LIETUVOS RESPUBLIKOS
BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 7, 9, 26, 29, 30, 37, 38, 71 IR 74 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2009 m. sausio 12 d. Nr. XI-134

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368; 1999, Nr. 65-2088; 2002, Nr. 72-3020; 2004, Nr. 60-2122)

 

1 straipsnis. 7 straipsnio 2 punkto pakeitimas

7 straipsnio 2 punkte vietoj žodžių „ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „energetikos ministerija“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

2) Lietuvos Respublikos energetikos ministerija;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

9 straipsnyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“, „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“, „Energetikos ministerija“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

9 straipsnis. Energetikos ministerijos kompetencija

Energetikos ministerija:

1) įgyvendina branduolinės energetikos objektus eksploatuojančių organizacijų dalyvio teises ir pareigas;

2) įgyvendina valstybės politiką branduolinės energetikos srityje;

3) organizuoja dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje;

4) organizuoja branduolinių avarijų prevencijos, avarijų likvidavimo, tyrimo bei pasekmių šalinimo priemones jos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose;

5) pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse branduolinės energetikos organizacijose ir konferencijose;

6) organizuoja naujos atominės elektrinės ar kitų valstybės branduolinės energetikos objektų statybos vietos parinkimo specialios schemos, kurioje nagrinėjamos kelios galimos statybos vietos, parengimą;

7) po to, kai yra patvirtintas statybos teritorijos detalus planas, nustatyta tvarka organizuoja sklypo atominės elektrinės ar kitų valstybės branduolinės energetikos objektų statybai paėmimo visuomenės poreikiams įteisinimą;

8) organizuoja atominės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą; steigia projektavimo, mokslo bei technikos (kartu su Švietimo ir mokslo ministerija) institucijas, tenkinančias objektus eksploatuojančių organizacijų poreikius;

9) vykdo kitas šio įstatymo nustatytas ar Vyriausybės jai pavestas funkcijas.“

 

3 straipsnis. 26 straipsnio 4 dalies pakeitimas

26 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Veiklai, išvardytai 25 straipsnio 8 punkte, licencijas išduoda Energetikos ministerija, suderinusi su VATESI ir Radiacinės saugos centru.“

 

4 straipsnis. 29 straipsnio 2 dalies pakeitimas

29 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kitus branduolinės energetikos objektus projektuoti ir atominę elektrinę rekonstruoti galima po Energetikos ministerijos teikimu priimto Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo.“

 

5 straipsnis. 30 straipsnio 5 punkto pakeitimas

30 straipsnio 5 punkte vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) Energetikos ministerija;“.

 

6 straipsnis. 37 straipsnio 2 dalies pakeitimas

37 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kitų branduolinės energetikos objektų eksploatacija gali būti nutraukta Vyriausybės sprendimu. Jų uždarymo tvarką nustato VATESI, suderinusi su Energetikos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Aplinkos ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.“

 

7 straipsnis. 38 straipsnio 1 dalies pakeitimas

38 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „Ūkio ministerija“ įrašyti žodžius „Energetikos ministerija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Įstatymų nustatyta tvarka nusprendus nutraukti atominės elektrinės ar jos atskiro bloko eksploataciją, būtina prieš 5 metus pateikti VATESI šio objekto eksploatacijos nutraukimo programą, suderintą su Energetikos ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, apskrities viršininku bei vietos savivaldos institucija, kurios teritorija ar jos dalis yra objekto sanitarinėje apsaugos zonoje. Programoje turi būti numatytos įrenginių demontavimo, konservavimo, radioaktyviųjų medžiagų bei radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir objekto vėlesnės kontrolės bei priežiūros priemonės.“

 

8 straipsnis. 71 straipsnio 1 dalies pakeitimas

71 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „ūkio ministerijai“ įrašyti žodžius „energetikos ministerijai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys Lietuvos Respublikos vizą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, įsidarbina branduolinės energetikos objektuose pritarus Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai ir suderinus su Valstybės saugumo departamentu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

9 straipsnis. 74 straipsnio 2 dalies pakeitimas

74 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „ūkio ministerijos“ įrašyti žodžius „energetikos ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Rengiant ir sudarant tarptautines sutartis, susijusias su branduolinės energijos gamyba ar naudojimu, privalo dalyvauti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įgalioti asmenys, o susijusias su branduoline sauga ir radiacine apsauga – įgalioti VATESI atstovai.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. vasario 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS