VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 m. SPALIO 11 d. ĮSAKYMO Nr. B1-559 „DĖL REIKALAVIMŲ PREKYBAI GYVŪNAIS, SPERMA, KIAUŠIALĄSTĖMIS IR EMBRIONAIS BEI JŲ IMPORTUI PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 10 d. Nr. B1-452

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 1999, Nr. 90-2639) 6 straipsnio 11 ir 14 punktais, įgyvendindamas 2010 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 176/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos direktyvos 92/65/EEB D priedas dėl spermos surinkimo ir saugojimo centrų, embrionų surinkimo ir gamybos grupių, arklių, avių ir ožkų rūšių gyvūnams donorams keliamų reikalavimų ir tų rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų tvarkymo (OL 2010 L 52, p. 14), ir atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos sprendimą 2010/684/ES, kuriuo dėl gyvūnams iš ūkių skirtų sveikatos sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 dalis (OL 2010 L 293, p. 62),

pakeičiu Reikalavimus prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. B1-559 (Žin., 2005, Nr. 128-4651; 2009, Nr. 106-4468, Nr. 146-6541; 2010, Nr. 83-4397):

1. Įrašau 7.1.5 punkte po žodžio „lydėti“ žodžius „2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos sprendime 2010/684/ES, kuriuo dėl gyvūnams iš ūkių skirtų sveikatos sertifikatų pavyzdžių iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 92/65/EEB E priedo 1 dalis (OL 2010 L 293, p. 64)“.

2. Įrašau 11 punkte vietoj skaičių ir raidžių „2010/270/ES“ skaičius ir raides „2010/684/ES“.

3. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Dirbtiniam apsėklinimui skirta arklinių šeimos gyvūnų sperma, laikantis reikalavimų dėl arklinių šeimos gyvūnų įrašymo į tam tikroms specifinėms veislėms skirtas arklinių šeimos gyvūnų kilmės knygas, avinų ir ožių sperma turi būti:

15.1. surinkta, paruošta ir saugoma spermos surinkimo / saugojimo centre, patvirtintame pagal Reikalavimų 4 priedo nuostatas; išimties tvarka avinų ir ožių sperma gali būti surinkta avių arba ožkų ūkyje, atitinkančiame Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimus;

15.2. surinkta iš gyvūnų, atitinkančių Reikalavimų 5 priedo 1–10 punktų nuostatas;

15.3. surinkta, paruošta, konservuota, saugoma ir transportuojama laikantis Reikalavimų 6 priedo 1–4 punktų nuostatų;

15.4. vežama į kitą ES šalį su veterinarijos sertifikatu, atitinkančiu ES teisės aktais patvirtintą pavyzdį.“

4. Išdėstau 16 punktą taip:

16. Avių, ožkų, arklinių šeimos gyvūnų ir kiaulių kiaušialąstės ir embrionai turi būti:

16.1. surinkti iš patelių donorių, atitinkančių Reikalavimų 5 priedo 11–14 punktų nuostatas, embrionų surinkimo grupės arba sukurti embrionų gamybos grupės, turinčios veterinarinį patvirtinimą ir atitinkančios Reikalavimų 4 priedo 6–8 punktų nuostatas;

16.2. surinkti, paruošti ir konservuoti tinkamoje laboratorijoje, saugomi ir transportuojami pagal Reikalavimų 6 priedo 5–10 punkto nuostatas;

16.3. vežami į kitą ES šalį su veterinarijos sertifikatu, atitinkančiu ES teisės aktais patvirtintą pavyzdį.“

5. Įrašau 37.2.2 punkte vietoj žodžių ir skaičių „priedo 1, 2 punktuose“ žodį „priede“.

6. Išdėstau 4 priedą nauja redakcija (pridedama).

7. Papildau 5 ir 6 priedais (pridedama).

 

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius


Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma,

kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų

importui

4 priedas

 

REIKALAVIMAI SPERMOS SURINKIMO IR SAUGOJIMO CENTRAMS IR EMBRIONŲ SURINKIMO IR GAMYBOS GRUPĖMS

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI SPERMOS SURINKIMO IR SAUGOJIMO CENTRAMS

 

1. Spermos surinkimo centras, siekdamas gauti Reikalavimų 18 punkte nurodytą veterinarinį patvirtinimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. turi būti nuolat prižiūrimas spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo;

1.2. turi turėti:

1.2.1. gyvūnų laikymui skirtas rakinamas, atskirtas nuo spermos surinkimo, paruošimo ir laikymo patalpų patalpas ir, jei reikia, arklinių gyvūnų vedžiojimui skirtą aikštelę,

1.2.2. gyvūnų izoliavimui skirtas patalpas, kurios tiesiogiai nesusisiektų su patalpomis, kuriose laikomi gyvūnai,

1.2.3. spermos surinkimo patalpas, kurios, nepažeidžiant šio priedo 1.4 punkto reikalavimų, gali būti atvirame ore, tačiau apsaugotos nuo nepalankių oro sąlygų; grindų danga spermos surinkimo patalpose turi būti neslidi, kad būtų išvengta sunkių susižalojimų,

1.2.4. atskirą (-as) patalpą (-as) spermos surinkimo priemonių valymo, dezinfekavimo ar sterilizavimo įrenginiams laikyti,

1.2.5. spermos paruošimo patalpas, atskirtas nuo spermos surinkimo patalpų, ir šio priedo 1.2.4 punkte nurodytą (-as) patalpą (-as) valymo įrenginiams laikyti; spermos paruošimo patalpos gali būti kitoje vietoje, nei šio priedo 1.2.3–1.2.4 punktuose nurodytos patalpos,

1.2.6. spermos laikymo patalpą, kuri gali būti kitoje vietoje, nei šio priedo 1.2.1–1.2.5 punktuose nurodytos patalpos;

1.3. turi būti pastatytas arba atskirtas taip, kad nebūtų jokio sąlyčio su ūkiniais gyvūnais, esančiais už spermos surinkimo centro ribų;

1.4. turi būti pastatytas taip, kad visas spermos surinkimo centro patalpas, išskyrus administracines patalpas, ir, jeigu laikomi arklinių šeimos gyvūnai (toliau – arkliniai gyvūnai), išskyrus arklinių gyvūnų vedžiojimo aikštelę, būtų galima lengvai valyti ir dezinfekuoti.

2. Spermos saugojimo centras, siekdamas gauti Reikalavimų 18 punkte nurodytą veterinarinį patvirtinimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. jeigu spermos saugojimo centre saugoma daugiau nei vienos rūšies sperma, surinkta pagal Reikalavimus patvirtintuose spermos surinkimo centruose, arba jame, laikantis Reikalavimų nuostatų, saugomi embrionai, kiekvienai gyvūnų rūšiai, kurios sperma saugoma spermos saugojimo centre, turi būti suteiktas atskiras veterinarinio patvirtinimo numeris, nurodytas Reikalavimų 18 punkte;

2.2. turi būti nuolat prižiūrimas spermos saugojimo centro veterinarijos gydytojo;

2.3. turi turėti atskirą spermos saugojimo patalpą, kurioje būtų tinkama įranga spermai ir (arba) embrionams saugoti; spermos saugojimo patalpa turi būti pastatyta taip, kad sperma ir (arba) embrionai būtų apsaugoti nuo nepalankių oro sąlygų ir aplinkos poveikio;

2.4. turi būti pastatytas taip, kad:

2.4.1. nebūtų jokio sąlyčio su gyvūnais, esančiais už spermos saugojimo centro ribų,

2.4.2. visas spermos saugojimo centro patalpas, išskyrus administracines patalpas, ir, jeigu laikomi arkliniai gyvūnai, išskyrus arklinių gyvūnų vedžiojimo aikštelę, būtų galima lengvai valyti ir dezinfekuoti;

2.4.3. į jį negalėtų patekti pašaliniai asmenys.

 

II. SPERMOS SURINKIMO IR SAUGOJIMO CENTRŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

3. Spermos surinkimo centrai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad:

3.1. juose būtų laikomi tik tų rūšių gyvūnai, iš kurių sperma surenkama; kiti naminiai gyvūnai gali būti laikomi spermos surinkimo centre, jeigu jie nekelia jokio užkrečiamosios ligos pavojaus toms gyvūnų rūšims, kurių sperma turi būti surenkama, ir atitinka nustatytus spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo reikalavimus; jeigu eržilų spermos surinkimo centre atliekamas dirbtinis apsėklinimas arba kergimas, tai kumelės, eržilai, kurie yra skirti kumelėms paruošti, bei eržilai, kurie skirti kergimui, turi atitikti Reikalavimų 5 priedo 1.1–1.4 punktų nuostatas;

3.2. į spermos surinkimo centrą nepatektų pašaliniai asmenys; visi asmenys, kuriems leidžiama patekti į spermos surinkimo centrą, turi laikytis spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo nustatytų reikalavimų;

3.3. dirbtų kompetentingi darbuotojai, tinkamai apmokyti dezinfekavimo ir higienos metodų, kuriuos taikant galima išvengti ligų plitimo;

3.4. būtų pildomi registracijos žurnalai, kuriuose nurodoma:

3.4.1. gyvūnų, esančių spermos surinkimo centre, rūšis, veislė, gimimo data ir tapatybė,

3.4.2. bet koks gyvūnų įvežimas į spermos surinkimo centrą ir išvežimas iš jo,

3.4.3. gyvūnų sveikatos duomenys ir visi tyrimai bei jų rezultatai, gyvūnų gydymas ir vakcinacija,

3.4.4. spermos surinkimo ir paruošimo data,

3.4.5. spermos paskirties vieta,

3.4.6. spermos laikymo vieta;

3.5. visi juose laikomi gyvūnai 30 dienų prieš pirmąjį spermos surinkimą ir spermos surinkimo laikotarpiu nebuvo kergiami;

3.6. sperma surenkama, paruošiama ir saugoma šiems tikslams įrengtose patalpose;

3.7. visi įrankiai, kontaktuojantys su sperma arba gyvūnu donoru spermos surinkimo arba paruošimo metu, būtų tinkamai dezinfekuojami arba sterilizuojami, išskyrus naujus įrankius ir vienkartinius įrankius, kurie panaudojus yra išmetami; jeigu eržilų spermos surinkimo centre atliekamas dirbtinis apsėklinimas ar vykdomas kergimas, dirbtiniam apsėklinimui arba natūraliam kergimui naudojami įrankiai ir priemonės negali būti naudojami gyvūnams donorams arba kitiems surinkimo centre laikomiems gyvūnams;

3.8. spermai paruošti naudojami gyvūniniai produktai, įskaitant skiediklius, priedus arba užpildus, būtų pagaminti taip, kad nekeltų jokio pavojaus gyvūnų sveikatai, arba prieš naudojimą būtų paruošti taip, kad būtų išvengta pavojaus gyvūnų sveikatai;

3.9. spermai konservuoti arba saugoti naudojamos šaldymo medžiagos, kurios prieš tai nebuvo naudotos kitiems gyvūniniams produktams;

3.10. talpyklos, skirtos spermai laikyti arba vežti, prieš naudojimą būtų dezinfekuojamos arba sterilizuojamos, išskyrus naujas ir vienkartines talpyklas, kurios panaudojus yra išmetamos;

3.11. kiekviena spermos dozė būtų paženklinta taip, kad būtų galima nustatyti surinkimo datą, gyvūno donoro rūšį, veislę ir tapatybę, spermos surinkimo centro, kuriame buvo surinkta sperma, veterinarinio patvirtinimo numerį;

3.12. būtų tikrinami valstybinio veterinarijos gydytojo ne rečiau kaip vieną kartą per metus gyvūnų veisimo laikotarpiu, jeigu gyvūnams yra būdingas sezoninis veisimasis, ir du kartus per metus, jeigu gyvūnams yra būdingas nesezoninis veisimasis, siekiant įvertinti, ar laikomasi visų veterinarinio patvirtinimo, priežiūros reikalavimų.

4. Spermos saugojimo centrai turi būti prižiūrimi, siekiant užtikrinti, kad:

4.1. gyvūnų donorų, kurių sperma saugoma centre, sveikatos būklė atitiktų Reikalavimus;

4.2. būtų laikomasi šio priedo 3.2–3.3 punktų reikalavimų;

4.3. būtų pildomi registracijos žurnalai apie spermos įvežimą į spermos saugojimo centrą ir išvežimą iš jo;

4.4. į patvirtintą spermos saugojimo centrą būtų įvežama sperma tik iš patvirtinto spermos surinkimo / saugojimo centro, ir kad ji būtų vežama sąlygomis, užtikrinančiomis visas įmanomas sveikatos garantijas, ir neturėtų kontakto su kita šių Reikalavimų neatitinkančia sperma;

4.5. sperma būtų saugoma tik specialiai tam skirtose patalpose, laikantis griežtų higienos reikalavimų;

4.6. visi įrankiai, turintys kontaktą su sperma, būtų tinkamai dezinfekuojami arba sterilizuojami, išskyrus vienkartinius įrankius;

4.7. talpyklos, išskyrus vienkartines, skirtos spermai laikyti arba vežti, prieš naudojimą būtų dezinfekuojamos arba sterilizuojamos;

4.8. spermai konservuoti arba laikyti būtų naudojamos šaldymo medžiagos, kurios prieš tai nebuvo naudotos kitiems gyvūniniams produktams;

4.9. kiekviena spermos dozė būtų paženklinta taip, kad būtų galima nustatyti spermos surinkimo datą, gyvūno donoro rūšį, veislę ir tapatybę bei spermos surinkimo centro patvirtinimo numerį. VMVT informuoja Europos Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares apie Lietuvoje naudojamo spermos dozių ženklinimo ypatybes ir formą;

4.10. būtų tikrinami valstybinio veterinarijos gydytojo ne rečiau kaip du kartus per metus, siekiant įvertinti, ar laikomasi visų veterinarinio patvirtinimo, priežiūros reikalavimų.

