Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 30 D. NUTARIMO NR. 1198 „DĖL PROFESINIŲ LIGŲ SĄRAŠO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ LIGŲ VALSTYBĖS REGISTRO BEI JO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 25 d. Nr. 483

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimą Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ (Žin., 1994, Nr. 94-1845; 2001, Nr. 106-3817; 2004, Nr. 188-7014; 2009, Nr. 56-2202):

1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170; 2007, Nr. 69-2720) 45 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

2. Išdėstyti nauja redakcija nurodytu nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatus (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 483 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ LIGŲ VALSTYBĖS REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro (toliau – registras) paskirtį, jo objektą, registro valdytoją, registro tvarkytoją, jų teises ir pareigas, registro duomenų teikėjus, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų apsaugą, registro duomenų skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti profesinių ligų atvejus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registro objektas – profesinės ligos atvejis.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti asmenį, kuriam nustatyta profesinė liga.

5. Registro duomenys kaupiami vienoje registro duomenų bazėje (toliau – duomenų bazė).

6. Registro duomenų teikėjai yra šie:

6.1. Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių paskirti darbo inspektoriai – profesinių ligų tyrimo komisijų pirmininkai (toliau – profesinių ligų tyrimo komisijų pirmininkai);

6.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritoriniai skyriai);

6.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba jos teritoriniai skyriai (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba arba jos teritoriniai skyriai);

6.4. Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija.

7. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804), Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės registrų veiklą.

 

II. REGISTRO VALDYTOJAS IR REGISTRO TVARKYTOJAS

 

8. Registro valdytoja ir asmens duomenų valdytoja yra Sveikatos apsaugos ministerija. Registro tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Higienos institutas.

9. Registro valdytojas metodiškai vadovauja registro tvarkytojui ir atlieka kitas Nuostatuose nustatytas funkcijas.

10. Registro valdytojas privalo:

10.1. koordinuoti registro tvarkytojo darbą, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti registro tvarkytojo veiklos priežiūrą;

10.2. užtikrinti tinkamą registro tvarkytojo darbą;

10.3. prižiūrėti, kaip laikomasi registro duomenų saugos reikalavimų;

10.4. kontroliuoti, kaip vykdomi metinis ir perspektyvinis registro biudžetai;

10.5. nagrinėti registro tvarkytojo pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo ir priimti sprendimus dėl šių pasiūlymų;

10.6. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais;

10.7. planuoti metinį ir perspektyvinį registro biudžetus;

10.8. teikti suinteresuotiems asmenims informaciją apie registro veiklą;

10.9. organizuoti ir koordinuoti registro tvarkytojo darbuotojų mokymą, rengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, kitus su kvalifikacijos tobulinimu susijusius metodinius dokumentus.

11. Registro valdytojas turi teisę:

11.1. rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga;

11.2. organizuoti registro kompiuterinės, programinės, komunikacinės įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti registro modernizavimo ir plėtros klausimus;

11.3. atlikti kitus Nuostatuose nustatytus veiksmus.

12. Registro tvarkytojas atlieka šias funkcijas:

12.1. registruoja registro objektus;

12.2. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

12.3. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams;

12.4. užtikrina tinkamą registro veikimą, registro duomenų ir dokumentų saugą;

12.5. pasirašo sutartis su registro duomenų teikėjais;

12.6. nustato registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

12.7. atlieka kitas Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

13. Registro tvarkytojas privalo užtikrinti, kad:

13.1. registras veiktų nepertraukiamai;

13.2. registro duomenys atitiktų registro tvarkytojui pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

13.3. registro duomenys, gaunami iš susijusių registrų, būtų nuolat atnaujinami;

13.4. klaidingi, netikslūs, neišsamūs ar pasikeitę registro duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

13.5. registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti klaidingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, būtų pranešta apie ištaisytus netikslumus;

13.6. registras būtų tvarkomas vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais.

