LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISINGUMO MINISTRO,

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO

Į S A K Y M A S

 

DĖL 1961 m. BIRŽELIO 26 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE* IR 2000 m. RUGSĖJO 26 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE APIBRĖŽTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ IR NUSTATYTŲ BAUSMIŲ, BAUDŽIAMOJO IR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONIŲ BEI KITŲ ĮPAREIGOJIMŲ IR DRAUDIMŲ ATITIKTIES
2009 m. BALANDŽIO 6 d. TARYBOS SPRENDIMO 2009/316/TVR DĖL EUROPOS NUOSPRENDŽIŲ REGISTRŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (ECRIS) SUKŪRIMO PAGAL PAMATINIO SPRENDIMO 2009/315/TVR 11 STRAIPSNĮ A IR B PRIEDUOSE NUSTATYTOMS KATEGORIJOMS REKOMENDACINĖS LENTELĖS PATVIRTINIMO

 

2011 m. liepos 29 d. Nr. 1R-194/1V-580/I-176

Vilnius

 

Vadovaudamiesi 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį (OL 2009 L 93, p. 33) 5 straipsniu:

1. T v i r t i n a m e 1961 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir nustatytų bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių bei kitų įpareigojimų ir draudimų atitikties 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį A ir B prieduose nustatytoms kategorijoms rekomendacinę lentelę (pridedama).

2. N u s t a t o m e, kad, pasikeitus 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ar 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį A ir B priedų nuostatoms, taikytinos atitinkamos šių teisės aktų nuostatos.

3. P a v e d a m e Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai kiekvienais metais įvertinti ir prireikus atnaujinti 1961 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir nustatytų bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių bei kitų įpareigojimų ir draudimų atitikties 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį A ir B prieduose nustatytoms kategorijoms rekomendacinę lentelę.

4. P a v e d a m e Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai šio įsakymo 3 punkte nustatyta tvarka atnaujintą 1961 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse ir 2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse apibrėžtų nusikalstamų veikų ir nustatytų bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių bei kitų įpareigojimų ir draudimų atitikties 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimo 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį A ir B prieduose nustatytoms kategorijoms rekomendacinę lentelę pateikti Europos Tarybos Generaliniam sekretoriatui.

5. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. rugsėjo 1 dieną.

 

________________

* Pastaba. 1961 m. birželio 26 d. (Žin., 1961, Nr. 18-147) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2003 m. gegužės 1 d.

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis

 

Generalinis prokuroras                                                                 Darius Valys

 

_________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro,

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir

Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro

2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1R-194/1V-580/I-176

 

1961 M. BIRŽELIO 26 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE1 IR 2000 M. RUGSĖJO 26 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMAJAME KODEKSE APIBRĖŽTŲ NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ IR NUSTATYTŲ BAUSMIŲ, BAUDŽIAMOJO IR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONIŲ BEI KITŲ ĮPAREIGOJIMŲ IR DRAUDIMŲ ATITIKTIES 2009 M. BALANDŽIO 6 D. TARYBOS SPRENDIMO 2009/316/TVR DĖL EUROPOS NUOSPRENDŽIŲ REGISTRŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (ECRIS) SUKŪRIMO PAGAL PAMATINIO SPRENDIMO 2009/315/TVR 11 STRAIPSNĮ A IR B PRIEDUOSE NUSTATYTOMS KATEGORIJOMS REKOMENDACINĖ LENTELĖ

 

A PRIEDAS

 

_______________

1 Pastaba. 1961 m. birželio 26 d. (Žin., 1961, Nr. 18-147) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais – iki 2003 m. gegužės 1 d.

 

Kriterijai

 

 

 

 

 

 

 

2000 M. RUGSĖJO 26 D.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

1961 M. BIRŽELIO 26 D.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

STRAIPSNIS

STRAIPSNIO PAVADINIMAS

STRAIPSNIS

STRAIPSNIO PAVADINIMAS

Įvykdymo lygis:

Įvykdyta veika

C

11 str.

Nusikaltimas

8 str.

Nusikaltimo sąvoka

12 str.

Baudžiamasis nusižengimas

8¹ str.

Sunkaus nusikaltimo sąvoka

Pasikėsinimas arba rengimasis nusikalstamai veikai

A

21 str.

Rengimasis padaryti nusikaltimą

16 str.

Atsakomybė už rengimąsi padaryti nusikaltimą ir už pasikėsinimą padaryti nusikaltimą

22 str.

Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką

Informacija neperduota

(vertimo patikslinimas – „Neįtrauktas požymis“)

ØO

-

-

-

-

Dalyvavimo lygis:

Vykdytojas

M

24 str. 3 d.

Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys

18 str. 3 d.

Bendrininkavimas

Bendrininkas arba kurstytojas/organizatorius,

bendrininkas

(vertimo patikslinimas – „Padėjėjas arba kurstytojas/organizatorius, bendrininkas“)

H

24 str. 4, 5, 6 d.

Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys

18 str. 4, 5, 6 d.

Bendrininkavimas

Informacija neperduota

(vertimo patikslinimas – „Neįtrauktas požymis“)

 

ØO

-

-

-

-

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės:

(vertimo patikslinimas –“Negalėjimas atsakyti baudžiamąja tvarka“)

Psichinė liga arba ribotas pakaltinamumas

(vertimo patikslinimas – „Nepakaltinamumas arba ribotas pakaltinamumas“)

S

17 str.

Nepakaltinamumas

12 str.

Nepakaltinamumas

18 str.

Ribotas pakaltinamumas

121 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Ribotas pakaltinamumas

Nusikaltimų recidyvas

 

R

27 str.

Nusikaltimų recidyvas

26 str.

Itin pavojingas recidyvistas

 

Kodas

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ KATEGORIJOS IR PAKATEGORIAI

2000 M. RUGSĖJO 26 D.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

1961 M. BIRŽELIO 26 D.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

 

 

STRAIPSNIS

STRAIPSNIO PAVADINIMAS

STRAIPSNIS

STRAIPSNIO PAVADINIMAS

 

0100 00

atvira kategorija

TARPTAUTINIO BAUDŽIAMOJO TEISMO JURISDIKCIJAI PRIKLAUSANTYS NUSIKALTIMAI

-

-

-

-

 

0101 00

Genocidas

99 str.

Genocidas

71 str.

Genocidas

 

0102 00

Nusikaltimai žmonijai

(vertimo patikslinimas – „Nusikaltimai žmoniškumui“)

100 str.

Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis

-

-

 

0103 00

Karo nusikaltimai

101 str.

Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas

219 str. (galiojo iki 1998-06-24)

Neteisėtas naudojimais Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio emblemomis

102 str.

Civilių trėmimas ar perkėlimas

261 str. (galiojo iki 1998-06-24)

Marodieriavimas

103 str.

Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais ar jų turto apsaugos pažeidimas

333 str.

Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas

104 str. (galiojo iki 2011-03-31)

Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos karo metu pažeidimas

334 str.

Okupuotos valstybės civilių trėmimas

105 str.

Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose

335 str.

Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais

106 str.

Saugomų objektų naikinimas, nacionalinių vertybių grobstymas, naikinimas ar gadinimas

336 str.

Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų teisių apsaugos karo metu pažeidimas

107 str.

Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius

337 str.

Draudžiama karo ataka

108 str.

Vilkinimas paleisti internuotus civilius ar trukdymas repatrijuoti kitiems civiliams

338 str.

Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose

109 str.

Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio, Raudonojo Kristalo, Jungtinių Tautų Organizacijos emblemos ar kitos visuotinai pripažintos emblemos (ženklo) ar pavadinimo panaudojimas

339 str.

Saugomų objektų naikinimas ar nacionalinių vertybių grobstymas

110 str.

Agresija

340 str.

Uždraustų karo priemonių naudojimas

111 str.

Draudžiama karo ataka

3401 str.

Vaikų ėmimas į karo tarnybą arba jų panaudojimas karo operacijoje

112 str.

Uždraustų karo priemonių naudojimas

341 str.

Marodieriavimas

113 str.

Marodieriavimas

342 str.

Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius

343 str.

Vilkinimas paleisti internuotus civilius arba neleidimas repatrijuoti kitiems civiliams

344 str.

Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio ženklo, Jungtinių Tautų Organizacijos emblemos panaudojimas

0200 00

atvira kategorija

Dalyvavimas nusikalstamOS ORGANIZACIJOS VEIKLOJE

-

-

-

-

 

0201 00

Vadovavimas nusikalstamai organizacijai

121 str.

Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla

70 str.

Antivalstybinių organizacijų kūrimas ir aktyvus dalyvavimas jų veikloje

249 str. 3 d.

Nusikalstamas susivienijimas

75 str.

Banditizmas

2271 str.

Nusikalstamas susivienijimas

0202 00

Sąmoningas dalyvavimas nusikalstamos organizacijos nusikalstamoje veikloje

121 str.

Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla

70 str.

Antivalstybinių organizacijų kūrimas ir aktyvus dalyvavimas jų veikloje

249 str. 1, 2 d.

Nusikalstamas susivienijimas

75 str.

Banditizmas

2271 str.

Nusikalstamas susivienijimas

0203 00

Sąmoningas dalyvavimas nusikalstamos organizacijos nenusikalstamoje veikloje

121 str.

Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla

70 str.

Antivalstybinių organizacijų kūrimas ir aktyvus dalyvavimas jų veikloje

249 str. 1, 2 d.

Nusikalstamas susivienijimas

75 str.

Banditizmas

2271 str.

Nusikalstamas susivienijimas

0300 00

atvira kategorija

TERORIZMAS

250 str. 1, 2, 3, 4 d.

Teroro aktas

2273 str. 1, 2, 3, 4 d.

Teroro aktas

 

0301 00

Vadovavimas teroristinei grupuotei

250 str. 5, 6 d.

Teroro aktas

2273 str. 5 d.

Teroro aktas

0302 00

Sąmoningas dalyvavimas teroristinės grupuotės veikloje

250 str. 5, 6 d.

Teroro aktas

2273 str. 5 d.

Teroro aktas

 

0303 00

Terorizmo finansavimas

250 str. 5, 6 d.

Teroro aktas

2273 str. 5 d.

Teroro aktas

 

0304 00

Viešas kurstymas įvykdyti teroristinį nusikaltimą

2501 str.

Terorizmo kurstymas

-

-

 

0305 00

Verbavimas teroristinei veiklai ir teroristų rengimas

-

-

-

-

 

0400 00

atvira kategorija

PREKYBA ŽMONĖMIS

-

-

-

-

 

0401 00

Prekyba žmonėmis priverstinio darbo arba paslaugų teikimo tikslais

147 str.

Prekyba žmonėmis

-

-

 

0402 00

Prekyba žmonėmis prostitucijos arba kitų formų seksualinio išnaudojimo tikslais

147 str.

Prekyba žmonėmis

1313 str.

Prekyba žmonėmis

 

0403 00

Prekyba žmonėmis organų arba žmogaus audinių pašalinimo tikslais

147 str. 2 d.

Prekyba žmonėmis

-

-

 

0404 00

Prekyba žmonėmis vergijos, į ją panašios veiklos arba priverstinio darbo tikslais

147 str.

Prekyba žmonėmis

-

-

 

0405 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečio asmens išnaudojimo priverstiniam darbui arba paslaugų teikimui tikslais

157 str.

Vaiko pirkimas arba pardavimas

-

-

 

0406 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečių asmenų išnaudojimo prostitucijos arba kitų formų seksualinio išnaudojimo tikslais

157 str.

Vaiko pirkimas arba pardavimas

1313 str. 2 d.

Prekyba žmonėmis

 

0407 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečių asmenų organų arba jų audinių pašalinimo tikslais

157 str. 2 d.

Vaiko pirkimas arba pardavimas

-

-

 

0408 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečių asmenų vergijos, į ją panašios veiklos arba priverstinio darbo tikslais

157 str.

Vaiko pirkimas arba pardavimas

-

-

 

0500 00

atvira kategorija

NETEISĖTA PREKYBA IR KITOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS, SUSIJUSIOS SU GINKLAIS, ŠAUNAMAISIAIS GINKLAIS, JŲ DALIMIS IR KOMPONENTAIS, ŠAUDMENIMIS IR SPROGMENIMIS

2671 str.

Biologinio ginklo kūrimas ar neteisėtas disponavimas juo

231 str.

Sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų laikymo, vartojimo, apskaitos ar gabenimo taisyklių pažeidimas

267 str. 2 d.

Neteisėtas disponavimas stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis

236 str.