5. Išimties atveju šio priedo 4.4 punkte nurodytame patvirtintame spermos saugojimo centre leidžiama saugoti embrionus, jeigu jie atitinka Reikalavimus ir yra laikomi atskiruose induose.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI EMBRIONŲ SURINKIMO IR GAMYBOS GRUPĖMS

 

6. Embrionų surinkimo grupė, siekdama gauti veterinarinį patvirtinimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. embrionus turi surinkti, paruošti ir saugoti embrionų surinkimo grupės veterinarijos gydytojas arba vienas ar keli jam pavaldūs kompetentingi techniniai darbuotojai, kuriuos veterinarijos gydytojas turi supažindinti su tam tikrais higienos metodais ir ligų kontrolės būdais bei principais;

6.2. veterinarijos gydytojas turi būti atsakingas už visą embrionų surinkimo grupės veiklą, įskaitant:

6.2.1. gyvūno donoro tapatybės ir jo sveikatos būklės patikrinimą,

6.2.2. gyvūnų donorų sanitarinę priežiūrą ir chirurgines operacijas,

6.2.3. dezinfekavimo ir higienos procedūras,

6.2.4. registracijos žurnalų pildymą, kuriuose turi būti nurodyta:

6.2.4.1. kiekvieno gyvūno rūšis, veislė, gimimo data ir tapatybė,

6.2.4.2. ligos istorija ir visi gyvūnams donorams atlikti diagnostiniai tyrimai bei jų rezultatai, taikytas gydymas ir vakcinavimas,

6.2.4.3. oocitų, kiaušialąsčių ir embrionų surinkimo, paruošimo ir saugojimo vieta ir data,

6.2.4.4. embrionų tapatybė ir informacija apie paskirties vietą, jeigu ji žinoma;

6.3. embrionų surinkimo grupė turi būti tikrinama valstybinio veterinarijos gydytojo ne rečiau kaip vieną kartą per metus, siekiant įvertinti, ar laikomasi visų embrionų surinkimo, paruošimo ir saugojimo reikalavimų, veterinarinio patvirtinimo ir priežiūros reikalavimų;

6.4. embrionų surinkimo grupė turi turėti stacionarią arba kilnojamą laboratoriją, kurioje galėtų tirti, ruošti ir pakuoti embrionus ir kurioje būtų bent vienas darbo stalas, optinis mikroskopas arba stereomikroskopas ir, prireikus, šaldymo įranga;

6.5. stacionarioje laboratorijoje turi būti:

6.5.1. patalpa embrionams ruošti, atskirta nuo vietos, kur laikomi gyvūnai donorai, kol iš jų surenkami embrionai,

6.5.2. patalpa arba vieta įrangai valyti ir sterilizuoti, išskyrus tuos atvejus, kai naudojama vienkartinė įranga,

6.5.3. patalpa embrionams saugoti;

6.6. kilnojamoje laboratorijoje turi būti:

6.6.1. specialiai įrengta transporto priemonės dalis, padalyta į du skyrius: embrionams tirti ir ruošti skirtas skyrius, kuris turi būti švarus, ir įrangai ir medžiagoms, kurių reikia dirbant su gyvūnais donorais, laikyti skirtas skyrius,

6.6.2. naudojama tik vienkartinė įranga, išskyrus tuos atvejus, kai įrangos sterilumą ir skysčių bei kitų produktų, būtinų embrionams surinkti ir paruošti, tiekimą gali užtikrinti stacionari laboratorija;

6.7. pastatai ir laboratorijos turi būti suprojektuoti ir fiziškai išdėstyti bei embrionų surinkimo grupės savo darbą turi atlikti taip, kad būtų išvengta kryžminio embrionų užkrėtimo;

6.8. embrionų surinkimo grupė turi turėti rakinamas kiaušialąsčių ir embrionų saugojimo patalpas:

6.8.1. kurios būtų lengvai valomos ir dezinfekuojamos,

6.8.2. kuriose būtų registracijos žurnalai apie atvežamus ir išvežamus embrionus,

6.8.3. kuriose būtų kiaušialąstėms ir embrionams saugoti skirti indai ir vieta, kurią kontroliuoja embrionų surinkimo grupės veterinarijos gydytojas ir kurią reguliariai tikrina valstybinis veterinarijos gydytojas.

7. VMVT gali leisti saugoti spermą šio priedo 6.8 punkte nurodytose patalpose, jeigu sperma atitinka avių ir ožkų rūšims arba arkliniams gyvūnams taikomas Reikalavimų nuostatas arba Veterinarijos reikalavimus kuilių spermai, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 2002, Nr. 111-4955; 2009, Nr. 107-4510), ir yra saugoma atskiruose induose embrionams saugoti skirtose patvirtintose patalpose.

8. Embrionų gamybos grupė, siekdama gauti veterinarinį patvirtinimą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.1. embrionų gamybos grupės nariai turi būti tinkamai apmokyti dirbti steriliomis darbo sąlygomis bei būti supažindinti su tam tikrais higienos metodais ir ligų kontrolės būdais bei principais;

8.2. embrionų gamybos grupė turi turėti stacionarią laboratoriją, kurioje turi būti:

8.2.1. tinkama įranga ir patalpos, taip pat atskiros patalpos:

8.2.1.1. oocitams iš kiaušidžių išimti,

8.2.1.2. oocitams, kiaušialąstėms ir embrionams ruošti,

8.2.1.3. embrionams saugoti,

8.2.2. laminarinio tekėjimo įrenginys arba kitokia tinkama įranga, kurioje būtų galima atlikti visas technines procedūras, kurioms būtinos specialios sterilios sąlygos (ruošiant kiaušialąstes, embrionus ir spermą). Tačiau galima spermą centrifuguoti ir ne laminarinio tekėjimo ar kitame įrenginyje, jeigu imamasi visų higienos užtikrinimo priemonių;

8.3. jeigu kiaušialąstės ir kiti audiniai turi būti surenkami skerdykloje, embrionų gamybos grupė turi turėti tinkamą įrangą kiaušidėms bei kitiems audiniams rinkti ir pervežti į paruošimo laboratoriją laikantis higienos ir saugos reikalavimų.

