNUS, JŲ DALIS IR GAMINIUS IŠ JŲ BEI PREKIAUTI JAIS PATEIKIMAS

 

15. Taisyklių 7, 10 ir 11 punktuose nustatytus leidimus išduoda:

15.1. Aplinkos ministerija – Taisyklių 2 priede nustatytos formos CITES leidimą gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų įvežti (išvežti), užpildytą lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat Taisyklių 3 priede nustatytos formos leidimą, jei kartu su gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų, nurodytais Taisyklių 6 punkte, bus įvežami (išvežami) ir kiti gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų arba jei ketinantis įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų asmuo to pageidauja;

15.2. regionų aplinkos apsaugos departamentai (pagal prašančiojo asmens gyvenamąją vietą arba pagal prekybos vietas) – Taisyklių 3 priede nustatytos formos leidimą gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų įvežti (išvežti), taip pat Taisyklių 4 priede nustatytos formos leidimą prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų.

16. Leidimui įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti fiziniai ir juridiniai asmenys 15 punkte nurodytoms institucijoms turi pateikti:

16.1. prašymą, kuriame būtų nurodyta įvežančio (išvežančio) fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas (juridinio asmens – pavadinimas, įmonės kodas), adresas, įvežamų (išvežamų) gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai, kiekis, lytis (jeigu gyvūnų dalys ir gaminiai iš jų – gaminių pavadinimai, gyvūnų rūšių, iš kurių jie pagaminti, lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai), kilmės šalis, transportavimo būdas ir sąlygos, įvežimo (išvežimo) tikslas, data arba laikotarpis (laikinojo įvežimo (išvežimo) atveju);

16.2. teisėtą įsigijimą patvirtinančių dokumentų originalus ir kopijas.

17. CITES konvencijos nustatytais atvejais, pateikiant dokumentus CITES leidimui įvežti į Lietuvos Respubliką ar išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų gauti, turi būti pateiktas analogiškas kompetentingos institucijos užsienio šalyje, iš kurios šie gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų išvežami arba į kurią įvežami, išduotas leidimas įvežti (išvežti) šiuos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų.

18. Juridiniai asmenys leidimui prekiauti Taisyklių 6 punkte minimais gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų gauti regiono aplinkos apsaugos departamentui turi pateikti:

18.1. prašymą, kuriame būtų nurodytas juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas ir adresas, numatomų parduoti arba supirkti gyvūnų rūšių lietuviški ir (arba) moksliniai (lotyniški) pavadinimai (jeigu tai gyvūnų dalys ir gaminiai iš jų – gaminio pavadinimas, gyvūno, iš kurio jis pagamintas, rūšies pavadinimas), tikslus numatomų parduoti arba supirkti gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų kiekis, kilmė, numatomos gyvų gyvūnų laikymo sąlygos bei vieta, taip pat žymeklių, numatytų Taisyklių 24.3 punkte, įrašai;

18.2. teisėtą įsigijimą patvirtinančių bei Taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų originalus ir kopijas.

19. Dokumentus dėl Taisyklių 10 bei 11 punktuose nurodytų leidimų gavimo užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys taip pat gali pateikti per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes, konsulines įstaigas ar Užsienio reikalų ministeriją.

 

V. LEIDIMŲ ĮVEŽTI (IŠVEŽTI) GYVŪNUS, JŲ DALIS IR GAMINIUS IŠ JŲ BEI PREKIAUTI JAIS IŠDAVIMAS

 

20. Taisyklių 15 punkte nurodytos institucijos leidimą įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų arba prekiauti jais išduoda arba motyvuotu raštu informuoja pareiškėją apie sprendimą leidimo neišduoti per 10 darbo dienų.

21. Taisyklių 2 ir 3 prieduose nustatytos formos leidimai išrašomi trimis egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, įvežančiam (išvežančiam) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų; antrasis – skirtas muitinei; trečiasis – skirtas jį išdavusiai institucijai kontrolės reikmėms.

Taisyklių 4 priede nustatytos formos leidimas išrašomas dviem egzemplioriais: pirmasis egzempliorius skirtas asmeniui, prekiausiančiam gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų; antrasis – skirtas jį išdavusiai institucijai kontrolės reikmėms.

Išduoti, grąžinti bei pripažinti negaliojančiais leidimai nustatyta tvarka registruojami juos išdavusioje institucijoje.