Nerūpestingas šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų bei sprogstamųjų medžiagų laikymas

232 str. 2 d.

Neteisėtas stipriai veikiančių ar nuodingųjų medžiagų gaminimas arba realizavimas

0501 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų gamyba

253 str.

Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis

234 str.

Neteisėtas šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ir sprogstamųjų medžiagų nešiojimas, laikymas, įgijimas, gaminimas ir realizavimas

2571 str.

Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas

2344 str.

Nusikalstamų grupių ginklavimas

258 str. 1 d.

Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu

235 str.

Neteisėtas nešaunamojo ginklo nešiojimas, gaminimas arba realizavimas

0502 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų prekyba nacionaliniu lygiu

253 str.

Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis

234 str.

Neteisėtas šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ir sprogstamųjų medžiagų nešiojimas, laikymas, įgijimas, gaminimas ir realizavimas

2571 str.

Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas

2344 str.

Nusikalstamų grupių ginklavimas

258 str. 1 d.

Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu

235 str.

Neteisėtas nešaunamojo ginklo nešiojimas, gaminimas arba realizavimas

0503 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų gamyba

(vertimo patikslinimas – „Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų eksportas ir importas“)

199 str. 2 d.

Kontrabanda

312 str. 2, 3 d.

Kontrabanda

253 str.

Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis

2531 str.

Neteisėtas tarpininkavimas dėl karinės įrangos perdavimo

2311 str.

Neteisėtas sprogmenų, sprogstamųjų ir lengvai užsidegančių medžiagų pervežimas oro transportu

2571 str.

Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas

233 str.

Neteisėtas nuodingųjų, sprogstamųjų, gailiųjų ar lengvai užsidegančių medžiagų siuntimas

0504 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų gamyba

(vertimo patikslinimas – „Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų valdymas ir panaudojimas“)

253 str.

Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis

234 str.

Neteisėtas šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ir sprogstamųjų medžiagų nešiojimas, laikymas, įgijimas, gaminimas ir realizavimas

254 str.

Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimas

2341 str.

Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų grobimas

2571 str.

Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas

2344 str.

Nusikalstamų grupių ginklavimas

258 str. 2 d.

Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu

235 str.

Neteisėtas nešaunamojo ginklo nešiojimas, gaminimas arba realizavimas

0600 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI APLINKAI

2701 str.

Neteisėta prekyba ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis

170 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Veterinarijos taisyklių pažeidimas

272 str. 4 d.

Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas arba kitoks laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas

171 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Kovos su augalų ligomis bei kenkėjais taisyklių pažeidimas

310 str.

Žiaurus elgesys su gyvūnais

1751 str. (galiojo iki 1995-01-01)

TSR Sąjungos kontinentinio šelfo įstatymų pažeidimas

2711 str.

Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

176 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis melioracijos įrenginių sužalojimas

3311 str.

Neteisėtas žvejybos prietaisų gaminimas, įsigijimas, laikymas ar realizavimas

332 str.

Lietuvos Respublikos kontinentinio šelfo įstatymų pažeidimas

2454 str.

Nepranešimas apie išvertimą į jūrą medžiagų, kenksmingų žmonių sveikatai ar jūros gyvūnijai, arba kitų atliekų bei medžiagų

2501 str.

Žiaurus elgesys su gyvūnais

0601 00

Saugomų gyvūnijos arba augmenijos rūšių sunaikinimas arba žalos joms padarymas

271str.

Saugomų teritorijų ar saugomų gamtos objektų sunaikinimas ar suniokojimas

172 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas miško kirtimas

173 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas medžiojimas

272 str. 1, 2, 3 d.

Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas arba kitoks laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas

174 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas vertimasis žvejyba ar kitų vandens gyvūnų gaudymu

273 str.

Neteisėtas miško kirtimas ar pelkių naikinimas

330 str.

Neteisėtas medžiojimas

274 str.

Neteisėtas saugomų laukinių augalų, grybų ar jų dalių rinkimas, naikinimas, realizavimas ar kitoks disponavimas jais

331 str.

Neteisėta žvejyba ir neteisėtas vandens gyvūnų gaudymas

0602 00

Neteisėtas teršiančių medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas į orą, dirvožemį ar vandenį

270 str.

Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas

175 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Žuvies atsargų apsaugos taisyklių pažeidimas

851 str. 1 d.

Branduolinių įrenginių eksploatacijos taisyklių pažeidimas

245 str.

Gamtos apsaugos įstatymų pažeidimas

2451 str.

Vandens, žemės ir oro teršimas

2452 str.

Medžiagų, kenksmingų žmonių sveikatai ar jūros gyvūnijai, arba kitų atliekų ir medžiagų neteisėtas išvertimas siekiant palaidoti jūroje

2453 str.

Jūros teršimas medžiagomis, kenksmingomis žmonių sveikatai ar jūros gyvūnijai, arba kitomis atliekomis bei medžiagomis

0603 00

Su atliekomis, įskaitant pavojingąsias atliekas, susiję nusikaltimai

270str.

Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas

175 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Žuvies atsargų apsaugos taisyklių pažeidimas

245 str.

Gamtos apsaugos įstatymų pažeidimas

2451 str.

Vandens, žemės ir oro teršimas

2452 str.

Medžiagų, kenksmingų žmonių sveikatai ar jūros gyvūnijai, arba kitų atliekų ir medžiagų neteisėtas išvertimas siekiant palaidoti jūroje

2453 str.

Jūros teršimas medžiagomis, kenksmingomis žmonių sveikatai ar jūros gyvūnijai, arba kitomis atliekomis bei medžiagomis

0604 00

Su neteisėta prekyba saugomų rūšių gyvūnais ir augalais arba jų dalimis susiję nusikaltimai

272 str. 2, 3 d.

Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas arba kitoks laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas

-

-

274 str.

Neteisėtas saugomų laukinių augalų, grybų ar jų dalių rinkimas, naikinimas, realizavimas ar kitoks disponavimas jais

0605 00

Netyčiniai nusikaltimai aplinkai

(vertimo patikslinimas – „Neatsargūs nusikaltimai aplinkai“)

270 str.

Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas

170 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Veterinarijos taisyklių pažeidimas

171 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Kovos su augalų ligomis bei kenkėjais taisyklių pažeidimas

271 str.

Saugomų teritorijų ar saugomų gamtos objektų sunaikinimas ar suniokojimas

175 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Žuvies atsargų apsaugos taisyklių pažeidimas

272 str. 1, 2, 3 d.

Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas arba kitoks laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas

1751 str. (galiojo iki 1995-01-01)

TSR Sąjungos kontinentinio šelfo įstatymų pažeidimas

274 str.

Neteisėtas saugomų laukinių augalų, grybų ar jų dalių rinkimas, naikinimas, realizavimas ar kitoks disponavimas jais

851 str. 1 d.

Branduolinių įrenginių eksploatacijos taisyklių pažeidimas

245 str.

Gamtos apsaugos įstatymų pažeidimas

2451 str.

Vandens, žemės ir oro teršimas

2453 str.

Jūros teršimas medžiagomis, kenksmingomis žmonių sveikatai ar jūros gyvūnijai, arba kitomis atliekomis bei medžiagomis

332 str.

Lietuvos Respublikos kontinentinio šelfo įstatymų pažeidimas

0700 00

atvira kategorija

su narkotinėmis medžiagomis arba prekursoriais SUSIJĘ NUSIKALTIMAI ir kiti nusikaltimai visuomenės sveikatai

262 str.

Įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas

123 str. 1 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Vengimas gydytis nuo venerinės ligos ir užkrėtimas venerine liga

263 str.

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystė, prievartavimas arba kitoks neteisėtas užvaldymas

1231 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Užsikrėtimo venerine liga šaltinio slėpimas

267 str. 1 d.

Neteisėtas disponavimas stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis

156 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Blogos kokybės, nestandartiškos ar nekomplektiškos produkcijos išleidimas

275 str. 1 d.

Neteisėta farmacinė veikla

157 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Blogos kokybės, nestandartiškų ar nekomplektiškų prekių išleidimas parduoti

232 str. 1 d.

Neteisėtas stipriai veikiančių ar nuodingųjų medžiagų gaminimas arba realizavimas

233 str.

Neteisėtas nuodingųjų, sprogstamųjų, gailiųjų ar lengvai užsidegančių medžiagų siuntimas

2322 str.

Psichotropinių ar narkotinių medžiagų vagystė, prievartavimas arba kitoks neteisėtas užvaldymas

2326 str.

Psichotropinių ar narkotinių medžiagų gaminimo, įgijimo, laikymo, apskaitos, išdavimo, gabenimo ar siuntimo nustatytų taisyklių pažeidimas

2329 str.

Neteisėta farmacinė veikla

238 str. 1 d.

Kovos su epidemijomis ar užkrečiamomis ligomis taisyklių pažeidimas

0701 00

Su neteisėta prekyba narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis bei prekursoriais, skirtais ne tik asmeniniam vartojimui, susiję nusikaltimai

260 str.

Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu

2321 str. 3, 4, 5 d.

Neteisėtas psichotropinių ar narkotinių medžiagų gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas, siuntimas, pardavimas ar kitoks platinimas

261 str.

Narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams

23210 str.

Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

266 str.

Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

0702 00

Neteisėtas narkotinių medžiagų vartojimas ir įsigijimas, laikymas ir gamyba tik asmeniniam vartojimui

259 str.

Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti

2327 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas narkotinių priemonių įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais arba narkotinių priemonių vartojimas be gydytojo paskyrimo

2321 str. 1, 2 d.

Neteisėtas psichotropinių ar narkotinių medžiagų gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas, siuntimas, pardavimas ar kitoks platinimas

0703 00

Neteisėta pagalba kitiems asmenims, susijusi su narkotinių arba psichotropinių medžiagų vartojimu, arba neteisėtas kurstymas jas vartoti

264 str.

Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas

2324 str.

Lindynių psichotropinėms ar narkotinėms medžiagoms vartoti organizavimas ar laikymas

2325 str.

Lenkimas vartoti psichotropines ar narkotines medžiagas

0704 00

Narkotinių medžiagų gamyba ne tik asmeniniam vartojimui

260 str.

Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu

2323 str. (galiojo iki 2003-01-01)

Draudžiamų auginti opijaus aguonų ir kanapių sėjimas arba auginimas

2321 str. 3, 4, 5 d.

Neteisėtas psichotropinių ar narkotinių medžiagų gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas, siuntimas, pardavimas ar kitoks platinimas

265 str.

Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas

2328 str.

Neteisėtas opijinių aguonų, kanapių ar kokamedžių auginimas

266 str.

Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

2328 str. (galiojo iki 2003-01-01)

Neteisėtas aliejinių aguonų ir kanapių sėjimas arba auginimas

23210 str.

Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

0800 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI ASMENIUI

3081 str.

Draudžiami biomedicininiai tyrimai su žmogumi ar žmogaus embrionu

-

-

 

0801 00

Tyčinis nužudymas

129 str. 1 d.

Nužudymas

108 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nužudymas, peržengiant būtinosios ginties ribas

130 str.

Nužudymas labai susijaudinus

104 str.

Tyčinis nužudymas

107 str.

Tyčinis nužudymas, didžiai susijaudinus

0802 00

Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis

129 str. 2 d.

Nužudymas

105 str.

Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis

0803 00

Netyčinis nužudymas

(vertimo patikslinimas – „Neatsargus gyvybės atėmimas“)

132 str.

Neatsargus gyvybės atėmimas

99 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas

176 str. 1 d.

Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

100 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas dėl neatsargumo

2711 str.

Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

153 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas

275 str. 2 d.

Neteisėta farmacinė veikla

154 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas dėl neatsargumo

276 str. 2 d.

Kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba arba prekyba jais

84 str.

Transporto eismo saugumo ir eksploatacijos taisyklių pažeidimas

278 str. 2 d.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas

85 str. 3 d.

Susisiekimo kelių ir transporto priemonių sugadinimas

280 str. 2 d.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas

851 str. 2 d.

Branduolinių įrenginių eksploatacijos taisyklių pažeidimas

281 str. 5, 6 d.

Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas

109 str.

Nužudymas dėl neatsargumo

282 str.

Transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimas

124 str. 3 d.

Neteisėtas aborto padarymas

129 str. 2 d.

Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos

141 str. 2 d.

Saugos darbe norminių aktų pažeidimas

229 str. 2 d.

Statybos ar kalnakasybos darbų saugumo taisyklių pažeidimas

230 str. 2 d.

Saugumo taisyklių pažeidimas įmonėse arsenaluose, kur gresia sprogimo pavojus

231 str. 2 d.

Sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų laikymo, vartojimo, apskaitos ar gabenimo taisyklių pažeidimas

2312 str. 2 d.

Neteisėtas radioaktyviųjų medžiagų įsigijimas, laikymas, panaudojimas, perdavimas arba suardymas

2313 str. 2 d.

Radioaktyviųjų medžiagų laikymo, naudojimo, apskaitos, gabenimo ir kitų elgesio su jomis taisyklių pažeidimas

237 str. 2 d.

Neteisėtas vertimasis gydymu

246 str. 4, 5 d.

Transporto priemones vairuojančių asmenų pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių

247 str. 2 d.

Darbo savaeigėmis mašinomis taisyklių pažeidimas

248 str.

Išleidimas eksploatuoti techniniu atžvilgiu netvarkingų transporto priemonių

2481 str.

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems vairuotojams

249 str.

Transporte galiojančių taisyklių pažeidimas

2491 str. 2 d.

Savavališkas be reikalo traukinio sustabdymas

2502 str. 2 d.

Gyvūnų auginimo, laikymo ar gabenimo taisyklių pažeidimas

268 str. 2 d.

Žūvančio karo laivo palikimas

0804 00

Motinos įvykdytas tyčinis naujagimio nužudymas

131 str.

Naujagimio nužudymas

106 str.

Motinos tyčinis nužudymas savo naujagimio

 

0805 00

Neteisėtas abortas

142 str.

Neteisėtas abortas

124 str.

Neteisėtas aborto padarymas

143 str.

Privertimas darytis neteisėtą abortą

0806 00

Neteisėta eutanazija

134 str.

Padėjimas nusižudyti

-

-

 

0807 00

Su savižudybe susiję nusikaltimai

133 str.

Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės

110 str.

Privedimas prie savižudybės

 

0808 00

Smurtinė mirtis

129 str.

Nužudymas

99 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas

130 str.

Nužudymas labai susijaudinus

108 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nužudymas, peržengiant būtinosios ginties ribas

131 str.

Naujagimio nužudymas

153 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas

176 str. 1 d.

Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

84 str.

Transporto eismo saugumo ir eksploatacijos taisyklių pažeidimas

239 str. 2 d.

Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas

85 str. 3 d.

Susisiekimo kelių ir transporto priemonių sugadinimas

2711 str.

Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

851 str. 2 d.

Branduolinių įrenginių eksploatacijos taisyklių pažeidimas

280 str. 2 d.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas

104 str.

Tyčinis nužudymas

105 str.

Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis

106 str.

Motinos tyčinis nužudymas savo naujagimio

107 str.

Tyčinis nužudymas, didžiai susijaudinus

124 str. 3 d.

Neteisėtas aborto padarymas

129 str. 2 d.

Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos

141 str. 2 d.

Saugos darbe norminių aktų pažeidimas

229 str. 2 d.

Statybos ar kalnakasybos darbų saugumo taisyklių pažeidimas

230 str. 2 d.

Saugumo taisyklių pažeidimas įmonėse arsenaluose, kur gresia sprogimo pavojus

231 str. 2 d.

Sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų laikymo, vartojimo, apskaitos ar gabenimo taisyklių pažeidimas

2312 str. 2 d.

Neteisėtas radioaktyviųjų medžiagų įsigijimas, laikymas, panaudojimas, perdavimas arba suardymas

2313 str. 2 d.

Radioaktyviųjų medžiagų laikymo, naudojimo, apskaitos, gabenimo ir kitų elgesio su jomis taisyklių pažeidimas

237 str. 2 d.

Neteisėtas vertimasis gydymu

246 str. 4, 5 d.

Transporto priemones vairuojančių asmenų pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių

247 str. 2 d.

Darbo savaeigėmis mašinomis taisyklių pažeidimas

248 str.

Išleidimas eksploatuoti techniniu atžvilgiu netvarkingų transporto priemonių

2481 str.

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems vairuotojams

249 str.

Transporte galiojančių taisyklių pažeidimas

2491 str. 2 d.

Savavališkas be reikalo traukinio sustabdymas

2502 str. 2 d.

Gyvūnų auginimo, laikymo ar gabenimo taisyklių pažeidimas

268 str. 2 d.

Žūvančio karo laivo palikimas

303 str. 2 d.

Laisvės atėmimo įstaigų darbo dezorganizavimas

0809 00

Sunkus kūno sužalojimas, subjaurojimas arba visiško nedarbingumo sukėlimas

135 str.

Sunkus sveikatos sutrikdymas

92 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Plėšimas, turint tikslą užvaldyti valstybinį ar visuomeninį turtą

136 str.

Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus

114 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Sunkus ar apysunkis kūno sužalojimas, peržengiant būtinosios ginties ribas

239 str. 2 d.

Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas

1232 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Pavojaus kitam asmeniui užsikrėsti AIDS (įgyto imuniteto deficito sindromo) liga sudarymas ir užkrėtimas AIDS liga

148 str. 3 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Plėšimas

111 str.

Tyčinis sunkus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

113 str.

Tyčinis sunkus ar apysunkis žmogaus kūno sužalojimas didžiai susijaudinus

256 str. 3 d.

Krašto apsaugos tarnybos statutų taisyklių pažeidimas

257 str.

Neteisėtas įsakymas

272 str. 3 d.

Plėšimas

303 str. 2 d.

Laisvės atėmimo įstaigų darbo dezorganizavimas

0810 00

Netyčinis sunkus kūno sužalojimas, subjaurojimas arba visiško nedarbingumo sukėlimas

(vertimo patikslinimas – „Sunkus kūno sužalojimas, subjaurojimas arba visiško nedarbingumo sukėlimas dėl neatsargumo“)

137 str.

Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo

99 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas

176 str. 1 d.

Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

100 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas dėl neatsargumo

2711 str.

Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

153 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas

275 str. 2 d.

Neteisėta farmacinė veikla

154 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas dėl neatsargumo

276 str. 2 d.

Kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba arba prekyba jais

84 str.

Transporto eismo saugumo ir eksploatacijos taisyklių pažeidimas

278 str. 1, 2 d.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas

851 str. 1 d.

Branduolinių įrenginių eksploatacijos taisyklių pažeidimas

280 str. 2 d.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas

115 str.

Sunkus ar apysunkis žmogaus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas dėl neatsargumo

281 str. 3, 4 d.

Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas

124 str. 3 d.

Neteisėtas aborto padarymas

282 str.

Transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimas

129 str. 2 d.

Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos

229 str. 2 d.

Statybos ar kalnakasybos darbų saugumo taisyklių pažeidimas

141 str. 2 d.

Saugos darbe norminių aktų pažeidimas

230 str. 2 d.

Saugumo taisyklių pažeidimas įmonėse arsenaluose, kur gresia sprogimo pavojus

231 str. 2 d.

Sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų laikymo, vartojimo, apskaitos ar gabenimo taisyklių pažeidimas

2312 str. 2 d.

Neteisėtas radioaktyviųjų medžiagų įsigijimas, laikymas, panaudojimas, perdavimas arba suardymas

2313 str. 2 d.

Radioaktyviųjų medžiagų laikymo, naudojimo, apskaitos, gabenimo ir kitų elgesio su jomis taisyklių pažeidimas

237 str. 2 d.

Neteisėtas vertimasis gydymu

2453 str. 2 d.

Jūros teršimas medžiagomis, kenksmingomis žmonių sveikatai ar jūros gyvūnijai, arba kitomis atliekomis bei medžiagomis

246 str. 2, 3 d.

Transporto priemones vairuojančių asmenų pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių

247 str.

Darbo savaeigėmis mašinomis taisyklių pažeidimas

248 str.

Išleidimas eksploatuoti techniniu atžvilgiu netvarkingų transporto priemonių

2481 str.

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems vairuotojams

249 str.

Transporte galiojančių taisyklių pažeidimas

2491 str. 2 d.

Savavališkas be reikalo traukinio sustabdymas

2502 str. 1 d.

Gyvūnų auginimo, laikymo ar gabenimo taisyklių pažeidimas

268 str. 2 d.

Žūvančio karo laivo palikimas

0811 00

Nesunkus kūno sužalojimas

138 str.

Nesunkus sveikatos sutrikdymas

114 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Sunkus ar apysunkis kūno sužalojimas, peržengiant būtinosios ginties ribas

123 str. 3, 4 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Vengimas gydytis nuo venerinės ligos ir užkrėtimas venerine liga

112 str.

Tyčinis apysunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

113 str.

Tyčinis sunkus ar apysunkis žmogaus kūno sužalojimas didžiai susijaudinus

116 str.

Tyčinis lengvas kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

203 str. 2 d.

Grasinimas ar smurtas prieš pareigūną, visuomenės darbuotoją arba pilietį, atliekantį visuomeninę pareigą

256 str. 2, 3 d.

Krašto apsaugos tarnybos statutų taisyklių pažeidimas

0812 00

Netyčinis nesunkus kūno sužalojimas

(vertimo patikslinimas – „Nesunkus kūno sužalojimas dėl neatsargumo“)

139 str.

Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo

84 str.

Transporto eismo saugumo ir eksploatacijos taisyklių pažeidimas

176 str. 1 d.

Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

851 str. 1 d.

Branduolinių įrenginių eksploatacijos taisyklių pažeidimas

115 str.

Sunkus ar apysunkis žmogaus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas dėl neatsargumo

281 str. 1, 2 d.

Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas

141 str. 2 d.

Saugos darbe norminių aktų pažeidimas

246 str. 1, 2, 3 d.

Transporto priemones vairuojančių asmenų pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių

247 str. 1 d.

Darbo savaeigėmis mašinomis taisyklių pažeidimas

248 str.

Išleidimas eksploatuoti techniniu atžvilgiu netvarkingų transporto priemonių

2481 str.

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems vairuotojams

2491 str. 2 d.

Savavališkas be reikalo traukinio sustabdymas

2502 str. 1 d.

Gyvūnų auginimo, laikymo ar gabenimo taisyklių pažeidimas

0813 00

Grėsmės gyvybei arba sunkaus kūno sužalojimo grėsmės sukėlimas

144 str.

Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei

92 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Plėšimas, turint tikslą užvaldyti valstybinį ar visuomeninį turtą

146 str. 2 d.

Neteisėtas laisvės atėmimas

158 str.

Vaiko palikimas

176 str. 2 d.

Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

96 str. 3 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Prievartavimas valstybinio ar visuomeninio turto

187 str. 2 d.

Turto sunaikinimas ar sugadinimas

99 str. 2 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Tyčinis valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas ar sužalojimas

257 str.

Teisėto disponavimo branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių pažeidimas

123 str. 2 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Vengimas gydytis nuo venerinės ligos ir užkrėtimas venerine liga

270 str. 1 d.

Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas

1232 str. 1 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Pavojaus kitam asmeniui užsikrėsti AIDS (įgyto imuniteto deficito sindromo) liga sudarymas ir užkrėtimas AIDS liga

275 str. 1 d.

Neteisėta farmacinė veikla

276 str. 1 d.

Kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba arba prekyba jais

148 str. 1, 2 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Plėšimas

278 str. 3 d.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas

150 str. 3 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Prievartavimas

280 str. 1 d.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas

153 str. 2 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Tyčinis asmeninio piliečių turto sunaikinimas ar sužalojimas

292 str. 2 d.

Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną

250 str. 3 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Automototransporto priemonių nuvarymas

128 str.

Palikimas pavojingoje gyvybei padėtyje

129 str. 2 d.

Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos

141 str. 1 d.

Saugos darbe norminių aktų pažeidimas

229 str. 1 d.

Statybos ar kalnakasybos darbų saugumo taisyklių pažeidimas

230 str. 1 d.

Saugumo taisyklių pažeidimas įmonėse arsenaluose, kur gresia sprogimo pavojus

231 str. 1 d.

Sprogmenų, sprogstamųjų medžiagų laikymo, vartojimo, apskaitos ar gabenimo taisyklių pažeidimas

2313 str. 1 d.

Radioaktyviųjų medžiagų laikymo, naudojimo, apskaitos, gabenimo ir kitų elgesio su jomis taisyklių pažeidimas

238 str. 2 d.

Kovos su epidemijomis ar užkrečiamomis ligomis taisyklių pažeidimas

2451 str. 1 d.

Vandens, žemės ir oro teršimas

278 str. 2 d.

Turto sunaikinimas ar sužalojimas tyčia

0814 00

Kankinimas

129 str. 2 d. 6 p.

Nužudymas

105 str. 5 p.

Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis

133 str.

Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės

135 str. 2 d. 6 p.

