NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL FORMOS NTAKD-MD-F1 PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 17 d. Nr. T1-103

Vilnius

 

Vadovaudamasis Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 591 (Žin., 2005, Nr. 69-2470; 2009, Nr. 90-3847; 2011, Nr. 41-1958), 5–6 punktais:

1. Tvirtinu pridedamą Metinės ataskaitos apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo į Bendrijos muitų teritoriją iš trečiųjų šalių ir eksporto iš šios teritorijos į trečiąsias šalis atvejus formą NTAKD-MD-F1.

2. Pripažįstu netekusiu galios Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymą Nr. T1-130 „Dėl formos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 150-6763).

 

 

Direktorius                                                                                    Zenius Martinkus

 

SUDERINTA

Muitinės kriminalinės tarnybos

2011-05-09 raštu Nr. 3R-9.3-1340

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Narkotikų, tabako ir alkoholio

kontrolės departamento direktoriaus

2011 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. T1-103

 

_____________________________________

(duomenis pateikusios įstaigos pavadinimas)

 

__________________________________

(įstaigos duomenys)

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui

 

METINĖS ATASKAITOS APIE NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) IMPORTO Į BENDRIJOS MUITŲ TERITORIJĄ IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR EKSPORTO IŠ ŠIOS TERITORIJOS Į TREČIĄSIAS ŠALIS ATVEJUS, FORMA NTAKD-MD-F1

 

20     -      -       Nr._______

 

Duomenys pateikiami už _________________ metus

 

1 lentelė. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importo į Bendrijos muitų teritoriją iš trečiųjų šalių ir eksporto iš šios teritorijos į trečiąsias šalis atvejų skaičius

 

Cheminės medžiagos pavadinimas

CAS numeris*

Prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą**

Importo atvejų skaičius

Kiekis (kg)

Eksporto atvejų skaičius

Kiekis (kg)

Efedrinas

299-42-3

2939 41 00

 

 

 

 

Ergometrinas

60-79-7

2939 61 00

 

 

 

 

Ergotaminas

113-15-5

2939 62 00

 

 

 

 

1-Fenil-2-propanonas (fenilacetonas)

103-79-7

2914 31 00

 

 

 

 

Izosafrolas

120-58-1

2932 91 00

 

 

 

 

Lizergo rūgštis

82-58-6

2939 63 00

 

 

 

 

3,4-Metilendioksifenil-2-propanonas

4676-39-5

2932 92 00

 

 

 

 

N-acetilantranilo rūgštis

89-52-1

2924 23 00

 

 

 

 

Norefedrinas

14838-15-4

ex 2939 49 00

 

 

 

 

Piperonalis

120-57-0

2932 93 00

 

 

 

 

Pseudoefedrinas

90-82-4

2939 42 00

 

 

 

 

Safrolas

94-59-7

2932 94 00

 

 

 

 

Acto rūgšties anhidridas

108-24-7

2915 24 00

 

 

 

 

Antranilo rūgštis

118-92-3

2922 43 00

 

 

 

 

Fenilacto rūgštis

103-82-2

2916 34 00

 

 

 

 

Kalio permanganatas

7722-64-7

2841 61 00

 

 

 

 

Piperidinas

110-89-4

2933 32 00

 

 

 

 

Acetonas

67-64-1

2914 11 00

 

 

 

 

Druskos rūgštis

7647-01-0

2806 10 00

 

 

 

 

Etileteris (dietileteris)

60-29-7

2909 11 00

 

 

 

 

Metiletilketonas

78-93-3

2914 12 00

 

 

 

 

Sulfato rūgštis (sieros rūgštis)

7664-93-9

2807 00 10

 

 

 

 

Toluenas

108-88-3

2902 30 00

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

Pastabos:

* CAS numeris (Chemical Abstract Service Registry Number) yra unikalus kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai.

