LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL TELEKOMUNIKACIJŲ TECHNINIŲ PRIEMONIŲ SERTIFIKAVIMO

 

1997 m. rugsėjo 11 d. Nr. 981

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. I-1110 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių įstatymo įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Telekomunikacijų techninių priemonių sertifikavimo tvarką (pridedama).

2. Pavesti Ryšių ir informatikos ministerijai iki 1997 m. lapkričio 1 d. patvirtinti:

2.1. sertifikacijos įstaigų ir bandymų laboratorijų telekomunikacijų techninių priemonių saugos elektromagnetinio suderinamumo ir telekomunikacinių charakteristikų atitikčiai nustatyti (toliau vadinama – sertifikacijos įstaigos ir bandymų laboratorijos) sąrašą, įpareigoti jas iki 1998 m. gegužės 1 d. akredituotis Lietuvos standartizacijos departamento prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos Nacionaliniame akreditacijos biure;

2.2. papildytą privalomai sertifikuojamų telekomunikacijų techninių priemonių ir įrenginių sąrašą;

2.3. privalomuosius telekomunikacijų techninių priemonių saugos, elektromagnetinio suderinamumo ir telekomunikacinių charakteristikų reikalavimus.

3. Nustatyti, kad:

3.1. telekomunikacijų techninės priemonės pradedamos sertifikuoti pagal šiuo nutarimu patvirtintą Telekomunikacijų techninių priemonių sertifikavimo tvarką akreditavus sertifikacijos įstaigas ir bandymų laboratorijas;

3.2. iki sertifikacijos įstaigų ir bandymų laboratorijų akreditavimo telekomunikacijų techninių priemonių (neakredituojamų – ir toliau) atitiktis vertinama Ryšių ir informatikos ministerijos nustatyta tvarka.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

Ryšių ir informatikos ministras                                                 Rimantas Pleikys

______________

 

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 981

 

Telekomunikacijų techninių priemonių sertifikavimo tvarka

 

Bendroji dalis

 

1. Ši tvarka taikoma visiems Ryšių ir informatikos ministerijos tvirtinamame privalomai sertifikuojamų telekomunikacijų techninių priemonių ir įrenginių (toliau vadinama – įrenginiai) sąraše nurodytiems įrenginiams, kai reikia nustatyti, ar jų techninės charakteristikos atitinka privalomuosius Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

2. Šios tvarkos nuostatos netaikomos tuo atveju, kai įrenginius gamina arba įveža savo reikmėms Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir kitos specialiosios tarnybos.

3. Čia vartojamos šios sąvokos:

3.1. Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatas – dokumentas, kuriuo Europos Sąjungoje įgaliotos jį išduoti įstaigos pažymi, kad nurodytieji įrenginiai atitinka jiems taikomų Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus;

3.2. elektromagnetinis suderinamumas – įrenginio, jo dalies arba sistemos geba veikti esamoje elektromagnetinėje aplinkoje ir nesukelti nepakeliamų elektromagnetinių trikdžių kam nors kitam toje aplinkoje;

3.3. sauga – neleistinos rizikos, galinčios padaryti žalą, nebuvimas.

4. Kiti šioje tvarkoje vartojami bendrieji telekomunikacijų srities terminai atitinka Lietuvos Respublikos ryšių įstatyme vartojamus terminus, o bendrieji sertifikacijos sistemos terminai ir jų apibrėžimai pateikti Lietuvos Respublikos standartuose SD P ISO/IEC GUIDE 2, LST EN 45001, LST EN 45011 ir LST EN 45014.

5. Lietuvos Respublikoje gaminamų arba iš užsienio įvežamų (atsiunčiamų) įrenginių, skirtų realizuoti ir naudoti Lietuvoje, techninės charakteristikos turi atitikti privalomuosius Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

Tai, ar įrenginių techninės charakteristikos atitinka privalomuosius norminių dokumentų reikalavimus, įvertina ir prižiūri akredituota (įgaliota) sertifikacijos įstaiga.

 

Privalomuosius įrenginių techninių charakteristikų reikalavimus nustatantys norminiai dokumentai

 

6. Sertifikuojami įrenginiai turi atitikti šiuos privalomuosius Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus:

6.1. vartotojo saugos;

6.2. bendrąjį telekomunikacijų tinklą aptarnaujančio personalo saugos;

6.3. įrenginių elektromagnetinio suderinamumo;

6.4. bendrojo telekomunikacijų tinklo apsaugos nuo galimos žalos;

6.5. efektyvaus radijo dažnių spektro panaudojimo;

6.6. galinių įrenginių sąveikos su bendrojo telekomunikacijų tinklo įrenginiais;

6.7. vienų galinių įrenginių sąveikos su kitais per bendrąjį telekomunikacijų tinklą;

6.8. radijo bangas spinduliuojančių įrenginių spinduliavimo charakteristikų.