14. Registro tvarkytojas turi teisę:

14.1. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų tinkamai surašyti, laiku pateikti ir atitiktų susijusių registrų duomenis;

14.2. skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu registro tvarkytojas nustato, kad registrui pateikti duomenys ar dokumentai yra netikslūs ar neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų;

14.3. atlikti kitus Nuostatuose nustatytus veiksmus.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

15. Registre tvarkomi šie duomenys:

15.1. vidinės struktūros neturintis registro objekto identifikavimo kodas, sudarytas iš 9 skaitmenų;

15.2. registro objekto įregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo datos;

15.3. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus, paskyrusio profesinių ligų tyrimo komisijos pirmininką, pavadinimas;

15.4. profesinės ligos kortelės data ir numeris;

15.5. profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto data ir numeris;

15.6. profesinės ligos:

15.6.1. diagnozės pavadinimas, jos pagrindinis ir papildomas kodai pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM);

15.6.2. diagnozės pavadinimas ir jos kodas pagal Europos profesinių ligų sąrašą;

15.6.3. eiga (ūmi, lėtinė);

15.6.4. įtarimo būdas (profilaktiškai tikrinant sveikatą, kreipiantis dėl susirgimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, gydantis stacionare, kitais būdais);

15.6.5. diagnozės nustatymo data;

15.7. profesinės ligos priežasties:

15.7.1. pavadinimas ir kodas pagal Europos profesinių ligų priežasčių sąrašą;

15.7.2. pavadinimas ir kodas pagal Europos naudojimo kategorijų (produktų) klasifikaciją;

15.8. profesinės rizikos veiksnio:

15.8.1. pavadinimas ir kodas, atitinkamai nurodant veiksnio ar ligos pavadinimą ir eilės numerį pagal profesinių ligų sąrašą;

15.8.2. poveikio trukmė (metais);

15.8.3. išmatuotas dydis;

15.8.4. leistinas dydis;

15.9. sveikatos priežiūros įstaigos, nustačiusios profesinę ligą, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas;

15.10. gydytojo, nustačiusio profesinę ligą, vardas ir pavardė;

15.11. asmens, kuriam nustatyta profesinė liga:

15.11.1. vardas ir pavardė, asmens kodas;

15.11.2. gimimo data;

15.11.3. lytis;

15.11.4. gyvenamoji vieta;

15.11.5. išsilavinimas (neturi pradinio, pradinis, pagrindinis, vidurinis, specialusis vidurinis, aukštesnysis, aukštasis);

15.11.6. užsiėmimas (dirba, nedirba);

15.11.7. užimtumo statusas (darbdaviai ir savarankiškai dirbantys, samdomieji, padedantys šeimos nariai);

15.11.8. profesijos (specialybės) pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

15.11.9. pareigų (atliekamo darbo) pavadinimas ir kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;

15.11.10. darbo vieta (padalinys, skyrius, baras);

15.11.11. bendras darbo stažas (metais);

15.11.12. darbo stažas profesinės ligos nustatymo metu, veikiant profesinės rizikos veiksniams, susijusiems su nustatyta profesinės ligos diagnoze (metais);

15.11.13. amžius;

15.12. darbovietės, kurioje asmuo dirbo profesinės ligos nustatymo metu:

15.12.1. pavadinimas ir kodas;

15.12.2. adresas;

15.13. darbovietės, kurioje asmuo vėliausiai dirbo ir buvo veikiamas profesinės rizikos veiksnių, sukėlusių profesinę ligą:

15.13.1. pavadinimas ir kodas;

15.13.2. adresas;

15.13.3. ekonominės veiklos rūšies pavadinimas ir kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių;

15.14. profesinių ligų tyrimo komisijos pirmininko vardas ir pavardė;

15.15. profesinės ligos diagnozės panaikinimo arba pakeitimo data;

15.16. profesinės ligos diagnozės panaikinimo arba pakeitimo priežastis;

15.17. pranešimo apie nepatvirtintą profesinės ligos atvejį numeris ir data;

15.18. Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos pirmininko vardas ir pavardė;

15.19. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus, užpildžiusio pranešimą apie netektą darbingumą (procentais) dėl profesinės ligos, pavadinimas;

15.20. pranešimo apie netektą darbingumą (procentais) dėl profesinės ligos data ir numeris;

15.21. asmens bendras netektas darbingumas dėl visų profesinių ligų (procentais);

15.22. asmens netektas darbingumas dėl kiekvienos profesinės ligos (procentais);

15.23. nustatyti nauji duomenys, nurodyti Nuostatų 15.21 ir 15.22 punktuose;

15.24. metai, kada asmuo pirmą kartą neteko darbingumo;

15.25. darbingumo lygio vertinimo akto numeris ir data;

15.26. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pavadinimas;

15.27. pranešimo apie laikinojo nedarbingumo dėl profesinės ligos trukmę data ir numeris;

15.28. asmens, sergančio profesine liga, laikinojo nedarbingumo dėl profesinės ligos trukmė (kalendorinėmis dienomis) ir laikotarpis, nuo kada iki kada galioja laikinasis nedarbingumas dėl profesinės ligos;

15.29. nedarbingumo pažymėjimo serija, numeris ir išdavimo data;

15.30. nedarbingumo pažymėjimą išdavusios įstaigos pavadinimas ir Juridinių asmenų registro suteiktas identifikavimo kodas;

15.31. profesinės ligos diagnozė, nurodyta nedarbingumo pažymėjime (kodas pagal TLK-10-AM);

15.32. sprendimo dėl ligos pašalpos skyrimo priėmimo data ir numeris;

15.33. asmens mirties atveju:

15.33.1. mirties data;

15.33.2. pagrindinės ligos (traumos) ar būklės, lėmusios mirtį, kodas;

15.34. registro objekto išregistravimo data;

15.35. registro objekto išregistravimo priežastis.

16. Registro objektui klasifikuoti naudojami šie klasifikatoriai:

16.1. Lietuvos profesijų klasifikatorius;

16.2. Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), tvarkomas Sveikatos apsaugos ministerijos;

16.3. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, tvarkomas Lietuvos statistikos departamento.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

17. Registro duomenys į duomenų bazę įrašomi, joje keičiami remiantis dokumentais, pateiktais registro objektui įregistruoti ar registro duomenims pakeisti.

18. Registro duomenų teikėjai registro tvarkytojui duomenis teikia raštu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis ir garantuoja registrui teikiamų duomenų teisingumą ir atnaujinimą.

19. Registro duomenų teikėjai registro tvarkytojui teikia nurodytus dokumentus su juose nurodytais atitinkamais duomenimis taip:

19.1. profesinių ligų tyrimo komisijos pirmininkas per 3 darbo dienas nuo profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto pasirašymo pateikia profesinės ligos kortelės pranešimo formą elektroniniu būdu arba užpildo ir išsiunčia nustatytosios formos profesinės ligos kortelę (Nuostatų 1 priedas);

19.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas nuo profesinio darbingumo netekimo nustatymo pateikia duomenis, nurodytus Nuostatų 15.19–15.25 punktuose, elektroniniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį arba užpildo ir išsiunčia nustatytosios formos pranešimą apie netektą darbingumą (procentais) dėl profesinės ligos (Nuostatų 2 priedas);

19.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba arba jos teritorinis skyrius per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl ligos pašalpos skyrimo priėmimo pateikia duomenis, nurodytus Nuostatų 15.26–15.32 punktuose, elektroniniu būdu pagal duomenų teikimo sutartį arba užpildo ir išsiunčia nustatytosios formos pranešimą apie laikinojo nedarbingumo dėl profesinės ligos trukmę (Nuostatų 3 priedas);

19.4. Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija, nusprendusi, kad profesinė liga diagnozuota nepagrįstai, per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pateikia duomenis, nurodytus Nuostatų 15.15–15.18 punktuose, elektroniniu būdu arba išsiunčia rašytinį laisvos formos pranešimą apie nepatvirtintą profesinės ligos atvejį.