Sunkus sveikatos sutrikdymas

110 str.

Privedimas prie savižudybės

138 str. 2 d. 6 p.

Nesunkus sveikatos sutrikdymas

140 str. 2 d.

Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas

111 str. 2 d.

Tyčinis sunkus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

1471 str. 2 d.

Išnaudojimas priverstiniam darbui

163 str.

Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis

112 str. 2 d.

Tyčinis apysunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

117 str. 3, 4 d.

Smūgių sudavimas ir žiaurus kankinimas

0815 00

Palikimas be pagalbos arba paramos

144 str.

Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei

128 str.

Palikimas pavojingoje gyvybei padėtyje

158 str.

Vaiko palikimas

129 str. 1 d.

Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos

299 str.

Pagalbos nesuteikimas susidūrus laivams

130 str.

Laivo kapitono nesuteikimas pagalbos nelaimės ištiktiems žmonėms

222 str.

Nesuteikimas pagalbos, susidūrus laivams

0816 00

Su organų arba audinių pašalinimu negavus leidimo ar sutikimo susiję nusikaltimai

129 str. 2 d. 12 p.

Nužudymas

-

-

135 str. 2 d. 12 p.

Sunkus sveikatos sutrikdymas

138 str. 2 d. 12 p.

Nesunkus sveikatos sutrikdymas

147 str. 2 d.

Prekyba žmonėmis

157 str. 2 d.

Vaiko pirkimas arba pardavimas

0817 00

Su neteisėta prekyba žmogaus organais ir audiniais susiję nusikaltimai

129 str. 2 d. 12 p.

Nužudymas

-

-

135 str. 2 d. 12 p.

Sunkus sveikatos sutrikdymas

138 str. 2 d. 12 p.

Nesunkus sveikatos sutrikdymas

147 str. 2 d.

Prekyba žmonėmis

157 str. 2 d.

Vaiko pirkimas arba pardavimas

0818 00

Smurtas ar grasinimai šeimoje

135 str. 2 d. 3 p.

Sunkus sveikatos sutrikdymas

114 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Sunkus ar apysunkis kūno sužalojimas, peržengiant būtinosios ginties ribas

138 str. 2 d. 3 p.

Nesunkus sveikatos sutrikdymas

111 str.

Tyčinis sunkus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

140 str.

Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas

112 str.

Tyčinis apysunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

145 str.

Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas

116 str.

Tyčinis lengvas kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

117 str.

Smūgių sudavimas ir žiaurus kankinimas

227 str.

Grasinimas nužudyti

0900 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI ASMENS LAISVEI, ORUMUI IR KITIEMS SAUGOMIEMS INTERESAMS, ĮSKAITANT RASIZMĄ IR KSENOFOBIJĄ

1702 str.

Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas

144 str.

Kėsinimasis į piliečių asmenybę ir teises, dangstantis religinių apeigų atlikinėjimu

1471 str.

Išnaudojimas priverstiniam darbui

0901 00

Pagrobimas, pagrobimas reikalaujant išpirkos, neteisėtas laisvės atėmimas

146 str.

Neteisėtas laisvės atėmimas

127str.

Pagrobimas arba sukeitimas vaiko

131 str.

Neteisėtas laisvės atėmimas

156 str.

Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas

181 str. 2 d.

Turto prievartavimas

0902 00

Valstybės institucijos įvykdytas neteisėtas suėmimas ar laisvės atėmimas

146 str.

Neteisėtas laisvės atėmimas

184 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisingo nuosprendžio, sprendimo, nutarties ar nutarimo priėmimas

228 str.

Piktnaudžiavimas

185 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas suėmimas

186 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas sulaikymas ar atvesdinimas

131 str.

Neteisėtas laisvės atėmimas

1312 str.

Neteisėtas atidavimas į psichiatrinę ligoninę

285 str.

Piktnaudžiavimas tarnyba

287 str.

Tarnybos įgaliojimų viršijimas

0903 00

Įkaitų ėmimas

252 str.

Žmogaus pagrobimas įkaitu

1311 str.

Įkaitų paėmimas

 

0904 00

Neteisėtas orlaivio ar laivo užgrobimas

251 str.

Orlaivio, laivo arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe užgrobimas

2492 str.

Orlaivio nuvarymas

 

0905 00

Įžeidimas, šmeižtas, garbės ir orumo įžeidimas, nepagarba

154 str.

Šmeižimas

132 str.

Šmeižimas

155 str.

Įžeidimas

133 str.

Įžeidimas

0906 00

Grasinimai

145 str.

Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas

227 str.

Grasinimas nužudyti

2272 str.

Žmogaus terorizavimas

0907 00

Prievarta, mėginimas paveikti, persekiojimas, priekabiavimas arba psichologinė ar emocinė agresija

133 str.

Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės

76 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Veiksmai, kuriais dezorganizuojamas pataisos darbų įstaigų darbas

143 str.

Privertimas darytis neteisėtą abortą

145 str.

Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas

96 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Prievartavimas valstybinio ar visuomeninio turto

148 str.

Žmogaus veiksmų laisvės varžymas

151 str.

Privertimas lytiškai santykiauti

150 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Prievartavimas

152 str.

Seksualinis priekabiavimas

159 str.

Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką

187 str. 1 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Vertimas duoti parodymus

160 str.

Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar kitas apkvaišinančias priemones

161 str.

Vaiko įtraukimas girtauti

191 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Grasinimas liudytojui, nukentėjusiajam ar ekspertui

163 str.

Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis

170 str. 3 d.

Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

721 str. 2, 3 d.

Kurstymas prieš tautinę, rasinę, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

171 str.

Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes

172 str.

Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise

110 str.

Privedimas prie savižudybės

181 str. 1, 3 d.

Turto prievartavimas

191 str. 2 d.

Autorystės pasisavinimas

119 str.

Prispyrimas moteries lytiškai santykiauti

231 str.

Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai

1321 str.

Asmens šantažas

233 str.

Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui

134 str. 1 d.

Kliudymas rinkėjui pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise

234 str.

Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku

1401 str.

Piliečių persekiojimas už kritiką

239 str. 1 d.

Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas

142 str. 2 d.

Autorystės teisės pasisavinimas

256¹ str.

Grasinimas panaudoti ar kitaip paveikti arba neteisėtai įgyti branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

145 str.

Kliudymas atlikti religines apeigas

264 str.

Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas

200 str.

Privertimas valdžios ar visuomenės atstovo atlikti neteisėtus veiksmus

284 str.

Viešosios tvarkos pažeidimas

203 str. 1 d.

Grasinimas ar smurtas prieš pareigūną, visuomenės darbuotoją arba pilietį, atliekantį visuomeninę pareigą

287 str. 1 d.

Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui

225 str. 1, 2 d.

Chuliganizmas

288 str.

Kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą

227 str.

Grasinimas nužudyti

308 str.

Įtraukimas į prostituciją

2272 str.

Žmogaus terorizavimas

318 str. 1 d.

Grasinimas vadui ar smurtas prieš jį

320 str. 1 d.

Kario terorizavimas

2343 str.

Grasinimas pagrobti radioaktyviąsias medžiagas

321 str.

Neteisėtas įsakymas ir jo vykdymas

239 str. 4 d.

Lindynių laikymas ir sąvadavimas

241 str.

Įtraukimas nepilnamečio į nusikalstamą veiklą arba girtavimą

2411 str.

Įtraukimas nepilnamečių į ne medicininį vaistų ir kitų priemonių, sukeliančių apkvaišinimą, vartojimą

252 str.

Grasinimas viršininkui

256 str. 1 d.

Krašto apsaugos tarnybos statutų taisyklių pažeidimas

257 str.

Neteisėtas įsakymas

273 str.

Turto prievartavimas

297 str.

Poveikis liudytojui, nukentėjusiajam, ekspertui, specialistui, revizoriui ar vertėjui

2971 str.

Siekimas paveikti nukentėjusįjį, kad jis susitaikytų su kaltininku

298 str. 1, 2 d.

Kišimasis į kvotėjo, tardytojo, prokuroro, teisėjo ar teismo antstolio veiklą

303 str. 1 d.

Laisvės atėmimo įstaigų darbo dezorganizavimas

0908 00

Turto prievartavimas

181 str. 1 d.

Turto prievartavimas

96 str. 1 d. (galiojo iki 1995-01-01),

Prievartavimas valstybinio ar visuomeninio turto

150 str. 1 d.

(galiojo iki

1995-01-01)

Prievartavimas

273 str. 1 d.

Turto prievartavimas

0909 00

Turto prievartavimas sunkinančiomis aplinkybėmis

181 str. 2, 3 d.

Turto prievartavimas

96 str. 2,3 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Prievartavimas valstybinio ar visuomeninio turto

150 str. 2, 3 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Prievartavimas

273 str. 2, 3 d.

Turto prievartavimas

0910 00

Neteisėtas patekimas į privačią valdą

165 str.

Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas

136 str.

Buto neliečiamybės pažeidimas

 

0911 00

Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimas, išskyrus neteisėtą patekimą į privačią valdą

167 str.

Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas

2242 str. 1 d.

Neteisėtas specialiosios technikos įrengimas ar panaudojimas

295 str.

Neteisėtas specialios technikos įrengimas ar panaudojimas informacijai rinkti

0912 00

Nusikaltimai asmens duomenų apsaugai

168 str.

Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas

2242 str. 2 d.

Neteisėtas specialiosios technikos įrengimas ar panaudojimas

0913 00

Neteisėtas duomenų arba pranešimų perėmimas

166 str.

Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas

137 str.

Neteisėtas asmens susirašinėjimo, pranešimų arba pokalbių telefonu slaptumo pažeidimas

 

0914 00

Diskriminacija dėl lyties, rasės, seksualinės orientacijos, religijos ar etninės kilmės

169 str.

Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės

72 str.

Diskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, tikėjimo ar kitos grupinės priklausomybės

1701 str.

Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla

0915 00

Viešas rasinės diskriminacijos kurstymas

170 str. 1, 2 d.

Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

721 str. 1 d.

Kurstymas prieš tautinę, rasinę, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

1701 str.

Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla

0916 00

Viešas rasinės neapykantos kurstymas

170 str.

Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

721 str.

Kurstymas prieš tautinę, rasinę, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę

1701 str.

Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla

0917 00

Šantažas

148 str.

Žmogaus veiksmų laisvės varžymas

96 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Prievartavimas valstybinio ar visuomeninio turto

181 str. 1, 3 d.

Turto prievartavimas

150 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Prievartavimas

1321 str.

Asmens šantažas

273 str.

Turto prievartavimas

1000 00

atvira kategorija

Lytiniai NUSIKALTIMAI

309 str. 1, 4 d.

Disponavimas pornografinio turinio dalykais

242 str. 1 d.

Pornografinių daiktų gaminimas ir platinimas

 

1001 00

Išžaginimas

149 str. 1 d.

Išžaginimas

118 str. 1 d.

Išžaginimas

1002 00

Išžaginimas sunkinančiomis aplinkybėmis, išskyrus nepilnamečio asmens išžaginimą

149 str. 2 d.

Išžaginimas

118 str. 2, 3, 4 d.

Išžaginimas

1003 00

Seksualinis prievartavimas

150 str. 1, 2 d.

Seksualinis prievartavimas

119 str.

Prispyrimas moteries lytiškai santykiauti

151 str. 1 d.

Privertimas lytiškai santykiauti

122 str.

Vyro lytinis santykiavimas su vyru

1004 00

Sąvadavimas prostitucijai arba lytiniams santykiams

307 str. 1, 2 d.

Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos

239 str. 3, 4 d.

Lindynių laikymas ir sąvadavimas

308 str.

Įtraukimas į prostituciją

1005 00

Nepadorus apsinuoginimas viešoje vietoje

284 str.

Viešosios tvarkos pažeidimas

225 str. 1, 2 d.

Chuliganizmas

 

1006 00

Seksualinis priekabiavimas

152 str.

Seksualinis priekabiavimas

-

-

 

1007 00

Prostitucija užsiimančio asmens siūlymasis teikti seksualines paslaugas

-

-

-

-

 

1008 00

Seksualinis vaikų išnaudojimas

307 str. 3 d.

Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos

239 str. 4 d.

Lindynių laikymas ir sąvadavimas

308 str. 2 d.

Įtraukimas į prostituciją

1009 00

Su vaikų pornografija ar nepadoriais nepilnamečių asmenų atvaizdais susiję nusikaltimai

162 str.

Vaiko išnaudojimas pornografijai

242 str. 2, 3 d.

Pornografinių daiktų gaminimas ir platinimas

309 str. 2, 3 d.