22. Leidimo įvežti (išvežti) gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų arba prekiauti jais galiojimo trukmė nustatoma, vadovaujantis CITES konvencijos reikalavimais arba Taisyklių 16, 17 ir 18 punktuose nurodytais dokumentais, tačiau negali būti ilgesnė nei 6 mėnesiai leidimui įvežti (išvežti) ir 24 mėnesiai leidimui prekiauti. Abiem atvejais galiojimo laikas skaičiuojamas nuo leidimo išdavimo dienos.

Asmenys, gavę Taisyklių 7, 10 ir 11 punktuose nurodytus leidimus, negali savo vardu įgalioti kitų asmenų arba pagal sutartį perduoti kitiems asmenims vykdyti leidimais leistą veiklą.

23. Leidimo prašančiam asmeniui pageidaujant (jeigu tai nurodyta prašyme išduoti leidimą), išduotas leidimas gali būti išsiunčiamas registruotu laišku.

24. Leidimai įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų neišduodami, jeigu:

24.1. pateikti ne visi reikiami dokumentai, numatyti Taisyklių 16, 17 ir 18 punktuose arba jie yra netinkamai įforminti;

24.2. gyvūnai paimti iš gamtinės aplinkos, laikomi, veisiami, transportuojami ir naudojami pažeidžiant Laukinės gyvūnijos įstatymo, Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo, Taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių laukinės gyvūnijos apsaugą, naudojimą ir globą, reikalavimus;

24.3. į CITES konvencijos I priedą įtrauktų rūšių gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų yra nepažymėti žymekliais (žiedu, mikroschema su originaliu numeriu ar pažymėti kitokiu būdu), kuriuos būtų sunku pašalinti ar suklastoti bei būtų įmanoma perskaityti.

25. Leidimas įvežti gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų neišduodamas, jei:

25.1. jo išdavimas prieštarautų Kai kurių rūšių laukinių gyvūnų bei augalų įvežimo į Lietuvos Respubliką sustabdymo tvarkai, patvirtintai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 508 (Žin., 2001, Nr. 90-3181);

25.2. norimi įvežti gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų yra paminėti Taisyklių 6.3 punkte.

26. Leidimai įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų ir (arba) teisėtą įsigijimą patvirtinantys dokumentai yra būtini šiuos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų laikant, transportuojant, eksponuojant, kolekcionuojant, jais prekiaujant bei naudojant juos kitokiu būdu.

27. Leidimus gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų įvežti (išvežti) ir (arba) prekiauti už Taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimus gali anuliuoti šiuos leidimus išdavusios institucijos, apie tai raštu informuodamos Aplinkos ministeriją bei įvežimo ar išvežimo atveju – Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos. Negaliojantį leidimą būtina grąžinti jį išdavusiai institucijai.

 

VI. LEIDIMŲ MUITINIS ĮFORMINIMAS

 

28. Įvežamų (išvežamų) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų muitinis tikrinimas ir įforminimas atliekamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Taisyklių 10 punkte nustatytais atvejais muitinės įstaigai kartu su muitinės deklaracija arba kitu dokumentu, muitinės naudojamu prekių įvežimui (išvežimui) įforminti, privaloma pateikti atitinkamą CITES leidimą.

30. Įvežant (išvežant) Taisyklių 6.2 punkte paminėtus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, valstybės sienos perėjimo punkte veikiančios muitinės įstaigos, per kurią įvežama (išvežama) ši siunta, muitinės pareigūnas užpildo kartu su muitinės deklaracija pateikto CITES leidimo originalo ir muitinei skirto egzemplioriaus 13 langelį, kuriame įrašo faktinį nurodytų leidime įvežamų (išvežamų) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų skaičių ar kiekį bei nurodo įvežimo (išvežimo) datą. Nenaudojami šio langelio skirsniai užbraukiami.

Langelio įrašai tvirtinami juos padariusio muitinės pareigūno parašu, asmens spaudu ir muitinės įstaigos antspaudu.

Atlikus šiuos veiksmus, vienas CITES leidimo importuoti, eksportuoti ar reeksportuoti egzempliorius grąžinamas gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų įvežančiajam (išvežančiajam) asmeniui, antras egzempliorius faksu (leidime nurodytu numeriu) perduodamas leidimą išdavusiai institucijai ir lieka muitinės įstaigoje.

