LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-408 „DĖL PABĖGĖLIO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. kovo 5 d. Nr. 1V-187

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. 1V-408 „Dėl Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.180-6675; 2006, Nr. 90 -3534; 2009, Nr. 101-4232, Nr. 149-6683) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PABĖGĖLIO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539) 89 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybą, Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos skyrius, policijos komisariatų migracijos poskyrius ir grupes (toliau – migracijos tarnybos) išduoti, keisti pabėgėlio kelionės dokumentą.

3. P a v e d u:

3.1. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) ir policijos įstaigų vadovams – organizuoti ir kontroliuoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto tvarkos aprašo vykdymą;

3.2. Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Vidaus reikalų ministerijos – atsižvelgiant į finansavimą, parengti programines ir technines priemones, susijusias su šio įsakymo 1 punkte nurodyto tvarkos aprašo vykdymu;

3.3. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – atsižvelgiant į turimus asignavimus ir migracijos tarnybų poreikį, organizuoti dokumentų registrų ar popieriaus, skirto dokumentų registrams, prašymams išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą spausdinti, ir kitų sąnaudinių bei eksploatacinių medžiagų, kurių reikia migracijos tarnyboms šio įsakymo 1 punkte nurodytam tvarkos aprašui vykdyti, įsigijimą.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punkte nauja redakcija išdėstyto Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo 38 punktas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos

2012-02-21

raštu Nr. (25.5.7)-3-1223

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2012-01-16

raštu Nr. (6.20) V4-116

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-408

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2012 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1V-187

redakcija)

 

PABĖGĖLIO KELIONĖS DOKUMENTO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prašymų išduoti (pakeisti) pabėgėlio kelionės dokumentą (toliau – kelionės dokumentas) pateikimą teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui (toliau – migracijos tarnyba), prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą priėmimą, pildymą, nagrinėjimą ir sprendimo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą priėmimą, kelionės dokumento išdavimą ir keitimą, jo įteikimą, galiojimą ir negaliojimą, negaliojančių kelionės dokumentų naikinimą, kelionės dokumento paėmimą, šių dokumentų apskaitą ir saugojimą.

2. Kelionės dokumentas išduodamas užsieniečiui, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas Lietuvos Respublikoje ir kuris nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje (toliau – pabėgėlis), kad jis galėtų išvykti į užsienio valstybę.

3. Kelionės dokumentą turėti neprivaloma, jis išduodamas pabėgėlio pageidavimu. Kelionės dokumento išdavimas nepakeičia pabėgėlio pilietybės.

4. Kelionės dokumentas išduodamas pabėgėliui, neatsižvelgiant į jo amžių.

5. Aprašo nustatyta tvarka išduotas kelionės dokumentas pabėgėlio prašymu gali būti pakeistas, jeigu:

5.1. pabėgėlis pakeitė asmens duomenis;

5.2. yra netikslių įrašų;

5.3. išnaudoti vizoms skirti lapai;

5.4. jis tapo netinkamas naudoti;

5.5. pasibaigė jo galiojimo laikas. Dėl šios priežasties kelionės dokumentas gali būti pakeistas ir tuo atveju, jeigu iki jo galiojimo laiko pabaigos liko mažiau nei 6 mėnesiai.

6. Kelionės dokumente duomenys apie pabėgėlį: vardas (vardai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta, asmens kodas, pilietybė – įrašomi pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) duomenis. Šie duomenys, pabėgėlio atvaizdas ir pirštų atspaudai įrašomi kelionės dokumento išrašymo metu į kelionės dokumento duomenų lape įdiegtą elektroninę laikmeną.

7. Jeigu pabėgėlis yra praradęs ar turi keisti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) arba keičia kelionės dokumentą dėl vardo, pavardės, lyties, asmens kodo ar pilietybės pakeitimo ar dėl netikslių įrašų jame, kelionės dokumentas išduodamas, keičiamas tik po to, kai išduodamas naujas leidimas nuolat gyventi (su naujais asmens duomenimis, jeigu jie pasikeitė) ir kai duomenys apie pabėgėlį yra pakeisti ar patikslinti Gyventojų registre.

8. Prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą nagrinėja, sprendimą dėl kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) priima ir kelionės dokumentą išduoda (keičia) migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje pabėgėlis yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (toliau – gyvenamosios vietos migracijos tarnyba).

9. Už kelionės dokumento išdavimą (keitimą) imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava (toliau – valstybės rinkliava). Šis reikalavimas netaikomas pabėgėliams, kurie pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 52-1484) (toliau – Rinkliavų įstatymas) yra atleidžiami nuo valstybės rinkliavos už kelionės dokumento išdavimą mokėjimo. Jeigu pabėgėlis pagal Rinkliavų įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis nuo šios rinkliavos atleidžiamas.

10. Prašymas išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą turi būti išnagrinėtas ir kelionės dokumentas turi būti išduotas (pakeistas) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo pateikimo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai dienos, išskyrus atvejus, kai atliekamas tyrimas dėl pabėgėlio pateiktų dokumentų tikrumo. Tokio prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą nagrinėjimas sustabdomas, iki bus gauta išvada dėl pabėgėlio pateiktų dokumentų tikrumo.

11. Kelionės dokumentas galioja ne ilgiau, nei galioja leidimas nuolat gyventi, bet ne trumpiau kaip 3 mėnesius ir ne ilgiau kaip 5 metus, o jeigu laikinai negalima nuskaityti jokių pabėgėlio pirštų atspaudų – ne ilgiau kaip 1 metus.