7. Privalomuosius įrenginių techninių charakteristikų reikalavimus bei jų bandymų metodus nustato norminiai dokumentai, kuriuos tvirtina Ryšių ir informatikos ministerija, vadovaudamasi Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinių standartizacijos organizacijų patvirtintais standartais.

 

Įrenginių bandymai ir sertifikavimas

 

8. Sertifikacijos įstaiga priima sertifikuoti įrenginius iš visų juridinių ir fizinių asmenų.

9. Įrenginius, kurie pagal patvirtintą Ryšių ir informatikos ministerijos sąrašą turi būti privalomai sertifikuojami saugos, elektromagnetinio suderinamumo ir telekomunikacinių reikalavimų atitikties požiūriu, bando akredituotos bandymų laboratorijos, o sertifikuoja akredituotos (įgaliotos) sertifikacijos įstaigos.

10. Akredituotose (įgaliotose) sertifikacijos įstaigose įrenginiai sertifikuojami pagal Lietuvos standartizacijos departamento prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos patvirtintus gaminių sertifikavimo nuostatus.

11. Sertifikacijos įstaigos sprendimu įrenginių atitiktis šios tvarkos 6 punkte išvardytus privalomuosius reikalavimus gali būti nustatoma:

11.1. pagal bandymų, atliktų Lietuvos Respublikos akredituotose bandymų laboratorijose, protokolus;

11.2. pripažįstant atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus iš akredituotų sertifikacijos įstaigų ir bandymų laboratorijų tų šalių, su kuriomis Lietuva yra pasirašiusi sutartis dėl jų pripažinimo;

11.3. pripažįstant Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatus, gamintojo atitikties deklaracijas kartu su kokybės sistemos sertifikatais ir harmonizuotų Europos Sąjungos standartų bandymų protokolus;

11.4. pripažįstant užsienio šalių atitikties sertifikatus ir bandymų laboratorijų bandymų protokolus;

11.5. pagal gamintojo bandymų laboratorijoje ar įrenginio eksploatavimo vietoje atliktų bandymų protokolus arba atliktos įrenginio techninių dokumentų ekspertizės rezultatus.

12. Sertifikacijos įstaiga pripažįsta visus Europos Sąjungos direktyvose nurodytų harmonizuotų standartų bandymų protokolus, Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatus bei gamintojo atitikties deklaracijas kartu su kokybės sistemos sertifikatais.

13. Neharmonizuotų standartų srityje pripažįstami užsienio šalių atitikties sertifikatai ir bandymų protokolai, jeigu šių šalių sertifikacijos įstaigos ir bandymų laboratorijos yra nustatytąja tvarka akredituotos Lietuvoje arba sudariusios sutartis su Lietuvos Respublikos sertifikacijos įstaiga.

14. Atvejai, nurodyti šios tvarkos 11.5 punkte, taikomi, kai:

14.1. dėl įrenginio sudėtingumo bandymuose turi dalyvauti gamintojo atstovai;

14.2. gamintojas (jo atstovas) negali pateikti bandymų laboratorijai įrenginio veikimui būtinos papildomos aparatūros;

14.3. įrenginio bandymų metu kylančias problemas gali išspręsti tik įrenginio gamintojas;

14.4. bandymai reikalingi didelių išlaidų ir laiko sąnaudų.

15. Jeigu įrenginys bandomas užsienio šalies arba gamintojo bandymų laboratorijoje, bandymuose turi dalyvauti sertifikacijos įstaigos atstovai.

16. Visas įrenginių bandymų, sertifikavimo, atitikties įvertinimo ir priežiūros išlaidas iš anksto apmoka pareiškėjas. Apmokama pagal nustatytąja tvarka patvirtintus įkainius, o jeigu jų nėra, – pagal sutartis su sertifikacijos įstaiga ir bandymų laboratorijomis.

17. Sertifikacijos įstaiga ir bandymų laboratorijos turi laiduoti sertifikavimo ir bandymų metu gautos informacijos slaptumą.

 

Sertifikuotų įrenginių registravimas ir ženklinimas

 

18. Sertifikacijos įstaiga registruoja sertifikuotus įrenginius. Sertifikuotų įrenginių sąrašai yra viešai prieinami sertifikacijos įstaigoje.

