LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 924 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. liepos 3 d. Nr. 1043

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 67-1959; 2001, Nr. 44-1548):

1. Išdėstyti 2 punktą taip:

2. Krašto apsaugos ministerija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais.

Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija“.

2. Išdėstyti 5.5 ir 5.6 punktus taip:

5.5. kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis vykdyti karo prievolininkų ir atsargos karių šaukimą į privalomąją karo tarnybą, asmenų mobilizavimą;

5.6. organizuoti kariuomenės bendradarbiavimą su civilinėmis institucijomis, Šaulių sąjunga, visuomene ir jos organizacijomis, tiesiogiai prisidedančiomis prie krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir visuomenės parengimo Lietuvos gynybai;“.

3. Išdėstyti 7.4 punktą taip:

7.4. steigti arsenalą, karinės technologijos instituciją, ginklų ir karinės technikos remonto įmones“.

4. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Krašto apsaugos ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu. Krašto apsaugos ministras yra civilis asmuo.

Ministrą gali laikinai pavaduoti tik Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.8, 11.10 ir 11.12–11.37 punktuose“.

5. Išdėstyti 11.8–11.12 punktus taip:

11.8. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

11.9. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus;

11.10. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus;

11.11. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą per viceministrą, ministerijos valstybės sekretorių ir ministerijos sekretorius, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus;

11.12. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis;“.

6. Išdėstyti 11.21 punktą taip:

11.21. teikia Valstybės gynimo tarybai svarstyti ir gavęs jos pritarimą teikia Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti principinę kariuomenės struktūrą: bendrą ribinį krašto apsaugos sistemoje tarnaujančių karių skaičių, nuolatinių junginių, batalionų ir jiems prilygintų dalinių skaičių, didžiausią ir mažiausią pulkininkų leitenantų (komandorų), pulkininkų (jūrų kapitonų) ir generolų (admirolų) skaičių;“.

7. Išdėstyti 11.39 punktą taip:

11.39. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas“.

8. Išdėstyti 12 ir 13 punktus taip:

12. Krašto apsaugos ministras turi savo sekretoriatą, kurį sudaro ministro skiriami politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (išskyrus viceministrą) ir ministro adjutantas.

Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

13. Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

Krašto apsaugos ministerijos struktūrą sudaro Gynybos štabas, departamentai, tarnybos ir skyriai. Ministerijos personalą sudaro statutiniai ir kiti valstybės tarnautojai, taip pat profesinės karo tarnybos kariai“.

9. Pripažinti netekusiu galios 14 punktą.

10. Išdėstyti 15–17 punktus taip:

15. Viceministras:

15.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

15.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

15.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose;

15.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

15.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

16. Krašto apsaugos ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius.

17. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui“.

11. Papildyti naujais 18–21 punktais (ankstesnįjį 18 punktą laikyti 22 punktu):

18. Ministerijos valstybės sekretorius:

18.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

18.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

18.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

18.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

18.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų ir programų projektų rengimą ir derinimą;

18.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

18.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus;

8.8. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas.

19. Ministerijos valstybės sekretorius pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius. Ministerijos valstybės sekretorius saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą.

20. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui.

21. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

21.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą;

21.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

21.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

21.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

21.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas“.

12. Išdėstyti 22 punktą (ankstesnįjį 18 punktą) taip:

22. Krašto apsaugos ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos, kitų krašto apsaugos sistemos įstaigų, institucijų ir organizacijų, taip pat kitų institucijų atstovai.

Krašto apsaugos ministerijos kolegijos narių skaičių nustato, kolegijos personalinę sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia kolegijai svarstyti klausimus“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĄ                          ANTANAS VALIONIS