 

II. PRAŠYMŲ IŠDUOTI (PAKEISTI) KELIONĖS DOKUMENTĄ PATEIKIMAS

 

12. Kelionės dokumentui gauti ar pakeisti pabėgėlis gyvenamosios vietos migracijos tarnybai turi pateikti šiuos dokumentus:

12.1. nustatytos formos prašymą išduoti (pakeisti) pabėgėlio kelionės dokumentą (Aprašo 1 priedas) (toliau – prašymas išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą);

12.2. galiojantį leidimą nuolat gyventi (turi galioti ne trumpiau nei 4 mėnesius);

12.3. kelionės dokumentą, kai jį keičia;

12.4. jeigu pabėgėlis iki vienų metų amžiaus nedalyvauja pateikiant jo dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti) arba jeigu nėra techninės galimybės nuskaityti pabėgėlio veido atvaizdą biometrinių duomenų registravimo įranga ar pabėgėlis pageidauja, kad jo veido atvaizdas būtų nuskaitytas iš nuotraukos – dvi tapačias (iš to paties negatyvo) pabėgėlio amžių atitinkančias nuotraukas (kitoje pusėje aiškiai užrašoma pabėgėlio vardas (-ai) ir pavardė), kurios turi atitikti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 569 (Žin., 2002, Nr. 119-5362; 2006, Nr. 93-3657);

12.5. jeigu kelionės dokumentas prarastas ar sunaikintas – laisvos formos išsamų paaiškinimą dėl kelionės dokumento praradimo ar sunaikinimo aplinkybių ir (ar) dokumentus, patvirtinančius kelionės dokumento praradimą ar sunaikinimą;

12.6. papildomus dokumentus, patvirtinančius kelionės dokumento keitimo priežastis (pvz., santuokos liudijimą, vardo, pavardės keitimo liudijimą, teismo sprendimo dėl civilinės būklės akto įrašo nuorašą ir kt.), jei kelionės dokumentas keičiamas dėl Aprašo 5.1–5.2 punktuose nurodytų priežasčių ir Gyventojų registre nėra duomenų, patvirtinančių šiuose punktuose nurodytas kelionės dokumento keitimo priežastis.

13. Prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą ir kitus Aprašo 12 punkte nurodytus dokumentus pabėgėlis gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pateikia asmeniškai atvykęs, išskyrus Aprašo 14, 15 ir 16 punktuose nurodytus atvejus.

Jeigu dokumentai kelionės dokumentui gauti (pakeisti) pateikiami nesilaikant Aprašo 12 punkte nustatytų reikalavimų arba nepateikiama nuotraukų, kai jas Aprašo 12.4 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, jie nepriimami, pabėgėliui žodžiu paaiškinama, kodėl jie nepriimami ir ko reikia, kad dokumentai būtų priimti.

14. Prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pabėgėliui iki 18 metų pildo ir dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti bei nuotraukas, kai jas Aprašo 12.4 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia vienas iš tėvų (įtėvių) (toliau – tėvai), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas, pateikęs paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis pateikia atskirą vieno iš tėvų, ar globėjo (rūpintojo) ar socialinės globos įstaigos atstovo laisvos formos prašymą išduoti ar pakeisti vaikui kelionės dokumentą, kuriame vieno iš tėvų, globėjo (rūpintojo) ar socialinės globos įstaigos atstovo parašas turi būti paliudytas notaro ar seniūno.

Jeigu vaiko tėvai išsituokę arba gyvena skyrium, prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pabėgėliui iki 18 metų pildo ir dokumentus kelionės dokumentui gauti ar pakeisti pateikia tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba pats vaikas, jeigu jam yra sukakę 16 metų ir jis pateikia atskirą to iš tėvų, su kuriuo gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), laisvos formos prašymą išduoti (pakeisti) vaikui kelionės dokumentą, kuriame vieno iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena, parašas turi būti paliudytas notaro ar seniūno. Kartu su prašymu turi būti pateikti ir dokumentai, patvirtinantys vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su prašymą pateikusiu vienu iš tėvų faktą.

Jeigu nė vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas pabėgėlio iki 18 metų dokumentų kelionės dokumentui gauti (pakeisti) nepateikia, tai atsižvelgus į vaiko interesus kelionės dokumentas pabėgėliui iki 18 metų gali būti išduotas ar pakeistas tarpininkaujant valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. Valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumente turi būti nurodytos priežastys, dėl kurių nė vienas iš tėvų arba globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas negali pateikti dokumentų kelionės dokumentui gauti (pakeisti), ir įvardytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo. Šis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pateikia pabėgėlio iki 18 metų dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti).

Pateikiant prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pabėgėliui iki 18 metų, turi dalyvauti ir šis asmuo.

15. Neveiksnaus (ribotai veiksnaus) pabėgėlio dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti) ir nuotraukas, kai jas Aprašo 12.4 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia jo globėjas (rūpintojas), kartu pateikdamas paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantį dokumentą bei savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pateikiant dokumentus dėl kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) neveiksniam (ribotai veiksniam) pabėgėliui, turi dalyvauti ir šis asmuo.

16. Pabėgėlio, kuris dėl fizinės negalios negali pats atvykti į gyvenamosios vietos migracijos tarnybą pateikti dokumentų kelionės dokumentui gauti (pakeisti), dokumentus ir nuotraukas, kai jas Aprašo 12.4 punkte nustatytais atvejais pateikti būtina, pateikia jo įgaliotas asmuo, kartu jis pateikia notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą bei savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

17. Pabėgėlio, kuris dėl neveiksnumo ar fizinės negalios pats negali atvykti į gyvenamosios vietos migracijos tarnybą, asmens tapatybę ir parašą Aprašo nustatyta tvarka turi patvirtinti ir pagal Prašymų asmens dokumentams išduoti, pakeisti, įforminti registravimo, užsakymų asmens dokumentams išrašyti formavimo ir duomenų apie asmens dokumentų galiojimą tvarkos aprašo, patvirtinto Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1-26 (Žin., 2009, Nr. 74-3051) (toliau – Prašymų registravimo tvarkos aprašas), reikalavimus nuskaityti pabėgėlio biometrinius duomenis turi nuvykęs pas pabėgėlį migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas.