Disponavimas pornografinio turinio dalykais

1010 00

Nepilnamečio asmens išžaginimas

149 str. 3, 4 d.

Išžaginimas

118 str. 3, 4 d.

Išžaginimas

 

1011 00

Seksualinė prievarta prieš nepilnamečius

150 str. 3, 4 d.

Seksualinis prievartavimas

120 str.

Lytinis santykiavimas su lytiškai nesubrendusiu asmeniu

151 str. 2 d.

Privertimas lytiškai santykiauti

1511 str.

Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą

121 str.

Tvirkinamieji veiksmai

153 str.

Mažamečio asmens tvirkinimas

122 str.

Vyro lytinis santykiavimas su vyru

1100 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI ŠEIMAI

-

-

217 str.

Civilinės metrikacijos įstatymų pažeidimas

2171 str.

Įvaikinimo paslapties pagarsinimas

1101 00

Neteisėti lytiniai santykiai tarp artimų šeimos narių

1511 str. 3 d.

Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą

-

-

 

1102 00

Poligamija

-

-

-

-

 

1103 00

Vengimas mokėti alimentus arba vykdyti išlaikymo prievolę

164 str.

Vengimas išlaikyti vaiką

125 str.

Vengimas išlaikyti vaikus

 

1104 00

Nesirūpinimas nepilnamečiu arba neįgaliu asmeniu arba tokio asmens palikimas

158 str.

Vaiko palikimas

149 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Piktnaudžiavimas globėjo arba rūpintojo pareigomis

163 str.

Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis

126 str.

Vengimas išlaikyti tėvus

1105 00

Teismo įsakymo dėl nepilnamečio asmens globos nevykdymas arba nepilnamečio asmens pagrobimas

156 str.

Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas

127 str.

Pagrobimas arba sukeitimas vaiko

1200 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI VALSTYBEI, VIEŠAJAI TVARKAI, TEISINGUMO VYKDYMUI ARBA PRIEŠ VALSTYBĖS PAREIGŪNUS

122 str.

Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą

74 str. (galiojo iki 1990-11-10)

Dokumentų, kurių turinys yra valstybinė paslaptis, praradimas

1231 str.

Tarptautinių sankcijų pažeidimas

71 str. (galiojo iki 1990-11-10)

Itin pavojingi valstybiniai nusikaltimai, padaryti prieš kitą darbo žmonių grupę

124 str.

Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis

193 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Parengtinio tardymo ar kvotos duomenų pagarsinimas

125 str.

Valstybės paslapties atskleidimas

1952 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Vengimas atlikti laisvės atėmimo bausmę

126 str.

Valstybės paslapties praradimas

1953 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas perdavimas asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, tardymo izoliatoriuose, sulaikytųjų sulaikymo vietose, gydymo-darbo, gydymo-auklėjimo arba auklėjimo-darbo profilaktoriumuose, arba neteisėtas medžiagų, dirbinių ir daiktų gavimas iš šių asmenų

242 str.

Vengimas atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą

1961 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Teismo nuosprendžio atimti teisę eiti tam tikras pareigas arba dirbti tam tikrą darbą nevykdymas

243 str.

Vengimas atlikti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes arba baudžiamojo poveikio priemones

1962 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Piktybinis pataisos darbų įstaigos administracijos reikalavimų neklausymas

244 str.

Juridiniam asmeniui paskirtos bausmės nevykdymas

199 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Konfiskuotino turto paslėpimas ar pasisavinimas arba aprašyto turto arba turto, kuriam uždėtas areštas, išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas

245 str.

Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas

1991 str. (galiojo iki 1989-02-10)

Skleidimas žinomai melagingų prasimanymų, žeminančių tarybinę ir visuomeninę santvarką

246 str.

Aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, perleidimas, paslėpimas, sunaikinimas ar sugadinimas

68 str.

Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą

247 str.

Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo

69 str.

Karo kurstymas

73 str.

Valstybės paslapties atskleidimas

731 str.

Neteisėtas disponavimas valstybės paslaptimi

74 str.

Valstybės paslapties praradimas, sunaikinimas ar sugadinimas

209 str.

Išradimų pareiškimas arba perdavimas į užsienį

2121 str.

Teismo įpareigojimų nevykdymas

220 str.

Neteisėtas valstybinės vėliavos iškėlimas ant prekybinio laivo

299 str.

Kvotos ar parengtinio tardymo duomenų viešas pagarsinimas

3021 str.

Piktybinis teismo sprendimo ar nutarties nevykdymas

302 str.

Vengimas atlikti laisvės atėmimo bausmę

3022 str.

Juridiniam asmeniui paskirtos bausmės nevykdymas

304 str.

Turto, kuriam taikomas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, aprašyto turto arba turto, kuriam uždėtas areštas, išeikvojimas, perleidimas ar paslėpimas

1201 00

Šnipinėjimas

119 str.

Šnipinėjimas

63 str.

Šnipinėjimas

 

1202 00

Valstybės išdavimas

117 str.

Išdavystė

62 str.

Valstybės išdavimas

120 str.

Kolaboravimas

621 str.

Kolaboravimas

1203 00

Su rinkimais ir referendumais susiję nusikaltimai

172 str.

Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise

134 str.

Kliudymas rinkėjui pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise

173 str.

Rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas

135 str.

Rinkimų ar referendumo dokumentų suklastojimas, balsavimo slaptumo pažeidimas, taip pat rinkimų ar referendumo suklastotų dokumentų panaudojimas

174 str.

Neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas

1351 str.

Žinomai neteisingas balsų suskaičiavimas

175 str.

Rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas

1352 str.

Tyčinis poveikis kompiuterinei informacijai ar jos apdorojimui

1353 str.

Tyčinis rinkimų ar referendumo dokumentų sugadinimas, sunaikinimas, paslėpimas, taip pat šių dokumentų pagrobimas

1354 str.

Rinkimų ar referendumo netikrų biuletenių pagaminimas

1204 00

Pasikėsinimas į valstybės vadovo gyvybę ar sveikatą

115 str.

Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę

64 str.

Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo nario, Ministro Pirmininko, ministro arba kito pareigūno gyvybę

116 str.

Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę

65 str.

Kėsinimasis į užsienio valstybės atstovo gyvybę

1205 00

Valstybės arba tautos įžeidimas arba valstybės simbolių išniekinimas

127 str.

Valstybės simbolių išniekinimas

1992 str.

Valstybės simbolių išniekinimas

128 str.

Užsienio valstybės, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas

1206 00

Valstybės pareigūno įžeidimas arba pasipriešinimas jam

232 str.

Nepagarba teismui

78 str.

Masinės riaušės

283 str. 2 d.

Riaušės

201 str.

Pasipriešinimas valdžios atstovui ar visuomenės atstovui, einančiam viešosios tvarkos palaikymo pareigas

286 str.

Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui

2011 str.

Pasipriešinimas policininkui ar policijos rėmėjui

290 str.

Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas

202 str.

Įžeidimas valdžios ar visuomenės atstovo

2021str.

Įžeidimas policininko ar policijos rėmėjo

225 str. 2, 3 d.

Chuliganizmas

1207 00

Valstybės pareigūno turto prievartavimas, jam daromas spaudimas arba mėginimas jį paveikti

181 str.

Turto prievartavimas

96 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Prievartavimas valstybinio ar visuomeninio turto

231 str. 1 d.

Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai

150 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Prievartavimas

200 str.

Privertimas valdžios ar visuomenės atstovo atlikti neteisėtus veiksmus

233 str. 1, 2 d.

Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui

273 str.

Turto prievartavimas

288 str.

Kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą

297 str.

Poveikis liudytojui, nukentėjusiajam, ekspertui, specialistui, revizoriui ar vertėjui

298 str. 1 d.

Kišimasis į kvotėjo, tardytojo, prokuroro, teisėjo ar teismo antstolio veiklą

1208 00

Valstybės pareigūno užpuolimas arba grasinimas jam

231 str. 2 d.

Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai

76 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Veiksmai, kuriais dezorganizuojamas pataisos darbų įstaigų darbas

195 str. 2 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Kalinio pabėgimas

233 str. 3 d.

Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui

191 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Grasinimas liudytojui, nukentėjusiajam ar ekspertui

240 str.

Kalinio išlaisvinimas

203 str.

Grasinimas ar smurtas prieš pareigūną, visuomenės darbuotoją arba pilietį, atliekantį visuomeninę pareigą

241 str. 2 d.

Kalinio pabėgimas

2031 str.

Kėsinimasis į policininko ar policijos rėmėjo gyvybę

287 str.

Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui

297 str. 2 d.

Poveikis liudytojui, nukentėjusiajam, ekspertui, specialistui, revizoriui ar vertėjui

298 str. 2, 3 d.

Kišimasis į kvotėjo, tardytojo, prokuroro, teisėjo ar teismo antstolio veiklą

300 str. 2 d.

Kalinio pabėgimas

301 str.

Kalinio išlaisvinimas

1209 00

Nusikaltimai viešajai tvarkai, visuomenės rimties sutrikdymas

283 str.

Riaušės

240 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valkatavimas ar elgetavimas arba kitoks parazitinis gyvenimas

78 str.

Masinės riaušės

284 str.

Viešosios tvarkos pažeidimas

1993 str.

Grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka, organizavimas arba aktyvus dalyvavimas juose

285 str.

Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę

1994 str.

Streiko branduolinės energetikos objekte organizavimas

225 str.

Chuliganizmas

2261 str.

Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį ar ištikusį pavojų

239 str. 1 d.

Lindynių laikymas ir sąvadavimas

2421 str.

Smurto ir žiaurumo kultą propaguojančių kūrinių gaminimas arba platinimas

1210 00

Smurtas sporto renginių metu

135 str. 2 d.

Sunkus sveikatos sutrikdymas

111 str.

Tyčinis sunkus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

138 str. 2 d.

Nesunkus sveikatos sutrikdymas

112 str.

Tyčinis apysunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

116 str.

Tyčinis lengvas kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

1211 00

Valstybės ar administracinių dokumentų vagystė

302 str.

Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas

205 str.

Dokumentų pagrobimas, sunaikinimas, sužalojimas ar paslėpimas

1212 00

Trukdymas vykdyti teisingumą teikiant melagingą informaciją baudžiamojo arba teismo proceso metu, melagingas liudijimas

235 str.

Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas

88 str. (visi iki 1995-01-01)

Nepranešimas apie valstybinius nusikaltimus

236 str.

Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą

188 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Melagingas pranešimas

237 str.

Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas

189 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Liudytojo ar nukentėjusiojo atsisakymas arba vengimas duoti parodymus

238 str.

Nepranešimas apie nusikaltimą

190 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Melagingas parodymas

192 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Papirkimas liudytojo, nukentėjusiojo, eksperto ar vertėjo

197 str. (visi iki 1995-01-01)

Nepranešimas apie nusikaltimą

198 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nusikaltimo slėpimas

89 str.

Valstybinių nusikaltimų slėpimas

291 str.

Melagingas pranešimas apie nusikaltimą

292 str.

Melagingas asmens įskundimas

293 str.

Melagingi parodymai, išvados, paaiškinimai ir vertimai

294 str.

Nepranešimas apie nusikaltimą

295 str.

Nusikaltimo slėpimas

296 str.

Nusikaltimą padariusio asmens slėpimas

1213 00

Neteisėtas asmens vardo arba institucijos pavadinimo pasisavinimas

289 str.

Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas

204 str.

Pareigūno vardo pasisavinimas

1214 00

Pabėgimas iš teisėtos įkalinimo vietos

240 str.

Kalinio išlaisvinimas

194 (galiojo iki 1995-01-01)

Pabėgimas iš nutrėmimo vietos arba savavališkas grįžimas iš ištrėmimo

241 str.

Kalinio pabėgimas

195 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Kalinio pabėgimas

1951 str. (galiojo iki 1991-02-20)

Pabėgimas iš gydymo – darbo arba auklėjimo – darbo profilaktoriumo

300 str.

Kalinio pabėgimas

301 str.

Kalinio išlaisvinimas

1300 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI VALSTYBĖS NUOSAVYBEI ARBA VISUOMENĖS INTERESAMS

294 str.

Savavaldžiavimas

741 str. (galiojo iki 1999-07-04)-

Žinių, kurios yra tarnybinė paslaptis, perdavimas užsienio organizacijoms

296 str.

Tarnybos paslapties pagrobimas ar kitoks neteisėtas įgijimas

103 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nusikaltimai kitų socialinių valstybių valstybinei ar visuomeninei nuosavybei

297 str.