 

_________________


Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma,

kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų

importui

5 priedas

 

GYVŪNAMS DONORAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

I. ERŽILAMS DONORAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

1. Sperma gali būti imama tik iš tų eržilų donorų, kurie, patvirtinus spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojui, atitinka šiuos reikalavimus:

1.1. eržilai donorai neturi turėti jokių užkrečiamųjų ligų klinikinių požymių nei prieš jiems patenkant į spermos surinkimo centrą, nei spermos surinkimo laikotarpiu;

1.2. eržilai donorai turi būti atvežti iš Europos Sąjungos valstybės narės, įskaitant Lietuvos Respubliką, arba trečiosios šalies teritorijos, arba, jeigu taikoma regionalizacija, teritorijos dalies ir laikymo vietos, kontroliuojamos kompetentingos institucijos; kiekvienas eržilas donoras turi atitikti Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. B1-720 (Žin., 2006, Nr. 2-32);

1.3. 30 dienų prieš spermos surinkimą eržilai donorai turi būti laikyti laikymo vietoje, kurioje nė vienas eržilas neturėjo virusinio arklių arterito ir kontaginio arklių metrito klinikinių požymių per šį laikotarpį;

1.4. eržilai donorai neturi būti naudoti natūraliam kergimui 30 dienų prieš pirmąjį spermos surinkimą ir spermos surinkimo laikotarpiu;

1.5. VMVT patvirtinta laboratorija pagal šio priedo 1.6 punkte vieną iš numatytų programų turėjo atlikti šiuos tyrimus:

1.5.1. infekcinei arklių anemijai nustatyti turi būti atliktas imunodifuzijos agaro gelyje tyrimas (Coggins tyrimas) arba ELISA tyrimas (rezultatai turi būti neigiami),

1.5.2. virusiniam arklių arteritui nustatyti – visos eržilo donoro spermos mėginio viruso išskyrimo tyrimas (rezultatas turi būti neigiamas), išskyrus atvejus, kai atliekant serumo neutralizavimo tyrimą virusiniam arklių arteritui nustatyti atskiedus serumą 1:4 gaunamas neigiamas rezultatas,

1.5.3. kontaginiam arklių metritui nustatyti – tyrimas du kartus kas septynias dienas, išskiriant Taylorella equigenitalis mikrobą iš priešejakuliacinio skysčio arba spermos mėginio, taip pat iš lyties organų tepinėlių, kurie imami nuo apyvarpės, šlaplės arba šlaplės duobės (rezultatas kiekvienu atveju turi būti neigiamas);

1.6. eržilams donorams turi būti taikoma viena iš šių tyrimų programų:

1.6.1. jei eržilas donoras buvo nuolat laikomas spermos surinkimo centre ne mažiau kaip 30 dienų prieš pirmąjį spermos surinkimą ir surinkimo laikotarpiu ir jokie arkliniai gyvūnai, esantys spermos surinkimo centre, neturėjo tiesioginio kontakto su blogesnės nei eržilas donoras sveikatos būklės arkliniais gyvūnais, turi būti atliekami šio priedo 1.5 punkte nurodyti eržilo donoro spermos mėginių, paimtų iki pirmo spermos surinkimo, praėjus ne mažiau kaip 44 dienoms nuo eržilo donoro laikymo spermos surinkimo centre laikotarpio pradžios, tyrimai,

1.6.2. jei eržilas donoras buvo laikomas spermos surinkimo centre ne mažiau kaip 30 dienų prieš pirmąjį spermos surinkimą ir surinkimo laikotarpiu, tačiau spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojui leidus kartais buvo išvežamas ne ilgesniam nei 14 dienų laikotarpiui, arba kitas spermos surinkimo centre laikomas arklinis gyvūnas turėjo tiesioginį kontaktą su blogesnės sveikatos būklės arkliniais gyvūnais, surinktos eržilo donoro spermos mėginių tyrimai, nurodyti šio priedo 1.5 punkte, atliekami taip:

1.6.2.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus prasidėjus poravimosi metui arba iki pirmos spermos surinkimo dienos ir praėjus bent 14 dienų nuo minėtojo ne trumpesnio nei 30 dienų laikymo laikotarpio pradžios,

1.6.2.2. spermos surinkimo laikotarpiu, atliekant šio priedo 1.5.1 punkte nurodytą tyrimą, ne rečiau kaip kas 90 dienų; spermos surinkimo laikotarpiu, atliekant šio priedo 1.5.2 punkte nurodytą tyrimą, ne rečiau kaip kas 30 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai, tiriant viruso išskyrimo metodu, šis tyrimas turi būti atliekamas du kartus per metus, gaunami teigiami serologinio tyrimo dėl virusinio arklių arterito rezultatai; spermos surinkimo laikotarpiu, atliekant šio priedo 1.5.3 punkte nurodytą tyrimą, ne rečiau kaip kas 60 dienų,

1.6.3. jei eržilas donoras neatitinka šio priedo 1.6.1 ir 1.6.2 punktų reikalavimų ir (arba) sperma surinkta prekybai užšaldyta sperma, surinktos eržilo donoro spermos mėginių tyrimai, kurių reikalaujama pagal šio priedo 1.5 punktą, atliekami taip:

1.6.3.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus prasidėjus poravimosi metui,

1.6.3.2. spermos saugojimo laikotarpiu, nurodytu Reikalavimų 6 priedo 3.2 punkte, ir iki sperma bus išvežta iš spermos surinkimo centro arba bus panaudota tiriami mėginiai, paimti ne anksčiau kaip 14 dienų ir ne vėliau kaip 90 dienų po spermos surinkimo dienos. Taikant išimtis šio punkto nuostatoms, nereikia imti mėginių po spermos surinkimo ir atlikti tyrimo, nurodyto šio priedo 1.5.2 punkte, jei, atliekant tyrimą viruso išskyrimo metodu, kuris turi būti atliekamas du kartus per metus, eržilo donoro serologinio tyrimo dėl virusinio arklių arterito rezultatai buvo teigiami;

1.7. jei bent vieno šio priedo 1.5 punkte nurodyto tyrimo rezultatai buvo teigiami, eržilas donoras turi būti atskirtas, o jo sperma, surinkta po paskutinio atlikto tyrimo, kurio rezultatas buvo neigiamas, draudžiama prekiauti, išskyrus (kai atliekamas tyrimas virusiniam arklių arteritui nustatyti) spermą iš kiekvieno ejakuliato, kurio tyrimo, nurodyto šio priedo 1.5.2 punkte, rezultatas neigiamas;

1.8. surinkta kitų spermos surinkimo centre esančių eržilų sperma turi būti laikoma atskirai ir ja draudžiama prekiauti nuo tos dienos, kai buvo paimtas paskutinis mėginys, kurio tyrimo, nurodyto šio priedo 1.5.2 punkte, rezultatas buvo neigiamas, iki spermos surinkimo centrui bus patvirtintas ankstesnis sveikatos statusas ir bus atlikti laikomos spermos oficialūs tyrimai, paneigiantys šio priedo 1.5 punkte nurodytų ligų buvimą;

1.9. sperma, surinkta iš spermos surinkimo centre esančių eržilų donorų, kuriems taikomas draudimas pagal Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų 8 punktą arba 10–16 punktus, turi būti laikoma atskirai ir ja neturi būti prekiaujama iki spermos surinkimo centrui valstybinis veterinarijos gydytojas nepatvirtins ankstesnio sveikatos statuso pagal Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimus ir nebus atlikti atitinkami oficialūs tyrimai, kad būtų paneigtas Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų 1 priede išvardytų ligų sukėlėjų buvimas spermoje.