20. Registro tvarkytojas tikrina, ar Nuostatų 19.1–19.4 punktuose nurodyti dokumentai užpildyti teisingai.

21. Registro objektas laikomas įregistruotu, jeigu per 3 darbo dienas nuo profesinės ligos kortelės gavimo registre registro tvarkytojas atlieka visus šiuos veiksmus: priima sprendimą įregistruoti registro objektą, suteikia registro objektui identifikavimo kodą, suformuoja ir įrašo duomenis į duomenų bazę.

22. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, duomenų bazėje saugomi neribotą laiką. Asmens duomenys duomenų bazėje saugomi 25 metus.

23. Registro duomenų teikėjas, nustatęs, kad pateikė registro tvarkytojui neteisingus duomenis, nedelsdamas privalo raštu pateikti jam teisingus duomenis.

24. Registro duomenų teikėjas per 3 darbo dienas raštu praneša registro tvarkytojui apie registro objekto duomenų pasikeitimus. Registro tvarkytojas per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo įrašo duomenų pasikeitimus.

25. Registro tvarkytojas registro objektą išregistruoja, gavęs iš Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos pranešimą apie profesinės ligos diagnozės panaikinimą arba pakeitimą, ir nedelsdamas išregistruoto registro objekto duomenis perkelia į duomenų bazės archyvą (toliau – archyvas). Išregistruoto registro objekto duomenys, išskyrus asmens duomenis, archyve saugomi neribotą laiką. Asmens duomenys archyve saugomi 25 metus po išregistravimo.

26. Registro tvarkytojas, nustatęs pateiktų dokumentų arba duomenų netikslumus, privalo per 5 darbo dienas pranešti apie tai registro duomenų teikėjui ir pareikalauti ištaisyti netikslumus.

27. Registro tvarkytojas, nustatęs, kad iš susijusio registro gauti duomenys skiriasi nuo registro duomenų teikėjo pateiktų duomenų, suformuoja registro duomenis ir nedelsdamas praneša susijusio registro tvarkytojui apie pastebėtus jo pateiktų duomenų netikslumus.

28. Jeigu nustatoma, kad į duomenų bazę įrašyti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys dėl registro tvarkytojo kaltės, jis privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ištaisyti netikslumus ir apie tai neatlygintinai pranešti raštu visiems registro duomenų gavėjams, kuriems tie duomenys buvo perduoti.

29. Asmenys, kurių duomenys įrašyti registre, pateikę registro valdytojui ar registro tvarkytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti.

30. Asmuo, kurio duomenys įrašyti registre, susipažinęs su registre tvarkomais jo duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys. Registro tvarkytojas privalo per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo ištaisyti nurodytus netikslumus ir apie tai pranešti reikalavusiam asmeniui.

31. Pakeisti duomenų bazės įrašai perkeliami į archyvą ir saugomi jame 25 metus.

32. Registro tvarkytojas organizacinėmis, techninėmis ir programinėmis priemonėmis užtikrina, kad į duomenų bazę būtų įrašomi teisingi, tikslūs, išsamūs duomenys, atitinkantys duomenis, pateiktus dokumentuose.

33. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, privalo saugoti registro duomenų paslaptį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą terminą. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

34. Registro objektui apibūdinti naudojami kitų valstybės registrų duomenys:

34.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 15.11.1–15.11.4 ir 15.33.1 punktuose;

34.2. Juridinių asmenų registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 15.9, 15.12.1, 15.12.2, 15.13.1, 15.13.2 ir 15.30 punktuose;

34.3. Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys – Nuostatų 15.9, 15.11.4, 15.12.2 ir 15.13.2 punktuose nurodytiems duomenims formuoti;

34.4. Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro – duomenys, nurodyti Nuostatų 15.33.2 punkte.