Įvežant (išvežant) kitus 6.1 ir 6.3 punktuose paminėtus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, taip pat išvardytus Taisyklių 1 priedo 1 punkte gyvus gyvūnus, valstybės sienos perėjimo punkte veikiančios muitinės įstaigos, per kurią įvežama (išvežama) ši siunta, muitinės pareigūnas užpildo kartu su muitinės deklaracija pateikto Taisyklių 3 priede numatytos formos leidimo originalo ir muitinei skirto egzemplioriaus muitinės žymoms skirtą langelį, kuriame įrašo faktinį nurodytų leidime įvežamų (išvežamų) gyvūnų skaičių ar kiekį bei nurodo įvežimo (išvežimo) datą.

Langelio įrašai tvirtinami juos padariusio muitinės pareigūno parašu, asmens spaudu ir muitinės įstaigos antspaudu.

Atlikus šiuos veiksmus, vienas leidimo importuoti, eksportuoti ar reeksportuoti gyvūnus egzempliorius grąžinamas gyvūnus įvežančiajam (išvežančiajam) asmeniui, antras egzempliorius lieka muitinės įstaigoje.

31. Gabenant Taisyklių 6.2 punkte paminėtus gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų per Lietuvos Respublikos teritoriją tranzitu, išvykimo bei paskirties muitinėms turi būti pateikti CITES konvencijos numatyta tvarka kitų šalių institucijų išduoti CITES leidimai.

 

VII. GYVŪNŲ, JŲ DALIŲ IR GAMINIŲ IŠ JŲ ĮVEŽIMO (IŠVEŽIMO) IR PREKYBOS KONTROLĖ

 

32. Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų įvežimo (išvežimo) bei prekybos kontrolę pagal savo kompetenciją vykdo Aplinkos ministerija, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija, regionų aplinkos apsaugos departamentai, jų rajonų agentūros, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

33. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai, gauti iš laukinių gyvūnų, į šalies teritoriją bei iš jos gali būti vežami tik Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 2 d. nutarimu Nr. 126 (Žin., 2001, Nr. 12-346), nustatyta tvarka.

 

VIII. GYVŪNŲ, JŲ DALIŲ IR GAMINIŲ IŠ JŲ SULAIKYMAS IR KONFISKAVIMAS

 

34. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų gali būti sulaikomi, grąžinami į eksporto šalį ar konfiskuojami tais atvejais, kai jie įvežami (išvežami) arba jais prekiaujama pažeidžiant šių Taisyklių reikalavimus, be to:

34.1. bandoma įvežti, išvežti, reeksportuoti ar prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų be nustatyto leidimo, pateikus suklastotą, negaliojantį, išduotą kitiems gyvūnams, jų dalims ir gaminiams iš jų leidimą ar kitą dokumentą;

34.2. nesilaikoma išduotame leidime nurodytų sąlygų;

34.3. leidimas buvo gautas pateikus klaidingą informaciją;

34.4. gyvi gyvūnai gabenami ar laikomi tinkamai jų neparuošus, dėl to kyla grėsmė jų sveikatai arba nesumažėja jų sužalojimo arba žiauraus elgesio su jais pavojus;

34.5. pažeidžiami Gyvūnų vežimo taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimai.

35. Gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų, įvežami į Lietuvos Respubliką ar išvežami iš jos pažeidžiant Taisyklių nuostatas, sulaikomi ar konfiskuojami Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Muitinė, sulaikiusi įvežamų (išvežamų) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų siuntą, nedelsiant apie tai informuoja Aplinkos ministeriją. Gyvų gyvūnų sulaikymo atveju Aplinkos ministerija imasi visų priemonių, būtinų sulaikytų gyvūnų gabenimo į specialias jų laikymui (saugojimui) pritaikytas vietas organizavimui.

Tokio gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų gabenimo rizika ir išlaidos tenka asmeniui, ketinusiam įvežti (išvežti) sulaikytą siuntą.

36. Tuo atveju, kai gavėjas nepripažįsta, kad gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų skirti jam (gavėjas atsisako prekių), šios prekės turi būti grąžintos siuntėjui (į vietą, iš kurios jos atvežtos).

37. Kilus bet kokiems neaiškumams dėl įvežamų (išvežamų) gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų, muitinės pareigūnai gali kreiptis į Aplinkos ministeriją bei, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 261 „Dėl Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 20-767), – į Botanikos bei Ekologijos institutus.