** Prekių kodai pateikti pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 14 tomas, p. 3).

 

2 lentelė. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) importą į Bendrijos muitų teritoriją iš trečiųjų šalių

 

Cheminės medžiagos pavadinimas

CAS numeris*

Prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą**

Importuotojo pavadinimas***

Kiekis

(kg)

Efedrinas

299-42-3

2939 41 00

 

 

Ergometrinas

60-79-7

2939 61 00

 

 

Ergotaminas

113-15-5

2939 62 00

 

 

1-Fenil-2-propanonas (fenilacetonas)

103-79-7

2914 31 00

 

 

Izosafrolas

120-58-1

2932 91 00

 

 

Lizergo rūgštis

82-58-6

2939 63 00

 

 

3,4-Metilendioksifenil-2-propanonas

4676-39-5

2932 92 00

 

 

N-acetilantranilo rūgštis

89-52-1

2924 23 00

 

 

Norefedrinas

14838-15-4

ex 2939 49 00

 

 

Piperonalis

120-57-0

2932 93 00

 

 

Pseudoefedrinas

90-82-4

2939 42 00

 

 

Safrolas

94-59-7

2932 94 00

 

 

Acto rūgšties anhidridas

108-24-7

2915 24 00

 

 

Antranilo rūgštis

118-92-3

2922 43 00

 

 

Fenilacto rūgštis

103-82-2

2916 34 00

 

 

Kalio permanganatas

7722-64-7

2841 61 00

 

 

Piperidinas

110-89-4

2933 32 00

 

 

Acetonas

67-64-1

2914 11 00

 

 

Druskos rūgštis

7647-01-0

2806 10 00

 

 

Etileteris (dietileteris)

60-29-7

2909 11 00

 

 

Metiletilketonas

78-93-3

2914 12 00

 

 

Sulfato rūgštis

(sieros rūgštis)

7664-93-9

2807 00 10

 

 

Toluenas

108-88-3

2902 30 00

 

 

 

Pastabos:

*CAS numeris (Chemical Abstract Service Registry Number) yra unikalus kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai.

**Prekių kodai pateikti pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 14 tomas, p.3).

*** Jeigu ūkio subjektasfizinis asmuo – nurodomi: vardas, pavardė.

 

3 lentelė. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) eksportą iš Bendrijos muitų teritorijos į trečiąsias šalis

 

Cheminės medžiagos pavadinimas

CAS numeris*

Prekės kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą**

Eksportuotojo pavadinimas***

Kiekis

(kg)

Efedrinas

299-42-3

2939 41 00

 

 

Ergometrinas

60-79-7

2939 61 00

 

 

Ergotaminas

113-15-5

2939 62 00

 

 

1-Fenil-2-propanonas (fenilacetonas)

103-79-7

2914 31 00

 

 

Izosafrolas

120-58-1

2932 91 00

 

 

Lizergo rūgštis

82-58-6

2939 63 00

 

 

3,4-Metilendioksifenil-2-propanonas

4676-39-5

2932 92 00

 

 

N-acetilantranilo rūgštis

89-52-1

2924 23 00

 

 

Norefedrinas

14838-15-4

ex 2939 49 00

 

 

Piperonalis

120-57-0

2932 93 00

 

 

Pseudoefedrinas

90-82-4

2939 42 00

 

 

Safrolas

94-59-7

2932 94 00

 

 

Acto rūgšties anhidridas

108-24-7

2915 24 00

 

 

Antranilo rūgštis

118-92-3

2922 43 00

 

 

Fenilacto rūgštis

103-82-2

2916 34 00

 

 

Kalio permanganatas

7722-64-7

2841 61 00

 

 

Piperidinas

110-89-4

2933 32 00

 

 

Acetonas

67-64-1

2914 11 00

 

 

Druskos rūgštis

7647-01-0

2806 10 00

 

 

Etileteris (dietileteris)

60-29-7

2909 11 00

 

 

Metiletilketonas

78-93-3

2914 12 00

 

 

Sulfato rūgštis (sieros rūgštis)

7664-93-9

2807 00 10

 

 

Toluenas

108-88-3

2902 30 00

 

 

 

Pastabos:

* CAS numeris (Chemical Abstract Service Registry Number) yra unikalus kiekvienai medžiagai ir jos struktūrai.

** Prekių kodai pateikti pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, patvirtintą 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1789/2003, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei Bendrojo muitų tarifo I priedą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 14 tomas, p.3).

*** Jeigu ūkio subjektas fizinis asmuo nurodomi: vardas, pavardė.

 

_______________________________          __________                   _________________

(įstaigos vadovo pareigų pavadinimas)               (parašas)                        (vardas ir pavardė)

 

___________________________________________________________________________

(formą užpildžiusio asmens vardas ir pavardė)    (telefonas)   (faksas)   (el. paštas)

 

_________________