 

II. AVIŲ IR OŽKŲ RŪŠIŲ PATINAMS DONORAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

2. Visiems į spermos surinkimo centrą įvežamiems avių ir ožkų rūšių patinams donorams (toliau – patinai donorai) taikomi šie reikalavimai:

2.1. patinai donorai turi būti laikomi karantino sąlygomis ne trumpiau kaip 28 dienas tam tikslui VMVT patvirtintose patalpose su tos pačios sveikatos būklės gyvūnais;

2.2. patinai donorai turi būti kilę tik iš to avių ar ožkų ūkio, kuris pagal Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-208 (Žin., 2004, Nr. 44-1477), 1 priedą yra oficialiai neužkrėstas brucelioze, ir prieš atvežant į karantino patalpas neturi būti laikyti ūkyje, kuriam nėra patvirtintas oficialiai neužkrėsto brucelioze ūkio statusas;

2.3. patinai donorai turi būti atvežti iš ūkio, kuriame prieš 60 dienų iki jų atvežimo į karantino patalpas šiems patinams donorams buvo atliktas serologinis tyrimas kontaginiam epididimitui (Brucella ovis) nustatyti, laikantis Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 4 priedo nuostatų, arba bet koks kitas lygiaverčio pagrįsto tikslumo ir specifiškumo lygio tyrimas;

2.4. patinams donorams turi būti atlikti kraujo mėginio, paimto prieš 28 dienas iki šio priedo 2.1 punkte nurodyto karantino laikotarpio pradžios, tyrimai ir kiekvienu atveju gautas neigiamas rezultatas, išskyrus šio priedo 2.4.3 punkte nurodytos pasienio (Border) ligos antikūnių tyrimo rezultatą:

2.4.1. bruceliozei (Brucella melitensis) nustatyti turi būti atliktas serologinis tyrimas, laikantis Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 3 priedo nuostatų,

2.4.2. kontaginiam epididimitui (Brucella ovis) nustatyti – serologinis tyrimas, laikantis Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 3 priedo nuostatų, arba bet koks kitas lygiaverčio pagrįsto tikslumo ir specifiškumo lygio tyrimas,

2.4.3. pasienio (Border) ligai nustatyti – viruso išskyrimo tyrimas arba viruso antigeno tyrimas ir serologinis tyrimas antikūnių buvimui arba nebuvimui nustatyti (antikūnių tyrimas).

VMVT gali leisti 2.4 punkte nurodytus tyrimus atlikti naudojant karantino patalpose paimtus kraujo mėginius. Jei toks leidimas suteiktas, šio priedo 2.1 punkte nurodytas karantino laikotarpis negali prasidėti prieš kraujo mėginio paėmimo dieną. Tačiau jei kurio nors iš 2.4 punkte nurodytų tyrimų rezultatai yra teigiami, atitinkamas patinas donoras turi būti nedelsiant pašalinamas iš karantino patalpos. Grupės gyvūnų izoliavimo atveju likusiems patinams donorams šio priedo 2.1 punkte nurodytas karantino laikotarpis negali prasidėti, kol nepašalinamas patinas donoras, kurio tyrimo rezultatas buvo teigiamas;

2.5. patinams donorams, kurie ne mažiau kaip 21 dieną buvo laikyti karantino sąlygomis, turi būti atlikti šie kraujo mėginių, paimtų per šio priedo 2.1 punkte nurodytą karantino laikotarpį, tyrimai ir gauti neigiami rezultatai:

2.5.1. bruceliozei (Brucella melitensis) nustatyti turi būti atliktas serologinis tyrimas, laikantis Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 3 priedo nuostatų,

2.5.2. kontaginiam epididimitui (Brucella ovis) nustatyti – serologinis tyrimas, laikantis Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 3 priedo nuostatų, arba bet koks kitas lygiaverčio pagrįsto tikslumo ir specifiškumo lygio tyrimas;

2.6. patinams donorams, kurie ne mažiau kaip 21 dieną buvo laikyti karantino sąlygomis, turi būti atlikti kraujo mėginių, paimtų per šio priedo 2.1 punkte nurodytą karantino laikotarpį, šio priedo 2.4.3 punkte nurodyti tyrimai pasienio (Border) ligai nustatyti. Bet kurį patiną donorą leidžiama įvežti į spermos surinkimo centrą tik tuo atveju, jeigu gyvūno serologiniai tyrimai buvo neigiami iki įvežimo į karantino patalpas dienos ir neįvyksta serologinė konversija. Jeigu serologinė konversija įvyksta, visi patinai donorai, kurių serologinis tyrimas yra neigiamas, laikomi karantino sąlygomis tol, kol grupėje tris savaites nuo serologinės konversijos pradžios serologinė konversija nebevyksta. Patinus donorus, kurių serologinio tyrimo rezultatas teigiamas, gali būti leidžiama įvežti į spermos surinkimo centrą, jeigu, atlikus šio priedo 2.4.3 punkte nurodytą viruso išskyrimo arba viruso antigeno tyrimą dėl pasienio (Border) ligos, gautas neigiamas rezultatas.

3. Patinus donorus į spermos surinkimo centrą leidžiama įvežti tik gavus specialų spermos surinkimo centro veterinarijos gydytojo leidimą. Kiekvienas patinų donorų įvežimas į spermos surinkimo centrą ir išvežimas iš jo turi būti registruojamas.

4. Visi į spermos surinkimo centrą įvežami patinai donorai jų įvežimo dieną neturi turėti jokių klinikinių ligos požymių. Nepažeidžiant šio priedo 5 punkto nuostatų, visi patinai donorai turi būti atvežti iš karantino patalpų, kurios gyvūnų išvežimo į spermos surinkimo centrą dieną turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.1. turi būti teritorijoje, aplink kurią 10 kilometrų spinduliu bent per 30 paskutinių dienų nebuvo užfiksuota snukio ir nagų ligos atvejų;

4.2. per paskutinius trejus mėnesius karantino patalpose neturi būti užfiksuota snukio ir nagų ligos ir bruceliozės atvejų;

4.3. per paskutines 30 dienų karantino patalpose neturi būti užfiksuota ligų, apie kurias būtina pranešti ir kurios nurodytos Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 2 priedo 1 punkte.