 

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

38. Fiziniai ir juridiniai asmenys, įvežantys į Lietuvos Respubliką, išvežantys iš jos, pervežantys gyvūnus, jų dalis, gaminius iš jų ar prekiaujantys jais, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

39. Taisyklių 32 punkte nurodytos institucijos neatsako už asmenų nuostolius, patirtus dėl Taisyklių nesilaikymo.

______________


Prekybos laukiniais

gyvūnais taisyklių

1 priedas

 

LAUKINIŲ GYVŪNŲ, LENGVAI ATPAŽĮSTAMŲ JŲ DALIŲ IR GAMINIŲ IŠ JŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

KPN kodas*

Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų pavadinimai

 

 

 

1. Visų rūšių gyvi laukiniai gyvūnai:

 

1.1.

ex0101.90.11.0,

ex0101.90.19.0

Laukiniai arkliai

1.2.

0102.90.90.0

Laukiniai galvijai

1.3.

0103.91.90.0, 0103.92.90.0

Laukinės kiaulės

1.4.

ex0104.10.30.0

Laukiniai ėriukai

1.5.

ex0104.10.80.0

Laukinės avys

1.6.

ex0104.20.90.0

Laukinės ožkos

1.7.

0106.11.00.0

Primatai

1.8.

0106.12.00.0

Banginiai, delfinai ir jūrų kiaulės; lamantinai ir diugoniai

1.9.

0106.19.90.0

Kiti laukiniai žinduoliai

1.10.

0106.20.00.0

Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

1.11.

0106.31.00.0

Plėšrieji paukščiai

1.12.

0106.32.00.0

Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

1.13.

0106.39.10.0

Balandžiai

1.14.

0106.39.90.0

Kiti laukiniai paukščiai

1.15.

0106.90.00.0

Kiti laukiniai gyvūnai

1.16.

0301.10.10.0

Dekoratyvinės gėlavandenės žuvys

1.17.

0301.10.90.0

Dekoratyvinės jūrinės žuvys

1.18.

0301.91

Upėtakiai

1.19.

0301.92.00.0

Unguriai

1.20.

0301.99.11.0

Ramiojo vandenyno, Atlanto ir Dunojaus lašišos

1.21.

0301.99.19.0

Kitos gėlavandenės žuvys

1.22.

0301.99.90.0

Jūrinės žuvys

1.23.

0306.21.00.1

Langustai ir kiti jūriniai vėžiai

1.24.

0306.22.10.0

Omarai

1.25.

0306.23.10.1, 0306.23.39.1, 0306.23.90.1

Krevetės

1.26.

0306.24.10.1, 0306.24.30.1, 0306.24.90.1

Krabai

1.27.

0306.29.10.1

Gėlavandeniai vėžiai

1.28.

0306.29.30.1

Norveginiai omarai

1.29.

0306.29.90.1

Kiti vėžiagyviai

1.30.

0307.10.10.0, 0307.10.90.1

Austrės

1.31.

0307.21.00.1

Didžiosios šukutės, jūrinės šukutės arba pektunkuliusai

1.32.

0307.31.10.1, 0307.31.90.1

Midijos

1.33.

0307.41.10.1

Sepijos

1.34.

0307.41.91.1, 0307.41.99.1

Kalmarai

1.35.

0307.51.00.1

Aštuonkojai

1.36.

0307.60.00.1

Sraigės, išskyrus jūrines sraiges

1.37.

0307.91.00.1

Kiti vandens bestuburiai

1.38.

9508.10.00.0,

ex9508.90.00.0

Keliaujantys cirkai ir keliaujantys žvėrynai; keliaujantys teatrai

 

 

 

2. Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai:

 

2.1.

0208.20.00.0

Varlių kojelės

 

2.2.

0208.30.00.0, 0210.91.00.0

Primatų

2.3.

0208.40,

0210.92.00.0

Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių; lamantinų ir diugonių

2.4.

0208.50.00.0, 0210.93.00.0

Roplių (įskaitant gyvates ir vėžlius)

2.5.

0208.90.20.0, 0208.90.40.0

Medžiojamųjų paukščių ir žvėrių, išskyrus triušių arba kiškių

2.6.

0208.90.95.0

Kitų laukinių gyvūnų

2.7.

ex0302.69.19.0, ex0303.79.19.0, ex0304.10.19.0, ex0304.10.91.0, ex0304.20.19.0, ex0304.90.10.0

Eršketai, švieži, šaldyti, užšaldyti, jų mėsa ir filė

3.

ex0302.70.00.0, ex0303.80.10.0, ex0303.80.90.0, ex0305.20.00.0, 1604.30.10.0

Eršketų ikrai (juodieji)

4.