Tarnybos paslapties atskleidimas

169 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Žemės valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas

298 str.

Neteisėtas žemėnaudos riboženklio pakeitimas

214 str.

Savavaldžiavimas

1301 00

Sukčiavimas, susijęs su viešojo sektoriaus ir socialinės apsaugos išmokomis ir išmokomis šeimai

182 str.

Sukčiavimas

93 str. ( galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas sukčiavimo būdu

95 str. ( galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas itin stambiu mastu

218 str.

Melagingas paliudijimas

274 str.

Sukčiavimas

325 str. 3, 4 d.

Mokesčių ir įmokų vengimas

1302 00

Sukčiavimas, turintis įtakos Europos išmokoms ar dotacijoms

182 str. 1, 2 d.

Sukčiavimas

93 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas sukčiavimo būdu

205 str.

Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą

95 str. ( galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas itin stambiu mastu

206 str.

Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką

1621 str. (galiojo iki 1993-01-28)

Vengimas pateikti deklaraciją apie pajamas

1621 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Pajamų ar kitų apmokestinamų objektų slėpimas

207 str.

Kreditinis sukčiavimas

1623 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisingų duomenų apie pajamas pateikimas

219 str. 1, 2 d.

Mokesčių nesumokėjimas

274 str.

Sukčiavimas

220 str. 1 d.

Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas

313 str.

Apgaulingi pareiškimai apie įmonės veiklą

221 str. 2d.

Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas

314 str.

Paskolos panaudojimas ne pagal paskirtį

324 str.

Žinomai neteisingų duomenų apie pajamas arba pelną pateikimas

325 str. 1, 2 d.

Mokesčių ir įmokų vengimas

1303 00

Su azartiniais lošimais susiję nusikaltimai

202 str.

Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla

162 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Vertimasis uždrausta komercine-ūkine veikla ar veikla, kuriai reikalingas leidimas

203 str.

Neteisėta juridinio asmens veikla

1624 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėta įmonės veikla

239 str. 2 d.

Lindynių laikymas ir sąvadavimas

2391 str.

Azartiniai lošimai

241 str. 1 d.

Įtraukimas nepilnamečio į nusikalstamą veiklą arba girtavimą

306 str.

Vertimasis neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla

307 str.

Neteisėta įmonės veikla

1304 00

Trukdymas vykdyti viešųjų pirkimų procedūras

-

-

3213 str.

Viešojo pirkimo tvarkos pažeidimas

 

1305 00

Aktyvioji arba pasyvioji valstybės tarnautojo, valstybines pareigas einančio ar valstybės įgalioto asmens korupcija

225 str.

Kyšininkavimas

1602 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėto atlyginimo iš piliečių gavimas už atliktus darbus, susijusius su gyventojų aptarnavimu

226 str.

Prekyba poveikiu

180 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Kyšio priėmimas

227 str.

Papirkimas

1801 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Tarpininkavimas kyšininkaujant

181 str. (galiojo

iki 1995-01-01)

Kyšio davimas

1811 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Dovanos priėmimas

192 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Papirkimas liudytojo, nukentėjusiojo, eksperto ar vertėjo

283 str. (galiojo iki 1999-07-30)

Neteisėto atlyginimo priėmimas

282 str.

Kyšio priėmimas

284 str.

Papirkimas

1306 00

Valstybės pareigūno įvykdytas turto išeikvojimas, pasisavinimas arba kitoks nesąžiningas turto panaudojimas

228 str.

Piktnaudžiavimas

94 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas pasisavinimo, išeikvojimo būdu arba piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi

183 str.

Turto pasisavinimas

95 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas itin stambiu mastu

184 str.

Turto išvaistymas

98 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Smulkusis valstybinio ar visuomeninio turto grobimas

152 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Patikėto turto pasisavinimas ar išeikvojimas

1591 str. 2 d.

Privatizuotino turto išvaistymas

1604 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas benzino ar kitų degalų ir tepalų išdavimas

177 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

178 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Pareiginių įgaliojimų perviršijimas

275 str.

Turto pasisavinimas arba išvaistymas

285 str.

Piktnaudžiavimas tarnyba

287 str.

Tarnybos įgaliojimų viršijimas

1307 00

Valstybės pareigūno piktnaudžiavimas tarnyba

123 str.

Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais

177 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

228 str.

Piktnaudžiavimas

1771 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Pareigūno neteisėtas dalyvavimas įmonės komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje

2281 str.

Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas

178 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Pareiginių įgaliojimų perviršijimas

183 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Patraukimas baudžiamojon atsakomybėn nekalto asmens

187 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Vertimas duoti parodymus

196 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Vengimas įvykdyti teismo nuosprendį ar sprendimą

742 str.

Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais

2132 str.

Vengimas vykdyti įstatymų reikalavimą atleisti buvusį SSRS VSK darbuotoją iš darbo (pareigų)

285 str.

Piktnaudžiavimas tarnyba

286 str.

Valstybės pareigūno neteisėtas dalyvavimas įmonės komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje

287str.

Tarnybos įgaliojimų viršijimas

179 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Aplaidumas

288 str.

Tarnybos pareigų neatlikimas

1400 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI MOKESČIŲ TVARKAI IR muitų teisės aktų pažeidimai

-

-

-

-

 

 

Nusikaltimai mokesčių tvarkai

219 str.

Mokesčių nesumokėjimas

81 str. (galiojo iki 1990-11-10)

Vengimas karo metu atlikti prievoles arba mokėti mokesčius

220 str.

Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas

1621 str. (galiojo iki 1993-01-28)

Vengimas pateiti deklaraciją apie pajamas

221 str.

Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas

1621 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Pajamų ar kitų apmokestinamų objektų slėpimas

1623 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisingų duomenų apie pajamas pateikimas

324 str.

Žinomai neteisingų duomenų apie pajamas arba pelną pateikimas

325 str.

Mokesčių ir įmokų vengimas

1402 00

Muitų teisės aktų pažeidimai

199 str.

Kontrabanda

77 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Kontrabanda

1991 str.

Muitinės apgaulė

2141 str.

Strateginių prekių ir technologijų importas, tranzitas ar eksportas neturint licencijos

1992 str.

Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis

3101 str.

Apmokestinamų prekių neteisėtas laikymas, gabenimas ar realizavimas

200 str.

Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos

312 str.

Kontrabanda

3121 str.

Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos

1500 00

atvira kategorija

EKONOMINIAI IR SU PREKYBA SUSIJĘ NUSIKALTIMAI

201 str.

Neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas

87 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valiutos operacijų taisyklių pažeidimas

1601 str. (galiojo iki 1991-12-31)

Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimas

202 str.

Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla

1603 str. (galiojo iki 1991-12-31)

Prekybos taisyklių pažeidimas

204 str.

Svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas

161 str. (galiojo iki 1991-12-31)

Vertimasis privačiaįmoniška veikla ir komercinis tarpininkavimas

218 str.

Manipuliavimas vertybinių popierių kaina

162 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Vertimasis uždrausta komercine-ūkine veikla ar veikla, kuriai reikalingas leidimas

1626 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Falsifikuotų prekių gaminimas, pardavimas ar laikymas

163 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Namų gamybos alkoholinių gėrimų gaminimas, pardavimas, laikymas

164 str. (galiojo iki 1993-06-10)

Spekuliacija

165 str. (galiojo iki 1991-12-31)

Smulkioji spekuliacija

1651 str. (galiojo iki 1991-12-31)

Duonos ir kitų maisto produktų supirkimas valstybinėse ar kooperatinėse parduotuvėse gyvuliams bei paukščiams šerti

166 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas naudojimasis prekių ženklais

237 str. 1 d.

Neteisėtas vertimasis gydymu

306 str.

Vertimasis neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla

308 str.

Neteisėtas prekių ir paslaugų ženklo naudojimas

309 str.

Falsifikuotų prekių gaminimas, pardavimas ar laikymas

310 str.

Naminės degtinės, brogos, kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto etilo alkoholio, denatūruoto etilo alkoholio, techninio etilo alkoholio ir jų skiedinių, aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas ir realizavimas

3211 str.

Aplaidumas komercinėje, ūkinėje, finansinėje ar profesinėje veikloje

329 str.

Operacijų su pinigais ar vertybiniais popieriais norminių aktų pažeidimas

1501 00

Bankrotas arba tyčinis nemokumas

208 str. 1 d.

Skolininko nesąžiningumas

315 str.

Privedimas prie bankroto

209 str.

Nusikalstamas bankrotas

316 str. 2 d.

Skolininko nesąžiningumas ir apgaulė

3292 str.

Piktybinis vengimas sugrąžinti paskolą

1502 00

Apskaitos taisyklių pažeidimas, išeikvojimas, turto nuslėpimas arba neteisėtas bendrovės įsipareigojimų padidinimas

203 str.

Neteisėta juridinio asmens veikla

1621 str. (galiojo iki1995-01-01)

Aplaidus apskaitos vedimas

205 str.

Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą

1622 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Apgaulingas apskaitos vedimas

208 str. 2 d.

Skolininko nesąžiningumas

1624 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėta įmonės veikla

222 str.

Apgaulingas apskaitos tvarkymas

307 str.

Neteisėta įmonės veikla

313 str.

Apgaulingi pareiškimai apie įmonės veiklą

316 str. 1 d.

Skolininko nesąžiningumas ir apgaulė

322 str.

Aplaidus apskaitos tvarkymas

323 str.

Apgaulingas apskaitos tvarkymas

3261 str.

Neteisėtas banko paskolos išdavimas

3262 str.

Nepateisinamai rizikinga banko operacija

1503 00

Konkurencijos taisyklių pažeidimas

-

-

321 str.

Piktnaudžiavimas pasitikėjimu komercinėje, ūkinėje ar finansinėje veikloje

1504 00

Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas

216 str.

Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas

1625 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtos finansinės operacijos

326 str.

Pinigų plovimas

1505 00

Aktyvioji arba pasyvioji korupcija privačiajame sektoriuje

225 str.

Kyšininkavimas

1602 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėto atlyginimo iš piliečių gavimas už atliktus darbus, susijusius su gyventojų aptarnavimu

226 str.

Prekyba poveikiu

319 str. (galiojo iki 2002-02-13)

Komercinis papirkimas

227 str.

Papirkimas

320 str. (galiojo iki 2002-02-13)

Nepagrįsto atlyginimo priėmimas

282 str.

Kyšio priėmimas

284 str.

Papirkimas

1506 00

Paslapties atskleidimas arba įsipareigojimo saugoti paslaptį nevykdymas

210 str.

Komercinis šnipinėjimas

317 str.

Pramoninis šnipinėjimas

211 str.

Komercinės paslapties atskleidimas

318 str.

Pramoninės, komercinės ar banko paslapties paskelbimas

1507 00

„Vidinė prekyba“ (sandoriai pasinaudojant konfidencialia informacija)

217 str.

Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija

-

-

 

1600 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI NUOSAVYBEI ARBA PREKIŲ SUGADINIMAS

1891 str.

Neteisėtas praturtėjimas

101 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nesąžiningas valstybinio ar visuomeninio turto saugojimas

155 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nusikaltimai susivienijimų, kurie nėra socialistinės organizacijos, nuosavybei

1604 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Neteisėtas benzino ar kitų degalų ir tepalų išdavimas

244 str.

Kultūros vertybių apsaugos taisyklių pažeidimas

1601 00

Turto pasisavinimas

183str.

Turto pasisavinimas

94 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas pasisavinimo, išeikvojimo būdu arba piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi

184 str.

Turto išvaistymas

95 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas itin stambiu mastu

185 str.

Radinio pasisavinimas

98 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Smulkusis valstybinio ar visuomeninio turto grobimas

102 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Rasto ar atsitiktinai atsidūrusio pas kaltininką valstybinio ar visuomeninio turto pasisavinimas

152 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Patikėto turto pasisavinimas ar išeikvojimas

1591 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Privatizuotino turto išvaistymas

275 str.

Turto pasisavinimas arba iššvaistymas

276 str.

Radinio pasisavinimas

1602 00

Neteisėtas elektros energijos naudojimas arba elektros srovės nukreipimas

179 str.

Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis

972 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Energijos arba dujų naudojimo buityje taisyklių pažeidimas

2711 str.

Neteisėtas naudojimasis energija ar vandeniu

1603 00

Sukčiavimas, įskaitant apgaulę

182 str.

Sukčiavimas

93 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas sukčiavimo būdu

186 str.

Turtinės žalos padarymas apgaule

95 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas itin stambiu mastu

207 str.