35. Valstybės registrų duomenys gaunami pagal registro tvarkytojo sudarytas duomenų teikimo sutartis su atitinkamų registrų tvarkytojais šiose sutartyse ir susijusių registrų nuostatuose nustatyta tvarka.

36. Registro tvarkytojas, nustatęs iš susijusio registro gautų duomenų netikslumus, informaciją apie klaidingus, netikslius ar neišsamius duomenis ir aplinkybių paaiškinimus nedelsdamas turi perduoti susijusio registro tvarkytojui.

37. Registro tvarkytojas, gavęs iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, per 3 darbo dienas privalo patikrinti pateiktą informaciją ir, jeigu ji pasitvirtina, ištaisyti netikslumus. Tais atvejais, kai dėl netikslumų ištaisymo registro tvarkytojas turi kreiptis į registro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas. Ištaisęs registro duomenų netikslumus, registro tvarkytojas apie tai nedelsdamas praneša registro duomenų gavėjams, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys, ir susijusio registro tvarkytojui.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

38. Registro duomenys, išskyrus asmens duomenis, yra vieši.

39. Registro duomenys teikiami neatlygintinai.

40. Asmens duomenys teikiami ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

41. Registro tvarkytojas teikia registro išrašus ir registro duomenų bazės išrašus, pagal registro duomenis parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją. Registro išrašai ir registro duomenys teikiami raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis.

42. Vienkartinio teikimo atveju registro duomenys teikiami pagal registro duomenų gavėjo rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodytas registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, registro duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, numatyta šių duomenų apsauga. Jeigu teikiami ir asmens duomenys, prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

43. Daugkartinio teikimo atveju registro duomenys teikiami pagal registro tvarkytojo sutartį su registro duomenų gavėju. Šioje sutartyje nustatomos registro duomenų gavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, registro duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, teikiamų duomenų apimtis, numatoma šių duomenų apsauga. Jeigu teikiami ir asmens duomenys, sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, jų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.

44. Registro duomenų gavėjas, gavęs klaidingus, netikslius, neišsamius duomenis, raštu praneša registro tvarkytojui apie pastebėtus jam perduotų duomenų netikslumus. Registro tvarkytojas per 3 darbo dienas ištaiso netikslumus ir neatlygintinai raštu praneša registro duomenų gavėjui apie netikslumų ištaisymą.

45. Fiziniai ir juridiniai asmenys, gavę registro duomenis, gali juos naudoti tik tokiam tikslui, tokios apimties ir tokiu būdu, kokie buvo nurodyti gaunant duomenis. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus duomenis apie save.

46. Registro tvarkytojas savo interneto svetainėje skelbia suvestinius nuasmenintus registro duomenis, iš kurių negalima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybės.

47. Registro tvarkytojas savo interneto svetainėje taip pat teikia informaciją apie registro objektus ir tikslus, registro tvarkytoją, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, klaidingų, netikslių, neišsamių registro duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus ir gavėjus, registrui teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašą, jų kiekį.

48. Gavėjas privalo naudoti gautus registro duomenis tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į KITAS VALSTYBES

 

49. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių narių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

50. Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

51. Už registro duomenų saugą atsako registro valdytojas ir registro tvarkytojas.

52. Registro duomenys ir dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės registrų ir asmens duomenų tvarkymą, nustatyta tvarka.

53. Registro duomenų saugos administracinės, organizacinės, techninės, programinės ir kitokios priemonės nustatomos vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą.

54. Registro duomenų saugos priemonės turi užtikrinti registro duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo, kokio nors kito neteisėto tvarkymo.