5. Jeigu laikomasi šio priedo 4 punkte numatytų reikalavimų ir per paskutinius 12 mėnesių iki patinų donorų išvežimo jiems buvo atlikti šio priedo 6 punkte išvardinti tyrimai, patinai donorai iš patvirtinto spermos surinkimo centro gali būti perkelti tiesiogiai į kitą tokio pat sveikatos statuso spermos surinkimo centrą netaikant jiems karantino laikotarpio ir neatliekant tyrimų. Tokie patinai donorai neturi turėti tiesioginio ar netiesioginio kontakto su prastesnės sveikatos būklės poranagiais gyvūnais, o naudojama transporto priemonė prieš naudojimą turi būti dezinfekuojama. Perkeliant patinus donorus iš vieno spermos surinkimo centro į kitą spermos surinkimo centrą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, turi būti laikomasi Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų nuostatų.

6. Visi spermos surinkimo centre laikomi avių ir ožkų rūšių patinai donorai bent vieną kartą per kalendorinius metus turi būti ištirti ir gauti neigiami tyrimo rezultatai:

6.1. bruceliozei (Brucella melitensis) nustatyti turi būti atliktas serologinis tyrimas, laikantis Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 3 priedo nuostatų;

6.2. kontaginiam epididimitui (Brucella ovis) nustatyti – serologinis tyrimas, laikantis Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 3 priedo nuostatų, arba bet koks kitas lygiaverčio pagrįsto tikslumo ir specifiškumo lygio tyrimas;

6.3. pasienio (Border) ligai nustatyti – šio priedo 2.4.3 punkte nurodytas antikūnių tyrimas (serologinis tyrimas antikūnių buvimui arba nebuvimui nustatyti), kuris taikomas tik patinams donorams, kurių serologinio tyrimo rezultatai neigiami.

7. Visi šio priedo 2–10 punktuose nurodyti tyrimai turi būti atliekami patvirtintoje laboratorijoje.

8. Jei bent vieno šio priedo 6 punkte aprašyto tyrimo rezultatai teigiami, patinas donoras turi būti atskirtas, o jo sperma, surinkta po paskutinio atlikto tyrimo, kurio rezultatas buvo neigiamas, uždraudžiama prekiauti. Toks patinas donoras turi būti išvežamas iš spermos surinkimo centro, išskyrus pasienio (Border) ligos atveju, kai turi būti atliktas šio priedo 2.4.3 punkte nurodytas antikūnių tyrimas ir gautas neigiamas rezultatas. Sperma, surinkta iš visų kitų spermos surinkimo centre esančių gyvūnų nuo tos dienos, kai buvo paimtas paskutinis mėginys, kurio vieno iš šio priedo 6 punkte aprašytų tyrimų rezultatas neigiamas, turi būti laikoma atskirai ir ja neturi būti prekiaujama tol, kol spermos surinkimo centrui nebus patvirtintas ankstesnis sveikatos statusas ir nebus atlikti atitinkami laikomos spermos oficialūs tyrimai, kad būtų paneigtas šio priedo 6 punkte minėtų ligų sukėlėjų buvimas spermoje.

9. Sperma turi būti surenkama iš patinų donorų, kurie:

9.1. spermos surinkimo dieną neturėjo klinikinių ligos požymių;

9.2. per 12 mėnesių iki spermos surinkimo dienos:

9.2.1. nebuvo vakcinuoti nuo snukio ir nagų ligos, arba

9.2.2. buvo vakcinuoti nuo snukio ir nagų ligos likus ne mažiau kaip 30 dienų iki spermos surinkimo; tokiu atveju imami 5 % (ne mažiau kaip penki šiaudeliai) kiekvieno spermos surinkto kiekio ir atliekamas viruso išskyrimo tyrimas snukio ir nagų ligai nustatyti, kurio rezultatas turi būti neigiamas;

9.3. ne trumpiau kaip 30 dienų iki spermos surinkimo nuolat buvo laikomi patvirtintame spermos surinkimo centre, jei buvo surenkama šviežia sperma;

9.4. atitinka Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 8–23 punktų nuostatas;

9.5. buvo laikomi Reikalavimų 15.1 punkte nurodytuose ūkiuose ir kuriems per 30 dienų iki spermos surinkimo dienos turėjo būti atlikti žemiau nurodyti tyrimai ir gauti neigiami tyrimų rezultatai:

9.5.1 bruceliozei (Brucella melitensis) nustatyti turi būti atliktas serologinis tyrimas, laikantis Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 3 priedo nuostatų;

9.5.2. kontaginiam epididimitui (Brucella ovis) nustatyti – serologinis tyrimas, laikantis Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 3 priedo nuostatų, arba bet koks kitas lygiaverčio pagrįsto tikslumo ir specifiškumo lygio tyrimas,

9.5.3. pasienio (Border) ligai nustatyti;

9.6. nebuvo kergiami ne mažiau kaip 30 dienų iki pirmo spermos surinkimo ir laikotarpiu nuo pirmo šio priedo 2.5–2.6 punktuose arba šio priedo 9.5 punkte nurodyto mėginio paėmimo dienos iki spermos surinkimo laikotarpio pabaigos.

10. Sperma, surinkta spermos surinkimo centre arba ūkyje, nurodytame Reikalavimų 15.1 punkte, iš patinų donorų, kuriems taikomas draudimas dėl gyvūnų sveikatos sutrikimų pagal Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 8–10 punktus, turi būti saugoma atskirai ir draudžiama ja prekiauti tol, kol spermos surinkimo centrui valstybinis veterinarijos gydytojas nepatvirtins ankstesnio sveikatos statuso pagal Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų nuostatas, ir nebus atlikti atitinkami oficialūs tyrimai, kad būtų paneigtas Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų 2 priedo 1 punkte išvardytų ligų sukėlėjų buvimas spermoje.

 

III. PATELĖMS DONORĖMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

11. Gyvūnų patelės gali būti naudojamos kaip embrionų ar kiaušialąsčių donorės tik tuo atveju, jeigu jos ir jų laikymo vietos, iš kurių jos kilusios, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl Europos Sąjungos vidaus prekybos gyvais veisti skirtais gyvūnais ir tokios rūšies produkcijos reikalavimus ir šį atitikimą patvirtina valstybinis veterinarijos gydytojas.

12. Kiaulės donorės turi atitikti Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. B1-349 (Žin., 2004, Nr. 135-4916), 19 arba 24 punktų dėl Aujeskio ligos, išskyrus in vivo būdu gaunamus embrionus, kurie apdorojami tripsinu, ir kitų punktų nuostatas.

13. Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų nuostatos turi būti taikomos avims ir ožkoms donorėms.

