LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PLANO SUDĖTIES IR STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

1999 m. birželio 22 d. Nr. 706

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 783 „Dėl avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarkos“,

1. Tvirtinu avarijų likvidavimo plano sudėtį ir struktūrą (pridedama).

2. Pavedu avarijų likvidavimo planų sudarymo eigą koordinuoti Civilinės saugos departamento direktoriui.

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS                                               ČESLOVAS STANKEVIČIUS

______________


PATVIRTINTA

krašto apsaugos ministro

1999 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 706

 

AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PLANO SUDĖTIS IR STRUKTŪRA

 

1. Avarijų likvidavimo planą sudaro tekstas bei priedai.

2. Tekstas susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis – įvadas bei trumpas pavojingo objekto ir galimos pavojingos situacijos apibūdinimas. Antra dalis – avarijos likvidavimo veiksmų organizavimas.

3. Pirmoje dalyje pateikiami duomenys apie objektą, jo veiklą, vadovybę, apie pavojingas medžiagas ar atliekas, galimą avarijos mastą bei padarinius. Pirmos plano dalies struktūra:

3.1. Įvadinė dalis:

3.1.1. titulinis lapas;

3.1.2. objekto vadovo įsakymas apie avarijų likvidavimo plano įsigaliojimą;

3.1.3. plano derinimo lapas;

3.1.4. plano pakeitimai ir papildymai, tikslinimas;

3.1.5. plano kopijų paskirstymas;

3.1.6. plano turinys.

3.2. Plano paskirtis.

3.3. Plano tikslas.

3.4. Teisinis plano pagrindas.

3.5. Trumpa objekto charakteristika: objekto kodas, adresas, veiklos apibūdinimas, duomenys apie personalą ir objekto vadovybę (vardas, pavardė, darbo ir namų telefonai).

3.6. Pavojaus šaltiniai:

3.6.1. pavojingos medžiagos: bendras (komercinis) ir cheminis pavadinimas, jų kiekis, agregatinis būvis, saugojimo sąlygos, naudojimas;

3.6.2. pavojingos atliekos: pavadinimas, kiekis, pavojingumo kriterijus, saugojimo sąlygos, naudojimo ar šalinimo būdai.

3.7. Galimos avarijos mastas bei padariniai: įrenginiai, kuriuose galima avarija, galimos avarijos pobūdis, užteršimo parametrai (apskaičiuojami vadovaujantis KAM Civilinės saugos departamento 1992 m. „Užteršimo stipriai veikiančiomis nuodingomis medžiagomis, įvykus avarijoms chemiškai pavojinguose objektuose, masto prognozavimo metodika“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 17 patvirtinta „Saugaus darbo zonų likviduojant chemines avarijas nustatymo metodika“ bei kita patvirtinta metodika), galimas darbuotojų ir gyventojų skaičius pavojingoje teritorijoje, galima žala aplinkai.

3.8. Aplinkos ar jos komponentų būklės stebėjimas (objekto ekologinis monitoringas).

4. Antroje dalyje pateikiama darbuotojų bei aplinkinių gyventojų perspėjimo, pranešimo bei informavimo apie avariją tvarka, vadovavimas avarijos likvidavimo darbams, patelkiamos pajėgos, materialiniai ištekliai, gelbėjimo ir avarijos likvidavimo darbų aprūpinimas, pagalbos nukentėjusiesiems teikimas, evakavimo tvarka. Antros plano dalies struktūra:

4.1. Pranešimo (perspėjimo) apie avariją objekto personalui ir suinteresuotoms tarnyboms, kaimyniniams objektams ir aplinkiniams gyventojams tvarka.

4.2. Vandens tiekimo sistema: priešgaisriniai hidrantai, jų išdėstymas; priešgaisriniai rezervuarai, jų talpa ir išdėstymas; nurodomi kiti vandens šaltiniai.

4.3. Avarijai likviduoti reikalingos bei objekte ir gretimuose objektuose turimos neutralizuojančios ir kitos medžiagos, jų panaudojimo tvarka pagal sąveikos planus.

4.4. Objekto ir patelkiamų specialiųjų tarnybų avarijai lokalizuoti ir likviduoti reikalingos pajėgos ir technika.

4.5. Individualiosios apsaugos priemonės, esančios objekte ir numatomos gauti iš kitų šaltinių, turimos pirmosios medicinos pagalbos priemonės (pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės), jų kiekis, buvimo vieta, atsakingi asmenys. Nurodomos slėptuvės, požeminės erdvės, pastatai ar statiniai, kuriuos galima panaudoti žmonių apsaugai.

4.6. Evakavimo tvarka (evakavimo vadovas, darbuotojų evakavimo eiliškumas, transporto priemonės, maršrutai bei evakavimo vietos).