 

III. PRAŠYMŲ IŠDUOTI (pAKEISTI) KELIONĖS DOKUMENTĄ PRIĖMIMAS IR PILDYMAS

 

18. Dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti) priimantis įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo:

18.1. įsitikinti pabėgėlio, kuriam išduodamas (keičiamas) kelionės dokumentas, tapatybe, sutikrindamas jo išvaizdą su jo veido atvaizdu Gyventojų registre, o duomenis, įrašytus jo pateiktuose dokumentuose kelionės dokumentui išduoti (pakeisti), sutikrinti su duomenimis apie šį pabėgėlį, esančiais Gyventojų registre. Jeigu Gyventojų registre nėra pabėgėlio veido atvaizdo ir parašo, migracijos tarnybos valstybės tarnautojas privalo sutikrinti pabėgėlio išvaizdą su jo nuotrauka (veido atvaizdu) pateiktuose dokumentuose;

18.2. įvertinti, ar pabėgėlio pateiktas kelionės dokumentas ir (ar) leidimas nuolat gyventi priklauso tam pabėgėliui ir ar juose nėra klastojimo požymių. Jeigu abejojama dėl pabėgėlio asmens tapatybės ar dėl jo pateikto kelionės dokumento ir (ar) leidimo nuolat gyventi tikrumo, tai šis kelionės dokumentas ar leidimas nuolat gyventi iš pabėgėlio paimamas ir perduodamas kriminalistinius dokumentų tyrimus atliekančiai įstaigai;

18.3. užpildyti ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos 1–8a eilutes pagal Gyventojų registro duomenis;

18.4. jeigu pabėgėlis pagal Rinkliavų įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ir nepateikia sumokėtos valstybės rinkliavos mokamojo pavedimo su banko žyma ar kvito (toliau – kvitas) – patikrinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) informacinėje sistemoje, ar pabėgėlis yra sumokėjęs valstybės rinkliavą;

18.5. Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, asmens dokumentų išrašymo sistemoje atsidaręs ekraninę prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formą:

18.5.1. užregistruoti prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje: šios sistemos priemonėmis tam skirtoje vietoje suformuoti registracijos numerį, įrašyti datą ir kelionės dokumentą išduodančios migracijos tarnybos numerį, kuris turi atitikti numerį, įrašomą kelionės dokumente pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nustatytas dokumentą išdavusios įstaigos žymas asmens dokumente;

18.5.2. ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos tam skirtoje vietoje nurodyti atitinkamą (-us) kelionės dokumento išdavimo ar keitimo priežasties (priežasčių) kodą (-us) pagal Prašymų registravimo tvarkos apraše nurodytas asmens dokumentų išdavimo ir keitimo priežastis;

18.5.3. jeigu pabėgėlis įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą – ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 8b eilutę, įrašyti pabėgėlio nurodytos gyvenamosios vietos adresą ir pažymėti langelį „Įtrauktas į neturinčių gyvenamosios vietos asmenų apskaitą“;

18.5.4. ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 9 eilutę, nurodyti leidimo nuolat gyventi, išduoto pabėgėliui, seriją, numerį, išdavimo datą, datą, iki kurios galioja pateiktas leidimas nuolat gyventi, ir jį išdavusios įstaigos pavadinimą, o jeigu pabėgėlis prarado kelionės dokumentą – pažymėti atitinkamą langelį;

18.5.5. ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 10 eilutę, pažymėti, ar sumokėta valstybės rinkliava, nurodyti valstybės rinkliavos sumokėjimo datą ir valstybės rinkliavos dydį. Jeigu pabėgėlis pagal Rinkliavų įstatymą atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, tai pažymima ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos tam skirtoje vietoje;

18.5.6. ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 11 eilutę, nurodyti, kas pateikia prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, ir įrašyti vardą, pavardę ir datą, o jeigu prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pateikia 14, 15 ar 16 punkte nurodytas asmuo – ir šio asmens kodą. Aprašo 14, 15 ar 16 punkte nurodyto asmens pateiktų dokumentų duomenys nurodomi ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę;

18.5.7. ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 12 eilutę, įrašyti savo pareigas, vardą, pavardę ir datą;

18.5.8. ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę, įrašyti, kad:

18.5.8.1. pabėgėlis informuotas, kad nesumokėjus valstybės rinkliavos, kelionės dokumentas nebus išrašytas, jei pabėgėlis pagal Rinkliavų įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos ir nepateikia kvito, o Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje nėra duomenų apie sumokėtą valstybės rinkliavą;

18.5.8.2. pabėgėlis pageidauja susigrąžinti keičiamą kelionės dokumentą, jeigu to pageidauja;

18.5.8.3. pabėgėlis prašo grąžinti negaliojantį kelionės dokumentą (nurodomas jo numeris) ir nepažymėti tam tikro puslapio (nurodoma, kurio), nes jame yra galiojanti užsienio valstybės (nurodoma, kurios) viza, jeigu pakeisti pateiktame kelionės dokumente yra galiojanti užsienio valstybės viza ir pabėgėlis pageidauja, kad kelionės dokumento puslapis, kuriame yra viza, nebūtų pažymėtas kaip negaliojantis;

18.5.8.4. pabėgėlio iki vienų metų amžiaus asmens tapatybę ir tai, kad pateiktos nuotraukos yra šio pabėgėlio, patvirtina prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pateikiantis asmuo, jeigu pabėgėlis iki vienų metų amžiaus nedalyvauja pateikiant jo dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti);

18.5.9. nuskaityti pabėgėlio veido atvaizdą. Jeigu pabėgėlis pateikia nuotrauką, veido atvaizdas suformuojamas iš nuotraukos;

18.5.10. nuskaityti pabėgėlio pirštų atspaudus. Nuskaitomi tik asmens nuo 12 metų amžiaus abiejų rankų smilių atspaudai. Jeigu kairysis arba dešinysis smilius sužalotas, jo nėra arba dėl medicininių priežasčių negalima nuskaityti jo atspaudo, tai nuskaitomi aiškūs tos pačios rankos didžiojo ar bevardžio pirštų arba nykščio atspaudai. Jeigu visų vienos rankos pirštų atspaudų kokybė prasta, nuskaitomas piršto, kurio būklė geriausia, atspaudas, o ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo formos 16 eilutę, nurodoma, dėl kokių priežasčių nenuskaityti pirštų atspaudai. Jei dėl asmens fizinės negalios negalima nuskaityti jokių jo pirštų atspaudų ir tai yra nuolatinė būklė, tai pažymima ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo formos 16 eilutę, ir nurodomos priežastys. Kelionės dokumentas tokiu atveju išduodamas be jame elektroniniu būdu fiksuotų pirštų atspaudų. Kai laikinai negalima nuskaityti jokių asmens pirštų atspaudų, išduodamas kelionės dokumentas be pirštų atspaudų, galiojantis ne ilgiau kaip 1 metus;