55. Konkrečios registro duomenų saugos priemonės nustatomos registro valdytojo patvirtintuose registro duomenų saugos nuostatuose, vadovaujantis Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimais, patvirtintais vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. IV-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866), ir Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

56. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

57. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

58. Likviduojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________

 

 

Lietuvos Respublikos profesinių

ligų valstybės registro nuostatų

1 priedas

 

(Profesinės ligos kortelės formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus pavadinimas)

 

__________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

______________________

(adresatas)

 

PROFESINĖS LIGOS KORTELĖ

 

________________ Nr. __________

(data)

 

1. Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(numeris)

(užpildymo data)

 

2. Profesinės ligos diagnozė:

2.1. pagrindinė

 

 

 

 

 

 

(žodžiais pagal TLK-10-AM)

(pagrindinis kodas)

 

 

 

 

 

 

(žodžiais)

(papildomas kodas)

 

2.2. pagal Europos profesinių ligų sąrašą

 

 

 

 

 

 

 

(žodžiais)

(kodas)

 

2.3. profesinės ligos eiga, pažymėti: ūmi – 1, lėtinė – 2

 

 

3. Profesinė liga įtarta, pažymėti: profilaktiškai tikrinant sveikatą – 1, kreipiantis dėl susirgimo į asmens

sveikatos priežiūros įstaigą – 2, gydantis stacionare – 3, kitais būdais – 4

 

 

 

4. Profesinės ligos priežastis (pagal Europos profesinių ligų priežasčių sąrašą):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(žodžiais)

(kodas)

 

5. Naudojimo kategorijos

 

 

 

 

 

(pavadinimas pagal Europos naudojimo kategorijų (produktų) klasifikaciją)

(kodas)

 

6. Profesinės ligos diagnozės nustatymo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sveikatos priežiūros įstaiga, nustačiusi profesinę ligą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pavadinimas)

(kodas)

 

__________________________________________________________________________

(adresas, pašto kodas, telefono ir fakso numeriai)

 

8. Gydytojo, nustačiusio profesinę ligą, vardas ir pavardė _____________________________________________

 

9. Asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)

(asmens kodas)

 

10. Amžius (metais)

 

 

 

11. Lytis: vyriška – 1, moteriška – 2, nežinoma – 9

 

 

 

12. Išsilavinimas: neturi pradinio – 0, pradinis – 1, pagrindinis – 2, vidurinis – 3, specialusis vidurinis – 4,

 

aukštesnysis – 5, aukštasis – 6

 

 

13. Gyvenamoji vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adresas)

(teritorijos administracinio vieneto kodas)

 

 

 

 

(apskrities pavadinimas)

(kodas)

 

14. Užsiėmimas: dirba – 1, nedirba – 2

 

 

14.1. socialinė padėtis: pensininkas – 1, bedarbis – 2, invalidas – 3, kita – 4

 

 

14.2. jeigu dirba: įmonė, kurioje dirba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pavadinimas)

(kodas)

 

__________________________________________________________________________

(adresas, pašto kodas, telefono ir fakso numeriai)

15. Įmonė, kurioje asmuo vėliausiai dirbo ir buvo veikiamas profesinės rizikos veiksnių, sukėlusių profesinę ligą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pavadinimas)

(kodas)

 

__________________________________________________________________________

(adresas, pašto kodas, telefono ir fakso numeriai)

15.1. užimtumo statusas: darbdaviai ir savarankiškai dirbantys – 1, samdomieji – 2 , padedantys šeimos nariai – 3

 

 

15.2. ekonominės veiklos rūšis

 

 

 

 

 

 

 

 

(pavadinimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.)