Kreditinis sukčiavimas

97 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Turtinės žalos padarymas apgaule arba piktnaudžiaujant pasitikėjimu

98 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Smulkusis valstybinio ar visuomeninio turto grobimas

151 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Sukčiavimas

160 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Apgaudinėjimas piliečių

274 str.

Sukčiavimas

277 str. 1 d.

Turtinės žalos padarymas apgaule arba piktnaudžiaujant pasitikėjimu

311 str.

Vartotojų apgaulė

3291 str.

Banko paskolos gavimas apgaule

1604 00

Prekyba vogtomis prekėmis

189 str.

Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas

228 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas ir realizavimas

281 str.

Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas

1605 00

Neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius

189 str. 2 d.

Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas

-

-

 

1606 00

Tyčinis nuosavybės sugadinimas ar sunaikinimas

187 str.

Turto sunaikinimas ar sugadinimas

99 str. 1 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Tyčinis valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas

153 str. 1 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Tyčinis asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas

2241str.

Ryšių linijų apsaugos taisyklių pažeidimas

278 str.

Turto sunaikinimas ar sužalojimas tyčia

1607 00

Netyčinis nuosavybės sugadinimas ar sunaikinimas

(vertimo patikslinimas – „Nuosavybės sugadinimas ar sunaikinimas dėl neatsargumo“)

188 str.

Turto sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo

100 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas dėl neatsargumo

1001 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nusikalstamai nerūpestingas žemės ūkio technikos naudojimas arba laikymas

154 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas dėl neatsargumo

168 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Pasėlių ar sodinių nuganymas, sužalojimas arba sunaikinimas

224 str.

Jūrų telegrafo kabelio sužalojimas dėl neatsargumo

279 str.

Turto sunaikinimas ar sužalojimas dėl neatsargumo

1608 00

Sabotažas

114 str.

Valstybės perversmas

66 str.

Diversija

118 str.

Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką

67 str.

Kenkimas

1609 00

Nusikaltimai pramoninei ar intelektinei nuosavybei

191 str.

Autorystės pasisavinimas

142 str.

Autorystės teisės pasisavinimas

192 str.

Literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas

1421 str.

Literatūros, mokslo ar meno kūrinio, audiovizualinio kūrinio ar fonogramos neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų importavimas, eksportavimas, platinimas, gabenimas ar laikymas

193 str.

Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas

1422 str.

Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas

194 str.

Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas

1423 str.

Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas

195 str.

Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas

1610 00

Tyčinis padegimas

187 str. 2 d.

Turto sunaikinimas ar sugadinimas

99 str. 2 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Tyčinis valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas

153 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas

278 str. 2 d.

Turto sunaikinimas ar sužalojimas tyčia

1611 00

Tyčinis padegimas, sukeliantis žmonių mirtį ar sužalojimą

129 str. 2 d. 7 p.

Nužudymas

99 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas

135 str. 2 d. 7 p.

Sunkus sveikatos sutrikdymas

153 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas

138 str. 2 d. 7 p.

Nesunkus sveikatos sutrikdymas

105 str. 4 p.

Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis

111 str.

Tyčinis sunkus kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

112 str.

Tyčinis apysunkis kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

116 str.

Tyčinis lengvas kūno sužalojimas, užkrėtimas liga ar kitoks susargdinimas

1612 00

Tyčinis miško padegimas

187 str. 2 d.

Turto sunaikinimas ar sugadinimas

99 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas

271 str.

Saugomų teritorijų ar saugomų gamtos objektų sunaikinimas ar suniokojimas

153 str. 2 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Tyčinis asmeninio piliečių turto sunaikinimas arba sužalojimas

273 str.

Neteisėtas miško kirtimas ar pelkių naikinimas

278 str. 2 d.

Turto sunaikinimas ar sužalojimas tyčia

1700 00

atvira kategorija

SU VAGYSTE SUSIJĘ NUSIKALTIMAI

-

-

-

-

 

1701 00

Vagystė

178 str. 1, 4 d.

Vagystė

90 str. 1 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas vagystės būdu

91 str. 1 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas atvirosios vagystės būdu

98 str. (galiojo

iki 1995-01-01)

Smulkusis valstybinio ar visuomeninio turto grobimas

146 str. 1 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Vagystė

147 str. 1 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Atviroji vagystė

250 str. 1 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Automototransporto priemonių nuvarymas

206 str.

Piliečių asmeninių dokumentų pagrobimas

271 str. 1 d.

Vagystė

1702 00

Vagystė po neteisėto patekimo į privačią valdą

178 str. 2 d.

Vagystė

90 str. 3 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas vagystės būdu

91 str. 3 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas atvirosios vagystės būdu

146 str. 3 d. (galiojo iki 1995-01-01)

Vagystė

147 str. 3 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Atviroji vagystė

271 str. 2, 3 d.

Vagystė

1703 00

Vagystė, kurios metu naudojamas smurtas ar ginklai arba asmeniui grasinama smurtu ar ginklais

180 str.

Plėšimas

91 str. 2 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas atvirosios vagystės būdu

92 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Plėšimas, turint tikslą užvaldyti valstybinį ar visuomeninį turtą

95 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas itin stambiu mastu

147 str. 2 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Atviroji vagystė

148 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Plėšimas

250 str. 2, 3 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Automototransporto priemonių nuvarymas

272 str.

Plėšimas

1704 00

Vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis formos, nevartojant smurto, nepasinaudojant ginklais ir asmeniui negrasinant smurtu ar ginklais

178 str. 2, 3 d.

Vagystė

90 str. 2, 4 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas vagystės būdu

91 str. 2, 4 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas atvirosios vagystės būdu

95 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas itin stambiu mastu

146 str. 2, 4 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Vagystė

147 str. 2, 4 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Atviroji vagystė

250 str. 2 d. (galiojo iki

1995-01-01)

Automototransporto priemonių nuvarymas

271 str. 2, 3, 4 d.

Vagystė

1800 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI INFORMACINĖMS SISTEMOMS IR KITI KOMPIUTERINIAI NUSIKALTIMAI

-

-

-

-

 

1801 00

Neteisėtas prisijungimas prie informacinių sistemų

1981 str.

Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos

-

-

 

1802 00

Neteisėtas informacinės sistemos darbo trikdymas

197 str.

Neteisėtas poveikis informacinei sistemai

274 str. 2 d.

Sukčiavimas

277 str. 2 d.

Turtinės žalos padarymas apgaule arba piktnaudžiaujant pasitikėjimu

1803 00

Neteisėtas kišimasis į duomenų vientisumą

196 str.

Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims

274 str. 2 d.

Sukčiavimas

198 str.

Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas

277 str. 2 d.

Turtinės žalos padarymas apgaule arba piktnaudžiaujant pasitikėjimu

1804 00

Kompiuterinės įrangos arba duomenų, kuriais naudojantis galima įvykdyti kompiuterinius nusikaltimus, gamyba (kūrimas), disponavimas, platinimas arba prekyba jais

1982 str.

Neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis

-

-

 

1900 00

atvira kategorija

NETIKRŲ MOKĖJIMO PRIEMONIŲ GAMINIMAS

213 str. 4 d.

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas

167 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Netikrų pašto ženklų ar važiavimo bilietų pagaminimas

224 str.

Netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimas, laikymas ar realizavimas

328 str.

Netikrų pašto ženklų, važiavimo bilietų pagaminimas

3281 str.

Netikrų banderolių prekėms ar kitų specialių ženklų gaminimas, realizavimas, laikymas ar naudojimas

1901 00

Valiutos, įskaitant eurą, klastojimas ar padirbinėjimas

213 str. 1, 2 d.

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas

86 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas arba realizavimas

327 str. 1, 2 d.

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba paleidimas apyvarton

1902 00

Negrynųjų mokėjimo priemonių padirbinėjimas

214 str.

Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis

3271 str.

Netikrų mokėjimo kortelių gaminimas ar neteisėtas disponavimas jomis

 

1903 00

Fiduciarinių dokumentų klastojimas ir padirbinėjimas

213 str. 1, 2 d.

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas

86 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas arba realizavimas

327 str. 1, 2 d.

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba paleidimas apyvarton

1904 00

Suklastotos arba padirbtos valiutos, negrynųjų mokėjimo priemonių arba valstybinių fiduciarinių dokumentų išleidimas į apyvartą ir (arba) naudojimas

213 str. 1, 2, 3 d.

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas

86 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas arba realizavimas

214 str.

Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis

327 str.

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba paleidimas apyvarton

215 str.

Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas

3271 str.

Netikrų mokėjimo kortelių gaminimas ar neteisėtas disponavimas jomis

1905 00

Disponavimas įranga valiutai arba valstybiniams fiduciariniams dokumentams klastoti ir padirbti

213 str. 1 d.

Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas

3271 str.

Netikrų mokėjimo kortelių gaminimas ar neteisėtas disponavimas jomis

214 str.

Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis

2000 00

atvira kategorija

DOKUMENTŲ KLASTOJIMAS

302 str.

Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas

205 str.

Dokumentų pagrobimas, sunaikinimas, sužalojimas ar paslėpimas

303 str.

Antspaudo, spaudo ar dokumento sunaikinimas arba paslėpimas

304 str.

Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą

2081 str.

Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo padirbimas, neteisėtas gaminimas, realizavimas, padirbto įspaudo panaudojimas, taip pat Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo pagrobimas, neteisėtas panaudojimas ir netinkamas saugojimas

305 str.

Matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas

306 str.

Valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo arba Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatyto ar užsienio valstybės kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo pagrobimas, suklastojimas, realizavimas ar netikro įspaudo panaudojimas

2082 str.

Transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimas, neteisėtas sunaikinimas ar pakeitimas

3061 str.

Transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimas, neteisėtas sunaikinimas ar pakeitimas

2001 00

Privataus asmens įvykdytas valstybės dokumento arba administracinio dokumento suklastojimas

300 str.

Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu

2071 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio turto privatizavimo dokumentų suklastojimas ar suklastotų dokumentų panaudojimas

301 str.

Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas

207 str.

Oficialaus dokumento suklastojimas ar suklastoto oficialaus dokumento realizavimas ar panaudojimas

208 str.

Antspaudo, štampo ar blanko suklastojimas arba suklastotų šių daiktų gaminimas, realizavimas ar panaudojimas

2002 00

Valstybės tarnautojo arba valstybės institucijos įvykdytas dokumento suklastojimas

228 str.

Piktnaudžiavimas

289 str.

Tarnybinis suklastojimas

300 str.

Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu

301 str.

Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas

2003 00

Aprūpinimas suklastotu valstybės dokumentu arba administraciniu dokumentu arba tokių dokumentų įgijimas; valstybės tarnautojo arba valstybės institucijos vykdomas aprūpinimas suklastotu dokumentu arba tokio dokumento įgijimas

228 str.

Piktnaudžiavimas

2071 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio turto privatizavimo dokumentų suklastojimas ar suklastotų dokumentų panaudojimas

300 str.

Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu

207 str.

Oficialaus dokumento suklastojimas ar suklastoto oficialaus dokumento realizavimas ar panaudojimas

301 str.

Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas

208 str.

Antspaudo, štampo ar blanko suklastojimas arba suklastotų šių daiktų gaminimas, realizavimas ar panaudojimas

289 str.

Tarnybinis suklastojimas

2004 00

Suklastotų valstybės dokumentų arba administracinių dokumentų naudojimas

300 str.

Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu

2071 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio turto privatizavimo dokumentų suklastojimas ar suklastotų dokumentų panaudojimas

301 str.

Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas

207 str.

Oficialaus dokumento suklastojimas ar suklastoto oficialaus dokumento realizavimas ar panaudojimas

208 str.

Antspaudo, štampo ar blanko suklastojimas arba suklastotų šių daiktų gaminimas, realizavimas ar panaudojimas

2005 00

Disponavimas įranga valstybės dokumentams arba administraciniams dokumentams klastoti

3021 str.

Įrangos antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos atskaitomybės blankams klastoti gaminimas, laikymas, gabenimas, siuntimas ar realizavimas

-

-

 

2006 00

Privataus asmens įvykdytas privačių dokumentų suklastojimas

300 str. 2, 3 d.

Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu

212 str. 2 d. (galiojo iki

2000-09-27)

Pasų sistemos taisyklių pažeidimas

 

2100 00

atvira kategorija

EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI

279 str.

Tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimas

83 str.

Tarptautinių skridimų taisyklių pažeidimas

 

2101 00

Pavojingas vairavimas

281 str. 1, 3, 5 d.

Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas

246 str. 2, 4 d.

Transporto priemones vairuojančių asmenų pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių

 

2102 00

Vairavimas neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotinių medžiagų

281 str. 2, 4 ,6 d.

Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas

2461 str. (galiojo iki 1993-07-02)

Transporto priemonės vairavimas esant neblaiviam

246 str. 1, 3, 5 d.

Transporto priemones vairuojančių asmenų pažeidimas eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių

2481 str.

Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems vairuotojams

2482 str.

Perdavimas vairuoti transporto priemonę neblaiviam asmeniui

2103 00

Vairavimas neturint vairuotojo pažymėjimo arba kai atimta teisė vairuoti

-

-

2461 str. 2 d. (galiojo iki

1993-07-02)

Transporto priemonės vairavimas esant neblaiviam

 

2104 00

Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

144 str.

Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei

128 str.

Palikimas pavojingoje gyvybei padėtyje

 

2105 00

Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

-

-

-

-

 

2106 00

Su kelių eismo taisyklėmis susiję pažeidimai

280 str.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas

84 str.

Transporto eismo saugumo ir eksploatacijos taisyklių pažeidimas

85 str.

Susisiekimo kelių ir transporto priemonių sugadinimas

247 str. 1 d.

Darbo savaeigėmis mašinomis taisyklių pažeidimas

248 str.

Išleidimas eksploatuoti techniniu atžvilgiu netvarkingų transporto priemonių

249 str.

Transporte galiojančių taisyklių pažeidimas

2491 str.

Savavališkas be reikalo traukinio sustabdymas

2200 00

atvira kategorija

DARBO TEISĖS PAŽEIDIMAI

-

-

2132 str.

Vengimas vykdyti įstatymų reikalavimą atleisti buvusį SSRS VSK darbuotoją iš darbo (pareigų)

 

2201 00

Neteisėtas įdarbinimas

-

-

-

-

 

2202 00

Su atlyginimais, įskaitant socialinio draudimo įmokas, susiję pažeidimai

182 str.

Sukčiavimas

93 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas sukčiavimo būdu

219 str.

Mokesčių nesumokėjimas

95 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Valstybinio ar visuomeninio turto grobimas itin stambiu mastu

222 str.

Apgaulingas apskaitos tvarkymas

1622 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Apgaulingas apskaitos vedimas

274 str.

Sukčiavimas

323 str.

Apgaulingas apskaitos tvarkymas

325 str.

Mokesčių ir įmokų vengimas

2203 00

Su darbo sąlygomis, darbuotojų sauga ir sveikata susiję pažeidimai

176 str.

Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

141

Saugos darbe norminių aktų pažeidimas

229 str.

Statybos ar kalnakasybos darbų saugumo taisyklių pažeidimas

230 str.

Saugumo taisyklių pažeidimas įmonėse arsenaluose, kur gresia sprogimo pavojus

2301 str.

Priešgaisrinio saugumo taisyklių pažeidimas

2204 00

Su galimybe vykdyti profesinę veiklą ir jos vykdymu susiję pažeidimai

177 str.

Trukdymas profesinių sąjungų veiklai

138 str.

Profesinių sąjungų įstatyminių teisių pažeidimas

139 str.

Darbo įstatymų pažeidimas

140 str.

Atsisakymas priimti į darbą arba atleidimas iš darbo nėščios moteries ar žindančios motinos

2205 00

Su darbo ir poilsio laiku susiję pažeidimai

-

-

-

-

 

2300 00

atvira kategorija

MIGRACIJOS TEISĖS PAŽEIDIMAI

-

-

-

-

 

2301 00

Neteisėtas atvykimas į šalį arba gyvenimas joje

291 str.

Neteisėtas valstybės sienos perėjimas

212 str. (galiojo iki 2000-09-27)

Pasų sistemos taisyklių pažeidimas

82 str.

Neteisėtas valstybės sienos perėjimas

213 str.

Įvažiavimo į pasienio zoną ar pasienio ruožą arba gyvenimo juose taisyklių pažeidimas

2131 str.

Užsieniečių atvykimo, buvimo Lietuvos Respublikoje ir vykimo per ją tranzitu taisyklių piktybinis pažeidimas

2302 00

Pagalba neteisėtai atvykti į šalį ir gyventi joje

292 str.

Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną

821 str.

Neteisėtas užsieniečių gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną arba neteisėtai valstybės sieną perėjusių užsieniečių slėpimas ar gabenimas

293 str.

Lietuvos Respublikos piliečių kelionių į užsienį nelegaliai ten jiems pasilikti arba palikti be pagalbos organizavimas

822 str.

Lietuvos Respublikos piliečių gabenimas į užsienį nelegaliai ten jiems pasilikti arba palikti be pagalbos

2400 00

atvira kategorija

SU KARO PRIEVOLE SUSIJĘ NUSIKALTIMAI

314 str.

Šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimas

79 str.

Vengimas eilinio šaukimo į būtinąją krašto apsaugos tarnybą

315 str.

Šaukimo į karo tarnybą karo padėties metu vengimas

80 str.

Vengimas mobilizacinio šaukimo

316 str.

Vengimas atlikti karo tarnybą

210 str.

Krašto apsaugos tarnybos prievolininko vengimas karinės įskaitos

317 str.

Įsakymo nevykdymas

211 str.

Krašto apsaugos tarnybos prievolininko vengimas atlikti mokymus ar pratybas

318 str.

Grasinimas vadui ar smurtas prieš jį

251 str.

Įsakymo nevykdymas

319 str.

Smurto veiksmai prieš pavaldinį

252 str.

Grasinimas viršininkui

320 str.

Kario terorizavimas

253 str.

Pasipriešinimas viršininkui

321 str.

Neteisėtas įsakymas ir jo vykdymas

254 str.

Smurto veiksmai prieš pavaldinį

322 str.

Savavališkas pasišalinimas

255 str.

Pavaldinio arba viršininko įžeidinėjimas

323 str.

Dezertyravimas

256 str.

Krašto apsaugos tarnybos statutų taisyklių pažeidimas

324 str.

Krašto apsaugos turto praradimas

257 str.

Neteisėtas įsakymas

325 str.

Sargybų tarnybos taisyklių pažeidimas

258 str.

Laikinas pasišalinimas

328 str.

Žūvančio karo laivo palikimas

259 str.

Dezertyravimas

329 str.

Karo dalinio vėliavos praradimas ar išniekinimas

260 str.

Savavališkas pasitraukimas iš dalinio kautynių aplinkybėmis

262 str.

Krašto apsaugos turto pasisavinimas

263 str.

Krašto apsaugos turto praradimas

264 str.

Tyčinis krašto apsaugos turto sunaikinimas ar sužalojimas

265 str.

Sargybų statuto, konvojaus ir patrulio tarnybų taisyklių pažeidimas

266 str.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos taisyklių pažeidimas

267 str.

Vidaus tarnybos statuto taisyklių pažeidimas

268 str.

Žūvančio karo laivo palikimas

269 str.

Kovos vėliavos praradimas ar išniekinimas

2500 00

atvira kategorija

NUSIKALTIMAI, SUSIJĘ SU HORMONINĖMIS MEDŽIAGOMIS IR KITOMIS AUGIMĄ SKATINANČIOMIS MEDŽIAGOMIS

-

-

-

-

 

2501 00

Neteisėtas hormoninių medžiagų ir kitų augimą skatinančių medžiagų importas, eksportas ar tiekimas

-

-

-

-

 

2600 00

atvira kategorija

nusikaltimai, susiję su branduolinėmis medžiagomis arba kitomis pavojingomis radioaktyviosiomis medžiagomis

2561 str.

Grasinimas panaudoti ar kitaip paveikti arba neteisėtai įgyti branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

2313 str.

Radioaktyviųjų medžiagų laikymo, naudojimo, apskaitos, gabenimo ir kitų elgesio su jomis taisyklių pažeidimas

257 str.

Teisėto disponavimo branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių pažeidimas

2343 str.

Grasinimas pagrobti radioaktyviąsias medžiagas

2571 str.

Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas

3061 str.

Vertimasis neteisėta branduoline veikla

2601 00

Neteisėtas branduolinių arba radioaktyvių medžiagų importas, eksportas, tiekimas ar įsigijimas

199 str. 2 d.

Kontrabanda

2312 str.

Neteisėtas radioaktyviųjų medžiagų įsigijimas, laikymas, panaudojimas, perdavimas arba suardymas

256 str.

Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

2342 str.

Radioaktyviųjų medžiagų grobimas

312 str. 2, 3 d.

Kontrabanda

2700 00

atvira kategorija

KITOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS

-

-

-

-

 

2701 00

Kitos tyčinės nusikalstamos veikos

311 str.

Mirusiojo palaikų išniekinimas

971 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Savavališkas transporto priemonių, mašinų arba mechanizmų panaudojimas

312 str.

Kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas

143 str. (galiojo iki 1990-11-10)

Įstatymų dėl bažnyčios atskyrimo nuo valstybės ir mokyklos – nuo bažnyčios pažeidimas

313 str.

Mirusiojo atminimo paniekinimas

158 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Blogos kokybės statyba

159 str. (galiojo iki 1991-12-31)

Prirašinėjimai ir kiti atskaitomybės apie planų vykdymą iškraipymai

215 str.

Statybos taisyklių pažeidimas

216 str.

Neteisėtas statybinių medžiagų įgijimas

221 str.

Naudojimosi radijo įrenginiais laivuose taisyklių pažeidimas

223 str.

Laivo kapitono nepranešimas savo laivo pavadinimo ir kitų žinių

2361 str.

Neteisėtas karatė mokymas

243 str.

Kapo išniekinimas

2702 00

Kitos netyčinės nusikalstamos veikos

(vertimo patikslinimas – „Kitos neatsargios nusikalstamos veikos“)

1131 str.

Aplaidus vado pareigų vykdymas

-

-

125 str.

Valstybės paslapties atskleidimas

126 str.

Valstybės paslapties praradimas

176 str.

Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

184 str.

Turto iššvaistymas

223 str.

Aplaidus apskaitos tvarkymas

229 str.

Tarnybos pareigų neatlikimas

255 str.

Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas

256 str.

Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

257 str.

Teisėto disponavimo branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių pažeidimas

268 str.

Teisėto disponavimo narkotinėmis, psichotropinėmis, stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis taisyklių pažeidimas

275 str. 1 d.

Neteisėta farmacinė veikla

276 str. 1 d.

Kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba arba prekyba jais

277 str.

Kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimas

278 str.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas

280 str.

Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas

297 str.

Tarnybos paslapties atskleidimas

326 str.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos taisyklių pažeidimas

327 str.

Budėjimo tarnybos taisyklių pažeidimas

 

B PRIEDAS

 

Kodas

SANKCIJŲ IR PRIEMONIŲ KATEGORIJOS IR PAKATEGORIAI

2000 M. RUGSĖJO 26 D.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

1961 M. BIRŽELIO 26 D.

LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

STRAIPSNIS

STRAIPSNIO PAVADINIMAS

STRAIPSNIS

STRAIPSNIO PAVADINIMAS

1000

atvira kategorija

LAISVĖS ATĖMIMAS

-

-

-

-

1001

Laisvės atėmimas

46 str. 7, 8 d.

Viešieji darbai

25 str.

Laisvės atėmimas

47 str. 7 d.

Bauda

29 str. 7 d.

Pataisos darbai be laisvės atėmimo

48 str. 10 d.

Laisvės apribojimas

32 str. 6 d.

Bauda

49 str.

Areštas

50 str.

Terminuotas laisvės atėmimas

1002

Laisvės atėmimas iki gyvos galvos

51 str.

Laisvės atėmimas iki gyvos galvos

24 str.

Laisvės atėmimas iki gyvos galvos

2000

atvira kategorija

ASMENS LAISVĖS APRIBOJIMAS

-

-

-

-

2001

Draudimas lankytis tam tikrose vietose

48 str. 5 d. 1 p.

Laisvės apribojimas

542 str. 6 d. 2 p.

Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų

721str.

Draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens

75 str. 2 d.

Bausmės vykdymo atidėjimas

87 str. 3 d. 1, 4 p.

Elgesio apribojimas

92 str. 2 d.

Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiui

94 str. 2 d.

Asmens, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų, lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba laisvės atėmimo bausmės jam pakeitimas švelnesne bausme

2002

Teisės išvykti iš šalies suvaržymas

-

-

27 str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nutrėmimas

2003

Draudimas apsistoti tam tikrose vietose

46 str. 5 d.

Viešieji darbai

27str. (galiojo iki 1995-01-01)

Nutrėmimas

48 str. 7, 9 d.

Laisvės apribojimas

721 str.