18.5.11. duoti pabėgėliui specialiu rašikliu pasirašyti parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje. Pabėgėlis privalo pasirašyti įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo akivaizdoje. Pabėgėlis, kuriam sukako 14 metų, specialiu rašikliu parašui skirtoje vietoje, integruotoje biometrinių duomenų registravimo įrangoje, pasirašo pats. Jeigu kelionės dokumentas išduodamas pabėgėliui iki 14 metų arba pabėgėlis negali pasirašyti dėl neveiksnumo ar fizinės negalios, tai pabėgėlio parašui skirtoje vietoje braukiamas brūkšnys, o ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo formos 16 eilutę, nurodoma priežastis, dėl kurios pabėgėlis nepasirašo;

18.5.12. išspausdinti prašymą su užpildytomis 1–12 ir 16 eilutėmis (kai šiose eilutėse daromi įrašai), pabėgėlio veido atvaizdu ir parašu (kai pabėgėlis Aprašo nustatyta tvarka turi pasirašyti);

18.6. nesant parengtų reikiamų programinių priemonių atlikti Aprašo 18.5.3 ir 18.5.7 punktuose nurodytus veiksmus, ekraninėje prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formoje ir išspausdinto prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 8b ir 12 eilutėse padaryti Aprašo 18.5.3 ir 18.5.7 punktuose nurodytas žymas ir įrašus;

18.7. duoti pabėgėliui, o jei prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pateikia ne jis pats –vienam iš jo tėvų arba globėjui (rūpintojui) ar socialinės globos įstaigos atstovui patikrinti prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą nurodytus duomenis. Patikrinęs šiuos duomenis, jis turi pasirašyti prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 11 eilutėje, o jeigu prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje yra padaryti Aprašo 18.5.8 punkte nurodyti įrašai – pasirašyti ir po šiais įrašais. Jeigu pabėgėlis dėl fizinės negalios nesugeba pasirašyti, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 11 eilutėje vietoj pabėgėlio parašo braukiamas brūkšnys;

18.8. prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 12 eilutėje savo parašu patvirtinti pabėgėlio, kuriam išduodamas (keičiamas) kelionės dokumentas, tapatybę ir parašą;

18.9. prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje nurodyti kitų dokumentų, jeigu jie buvo pateikti, rekvizitus.

19. Leidimas nuolat gyventi, asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kelionės dokumentas, kiti dokumentai, kurie būtini nagrinėjant prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, ir paskyrimą globėju (rūpintoju) ar atstovavimą patvirtinantis dokumentas, sutikrinus duomenis ir, jei būtina, padarius jų kopijas bei patvirtinus jas teisės aktų nustatyta tvarka, grąžinami juos pateikusiam asmeniui. Keičiamas kelionės dokumentas pabėgėliui grąžinamas, iki jam bus išduotas naujas kelionės dokumentas.

20. Jeigu Gyventojų registre duomenys apie pabėgėlį yra netikslūs, dokumentai kelionės dokumentui gauti (pakeisti) nepriimami, iki duomenys bus patikslinti ar įrašyti Gyventojų registre Asmens duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių, patvirtintų Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. (29)4R-57 (Žin., 2007, Nr. 103-4244), nustatyta tvarka.

21. Prašymas išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, nepanaudotos nuotraukos, kiti migracijos tarnybai pateikti dokumentai ar jų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, pridedami prie pabėgėlio asmens bylos.

 

IV. PRAŠYMŲ IŠDUOTI (PAKEISTI) KELIONĖS DOKUMENTĄ NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR UŽSAKYMŲ ASMENS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO CENTRUI FORMAVIMAS

 

22. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pabėgėlio prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą gavimo dienos migracijos tarnybos vadovas ar kitas įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas priima nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis pagrįstą sprendimą:

22.1. išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, jei pabėgėliui šis dokumentas gali būti išduotas (pakeistas): prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 13 eilutėje pažymi atitinkamą langelį, įrašo sprendimo priėmimo datą, savo pareigas, vardą ir pavardę, pasirašo, tam skirtoje vietoje uždeda antspaudą su Lietuvos valstybės herbu (atskiras sprendimas nesurašomas);

22.2. atsisakyti išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, jeigu pabėgėliui negali būti išduotas (pakeistas) kelionės dokumentas; šiame sprendime nurodomi sprendimo priėmimo pagrindai, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai.

23. Migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Aprašo 22.2 punkte nurodyto sprendimo priėmimo dienos sprendimą registruoja Sprendimų dėl pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo ar keitimo registre (Aprašo 2 priedas), kuris gali būti formuojamas skaitmenine laikmena, o sprendimo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčia pabėgėliui.

24. Aprašo 22 punkte nurodytam valstybės tarnautojui priėmus Aprašo 22.1 ar 22.2 punkte nurodytą sprendimą, įgaliotas migracijos tarnybos valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos:

24.1. jeigu registruojant asmens dokumentų išrašymo sistemoje pabėgėlio, kuris pagal Rinkliavų įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, ekraninėje šio prašymo formoje nebuvo padaryta žyma apie sumokėtą rinkliavą – patikrina Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėje sistemoje, ar sumokėta valstybės rinkliava, pažymi tai ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 10 eilutę, ir įrašo sumokėtos rinkliavos dydį ir sumokėjimo datą. Jei pabėgėlis, kuris pagal Rinkliavų įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, nesumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavos, kelionės dokumentas neišrašomas;

24.2. ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 13 eilutę, pažymi atitinkamą langelį ir įrašo Aprašo 22.1 ar 22.2 punkte nurodytą sprendimą priėmusio migracijos tarnybos vadovo ar kito įgalioto migracijos tarnybos valstybės tarnautojo pareigas, vardą, pavardę ir sprendimo priėmimo datą. Nesant parengtų reikiamų programinių priemonių, tai padaroma prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 13 eilutėje;

24.3. jeigu priimtas Aprašo 22.1 punkte nurodytas sprendimas ir įsitikinta, kad pabėgėlis, kuris pagal Rinkliavų įstatymą nėra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, sumokėjo nustatyto dydžio valstybės rinkliavą, – pagal Prašymų registravimo tvarkos aprašo reikalavimus suformuoja užsakymą išrašyti kelionės dokumentą ir perduoda jį Asmens dokumentų išrašymo centrui.

25. Migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas, iš Asmens dokumentų išrašymo centro gavęs išrašytą kelionės dokumentą, privalo:

25.1. patikrinti, ar nepažeista jų pakuotė. Ne mažiau kaip trijų teritorinės policijos įstaigos įgaliotų valstybės tarnautojų ar darbuotojų (iš jų 1 – migracijos tarnybos) akivaizdoje atplėšiama kelionės dokumentų pakuotė. Atplėšus pakuotę, kelionės dokumentai suskaičiuojami, patikrinama, ar jų numeriai atitinka numerius, nurodytus lydraštyje. Jeigu atitinka, teritorinės policijos įstaigos įgalioti valstybės tarnautojai ar darbuotojai tai pažymi lydraštyje ir pasirašo, nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir datą. Nustačius, kad kelionės dokumentų pakuotė pažeista ir (arba) trūksta kelionės dokumentų, apie tai nedelsiant informuojamas teritorinės policijos įstaigos vadovas, Asmens dokumentų išrašymo centras ir Migracijos departamentas. Teritorinės policijos įstaigos vadovo pavedimu per 10 darbo dienų nuo išrašytų kelionės dokumentų gavimo iš Asmens dokumentų išrašymo centro migracijos tarnyboje dienos dėl nurodytų faktų atliekamas tarnybinis patikrinimas, surašoma jo išvada. Išvados kopija pateikiama Asmens dokumentų išrašymo centrui ir Migracijos departamentui. Migracijos tarnyba dingusius kelionės dokumentus asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbia dingusiais;

25.2. patikrinti, ar kelionės dokumente nurodyti pabėgėlio asmens duomenys ir nuotrauka atitinka pabėgėlio asmens duomenis ir nuotrauką prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą. Jeigu kelionės dokumente nurodyti pabėgėlio asmens duomenys ir (arba) nuotrauka neatitinka pabėgėlio asmens duomenų ir (arba) nuotraukos prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, apie tai nedelsiant informuojamas migracijos tarnybos vadovas, kuris nedelsdamas priima sprendimą dėl naujo kelionės dokumento išrašymo. Kelionės dokumentas, kuriame pabėgėlio asmens duomenys ir (arba) nuotrauka neatitinka pabėgėlio asmens duomenų ar nuotraukos prašyme išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą, Aprašo nustatyta tvarka grąžinamas Asmens dokumentų išrašymo centrui. Užsakymas išrašyti naują kelionės dokumentą formuojamas pagal tą patį prašymą;

25.3. užpildyti prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 14 eilutę, nurodant pabėgėliui išrašyto kelionės dokumento numerį, išrašymo datą ir galiojimo laiką;

25.4. kelionės dokumento 2 puslapį juodos ar mėlynos spalvos rašikliu lietuvių kalba, didžiosiomis raidėmis užpildyti taip:

25.4.1. eilutėje „DOKUMENTAS GALIOJA VISOSE ŠALYSE, IŠSKYRUS“ įrašyti valstybės (-ių), kurios (-ių) pilietybę turi pabėgėlis, o jeigu jis neturi užsienio valstybės pilietybės – valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, pavadinimą (-us);

25.4.2. eilutėje „KELIONĖS DOKUMENTAS IŠDUOTAS REMIANTIS“ įrašyti pabėgėlio turimo leidimo nuolat gyventi seriją ir numerį. Jeigu pabėgėlis pakeičia leidimą nuolat gyventi, leidimo nuolat gyventi serija ir numeris iš naujo įrašomi perbraukus senus įrašus. Nauji įrašai patvirtinami migracijos tarnybos įgalioto valstybės tarnautojo parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu;

25.4.3. eilutėje „IŠDAVIMO VIETA“ įrašyti migracijos tarnybos pavadinimą ir numerį (skliausteliuose);

25.4.4. tam skirtoje vietoje pasirašyti ir uždėti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu.

 

V. KELIONĖS DOKUMENTO ĮTEIKIMAS IR JO GALIOJIMAS

 

26. Pabėgėlis pats atvyksta į migracijos tarnybą, kuriai pateikė dokumentus kelionės dokumentui gauti (pakeisti), atsiimti kelionės dokumento, išskyrus Aprašo 27 punkte nurodytus atvejus.

27. Kelionės dokumentą gali paimti ir pabėgėlio teisėtas atstovas ar įgaliotas asmuo.

Jeigu kelionės dokumentą paima pabėgėlio įgaliotas asmuo, jis turi pateikti notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu kelionės dokumentą paima neveiksnaus (ribotai veiksnaus) pabėgėlio globėjas (rūpintojas), tuomet jis pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei globėjo (rūpintojo) įgaliotas asmuo – asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą.

Pabėgėlio iki 16 metų kelionės dokumentą paimti turi, o nuo 16 iki 18 metų gali vienas iš tėvų, globėjas (rūpintojas) ar jų įgaliotas asmuo, socialinės globos įstaigos atstovas arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu vaiko tėvai išsituokę arba gyvena skyrium, pabėgėlio iki 16 metų kelionės dokumentą paimti turi, o nuo 16 iki 18 metų gali tas iš tėvų, su kuriuo vaikas gyvena (vaiko gyvenamoji vieta nustatyta tėvų susitarimu arba teismo), pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir minėtą faktą patvirtinantį dokumentą.

Jeigu pabėgėlio iki 18 metų kelionės dokumentą paima vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo) įgaliotas asmuo, jis turi pateikti notarine ar jai prilyginta forma patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

28. Jeigu pabėgėlis keičia kelionės dokumentą, tai atsiimdamas naują kelionės dokumentą turi pateikti keičiamą kelionės dokumentą.