19. Gamintojas, jo įgaliotasis atstovas arba tiekėjas, prieš pateikdamas į rinką ar kitaip paskirstydamas sertifikuotus įrenginius, visus juos turi paženklinti nustatytos formos sertifikavimo žymeniu (žymens aprašymas pateiktas šios tvarkos priede).

20. Visi į Lietuvos Respublikos rinką tiekiami sertifikuoti įrenginiai privalo turėti pavadinimą, partijos (siuntos) ir (arba) serijos numerius ir gamintojo pavadinimą, leidžiantį nustatyti jų tipo ir išbandytų įrenginių pavyzdžių tapatumą.

21. Jeigu atitikties sertifikato gavėjas yra įrenginio gamintojas, jis gali pasigaminti nustatytosios formos žymenį su sertifikacijos įstaigos suteiktu registravimo numeriu ir paženklinti juo gaminamą įrenginį. Sertifikavimo žymuo turi būti gerai matomoje įrenginio korpuso vietoje. Jeigu įrenginio neįmanoma paženklinti žymeniu, jis gali būti uždėtas ant įrenginio pakuotės, techninių ir eksploatacinių įrenginio dokumentų.

22. Atitikties sertifikato gavėjo prašymu sertifikavimo žymenis už nustatytą mokestį išduoda sertifikacijos įstaiga visiems sertifikuotiems įrenginiams ženklinti.

 

Atitikties sertifikato išdavimas ir jo galiojimo sąlygos

 

23. Atitikties sertifikatas išduodamas, jeigu įrenginio charakteristikos atitinka visus privalomuosius Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių dokumentų reikalavimus.

24. Prie visų privalomai sertifikuotų įrenginių, tiekiamų prekybos įmonėms ar kitaip platinamų Lietuvos Respublikoje, pridedamos jų naudojimo instrukcijos lietuvių kalba.

25. Kai atitikties sertifikato, išduoto Lietuvos Respublikos sertifikacijos įstaigos, gavėjas yra įrenginių gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, šiuos įrenginius įvežti (atsiųsti) ir realizuoti gali ir kiti tiekėjai. Kitu atveju kiekvienas atskiras tiekėjas privalo sertifikuoti įrenginius nepriklausomai nuo to, ar tam įrenginių tipui jau yra išduotas atitikties sertifikatas kitų pareiškėjų prašymu.

26. Akredituotosios sertifikacijos įstaigos sprendimą neišduoti atitikties sertifikato pareiškėjas turi teisę per 10 dienų nuo sprendimo gavimo apskųsti Lietuvos standartizacijos departamento prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos Nacionaliniam akreditacijos biurui.

27. Lietuvos Respublikoje sertifikuojamų įrenginių atitikties sertifikatas išduodamas 3 metų laikotarpiui. Jeigu privalomieji reikalavimai, kuriais vadovaujamasi sertifikuojant įrenginį, yra įteisinti laikinai, t. y. trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui, sertifikatas išduodamas atitinkamai trumpesniam laikotarpiui.

28. Sertifikavus įrenginį, rekomenduojama pasirašyti tarp atitikties sertifikato gavėjo ir sertifikacijos įstaigos sertifikacijos licencinę sutartį, kurioje turi būti numatyti abipusiai įsipareigojimai, atsakomybė bei į rinką tiekiamų sertifikuotų įrenginių priežiūros ir kontrolės tvarka.

29. Atitikties sertifikato gavėjas turi pranešti sertifikacijos įstaigai apie visus įrenginio ar jo techninių dokumentų pakeitimus, patvirtintus naujus atitikties sertifikato priedus, susijusius su įrenginio pakeitimais arba reikalaujamomis įrenginio naudojimo sąlygomis.

30. Pasibaigus atitikties sertifikato galiojimo laikui ir jo gavėjui pateikus prašymą pratęsti jį, sertifikacijos įstaiga nemokamai pratęsia atitinkamo atitikties sertifikato galiojimo laiką 3 metams be kartotinių įrenginio bandymų, jeigu kontrolinių patikrinimų metu nebuvo nustatyta, kad įrenginio charakteristikos neatitinka privalomųjų norminių dokumentų reikalavimų. Jeigu prieš pratęsiant sertifikatą buvo įteisinti papildomi įrenginių charakteristikų reikalavimai, įrenginiai išbandomi ir sertifikuojami papildomų reikalavimų atitikties požiūriu. Pratęsiant sertifikatą, tarp atitikties sertifikato gavėjo ir sertifikacijos įstaigos pasirašoma nauja sertifikacijos licencinė sutartis.

