LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 367 „DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. balandžio 17 d. Nr. 128

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 184 „Dėl Valstybinės tiltų inspekcijos reorganizavimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-546), iš dalies pakeičiu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus susisiekimo ministro 2000 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 367 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“(Žin., 2000, Nr. 108-3468; 2001, Nr. 15-475):

1. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Kelių direkcijos uždavinys yra organizuoti automobilių kelių tinklo plėtojimo, projektavimo, tiesimo, taisymo, remonto, priežiūros (toliau – tiesimo ir priežiūros), kelių infrastruktūros plėtros, saugaus eismo ir visų Lietuvos teritorijoje esančių tiltų statybos bei priežiūros kontrolės strategijos įgyvendinimą“.

2. Išdėstau 6.11 punktą taip:

6.11. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo visų Lietuvos teritorijoje esančių tiltų statybos ir priežiūros kontrolės bei kelių tiesimo ir priežiūros darbų techninę priežiūrą, darbų kokybės kontrolę arba šias funkcijas paveda vykdyti kompetentingoms organizacijoms, taip pat priima užbaigtus darbus“.

3. Išdėstau 7.9 punktą taip:

7.9. gauti iš savivaldybių, kelius tiesiančių ir juos prižiūrinčių įmonių bei kitų organizacijų išsamią ir tikslią informaciją apie jų veiklą, susijusią su kelių tiesimu ir priežiūra, tiltų statyba ir priežiūra bei saugaus eismo klausimais“.

4. Išdėstau 7.11 punktą taip:

7.11. sustabdyti kelių tiesimo ir priežiūros, tiltų statybos ir priežiūros darbus, jei jie atliekami nesilaikant galiojančių normatyvų ir standartų arba pažeidžiama atliekamų darbų technologija bei saugaus eismo reikalavimai, taip pat uždaryti tiltą arba apriboti juo eismą, jei tilto būklė kelia grėsmę transporto ir pėsčiųjų eismui“.

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                  DAILIS BARAKAUSKAS