LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL GAMYBOS IR BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

 

1990 m. rugpjūčio 8 d. Nr. 265

Vilnius

 

Siekdama geriau panaudoti susidarančias gamybos ir buitines atliekas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įpareigoti įmones, organizacijas, kooperatyvus ir kitus juridinius bei fizinius asmenis nuo 1990 m. lapkričio 1 d. apskaityti visas gamybos ir vartojimo procesuose susidarančias atliekas nepriklausomai nuo to, kaip jos panaudojamos (išskyrus atliekas, grąžinamas į to paties baro gamybos procesą).

2. Pavesti Gamtos išteklių departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Materialinių išteklių ministerijos kartu su Statistikos departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Mokslų Akademija, suinteresuotomis ministerijomis ir valstybinėmis tarnybomis, suderinus su Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentu, iki 1990 m. lapkričio 1 d. parengti ir patvirtinti bendrą Lietuvos gamybos ir buitinių atliekų nomenklatūrą bei numatyti jų kodus.

Gamtos išteklių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Materialinių išteklių ministerija, atsižvelgdami į atliekų valstybinių standartų ir kitų reglamentuojančių dokumentų pakeitimus bei suinteresuotų tarnybų pasiūlymus, turi nuolat tikslinti šią nomenklatūrą.

3. Įpareigoti Statistikos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Gamtos išteklių departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Materialinių išteklių ministerija, suderinus su Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamentu, užtikrinti patikimą statistinę informaciją apie gamybos ir buitinių atliekų susidarymą ir panaudojimą Respublikos įmonėse, organizacijose ir kooperatyvuose. Tuo tikslu nuo 1991 m. sausio 1 d. įvesti atskaitomybę pagal Gamtos išteklių departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Materialinių išteklių ministerijos pateiktą nomenklatūrą.

4. Pavesti Standartizacijos ir kokybės departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Materialinių išteklių ministerijai ir Gamtos išteklių departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990–1991 metais parengti ir nuo 1992 m. sausio 1 d. įvesti gamybos ir buitinių atliekų valstybinius standartus ir technines sąlygas.

5. Nustatyti, kad nuo 1990 m. rugsėjo 1 d. atsiskaitymai tarp įmonių, organizacijų, kooperatyvų ir kitų juridinių bei fizinių asmenų už gamybos ir buitines atliekas vykdomi sutartinėmis kainomis.

6. Statybos ir urbanistikos ministerija ir miestų bei rajonų valdybos turi užtikrinti, kad projektuojamuose ir statomuose naujuose gyvenamuosiuose rajonuose būtų numatyta statyti buitinių atliekų supirkimo punktus.

7. Pavesti Gamtos išteklių departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės per tris mėnesius parengti Respublikos ūkyje susidarančių nuodingųjų atliekų nukenksminimo sistemą ir pateikti atitinkamus pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

8. Materialinių išteklių ministerija kartu su suinteresuotomis valstybinėmis tarnybomis bei organizacijomis per 1990 metų II pusmetį turi parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo dėl antrinių brangiųjų metalų surinkimo ir panaudojimo projektą.

9. Ekonomikos ministerija ir Spaudos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, skatinant gyventojus rinkti atliekas, turi skirti Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungai didesnės paklausos prekių bei knygų rinkos fondus, kurie turi būti panaudoti pagal tikslinę paskirtį.

10. Pavesti Pramonės ministerijai organizuoti antrinių juodųjų ir spalvotųjų metalų iš įmonių surinkimą, taip pat spręsti jų perdirbimo klausimus.

Pusfabrikačių ir gaminių, gautų iš antrinių juodųjų ir spalvotųjų metalų, panaudojimo klausimus sprendžia Pramonės ministerija, o metalo laužo grąžinimo metalurgijos gamykloms klausimus – Materialinių išteklių ministerija.

11. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus ir Marijampolės miestų bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Plungės, Telšių, Utenos ir kitų rajonų valdybos turi nedelsdamos spręsti klausimus, susijusius su vietų laikinoms nuodingųjų atliekų kaupimo ir saugojimo aikštelėms parinkimu, sklypų joms skyrimu bei įrengimo organizavimu.

12. Nustatyti, kad:

a) įmonės, organizacijos ir kooperatyvai yra atsakingi už visų gamybos bei vartojimo procesuose susidarančių atliekų rinkimą, pristatymą į surinkimo vietas, sandėliavimą, apskaitą ir panaudojimą;

b) miestų bei rajonų valdybos ir Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga organizuoja įmonėse, organizacijose ir kooperatyvuose, esančiuose jų teritorijoje, bei pas gyventojus susidarančių atliekų surinkimą, pristatymą į surinkimo vietas bei panaudojimą;

c) Gamtos išteklių departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Materialinių išteklių ministerija rengia pasiūlymus dėl gamybos ir buitinių atliekų surinkimo ir panaudojimo valstybinio reguliavimo, plėtoja jų surinkimo ir perdirbimo sistemą, skatina juridinių ir fizinių asmenų veiklą šioje srityje.

13. Pripažinti netekusiais galios:

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1968 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 71 „Dėl tolesnio makulatūros ir kitos antrinės žaliavos rinkimo bei perdirbimo gerinimo“;

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1975 m. kovo 24 d. nutarimą Nr. 94 „Dėl priemonių antrinės žaliavos paruošoms gerinti“ (Žin., 1975, Nr. 9-78);

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1980 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. 120 „Dėl priemonių antrinių žaliavų naudojimui respublikos liaudies ūkyje toliau gerinti“ (Žin., 1980, Nr. 11-173);

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1982 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 355 „Dėl juodųjų metalų gamybinių atliekų panaudojimo gerinimo“ (Žin., 1982, Nr. 36-421).

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MINISTRĖ PIRMININKĖ                                                                                     K. PRUNSKIENĖ

______________