Keičiamas kelionės dokumentas turi būti pateiktas ir tokiu atveju, kai kelionės dokumentą paima pabėgėlio įgaliotas asmuo, neveiksnaus (ribotai veiksnaus) pabėgėlio globėjas (rūpintojas), vienas iš pabėgėlio iki 18 metų tėvų, globėjas (rūpintojas) ar jų įgaliotas asmuo, socialinės globos įstaigos atstovas arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos tarpininkavimo dokumente nurodytas vaiko interesams atstovaujantis asmuo.

Jeigu atsiimant naują kelionės dokumentą nepateikiamas keičiamas kelionės dokumentas, tai Asmens dokumentų išrašymo sistemoje jis skelbiamas negrąžintu. Apie tai turi būti pažymėta ekraninėje dokumento įteikimo formoje. Nesant parengtų reikiamų programinių priemonių, tai padaroma prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje.

29. Atsiimdamas kelionės dokumentą pabėgėlis turi pasirašyti prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje, patvirtindamas, kad kelionės dokumentą gavo, ir nurodyti jo atsiėmimo datą.

Jeigu pabėgėlis dėl fizinės negalios negali pasirašyti, prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje vietoj pabėgėlio parašo braukiamas brūkšnys, nurodoma kelionės dokumento atsiėmimo data, o prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje – priežastis, dėl kurios pabėgėlis nepasirašo.

Jeigu kelionės dokumentą atsiima ne pats pabėgėlis, o paima Aprašo 27 punkte nurodytas asmuo, tai prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje jis pasirašo patvirtindamas, kad kelionės dokumentą gavo, nurodo jo atsiėmimo datą, savo vardą ir pavardę bei asmens kodą.

Ekraninėje dokumento įteikimo formoje pažymima, kas paėmė kelionės dokumentą. Nesant parengtų reikiamų programinių priemonių, tai padaroma prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje.

30. Migracijos tarnybos įgaliotas valstybės tarnautojas įteikdamas kelionės dokumentą privalo:

30.1. įsitikinti pabėgėlio, kuriam įteikiamas kelionės dokumentas, asmens tapatybe, sutikrindamas jo išvaizdą su jo veido atvaizdu įteikiamame kelionės dokumente bei pateiktame keisti dokumente (jei pabėgėlis tokį pateikė);

30.2. specialiu prietaisu pažymėti kaip negaliojantį pabėgėlio pateiktą keisti kelionės dokumentą. Pažymėtas kaip negaliojantis kelionės dokumentas, išskyrus keičiamą dėl Aprašo 5.2 punkte nurodytos priežasties, grąžinamas pabėgėliui, jo teisėtam atstovui ar įgaliotam asmeniui, jeigu prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje yra pabėgėlio parašu patvirtintas įrašas, kad asmuo pageidauja susigrąžinti keičiamą kelionės dokumentą. Ekraninėje dokumento įteikimo formoje pažymima, ar negaliojantis kelionės dokumentas grąžintas pabėgėliui. Nesant parengtų reikiamų programinių priemonių, tai padaroma prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje;

30.3. Asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymėti, kad kelionės dokumentas atsiimtas. Tai atliekama ekraninėje dokumento įteikimo formoje. Nesant parengtų reikiamų programinių priemonių, tai padaroma prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 15 eilutėje. Kelionės dokumentas pradeda galioti nuo tada, kai Asmens dokumentų išrašymo sistemoje pažymima, kad kelionės dokumentas atsiimtas;

30.4. jeigu kelionės dokumentą paima Aprašo 27 punkte nurodytas asmuo – padaro šio asmens pateiktų asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijas, jei būtina, patvirtina jas teisės aktų nustatyta tvarka ir grąžina juos pateikusiam asmeniui. Padarytos kopijos pridedamos prie pabėgėlio asmens bylos, o ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę, nurodomi Aprašo 27 punkte nurodyto asmens pateiktų dokumentų duomenys. Nesant parengtų reikiamų programinių priemonių, tai padaroma prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje.

 

VI. KELIONĖS DOKUMENTO NEGALIOJIMAS

 

31. Kelionės dokumentas negalioja:

31.1. pasibaigus jo galiojimo laikui;

31.2. pripažinus jį negaliojančiu, t. y. įrašius duomenis į Asmens dokumentų išrašymo sistemą pagal Aprašo 34 punkte nurodytus pagrindus;

31.3. pabėgėliui mirus.

32. Mirusio pabėgėlio kelionės dokumentas Asmens dokumentų išrašymo sistemoje tampa negaliojantis, kai mirties faktas užregistruojamas Gyventojų registre.

33. Mirusio pabėgėlio kelionės dokumentas grąžinamas buvusios gyvenamosios vietos ar mirties vietos civilinės metrikacijos įstaigai ar migracijos tarnybai arba Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienio valstybėje (toliau – konsulinė įstaiga).

Civilinės metrikacijos įstaigai grąžintas mirusio pabėgėlio kelionės dokumentas teisės aktų nustatyta tvarka perduodamas jį išdavusiai migracijos tarnybai, o grąžintas konsulinei įstaigai perduodamas jį išdavusiai migracijos tarnybai su lydraščiu, kuriame nurodoma pabėgėlio vardas (-ai), pavardė, jo mirties įrašo numeris, data, mirties užregistravimo vieta (gali būti pridedamas šiuos duomenis patvirtinantis dokumentas ar konsulinio pareigūno patvirtinta jo kopija su vertimu į lietuvių kalbą) ir mirusio pabėgėlio kelionės dokumento rekvizitai.

Jeigu Gyventojų registre nėra duomenų apie pabėgėlio mirtį, tai migracijos tarnyba pabėgėlio mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jų gavimo dienos išsiunčia Gyventojų registro tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenims apie pabėgėlio mirtį įrašyti į Gyventojų registrą.

Jeigu kelionės dokumentas pabėgėliui nebuvo įteiktas dėl jo mirties, šis kelionės dokumentas turi būti sunaikinamas. Asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad jis grąžintas.

