LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL PAREIGŪNŲ, TIESIOGIAI DALYVAVUSIŲ IŠAIŠKINANT (NUSTATANT) NUSIKALTIMUS IR KITUS TEISĖS PAŽEIDIMUS, KURIAIS PADARYTA (GALĖJO BŪTI PADARYTA) TURTINĖ ŽALA VALSTYBEI, SKATINIMO TVARKOS

 

2002 m. spalio 4 d. Nr. 1575

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir siekdama pagerinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų pajamų surinkimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. Tiesiogiai dalyvavę išaiškinant (nustatant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, nurodytus šio nutarimo 1.2 punkte, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinių policijos įstaigų ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) ir Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnai, dėl kurių veiklos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus arba valstybės pinigų fondus išieškota nesumokėtų mokesčių, delspinigių, baudų ir kitų įmokų (toliau vadinama – išieškotos lėšos) arba išvengta neigiamo poveikio šalies finansų sistemai, šio nutarimo 1.3 punkte nurodytais atvejais ne dažniau kaip kartą per ketvirtį gali būti skatinami vienkartine pinigine išmoka, kuri kiekvienu atveju negali viršyti 300 procentų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoto pareigūno vidutinio darbo užmokesčio.

1.2. Šio nutarimo 1.1 punkte nurodyta išmoka gali būti mokama išaiškinus (nustačius) šiuos nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei:

1.2.1. nusikaltimus finansams;

1.2.2. nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai;

1.2.3. nusikaltimus nuosavybei;

1.2.4. administracinius teisės pažeidimus prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityse;

1.2.5. administracinius teisės pažeidimus, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką;

1.2.6. mokesčių įstatymų pažeidimus.

1.3. Šio nutarimo 1.1 punkte nurodyta išmoka gali būti mokama:

1.3.1. šio nutarimo 1.2.1–1.2.3 punktuose nurodytais atvejais – kai įsiteisėja apkaltinamasis nuosprendis, taip pat kai baudžiamoji byla nekeliama arba iškelta byla nutraukiama dėl to, kad kaltininkas ir valstybės institucijos atstovas susitaiko;

1.3.2. šio nutarimo 1.2.4 ir 1.2.5 punktuose nurodytais atvejais – kai priimamas ir įvykdomas priimtas nutarimas, kuriuo buvo paskirta administracinė nuobauda;

1.3.3. šio nutarimo 1.2.6 punkte nurodytu atveju – išieškojus papildomai priskaičiuotas sumas.

1.4. Šio nutarimo 1.1 punkte nurodyta išmoka mokama pareigūną į pareigas priėmusio asmens sprendimu, neviršijant tam tikslui skirtoje programoje įstaigai atitinkamiems metams numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

1.5. Šio nutarimo 1.1 punkte nurodytos išmokos pareigūnui dydis nustatomas atsižvelgiant į turtinės žalos (galėjusios atsirasti turtinės žalos) valstybei dydį ir tai, kiek išieškota lėšų.

1.6. Kai išaiškinus (nustačius) nusikaltimus arba kitus teisės pažeidimus šio nutarimo 1.3 punkte nustatytais atvejais pareigūnai skatinami piniginėmis išmokomis kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, už tų pačių nusikaltimų arba kitų teisės pažeidimų išaiškinimą (nustatymą) šio nutarimo 1.1 punkte nurodytos išmokos jiems nemokamos.

2. Pavesti finansų ministrui ir vidaus reikalų ministrui, atsižvelgiant į šio nutarimo 1 punkto nuostatas, nustatyti jų valdymo sričiai priskirtų šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų institucijų ir įstaigų pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (nustatant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo taisykles.

3. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai šio nutarimo 1.1 punkte nurodytų įstaigų prašymu pagal kompetenciją teikti joms informaciją apie išieškotų lėšų dydį, atlyginant turtinę žalą.

4. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