0407.00.90.0, ex0410.00.00.0, ex0511.99.90.9

Laukinių paukščių ir roplių kiaušiniai (valgomi arba nevalgomi)

5.

ex05.06

Laukinių gyvūnų kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti (-os), be riebalų, paprastai apdoroti (-os) (bet neišpjauti (-os) pagal formą), apdoroti (-os) rūgštimi ar deželatinizuoti (-os); šių produktų milteliai ir atliekos

6.

0507.10.00.0

Dramblio kaulas (t. y. dramblio, hipopotamo, jūrų vėplio, narvalo ir šerno iltys, raganosio ragai, laukinių gyvūnų dantys); dramblio kaulo milteliai ir atliekos

7.

ex0507.90.00.0

Vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, laukinių gyvūnų ragai, elnių ragai, laukinių gyvūnų kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos

8.

0508.00.00.0

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos (-i) arba paprastai apdorotos (-i), bet neišpjautos (-i) pagal formą, jų milteliai ir atliekos

9.

ex0511.99.90

Nugaišę laukiniai gyvūnai, jų mėsa ir mėsos subproduktai, netinkami naudoti žmonių maistui

10.

1504.30

Jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos

11.

4103.20.00.0,

4106.40

Roplių odos

12.

ex4103.90.00.0, ex4106.91.00.0, ex4106.92.00.0, ex4114.10.90.0

Kitų laukinių gyvūnų odos

 

13.

ex4202.11,

ex4202.21.00.0, ex4202.31.00.0, ex4202.91,

ex4203.10,

ex4203.29,

ex4203.30,

ex4203.40,

ex4205.00.00.0

Gaminiai iš laukinių gyvūnų odos (lagaminai, portfeliai, rankinės, krepšiai ir panašūs dirbiniai; drabužiai, drabužių priedai; kiti dirbiniai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Laukinių gyvūnų kailiai arba jų dalys; dirbiniai iš jų

 

14.1.

4301.60.00.0, 4302.19.30.0,

4302.30.45.0

Afrikinių lapių (fenekų)

14.2.

4301.70.10.0,

4302.19.41.0,

4302.30.51.0,

4303.10.10.0

Baltųjų „harp“ rūšies ruoniukų (whitecoats) ir „hooded“ rūšies ruoniukų (blue-backs)

14.3.

4301.80.10.0, 4302.19.50.0,

4302.30.61.0

Jūrų ūdrų arba nutrijų

14.4.

4301.80.50.0,

4302.19.70.0,

4302.30.71.0

Laukinių kačių šeimos gyvūnų

14.5.

ex4301.80.95.0, ex4302.19.95.0, ex4302.30.75.0

Kitų laukinių gyvūnų

14.6.

ex4301.90.00.0, ex4302.20.00.0

Laukinių gyvūnų galvenos, uodegenos, kojenos ir kitos dalys arba atraižos

14.7.

ex4302.19.35.0

ex4302.30.25.0

Kiškių

14.8.

ex4303.10.90.0, ex4303.90.00.0

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai iš laukinių gyvūnų

15.

ex96.01

Apdorotas dramblio kaulas, apdoroti kaulai, vėžlių šarvai, laukinių gyvūnų ragai, elnių ragai, koralai, perlamutras ir kitos gyvūninės raižybos medžiagos bei šių medžiagų dirbiniai

16.

ex9705.00.00.0

Zoologijos kolekcionavimo objektai, medžioklės trofėjai (medžiojamųjų gyvūnų iltys ir dantys, kaukolės, ragai su visa galva, preparuota ar nepreparuota kaukole arba jos dalimi, raganosių ragai)

* – šiame priede prekių kodai pateikti pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros (KPN) 2002 metų versiją.

 

______________


Prekybos laukiniais

gyvūnaism taisyklių

2 priedas

 

cites

NYKSTANČIŲ LAUKINĖS FAUNOS IR FLOROS RŪŠIŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS KONVENCIJA

 

EKSPORTAS / EXPORT

1. LEIDIMAS Nr./

PERMIT No.