31. Sertifikacijos įstaigos sprendimu atitikties sertifikato galiojimas gali būti sustabdytas, Lietuvos Respublikoje įteisinus naujus norminius dokumentus, nustatančius privalomuosius įrenginių techninių charakteristikų reikalavimus. Sertifikacijos įstaiga ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki šių dokumentų įsigaliojimo praneša apie tai atitikties sertifikato gavėjui, nurodydama atitikties sertifikato galiojimo sustabdymo datą.

 

Prekybos įrenginiais priežiūra

 

32. Gamintojas, jo įgaliotasis atstovas arba kitas tiekėjas turi garantuoti visų jo gaminamų arba įvežamų (atsiunčiamų) sertifikuoto tipo įrenginių atitikimą bandytus įrenginių pavyzdžius pagal visas jiems nustatytas norminių dokumentų charakteristikas.

33. Prižiūrėdama ir kontroliuodama į rinką tiekiamų sertifikuotų įrenginių parametrų atitiktį norminių dokumentų privalomuosius reikalavimus, sertifikacijos įstaiga turi teisę iš atitikties sertifikato gavėjo laikinai paimti įrenginius planiniam kontroliniam tikrinimui ir juos išbandyti.

34. Sertifikacijos įstaiga turi teisę atlikti neplaninius kontrolinius įrenginių tikrinimus ir išbandyti, ar įrenginiai atitinka norminių dokumentų privalomuosius reikalavimus. Sertifikacijos įstaiga materialiai atsako už tikrinimui paimtus įrenginius.

35. Sertifikacijos įstaiga, nustačiusi, kad rinkoje esančių įrenginių charakteristikos neatitinka to tipo sertifikuotų įrenginių norminių dokumentų privalomųjų reikalavimų, priima sprendimą atšaukti išduoto atitikties sertifikato, sertifikacijos licencinės sutarties ir sertifikavimo žymens galiojimą, kol reikiamai pakeitus įrenginių technines charakteristikas įrenginiai nebus sertifikuoti iš naujo.

36. Nustačiusi atitikties sertifikato sertifikavimo žymens naudojimo sąlygų bei sertifikacijos licencinės sutarties sąlygų pažeidimus, sertifikacijos įstaiga turi taikyti atitikties sertifikato gavėjui sertifikacijos licencinėje sutartyje numatytas administracines ir teisines priemones bei reikalauti pašalinti pažeidimus. Jeigu šiomis priemonėmis nepavyksta pašalinti pažeidimų, sertifikacijos įstaiga atšaukia išduoto atitikties sertifikato, sertifikacijos licencinės sutarties ir sertifikavimo žymens galiojimą.

37. Jeigu atitikties sertifikato galiojimas yra atšauktas, atitikties sertifikato gavėjas privalo paimti įrenginius iš visų tiekėjų ir prekybos įmonių, nes tokius įrenginius draudžiama kaip nors realizuoti ar naudoti.

38. Prižiūrėdama prekybą sertifikuotais įrenginiais, Lietuvos valstybinė kokybės inspekcija prie Valstybinės konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos tikrina, kaip jais prekiaujantys juridiniai bei fiziniai asmenys laikosi šios tvarkos nuostatų.

39. Gamintojas, jo įgaliotasis atstovas arba asmuo, tiekiantis įrenginius į Lietuvos rinką, turi saugoti atitikties sertifikatą ir su įrenginių sertifikavimu susijusią dokumentaciją 10 metų po paskutinio įrenginio pagaminimo.

______________

 

 


Telekomunikacijų techninių

priemonių sertifikavimo tvarkos

priedas

 

Sertifikavimo žymens aprašymas

 

1. Žymuo yra stačiakampės formos. Jo matmenys – 28 mm x 19 mm.

2. Žymenyje yra įspausta:

2.1. kairėje pusėje, žiūrint iš viršaus žemyn:

2.1.1. raidės „LT“ – Lietuvos, kaip Europos pašto ir telekomunikacijų konferencijos CEPT narės, kodas;

2.1.2. sertifikacijos įstaigos logotipas;

2.2. dešinėje pusėje, žiūrint iš viršaus žemyn:

2.2.1. dviženklis skaičius – įrenginių kodas; raidė, žyminti norminį dokumentą, kuriuo buvo vadovaujamasi sertifikuojant įrenginį; atitikties pažymėjimo išdavimo data – metai (du paskutiniai skaitmenys) ir mėnuo;

2.2.2. keturženklis skaičius – atitikties sertifikato registravimo numeris;

2.2.3. triženklis skaičius – žymens eilės numeris.

______________