14. Kumelės donorės turi atitikti Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimus ir:

14.1. ne mažiau kaip 30 dienų iki kiaušialąsčių arba embrionų surinkimo ir laikotarpiu nuo šio priedo 14.2 ir 14.3 punktuose nurodyto pirmo mėginio paėmimo dienos ir kiaušialąsčių ir embrionų surinkimo dienos neturi būti kergiamos;

14.2. infekcinei arklių anemijai nustatyti turi būti atliktas kraujo mėginių, pirmą kartą paimtų per paskutines 30 dienų prieš pirmą kiaušialąsčių arba embrionų surinkimą, o vėliau – kas 90 dienų surinkimo laikotarpiu, imunodifuzijos agaro gelyje tyrimas, žinomas kaip Coggins tyrimas, arba ELISA tyrimas, jų rezultatai turi būti neigiami;

14.3. kontaginiam arklių metritui nustatyti turi būti atlikti mėginių, paimtų iš klitorio duobės ir klitorio anties gleivinės per du vienas po kito įvykusius rujos laikotarpius, tyrimai ir papildomo kultūros bandinio, paimto iš gimdos kaklelio per vieną rujos laikotarpį, tyrimas išskiriant Taylorella equigenitalis; po 7–14 dienų auginimo turi būti gauti neigiami tyrimo rezultatai.

 

_________________


Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma,

kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų

importui

6 priedas

 

SPERMAI, KIAUŠIALĄSTĖMS IR EMBRIONAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

SPERMOS SURINKIMUI, PARUOŠIMUI, SAUGOJIMUI IR VEŽIMUI

 

1. Jei į spermą, nepažeidžiant Veterinarinių vaistų gamybos, registravimo ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912), nuostatų, yra įdėta antibiotikų ar antibiotikų mišinio, kurių baktericidinis aktyvumas yra bent lygiavertis šių mišinių baktericidiniam aktyvumui kiekviename spermos mililitre: gentamicino (250 ?miug), tilozino (50 ?miug), linkomicino ir spektinomicino (150/300 ?miug), penicilino (500 IU), streptomicino (500 ?miug), linkomicino ir spektinomicino (150/300 ?miug) arba amikacino (75?miug), divekacino (25?miug), minėtų antibiotikų pavadinimus ir jų koncentraciją reikia nurodyti Reikalavimų 15.4 punkte nurodytame veterinarijos sertifikate.

2. Visi spermai surinkti, paruošti, konservuoti ar šaldyti naudojami instrumentai prieš naudojimą turi būti tinkamai dezinfekuoti arba sterilizuoti, išskyrus vienkartinius instrumentus.

3. Užšaldyta sperma turi būti:

3.1. padėta ir saugoma jai saugoti skirtuose induose:

3.1.1. išvalytuose ir dezinfekuotuose arba sterilizuotuose prieš naudojimą, arba vienkartiniuose induose,

3.1.2. su šaldymo medžiaga, kuri prieš tai nebuvo naudota kitiems gyvūniniams produktams;

3.2. iki išsiuntimo ar panaudojimo ne trumpiau kaip 30 dienų nuo surinkimo dienos laikoma patvirtintomis sąlygomis.

4. Prekybai skirta sperma:

4.1. į paskirties Europos Sąjungos valstybę narę turi būti vežama induose, kurie prieš naudojimą buvo išvalyti, dezinfekuoti arba sterilizuoti, arba vienkartiniuose induose, kurie buvo užplombuoti ir sunumeruoti prieš išvežimą iš patvirtintų spermos surinkimo arba saugojimo centrų;

4.2. turi būti paženklinta taip, kad ant šiaudelių ar kitų pakuočių nurodytas numeris sutaptų su Reikalavimų 15.4 punkte nurodytame veterinarijos sertifikate įrašytu numeriu ir numeriu ant indo, kuriame ji saugoma ir vežama.

 

II. REIKALAVIMAI KIAUŠIALĄSTĖMS IR EMBRIONAMS

 

5. In vivo būdu gauti embrionai turi būti pradėti dirbtinai apsėklinus sperma, atitinkančia Reikalavimus, ir turi būti surenkami, paruošiami ir konservuojami laikantis šių reikalavimų:

5.1. embrionus turi surinkti ir paruošti patvirtinta embrionų surinkimo grupė išvengiant kontakto su bet kuria kita embrionų partija, neatitinkančia Reikalavimų;

5.2. embrionai turi būti surenkami patalpoje, kuri yra atskirta nuo kitų patalpų ir kuri yra geros būklės bei pastatyta iš lengvai valomų ir dezinfekuojamų medžiagų;

5.3. embrionai turi būti paruošiami (tikrinami, plaunami, apdorojami ir sudedami į pažymėtus ir sterilius šiaudelius, ampules arba kitokias pakuotes) stacionarioje arba kilnojamoje laboratorijoje, kuri turi būti teritorijoje, aplink kurią 10 km spinduliu per paskutines 30 dienų nebuvo užfiksuota snukio ir nagų ligos atvejų;

5.4. visa embrionams surinkti, tvarkyti, plauti, šaldyti ir saugoti naudojama įranga prieš naudojimą turi būti sterilizuojama ar tinkamai išvaloma ir dezinfekuojama, kaip numatyta Tarptautinės embrionų perkėlimo draugijos (toliau – IETS) vadove, arba turi būti vienkartinė įranga;

5.5. gyvūniniuose produktuose, kurie naudojami embrionams surinkti, paruošti, plauti arba laikyti skirtose priemonėse ar tirpaluose, neturi būti jokių patogeninių mikroorganizmų. Embrionams surinkti, šaldyti arba saugoti skirtos priemonės ar tirpalai turi būti sterilizuojami taikant patvirtintus metodus pagal IETS vadovą ir tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas sterilumas. Prireikus, į embrionams surinkti, paruošti, plauti ir saugoti skirtas priemones gali būti pridedama antibiotikų pagal IETS vadovą;

5.6. embrionams konservuoti arba saugoti naudojamos šaldymo medžiagos prieš tai neturi būti naudotos kitiems gyvūniniams produktams;

5.7. kiekvienas embrionų šiaudelis, ampulė arba kita pakuotė turi būti aiškiai suženklinta etiketėmis vadovaujantis standartizuota sistema pagal IETS vadovą;

5.8. embrionai turi būti plaunami pagal IETS vadovą, o skaidrusis embriono apvalkalas (zona pellucida) turi būti nepaliestas iki plovimo ir po jo. Jei reikia nukenksminti arba pašalinti tam tikrus virusus, standartinė plovimo procedūra turi būti keičiama ir numatomas papildomas plovimas fermentu tripsinu pagal IETS vadovą;

5.9. iš skirtingų gyvūnų paimti embrionai neplaunami kartu;