4.7. Valdymo organizavimas avarijos likvidavimo metu, atsižvelgiant į galimą avarijos mastą (ribota, vietinė ar regioninė), nustatant operacinio vadovavimo tvarką (kas skiriamas gelbėjimo darbų vadovu, valdymo centro sudėtis bei jo darbo vieta, objekto pareigūnų bei personalo veiksmai, naudojamos perspėjimo bei ryšių priemonės ir kita).

4.8. Sanitarinio švarinimo tvarka.

4.9. Aplinkos atstatymo priemonės.

4.10. Kiti būdingi konkrečiam objektui avarijos likvidavimo organizavimo ypatumai.

5. Plano priedai. Priedų paskirtis yra gauti papildomą išsamesnę informaciją tiek apie objektą, tiek ir apie avarijos likvidavimo organizavimą. Pagrindiniai plano priedai yra:

5.1. Vietovės žemėlapis (schema) su galima avarine situacija. Žemėlapyje (schemoje) nurodoma: pavojingo objekto vieta (žemėlapio centre) ir jo charakteristika; prognozuojamo užteršimo zona, užteršimo veikimo laikas, žmonių skaičius pavojingoje zonoje; zonos suskirstymas į sektorius, nurodant žmonių skaičių juose; objektai, galintys patekti į užterštą zoną (paryškinami, numeruojami ir legendoje išvardijami); perspėjimo sistemos priemonės (elektros sirenos bei garsiakalbiai su girdimumo zonomis) objekte ir aplink jį; specialiųjų pajėgų dislokavimo vietos ir avarijos likvidavimo pajėgos; gretimuose objektuose turimos reikalingos avarijai likviduoti medžiagos, jų kiekis; sanitarinio švarinimo punktai; evakavimo keliai (maršrutai) ar kryptys ir evakuotų asmenų patalpinimo vietos.

5.2. Objekto teritorijos planas. Objekto teritorijos plane žymima: teritorijos ribos; pastatai ir slėptuvės, jų eksplikacija; nurodomas darbuotojų skaičius; pavojingų medžiagų ar atliekų buvimo vieta ir kiekis (maksimalus); perspėjimo ir ryšių sistemos elementai, įrenginiai; avarijai likviduoti turimų medžiagų saugojimo vieta ir kiekis; avarijos likvidavimo pajėgos, jų rinkimosi ir ekipavimo vietos; sanitarinio švarinimo įrenginiai, jų buvimo vietos ir pajėgumai; pagrindiniai įvažiavimai specialiosioms tarnyboms; darbuotojų evakavimo keliai ar kryptys; vandens tiekimo sistema, priešgaisriniai hidrantai ir rezervuarai, kiti vandens šaltiniai, pagrindiniai komunaliniai – energetiniai tinklai (jeigu nepridedama atskira objekto komunikacijų schema).

5.3. Objekto komunikacijų schema.

5.4. Kalendorinis veiksmų planas.

5.5. Pranešimo apie avariją schema.

5.6. Specialiųjų tarnybų sąrašai, jų telefonai.

5.7. Instrukcijos pareigūnams dėl veiksmų avarijos atveju (pareigų paskirstymas tarp atsakingų darbuotojų).

5.8. Tarpusavio pagalbos sutartys (susitarimai).

5.9. Pavojingų medžiagų ar atliekų charakteristika (atmintinė).

5.10. Užteršimo stipriai veikiančiomis nuodingomis medžiagomis, įvykus avarijoms chemiškai pavojinguose objektuose, masto prognozavimo metodika. Vilnius, 1992 (Užteršimo SVNM masto prognozavimo metodikos santrauka).

5.11. Saugaus darbo zonų likviduojant chemines avarijas nustatymo metodika, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 17.

5.12. Kiti priedai.

6. Tipinis avarijos likvidavimo planas pridedamas.

_____________


Priedas

 

AVARIJŲ _______________________________________ LIKVIDAVIMO

(pavojingo objekto pavadinimas)

 

P L A N A S

(TIPINIS)

 

 

 

_____________

 

I. ĮVADINĖ DALIS, OBJEKTO IR PAVOJAUS CHARAKTERISTIKA

 

1. ĮVADINĖ DALIS

 

1.1. OBJEKTO VADOVO ĮSAKYMAS DĖL AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PLANO ĮSIGALIOJIMO

 

       Valstybės įmonė

_______________________________________________ Į s a k y m a s

               (pavadinimas)                                                                 199       Nr.