34. Kelionės dokumentas pripažįstamas negaliojančiu, jeigu:

34.1. migracijos tarnybos vadovas priima sprendimą, kad kelionės dokumentas išduotas ar pakeistas neteisėtai ir turi būti iš pabėgėlio paimamas bei sunaikinamas;

34.2. jis yra suklastotas;

34.3. jis yra prarastas;

34.4. jis yra pakeistas dėl Aprašo 5.1–5.4 punktuose nurodytų priežasčių;

34.5. pabėgėlis atsisakė kelionės dokumento;

34.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka panaikintas pabėgėlio statusas;

34.7. panaikintas pabėgėliui išduotas leidimas nuolat gyventi;

34.8. pabėgėlis kelionės dokumento, kurio galiojimo laikas ilgesnis nei šeši mėnesiai, neatsiėmė per šešis mėnesius nuo kelionės dokumento išrašymo dienos.

35. Jeigu yra pagrindas manyti, kad kelionės dokumentas pabėgėliui išduotas (pakeistas) neteisėtai, jį išdavusioje migracijos tarnyboje atliekamas patikrinimas kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) aplinkybėms nustatyti. Sprendimą dėl kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) teisėtumo priima migracijos tarnybos vadovas per 1 mėnesį nuo prašymo, pareiškimo, paklausimo ar pranešimo, kurį nagrinėjant kilo abejonių dėl kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) teisėtumo, gavimo dienos. Sprendimo dėl pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) teisėtumo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiunčiama pabėgėliui, jeigu žinoma šio asmens gyvenamoji vieta. Migracijos tarnybos, kurios vadovas priėmė sprendimą, kad kelionės dokumentas išduotas (pakeistas) neteisėtai, įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbia negaliojančiu ir negrąžintu. Sprendimas dėl kelionės dokumento išdavimo (pakeitimo) teisėtumo, lydraščio, su kuriuo šio sprendimo kopija išsiųsta pabėgėliui, kopija ir patikrinimo medžiaga pridedami prie pabėgėlio asmens bylos.

36. Pabėgėlis, kuriam išdavus kelionės dokumentą paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių jis negalėjo būti išduotas (pakeistas), taip pat pabėgėlis, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas buvo panaikintas arba kurio leidimas nuolat gyventi panaikintas, nedelsdamas turi grąžinti kelionės dokumentą jį išdavusiai migracijos tarnybai arba konsulinei įstaigai. Konsulinė įstaiga grąžintą kelionės dokumentą nedelsdama persiunčia jį išdavusiai migracijos tarnybai.

37. Pabėgėlis, praradęs kelionės dokumentą, laisvos formos raštišką pranešimą apie kelionės dokumento praradimą turi pateikti nedelsdamas savo gyvenamosios vietos migracijos tarnybai arba bet kuriai policijos įstaigai, o būdamas užsienio valstybėje tokį pranešimą jis turi pateikti konsulinei įstaigai asmeniškai atvykęs arba išsiųsti elektroniniu paštu (nuskaitytą), faksu ar paštu. Šiame pranešime pabėgėlis turi nurodyti kelionės dokumento praradimo aplinkybes ir prarasto kelionės dokumento duomenis (jei juos žino). Policijos įstaigos pareigūnas pabėgėlio pranešimą apie kelionės dokumento praradimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie kelionės dokumentą praradimą gavimo dienos turi perduoti arba elektroniniu paštu (nuskaitytą) ar faksu persiųsti šios įstaigos migracijos tarnybai.

38. Pranešimą apie kelionės dokumento praradimą gyvenamosios vietos migracijos tarnybai pabėgėlis gali pateikti ir elektroniniu būdu, naudodamasis elektroninės valdžios paslauga.

Prarastą kelionės dokumentą asmens dokumentų išrašymo sistemoje migracijos tarnyba ar konsulinė įstaiga paskelbia negaliojančiu ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie kelionės dokumento praradimą gavimo dienos. Jei konsulinė įstaiga neturi techninių galimybių dirbti su asmens dokumentų išrašymo sistema tiesiogiai (prijungties režimu), tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo apie kelionės dokumentą praradimą gavimo dienos šį pranešimą elektroniniu paštu (nuskaitytą) arba faksu persiunčia migracijos tarnybai, išdavusiai kelionės dokumentą.

39. Duomenis apie Aprašo 34.3 punkte nurodyto kelionės dokumento negaliojimą į Asmens dokumentų išrašymo sistemą migracijos tarnyba įrašo ne vėliau kaip kitą darbo dieną, gavusi pranešimą apie kelionės dokumento praradimą ar konsulinės įstaigos pranešimą apie užsienio valstybėje prarastą kelionės dokumentą arba rastą kelionės dokumentą ir nustačiusi, kad jo neįmanoma grąžinti pabėgėliui, kuriam jis buvo išduotas.

Jeigu nustatoma, kad rastas kelionės dokumentas yra galiojantis ir gali būti grąžintas pabėgėliui, tai jis perduodamas pabėgėlio gyvenamosios vietos migracijos tarnybai, o ši raštu informuoja pabėgėlį, kad rastas jo kelionės dokumentas ir kad galima atvykti jo pasiimti. Migracijos tarnyba asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbia, kad rastas kelionės dokumentas negalioja kaip prarastas ir kad jis grąžintas, jeigu per 3 mėnesius nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos pabėgėlis, kurio kelionės dokumentas rastas, dėl šio dokumento atsiėmimo nesikreipia.

40. Aprašo 31.3, 34.1, 34.6 ir 34.7 punktuose nurodytus duomenis apie kelionės dokumentų negaliojimą į Asmens dokumentų išrašymo sistemą įrašo kelionės dokumentą išdavusi migracijos tarnyba. Aprašo 34.6 ir 34.7 punktuose nurodyti duomenys įrašomi gavus Migracijos departamento pranešimą, kad panaikintas leidimas nuolat gyventi ar pabėgėlio statusas.

41. Duomenis apie Aprašo 34.2 punkte nurodyto kelionės dokumento negaliojimą į Asmens dokumentų išrašymo sistemą kelionės dokumentą išdavusi migracijos tarnyba įrašo nedelsdama, kai tik gauna pranešimą, kad nustatytas kelionės dokumento klastojimo faktas.

42. Aprašo 34.5 ir 34.8 punktuose nurodytus kelionės dokumentus asmens dokumentų išrašymo sistemoje negaliojančiais paskelbia juos išdavusios migracijos tarnybos.