(kodas)

 

15.3. darbo vieta

 

 

(padalinys, skyrius, baras)

 

15.4. profesija (specialybė)

 

 

 

 

 

 

 

 

(pavadinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

(kodas)

 

15.5. pareigos (atliekamas darbas)

 

 

 

 

 

 

 

 

(pavadinimas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių)

(kodas)

 

16. Darbo stažas (metais):

16.1. bendras

 

 

 

16.2. veikiant profesinės rizikos veiksniams, susijusiems su nustatyta profesinės ligos diagnoze

 

 

 

17. Duomenys apie profesinės ligos priežastį

Profesinės rizikos veiksnys

(pavadinimas)

Veiksnio kodas

Poveikio trukmė (metais)

Išmatuotas veiksnio dydis

Leistinas dydis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesinės ligos tyrimo komisijos pirmininkas

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pildo registro tvarkytojo specialistas:

 

Atvejo numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įregistravimo data)

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Profesinės ligos atvejo išregistravimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesinės ligos atvejo išregistravimo priežastis __________________________________________________

 

__________________________________________________________________________

(Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos pranešimo apie nepatvirtintą profesinės ligos atvejį numeris ir data)

 

Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos pirmininkas

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Lietuvos Respublikos profesinių

ligų valstybės registro nuostatų

2 priedas

 

(Pranešimo apie netektą darbingumą (procentais) dėl profesinės ligos formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos teritorinio skyriaus pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

PRANEŠIMAS

APIE NETEKTĄ DARBINGUMĄ (PROCENTAIS) DĖL PROFESINĖS LIGOS

 

_______________ Nr. __________

(data)

 

____________________________

(adresatas)

 

1. Asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)

(asmens kodas)

 

2. Bendras netektas darbingumas dėl profesinės (-ių) ligos (-ų)

 

 

 

 

 

(netekto darbingumo procentai)

 

3. Profesinės ligos diagnozė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(žodžiais)

 

(kodas pagal)

 

(netekto TLK-10-AM darbingumo procentai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(žodžiais)

 

(kodas pagal)

 

(netekto TLK-10-AM darbingumo procentai)

 

Nuo 200 .... m. ................. d.   Iki 200 ... m. ............................ d.

 

4. Netektas darbingumas (procentais), pažymėti: pirmą kartą – 1, pakartotinai – 2

 

Jeigu pakartotinai:

metai, kada asmuo pirmą kartą neteko darbingumo

 

 

 

 

 

(metai)

 

5. Pagrindas – darbingumo lygio vertinimo aktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(numeris)

 

(data)

 

Pranešimą užpildė:

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Pildo registro tvarkytojo specialistas:

Atvejo numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įregistravimo data)

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 

 

Lietuvos Respublikos profesinių

ligų valstybės registro nuostatų

3 priedas

 

(Pranešimo apie laikinojo nedarbingumo dėl profesinės ligos trukmę formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pavadinimas)

______________________________________

(įstaigos duomenys)

 

_______________________

(adresatas)

 

PRANEŠIMAS

APIE LAIKINOJO NEDARBINGUMO DĖL PROFESINĖS LIGOS TRUKMĘ

 

_______________ Nr. ___________

(data)

 

1. Asmuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas ir pavardė)

 

(asmens kodas)

 

2. Galutinė profesinės ligos diagnozė, nurodyta nedarbingumo pažymėjime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(kodas pagal TLK-10-AM)

 

3. Asmens laikinojo nedarbingumo dėl profesinės ligos trukmė

 

 

 

 

(kalendorinių dienų skaičius)

 

Nuo 200 .... m. ......................... d.   Iki 200 ....... m. ................................. d.

 

4. Pagrindas – nedarbingumo pažymėjimai:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(serija, numeris)

 

(išdavimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(serija, numeris)

 

(išdavimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(serija, numeris)

 

(išdavimo data)

 

Nedarbingumo pažymėjimą (pirminį) išdavusios įstaigos pavadinimas ________________________________

 

__________________________________________________________________________

(adresas, telefono ir fakso numeriai)

Pranešimą užpildė:

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 


Pildo registro tvarkytojo specialistas:

Atvejo numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(įregistravimo data)

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

_________________