Vilnius

Dėl avarijų likvidavimo plano įsigaliojimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 783 „Dėl avarijų likvidavimo planų sudarymo tvarkos“ bei krašto apsaugos ministro 1999 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 706 „Dėl avarijų likvidavimo plano sudėties ir struktūros“,

1. Skelbiu įsigaliojusiu nuo 1999 m. d. objekto avarijų likvidavimo planą.

2. Įpareigoju________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Įsakymo vykdymą kontroliuoti _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Pripažinti netekusiu galios ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Direktorius                                                                                                                  Vardas, pavardė

_____________

 

1.2. AVARIJŲ ____________________________  LIKVIDAVIMO PLANO DERINIMO

                                                          (pavojingo objekto pavadinimas)

 

L A P A S

 

                                                                                                                       Parašas, vardas, pavardė

 

SPECIALIOSIOS TARNYBOS:

 

Priešgaisrinė apsauga

 

Policijos komisariatas

 

Medicinos tarnyba

______________________

 

VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS:

 

Aplinkos apsauga

 

Visuomenės sveikatos centras (filialas)

 

SAVIVALDYBĖ

 

KITOS INSTITUCIJOS

 

 

1.3. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PLANO PAKEITIMAI, PAPILDYMAI BEI TIKSLINIMAS

 

1.3.1. Plano pakeitimai bei papildymai

 

Eil. Nr.

Kas pakeista, papildyta

Data

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

1.3.2. Plano tikslinimas

 

Eil. Nr.

Žyma

Data

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

 

1.3.3. Dalyvavimas treniruotėse, pratybose

 

Eil. Nr.

Treniruotės, pratybų tema, dalyvių kategorijos ir skaičius

Data

Vadovas

Pastabos

 

1.4. PLANO KOPIJŲ (PLANO IŠRAŠŲ) PASKIRSTYMAS

 

Eil. Nr.

Kam pateiktos plano kopijos (plano išrašai), pateikimo būdas

Data

Atsakingo asmens pareigos,vardas, pavardė, parašas

 

1.4.1. Plano kopijos

 

 

 

1.4.2. Plano išrašai

 

 

 

1.5. PLANO PASKIRTIS_____________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

1.6. PLANO TIKSLAS ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

1.7. TEISINIS PLANO PAGRINDAS___________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

1.8. TRUMPA OBJEKTO CHARAKTERISTIKA

1.8.1. Objekto kodas pagal Pavojingų objektų registrą ir pavadinimas___________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

1.8.2. Objekto adresas________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

1.8.3. Objekto veiklos apibūdinimas_____________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

1.8.4. Objekto personalas (darbuotojai), iš viso __________  žm.

dirba dieninėje pamainoje                         _______________  žm.

dirba naktinėje pamainoje                         _______________  žm.

 

1.8.5. Atsakingi asmenys

 

                                                                                                Vardas, pavardė

Telefonai

Faksas

1. Objekto vadovas (pareigos)

d.

 

 

n.

 

2. Saugos darbe ar civilinės saugos darbuotojas

d.

 

 

n.

 

3. Dispečeris

 

 

 

 

1.9. PAVOJAUS ŠALTINIAI IR MASTAS

 

1.9.1. Pavojingos medžiagos:

1.9.1.1. pavadinimas:

bendras (komercinis) _________________________________________________________

cheminis ___________________________________________________________________

1.9.1.2. veiklioji medžiaga (preparatams) _________________________________________

1.9.1.3. CAS Nr. __________________________________, JTO kodas ________________

1.9.1.4. pavojingų medžiagų (preparatų) grupė ____________________________________ ,

rizikos frazė ___________________________________ ,

saugumo frazė _________________________________

1.9.2. Atliekos:

1.9.2.1. pavadinimas _________________________________________________________  

1.9.2.2. kodas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą atliekų sąrašą ____________________  

1.9.2.3. pavojingumo kriterijus pagal atliekų klasifikatorių ____________________________

1.9.3. Pavojingų medžiagų ar atliekų kiekis:

projektinis                                                                                                                                   t

didžiausias                                                                                                                                  t

didžiausioje talpoje                                                                                                                     t

1.9.4. Pavojingų medžiagų ar atliekų būklė:

agregatinis būvis ____________________________________________________________

saugojimo sąlygos ___________________________________________________________

naudojimas _________________________________________________________________

1.9.5. Galimos avarijos mastas bei padariniai:

įrenginiai, kuriuose galima avarija _______________________________________________

prognozuojamas avarijos pobūdis _______________________________________________

__________________________________________________________________________

prognozuojamos užterštos zonos gylis                       _____________________________  km

prognozuojamos užterštos zonos plotas                     __________________________  kv. km

maksimalus prognozuojamo užteršimo veikimo laikas ____________________________  val.

1.9.6. Žmonių skaičius pavojingoje zonoje:

objekto personalas                                                                                                                  žm.

aplinkiniai gyventojai                                                                                                             žm.