43. Aprašo 34.4 punkte nurodyti kelionės dokumentai Asmens dokumentų išrašymo sistemoje automatiškai paskelbiami negaliojančiais nuo tada, kai apie išrašyto naujo kelionės dokumento įteikimą pažymima Asmens dokumentų išrašymo sistemoje.

44. Migracijos tarnybai gavus negaliojantį kelionės dokumentą, jis specialiu prietaisu pažymimas kaip negaliojantis, o Asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad kelionės dokumentas grąžintas.

45. Jeigu pabėgėlis negrąžina negaliojančio kelionės dokumento, tai asmens dokumentų išrašymo sistemoje šis dokumentas skelbiamas negrąžintu. Jeigu toks kelionės dokumentas grąžinamas vėliau, asmens dokumentų išrašymo sistemoje paskelbiama, kad jis grąžintas.

46. Kelionės dokumentai asmens dokumentų išrašymo sistemoje negaliojančiais, negrąžintais ar grąžintais skelbiami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

47. Migracijos tarnyba, prieš įrašydama duomenis apie kelionės dokumento negaliojimą į Asmens dokumentų išrašymo sistemą, šiuos duomenis (negaliojimo priežastis, data, nuo kurios kelionės dokumentas negalioja, žyma apie kelionės dokumento grąžinimą migracijos tarnybai) įrašo ekraninės prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą formos langelyje, atitinkančiame šio prašymo 16 eilutę, o nesant parengtų reikiamų programinių priemonių – prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje.

48. Kelionės dokumentai negalioja nuo duomenų apie jų negaliojimą įrašymo į Asmens dokumentų išrašymo sistemą dienos.

 

VII. NEGALIOJANČIŲ KELIONĖS DOKUMENTŲ NAIKINIMAS

 

49. Negaliojantis kelionės dokumentas naikinamas, jeigu:

49.1. jis paskelbtas negaliojančiu dėl Aprašo 34.1, 34.5, 34.6, 34.7 ir 34.8 punktuose nurodytų priežasčių;

49.2. jis pakeistas dėl Aprašo 5.1 ir 5.3–5.5 punktuose nurodytų priežasčių ir pabėgėlis atsisakė jį paimti;

49.3. jis pakeistas dėl Aprašo 5.2 punkte nurodytos priežasties;

49.4. jis suklastotas ir nėra Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų priežasčių, dėl kurių jis negali būti sunaikinamas;

49.5. jis yra mirusio pabėgėlio;

49.6. jis rastas ir yra negaliojantis arba paskelbtas negaliojančiu;

49.7. pasibaigęs jo galiojimo laikas ir šis dokumentas yra migracijos tarnyboje.

50. Aprašo 49 punkte nurodyti negaliojantys kelionės dokumentai Asmens dokumentų išrašymo centrui sunaikinti siunčiami Prašymų registravimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Negaliojančių kelionės dokumentų siuntimo Asmens dokumentų išrašymo centrui lydraščiai dedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

 

VIII. KELIONĖS DOKUMENTO PAĖMIMAS

 

51. Paimti iš pabėgėlio kelionės dokumentą draudžiama, išskyrus šio aprašo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

52. Policijos įstaiga ar kita teisėsaugos institucija, o pabėgėliui esant užsienyje – konsulinė įstaiga, nustačiusi, kad asmuo naudojasi paskelbtu negaliojančiu arba kito pabėgėlio kelionės dokumentu, privalo jį iš asmens paimti ir perduoti jį išdavusiai migracijos tarnybai.

 

ix. baigiamosios nuostatos

 

53. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašytų kelionės dokumentų lydraščiai dedami į bylą pagal dokumentacijos planą.

54. Iš Asmens dokumentų išrašymo centro gauti išrašyti, bet pabėgėlių neatsiimti kelionės dokumentai bei kiti migracijos tarnyboje esantys kelionės dokumentai saugomi migracijos tarnybos seifuose (metalinėse spintose) arba specialiai įrengtoje patalpoje (turi būti apsaugos signalizacija, langų grotos).

55. Apraše nurodyti registrai, Asmens dokumentų išrašymo centro išrašytų kelionės dokumentų ir Asmens dokumentų išrašymo centrui siunčiamų negaliojančių kelionės dokumentų lydraščiai saugomi 10 metų, pranešimai apie kelionės dokumento praradimą – 5 metus.

56. Teisę naudotis prašymais išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą (atsakant į paklausimus, darant nuorašus (kopijas), atliekant patikrinimą dėl asmens duomenų ir tapatybės ir kitais tarnybinio būtinumo atvejais) turi tik kelionės dokumentą išdavusios migracijos tarnybos valstybės tarnautojai, vykdydami teisės aktų nustatytas funkcijas.

Išnešti prašymą išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą iš migracijos tarnybos patalpų draudžiama, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus. Tokiu atveju iš aplanko ar kartotekos paimto prašymo vietoje paliekama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta šio prašymo kopija.

Prašymai išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą ir jų kopijos kitoms valstybės savivaldybių institucijoms bei įstaigoms teikiami teisės aktų nustatyta tvarka. Tokiu atveju prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą 16 eilutėje įrašoma, kada ir kam šis prašymas buvo pateiktas susipažinti ar išsiųsta jo kopija.

 

_________________

 


Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo išduoti (pakeisti) pabėgėlio kelionės dokumentą forma)

 

 

 

 

Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo

1 priedo tęsinys

 

 

Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą Jūs galite nesutikti dėl savo asmens duomenų teikimo iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro. Atsisakymą teikti savo asmens duomenis galite pateikti raštu Gyventojų registro tarnybai prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (A. Vivulskio g. 4A, LT-03220 Vilnius).

 

Pabegelio Keliones Dokumentas_2_2

_________________

 


Pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Sprendimų dėl pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo ar keitimo registro forma)

 

__________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

SPRENDIMŲ DĖL pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo AR keitimo

REGISTRAS ___________________

(identifikavimo žymuo)

 

Reg. Nr.

Sprendimo data

Sprendimo rūšis 

Vardas (-ai) ir pavardė

Asmens kodas

Pilietybė

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

__________________

(pareigų pavadinimas)

________

(parašas)

________________

(vardas ir pavardė)

 

_________________