 

 

 

Originalas / Original

 

CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

 

REEKSPORTAS /

RE-EXPORT

 

2. Galioja iki / Valid until

 

 

 

IMPORTAS / IMPORT

 

 

3. Krovinio gavėjas (importuotojas) (įstaiga ir/ar asmuo – vardas pavardė, adresas) / Consignee (name and address)

4. Kam išduotas leidimas (eksportuotojas) (įstaiga ir/ar asmuo – vardas, pavardė, adresas) / Permittee (name and address)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ypatingos sąlygos / Special conditions

6. Leidimą išdavusi valstybinė įstaiga, įstaigos adresas, tel., faks., el. p. / Management authority (name, address, phone, fax, e-mail)

 

 

 

 

 

 

herbas

Aplinkos ministerija /

Environment Ministry of the

Republic of Lithuania

Jakšto g. 4/9, LT-2694 Vilnius, LITHUANIA

faks.:, tel.:, el. p.:

7./8. Augalo ar gyvūno įprastinis ir (arba) mokslinis (lotyniškas) pavadinimas / Common name and (or) scientific name of animal or plant

9. Gyvūnų ar augalų dalių arba gaminių iš jų aprašymas, įskaitant atpažinimo ženklus, žymeklius ir numerius (amžius/lytis, jei gyvūnas gyvas) ir kt. / Description of part or derivative, including identifying marks or numbers (age/sex if live)

10. Priedas ir šaltinio kodas / Appendix No. and source code

11. Kiekis: pavyzdžių skaičius ir/ar masės svoris (kg) / Quantity: number of specimens and / or net weight (kg)

A.

 

 

 

 

 

Kilmės šalis/Country of orig.*

 

Leidimas / Permit

 

 

 

Nr./No.

B.

 

 

 

 

 

 

Kilmės šalis/Country of orig.*

 

Leidimas / Permit

 

 

 

Nr./No.

C.

 

 

 

 

 

 

Kilmės šalis/Country of orig.*

 

Leidimas / Permit

 

 

 

Nr./No.

D.

 

 

 

 

 

 

Kilmės šalis/Country of orig.*

 

Leidimas / Permit

 

 

 

Nr./No.

*Šalis, iš kurios pavyzdžiai vežami, t. y. kur buvo sugauti ar išauginti nelaisvėje, ar dirbtinai veisti /

Country in which the specimens were taken from the wild, bred in captivity or artificially propagated

12. ŠĮ LEIDIMĄ IŠDAVĖ / THIS PERMIT IS ISSUED BY:

Vilnius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieta ir data / Place and date

 

Pareigūno vardas, pavardė, pareigos / Officer name, title

 

Parašas / Signature

 

Įstaigos antspaudas / Official seal

13. Eksporto (importo) patvirtinimas / Export (import) endorsement:

14. Sąskaitos numeris / Bill of Lading/Air Way-bill Number:

(Muitinės žymos) / (For customs use only)

 

Žr. 7/8 bloką / See block 7/8

Kiekis / quantity

 

A.

 

 

B.

 

 

C.

 

 

D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data / Date

 

 

Parašas (asmens spaudas) /Signature (personal seal)

 

Įstaigos anspaudas (su pavadinimu) / Official seal and title

______________


Prekybos laukiniais

gyvūnais taisyklių

3 priedas

 

LEIDIMAS Nr.

įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos

gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų

 

1. Fizinis asmuo / juridinis asmuo (vardas, pavardė, adresas) / (pavadinimas, adresas, registracijos kodas, pagrindinės veiklos rūšys):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Įvežami/išvežami gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų (gyvūnų rūšys, tikslus gyvūnų ar jų dalių skaičius, gaminiai iš jų, kiekis):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Šalis, į kurią išvežami, arba šalis, iš kurios įvežami, gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų:

................................................................................................................................................................

4. Leidimo galiojimo laikas:

................................................................................................................................................................

 

Pareigūnas (pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

A. V.

 

 

200... m.....................….. d.

 

5. Muitinės žyma apie gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų (žr. 2 punktą) įvežimą/išvežimą

 

Muitinės pareigūnas ...............................................................................................................................

                                                                    (parašas, asmens spaudas ir muitinės įstaigos antspaudas)

 

200... m.............. d.

______________


Prekybos laukiniais

gyvūnais taisyklių

4 priedas

 

LEIDIMAS Nr.

prekiauti gyvūnais, jų dalimis ir gaminiais iš jų

 

1. Juridinis asmuo (pavadinimas, adresas, registracijos kodas, pagrindinės veiklos kryptys):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

2. Prekybos objektai, kuriuos leidžiama parduoti arba supirkti (gyvūnų rūšys, gyvūnų dalių ir gaminių iš jų aprašymas, tikslus jų kiekis):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

3. Prekybos vietos (stacionarios ir laikinos):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

4. Leidimo galiojimo laikas:

................................................................................................................................................................

 

 

Regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

A. V.

 

 

200... m..................... d.

______________