1.9.7. Galima žala aplinkai _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

II. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO VEIKSMŲ ORGANIZAVIMAS

 

2.1. PRANEŠIMAS APIE AVARIJĄ

2.1.1. Bendras pranešimas per objekto perspėjimo ir ryšių sistemą (sirena, vietinis radijo tinklas, radijas, vietinė RTS, miesto ATS, mobilusis telefonas, mašina su garsiakalbiu, kitos priemonės)

2.1.2. Pranešimas objekto vadovybei

2.1.3. Pranešimas specialiosioms tarnyboms, valstybinės priežiūros institucijoms ir savivaldybei

2.1.4. Pavojaus paskelbimas už objekto ribų:

4.1.4.1. kaimyniniams objektams

 

Eil. Nr.

Objekto pavadinimas

Telefonas

Kitos priemonės

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2.1.4.2. aplinkiniams gyventojams ______________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

2.2. Vandens tiekimo sistema, priešgaisriniai hidrantai ir rezervuarai: ___________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

2.3. Avarijos likvidavimo ir neutralizuojančios medžiagos:

 

Eil. Nr.

Medžiaga

Kiekis

Pastabos

objekte

kituose objektuose

 

kiekis

objekto pavadinimas

 

 

 

2.4. Avarijos likvidavimo pajėgos:

 

Eil. Nr.

Pajėgų pavadinimas

Žmonių skaičius

Technika ir speciali įranga

pavadinimas

kiekis

 

2.4.1. objekto pajėgos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. specialiųjų tarnybų pajėgos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Tikslinga turėti atskirus specialiųjų tarnybų pajėgų sąrašus, pateikiant pareigūnų telefonus.

 

2.5. Individualiosios ir kolektyvinės apsaugos priemonės:

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Tipas

Kiekis

reikia

yra

gaunamos iš savivaldybės

1.

Filtruojamosios dujokaukės

 

 

 

 

2.

Filtruojančios dėžutės dujokaukėms

 

 

 

 

3.

Pramoninės dujokaukės

 

 

 

 

4.

Respiratoriai

 

 

 

 

5.

Apsauginiai drabužiai

 

 

 

 

6.

Kitos apsaugos priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slėptuvės

 

 

 

 

 

Rūsiai

 

 

 

 

 

Tikslinga papildomai nurodyti apsaugos priemonių saugojimo vietas, išdavimo tvarką, atsakingus asmenis.

 

2.6. Evakavimo organizavimas (žmonių skaičius, transporto priemonės, evakavimo maršrutai, patalpinimo vieta):

2.6.1. objekto personalas ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.6.2. aplinkiniai gyventojai ___________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

2.7. Valdymo organizavimas. Personalo veiksmai __________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

2.8. Sanitarinio švarinimo organizavimas (vieta, įranga, pajėgumas, kokius ir kiek žmonių reikia švarinti), reikalingos ir turimos švarinimo bei kontrolės priemonės ___________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

2.9. Aplinkos atstatymo priemonės ______________________________________________

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

2.10. Kiti avarijos pasekmių likvidavimo ypatumai _________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

 

PRIEDAI:

1. Vietovės žemėlapis (schema) su galima avarine situacija.

2. Objekto teritorijos schema (planas).

3. Objekto komunikacijų schemos.

4. Kalendorinis veiksmų planas.

5. Pranešimo apie avariją schema.

6. Specialiųjų tarnybų sąrašai ir jų telefonai.

7. Instrukcijos pareigūnams dėl veiksmų avarijos atveju (pareigų paskirstymas atsakingiems darbuotojams).

8. Tarpusavio pagalbos sutartys (susitarimai).

9. Pavojingų medžiagų ar atliekų charakteristika (atmintinė).

10. Užteršimo stipriai veikiančiomis nuodingomis medžiagomis, įvykus avarijoms chemiškai pavojinguose objektuose, masto prognozavimo metodika. Vilnius, 1992 (Užteršimo SVNM masto prognozavimo metodikos santrauka).

11. Saugaus darbo zonų likviduojant chemines avarijas nustatymo metodika, patvirtinta Priešgaisrinės apsaugos departamento direktoriaus 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 17.

12. Kiti priedai.

Planą pasirašo:

Direktoriaus pavaduotojas (veiklos krypties direktorius) – objekto ekstremalių situacijų valdymo centro vadovas                                                                                                                        Vardas, pavardė

Civilinės saugos (saugos darbe) darbuotojas                                                    Vardas, pavardė

______________


________________________  PRANEŠIMO APIE AVARIJĄ

                                                             (objekto)

S C H E M A

 

 

KALENDORINIS VEIKSMŲ AVARIJŲ ATVEJAIS

PLANAS

 

Eil. Nr.

Veiksmų pavadinimas

Vykdymo laikas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo trukmė

Pastabos

 

 

 

 

valandos

paros

 

 

 

 

 

1

2

4

6

8

10

16

24

 

 

______________