LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI

 

2013 m. balandžio 24 d. Nr. D1-276

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 3423 straipsnio 2 dalimi, Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 18 (Žin., 2006, Nr. 5-144; 2012, Nr. 84-4396), 14 punktu:

1. Į g a l i o j u Aplinkos apsaugos agentūrą vykdyti Atliekų tvarkymo įstatymo 3423 straipsnio 2 dalyje nurodytas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo veiklos organizavimo licencijas išduodančios institucijos funkcijas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Aplinkos apsaugos agentūra naudoja aplinkos ministro 2006 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-42 (Žin., 2006, Nr. 12-436) patvirtintos formos Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų blankus, kol bus pagaminti naujos formos blankai;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2013 m. gegužės 15 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis