LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ IR VALSTYBINIO VIDAUS VANDENŲ FONDO VANDENS TELKINIUS

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 1798

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6.551 ir 6.552 straipsniais ir Lietuvos Respublikos vandens įstatymo (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2000, Nr. 61-1816) 7 ir 21 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. išnuomojant valstybinę žemę arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis lygus aukciono metu pasiūlytam didžiausiam nuomos mokesčiui;

1.2. išnuomojant valstybinę žemę ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 1,5 procento ir didesnis kaip 4 procentai žemės vertės;

1.3. išnuomojant valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu, taikomas 0,1 procento nuomos mokesčio tarifas;

1.4. konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifą nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra išnuomojama valstybinė žemė, taryba ir apie tai informuojamas valstybinės žemės nuomotojas;

1.5. išnuomojant valstybinę žemę arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ne aukciono būdu, nuomos mokesčio dydis skaičiuojamas nuo valstybinės žemės arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių vertės, apskaičiuotos pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574);

1.6. nuomos mokesčio dydį apskaičiuoja valstybinės žemės arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių nuomotojas;

1.7. nuomos mokesčio mokėjimo terminus nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra išnuomojama valstybinė žemė arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkiniai žvejybai, taryba ir apie tai informuojamas valstybinės žemės arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių žvejybai nuomotojas;

1.8. nuomos mokesčio dydis ir mokėjimo terminai nurodomi valstybinės žemės nuomos sutartyje arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinio žvejybai nuomos sutartyje;

1.9. savivaldybių tarybos savo biudžeto sąskaita turi teisę mažinti valstybinės žemės ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių žvejybai nuomos mokestį arba visai nuo jo atleisti;

1.10. visi ginčai, kylantys dėl atsisakymo mokėti nuomos mokestį, nuomos mokesčio dydžio ir nuomos mokesčio nesumokėjimo nustatytaisiais terminais, sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka;

1.11. šis nutarimas taikomas išnuomojant valstybinę žemę arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai pagal teisės aktus, nustatančius valstybinės žemės arba valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių žvejybai nuomos tvarką.

2. Įpareigoti apskričių viršininkus teikti duomenis apie jų sudarytas valstybinės žemės ar valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinių žvejybai nuomos sutartis savivaldybėms. Duomenų teikimo tvarka nustatoma savivaldybių ir apskričių viršininkų susitarimu.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ (Žin., 1993, Nr. 35-803);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 939 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1993, Nr. 71-1333);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 311 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 32-576);

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 24 d. nutarimą Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 dalinio pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 93-1821);

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 667 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 41-1009);

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. 955 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 58-1447);

3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. kovo 11 d. nutarimą Nr. 327 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 23-608);

3.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 14 d. nutarimą Nr. 570 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 48-1152);

3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 13 d. nutarimą Nr. 689 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 57-1354);

3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 25 d. nutarimą Nr. 889 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ papildymo“ (Žin., 1996, Nr. 73-1764);

3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 412 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 38-939);

3.12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 527 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ papildymo“ (Žin., 1998, Nr. 42-1145);

3.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 31 d. nutarimą Nr. 979 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 70-2045);

3.14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 18 d. nutarimą Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 19-533);

3.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 12 d nutarimą Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 88-2601);

3.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1500 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 114-3319);

3.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimą Nr. 1181 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 „Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 84-2939).

4. Šio nutarimo 1 punktas taikomas apskaičiuojant nuomos mokestį nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

5. Šio nutarimo 3 punktas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