5.10. turi būti ištirtas visas embriono skaidrusis apvalkalas (zona pellucida), apžiūrint visą jo ne mažiau kaip 40 kartų padidintą paviršiaus plotą, ir turi būti patvirtinta, kad jis yra nepažeistas ir nėra jokių prie jo prilipusių svetimkūnių;

5.11. jei embrionų partijos, kurią ištyrus, kaip aprašyta šio priedo 5.10 punkte, neatitikimų nenustatoma, embrionai turi būti dedami į sterilius šiaudelius, ampules ar kitą pakuotę, kuri suženklinama pagal šio priedo 5.7 punkto nuostatas ir nedelsiant užplombuojama;

5.12. prireikus, kiekvienas embrionas turi būti kuo greičiau užšaldomas ir saugomas patalpoje, kurią prižiūri embrionų surinkimo grupės veterinarijos gydytojas;

5.13. kiekviena embrionų surinkimo grupė turi siųsti oficialiam tyrimui jos veikloje nustatytų negyvybingų embrionų ar kiaušialąsčių naudotų išplovimo ir perplovimo skysčių mėginius patikrinti, ar šie nėra užkrėsti bakterijomis ir virusais, kaip numatyta IETS vadove;

5.14. kiekviena embrionų surinkimo grupė dvejus metus po embrionų pardavimo arba importo saugo su embrionų surinkimu susijusius duomenis apie:

5.14.1. atitinkamų gyvūnų donorų veislę, amžių ir tapatybę,

5.14.2. embrionų surinkimo grupės atlikto embrionų surinkimo, paruošimo ir saugojimo vietą,

5.14.3. embrionų tapatybę ir išsamią informaciją apie siuntos adresatą.

6. Surenkant ir paruošiant kiaušialąstes, kiaušides ir kitus audinius, naudotinus apvaisinant in vitro būdu ir (arba) auginant in vitro būdu, taikomi šio priedo 5 punkte nurodyti reikalavimai. Taip pat taikomi šie reikalavimai:

6.1. gyvūnų donorų kilmės ūkis turi būti žinomas ir kontroliuojamas VMVT;

6.2. jeigu kiaušidės ir kiti audiniai yra renkami skerdykloje iš atskirų gyvūnų arba iš gyvūnų donorų siuntų (surinkimas iš siuntų), skerdykla turi turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, suteiktą vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 (Žin., 2006, Nr. 8-312), ir būti prižiūrima valstybinio veterinarijos gydytojo, kuris turi užtikrinti, kad būtų atliekami galimų gyvūnų donorų priešskerdiminiai ir poskerdiminiai patikrinimai, ir patvirtinti, kad nenustatyta jokių atitinkamų užkrečiamųjų ligų, kuriomis gali užsikrėsti gyvūnai, požymių. Skerdykla turi būti teritorijoje, aplink kurią 10 kilometrų spinduliu bent per paskutines 30 dienų nebuvo užfiksuota snukio ir nagų ligos atvejų;

6.3. kiaušidžių partijos neturi patekti į paruošimo laboratoriją, kol nebus užbaigtas gyvūnų donorų poskerdiminis tyrimas;

6.4. kiaušidėms ir kitiems audiniams paimti ir vežti skirta įranga prieš naudojimą turi būti išvaloma ir dezinfekuojama arba sterilizuojama bei naudojama tik tam tikslui.

7. In vitro apvaisinimo būdu gautų embrionų paruošimui taikomi šio priedo 5 punkte nurodyti reikalavimai. Taip pat taikomi šie reikalavimai:

7.1. in vitro apvaisinimo būdu gaunami embrionai turi būti pradėti apvaisinant in vitro būdu Reikalavimų nuostatas atitinkančia sperma;

7.2. pasibaigus auginimo in vitro laikotarpiui, prieš embrionus užšaldant, laikant ir vežant, jie turi būti nuplaunami ir apdorojami, kaip nurodyta šio priedo 5.8, 5.10 ir 5.11 punktuose;

7.3. iš skirtingų gyvūnų donorų (jei paimama iš atskiro gyvūno) arba iš skirtingų surinkimo partijų paimti embrionai turi būti plaunami atskirai;

7.4. iš skirtingų gyvūnų donorų (jei paimama iš atskiro gyvūno) arba iš skirtingų surinkimo partijų paimti embrionai neturi būti laikomi tame pačiame šiaudelyje, ampulėje arba kitoje pakuotėje.

8. Prieš atliekant mikromanipuliacijas, kurios gali pažeisti skaidrųjį apvalkalą (zona pellucida), visi embrionai arba kiaušialąstės turi būti surenkamos ir paruošiamos laikantis šio priedo 5–7 punktų reikalavimų. Taip pat taikomi šie reikalavimai:

8.1. jeigu su embrionais atliekamos mikromanipuliacijos, per kurias įsiskverbiama į skaidrųjį apvalkalą (zona pellucida), jos turi būti atliekamos tinkamose laboratorinėse patalpose prižiūrint embrionų surinkimo grupės veterinarijos gydytojui;

8.2. kiekviena embrionų surinkimo grupė pagal šio priedo 5.14 punkto nuostatas saugo savo veiklos duomenis, įskaitant informaciją apie embrionams atliekamas mikromanipuliacijas, per kurias įsiskverbiama į skaidrųjį apvalkalą (zona pellucida). Kai embrionai gaunami in vitro apvaisinimo būdu, embriono tapatybę galima nustatyti pagal partiją, tačiau turi būti pateikiama išsami informacija, nurodant kiaušidžių ir (arba) kiaušialąsčių surinkimo datą, vietą ir gyvūnų donorų kilmės ūkį.

9. Embrionai turi būti saugomi laikantis šių reikalavimų:

9.1. kiekviena embrionų surinkimo ir gamybos grupė turi užtikrinti, kad embrionai būtų saugomi esant tinkamai temperatūrai Reikalavimų 4 priedo 6.8 punkte nurodytose saugojimo patalpose;

9.2. užšaldyti embrionai iki išsiuntimo ne trumpiau kaip 30 dienų nuo surinkimo arba pagaminimo dienos turi būti saugomi patvirtintomis sąlygomis.

10. Embrionai vežami laikantis šių reikalavimų:

10.1. prekybai skirti embrionai į paskirties Europos Sąjungos valstybę narę turi būti vežami induose, kurie prieš naudojimą buvo išvalyti, dezinfekuoti arba sterilizuoti, arba vienkartiniuose induose, kurie buvo užplombuoti ir sunumeruoti prieš išvežimą iš patvirtintų saugojimo patalpų;

10.2. šiaudeliai, ampulės ar kitos pakuotės turi būti suženklintos taip, kad ant šiaudelių, ampulių ar kitų pakuočių nurodytas numeris sutaptų su Reikalavimų 16.3 punkte nurodytame veterinarijos sertifikate įrašytu numeriu ir su numeriu ant indo, kuriame jie saugomi ir vežami.

 

_________________