LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO SUTARTIES ĮSTATYMO 1, 5, 17, 171, 172 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. liepos 11 d. Nr. VIII-1823

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 36-973; 1993, Nr. 30-684; 1996, Nr. 15-385, Nr. 41-983, Nr. 101-2303; 1997, Nr. 67-1653; 1998, Nr. 51-1394; 1999, Nr. 3-59, Nr. 45-1433)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2, 4 dalių pakeitimas ir papildymas 7 dalimi

1. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo su paslaugų valstybės tarnautojais, komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų darbuotojais, renkamaisiais darbuotojais, namudininkais, mokiniais (išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka su jais sudaromos mokymo sutartys), stažuotojais, riboto darbingumo ir kitais asmenimis ypatumus nustato įstatymai ir kiti teisės aktai, nustatantys tokių darbuotojų darbo santykius, jeigu šis įstatymas to nedraudžia.“

2. 1 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „ir sutarčių, sudaromų atlikti patarnavimo atskiriems asmenims darbus“, prieš žodį „nustato“ įrašyti žodį „ypatumus“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Darbo sutarties ypatumus specifinės paskirties įmonėse su darbuotojais, kurių veika gali sukelti šių įmonių veiklos sutrikimus, susijusius su didelio masto itin sunkiomis pasekmėmis žmonėms ir gamtai, taip pat sutarčių, sudaromų dirbti sezoninius darbus, ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

3. papildyti 1 straipsnį 7 dalimi:

„Darbo teisinius santykius, atsiradusius praktinio mokymo ir darbo praktikos metu arba dirbant viešuosius darbus, nustato atitinkami įstatymai ir kiti teisės aktai.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas

5 straipsnio 2 dalies išbraukti žodžius „patarnavimo darbams atlikti“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Kai darbo sutartis sudaroma tarp fizinių asmenų, darbdavys yra fizinis asmuo.“

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal tipinę šios sutarties formą (pridedama). Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo darbuotojui leidžia pradėti dirbti tik tada, kai darbo sutartis yra įforminta, t. y. sudaryta dviem egzemplioriais ir pasirašyta darbdavio bei darbuotojo. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui, kitas lieka darbdaviui. Darbo sutartis tą pačią dieną įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale, kurio formą ir darbo sutarčių registravimo taisykles Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Darbo sutarčių registravimas žurnale neprivalomas, kai darbdavys yra fizinis asmuo, samdantis 3 ir mažiau darbuotojų. Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą dieną po sutarties sudarymo, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui jį identifikuojantį dokumentą (darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde bei asmens kodu), kurį darbuotojas privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbdavio arba jo įgalioto asmens (ar įmonės vidaus tvarkos taisyklėse) nurodytoje vietoje. Už darbo sutarties sudarymą, jos registravimą, darbuotoją identifikuojančio dokumento išdavimą, jo laikymo tvarkos nustatymą bei pateikimo kontroliuojančioms organizacijoms užtikrinimą yra atsakingas darbdavys arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu darbdavys arba jo įgaliotas asmuo pažeidžia šio straipsnio reikalavimus, jis traukiamas atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.“

2. 17 straipsnio 3, 4 dalis pripažinti netekusiomis galios.

3. Buvusią 17 straipsnio 5 dalį laikyti 3 dalimi.

 

4 straipsnis. 171 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 171 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Nelegaliu laikomas dirbtas ar dirbamas darbas, kai, esant šio įstatymo 3 straipsnyje numatytiems darbo sutarties požymiams, įstatymo nustatyta tvarka darbo sutartis neįforminta, taip pat darbas, dirbamas užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės nesilaikant jiems teisės aktų nustatytos įsidarbinimo tvarkos.“

2. Papildyti 171 straipsnį nauja 2 dalimi:

„Nelegaliu darbu nelaikomi:

1) pagalbos (talkos) darbai. Pagalbos (talkos) darbai yra fizinių asmenų telktinė tarpusavio pagalba žemės ar namų ūkio darbams dirbti. Šių darbų atlikimo sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė;

2) savanoriški darbai, organizuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

3. Buvusią 171 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

5 straipsnis. 172 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 172 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

172 straipsnis. Nelegalaus darbo kontrolė

Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Mokesčių policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kontroliuoja, ar nedirbamas nelegalus darbas.“

 

6 straipsnis. Darbo sutarties įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimas

Darbo sutarties įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje numatyti darbuotoją identifikuojantys dokumentai turi būti išduodami ne vėliau kaip po 2 mėnesių nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

]

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________