LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. gegužės 5 d. Nr. 4-170

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118) 6 straipsnio 3 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 5 d. nutarimo Nr. 1390 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą“ (Žin., 2002, Nr. 89-3782) 2.2 punktu:

1. Tvirtinu Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja pripažinus netekusiais galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymą Nr. 365 „Dėl reglamento STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“ patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 98-2833) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymą Nr. D1-593 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 365 „Dėl reglamento STR 2.09.03:1999 „Šilumos tiekimo tinklų šiluminė izoliacija“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 149-5448).

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                           VYTAS NAVICKAS

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170

 

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato statomų, rekonstruojamų, kapitališkai remontuojamų šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, visų šilumos perdavimo tinklų elementų ir šilumos punktų šilumos izoliacijos projektavimo ir įrengimo reikalavimus.

2. Taisyklės taikomos visiems šilumos perdavimo magistraliniams, skirstomiesiems ir pastatų įvadiniams tinklams, kurių paklojimo būdas ir jais tiekiamo šilumnešio (termofikacinio vandens, garo, kondensato) parametrai atitinka teisės akte (Taisyklių 1 priedo 1 punktas) nurodytus parametrus.

3. Turi būti įrengta tokia visų šilumos perdavimo tinklų vamzdynų, uždaromosios armatūros, flanšų, kompensatorių ir kitų elementų šilumos izoliacija, kad nebūtų viršyti Taisyklėse nurodyti norminiai šilumos nuostoliai, išskyrus eksploatuojamus vamzdynus. Juose šilumos nuostoliai gali viršyti norminius iki vamzdynų rekonstravimo arba artimiausio kapitalinio remonto.

4. Šilumos izoliacija turi būti projektuojama ir įrengiama pagal darbų saugos, priešgaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, higienos ir Taisyklių reikalavimus.

5. Vamzdynų šilumos izoliacija turi būti tvirta, atspari įvairiam išoriniam poveikiui, chemiškai ir mechaniškai stabili, nedegi.

6. Armatūrą, flanšus reikia izoliuoti taip, kad izoliaciją būtų galima nuimti jos nesuardant.

7. Šilumos izoliacijai montuoti turi būti naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai (kevalai, dembliai) ir detalės jiems tvirtinti.

8. Šilumos izoliacijai naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti parenkami pagal teisės akto (Taisyklių 1 priedo 6 punktas) reikalavimus.

9. Šilumos izoliacija turi būti projektuojama ir įrengiama pagal teisės aktų (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 punktai) reikalavimus.

 

II. ŠILUMOS IZOLIACIJOS KONSTRUKCIJAI, GAMINIAMS IR MEDŽIAGOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

 

10. Šilumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinės sudedamosios dalys: šilumos izoliacijos sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalės, šilumos izoliacijos sluoksnio apsauginė danga.

11. Karštiems paviršiams izoliuoti turi būti naudojamos tam tikslui skirtos medžiagos, parinktos pagal techninius ir ekonominius skaičiavimus, gamyklų gamintojų rekomendacijas ir projektinių techninių užduočių sąlygas.

12. Paviršiams izoliuoti, kai jų temperatūra didesnė už +400 °C, pirmajam šilumos izoliacijos sluoksniui privaloma naudoti mineralinės vatos demblius ar kevalus, kuriems leidžiama eksploatacinė temperatūra yra 25 °C didesnė už izoliuojamo paviršiaus maksimalią temperatūrą. Šilumos izoliacijos pirmojo sluoksnio storis turi būti ne mažesnis kaip 50 mm, kai vamzdyno skersmuo mažesnis už 150 mm, ir 80 mm, kai vamzdyno skersmuo ≥ 150 mm.

13. Vamzdynus, kurie vibruoja arba juose juntami smūgiai, rekomenduojama izoliuoti kevalais, pagamintais iš izoliacinių medžiagų.

14. Šilumos izoliuojamoji konstrukcija turi būti parinkta tokia, kad šilumos srautas nuo izoliuoto paviršiaus per izoliaciją neviršytų norminio šilumos srauto tankio arba atitiktų technologinio režimo nustatytą šilumos srauto tankį.

15. Šilumos izoliuojamosios medžiagos ir gaminiai projekte nustatytų eksploatavimo sąlygų metu neturi skleisti žalingų sveikatai ir nemalonių kvapų, ligas arba puvimą sukeliančių bakterijų.

16. Šilumos izoliuojamųjų medžiagų ir gaminių iš jų izoliuojami paviršiai turi būti padengti patikima apsaugine danga, neleidžiančia iš šių medžiagų ir gaminių kilti dulkėms ir joms patekti į aplinką.

17. Neleidžiama šilumos izoliuojamosiose konstrukcijose naudoti medžiagų ir gaminių, kurių sudėtyje yra asbesto.

18. Šilumos izoliacija turi būti chemiškai ir fiziškai stabili, kai temperatūra 10 °C aukštesnė už didžiausią leidžiamą izoliuojamo paviršiaus temperatūrą arba kai ji 10 °C žemesnė už mažiausią leidžiamą izoliuojamo paviršiaus temperatūrą.

19. Šilumos izoliacijos izoliuojamosios ir kitos cheminės bei fizinės savybės turi išlikti nepakitusios per ekonomiškai pagrįstą inžinerinio statinio naudojimo trukmę.

20. Šilumos izoliuojamosios konstrukcijos turi būti iš nedegiųjų medžiagų, atitinkančių teisės akto (Taisyklių 1 priedo 7 punktas) reikalavimus. Ši nuostata netaikoma izoliacijos paviršiaus dažų sluoksnio storiui esant iki 0,4 mm ir žemėje bekanaliu būdu bei atvirame ore nuvestiems vamzdynams, kurių šilumos izoliacija yra poliuretano putos.

21. Šilumos izoliuojamoji konstrukcija turi būti tokia, kad izoliuojamoji medžiaga nesideformuotų ir nenuslystų nuo paviršiaus.

22. Izoliuojant vertikalius vamzdynų ir įrenginių ruožus kas 3-4 m reikia įrengti izoliaciją laikančias atramines konstrukcijas.

23. Jeigu šilumos izoliacijos sluoksnis sudarytas iš pluoštinių medžiagų, jo storis turi būti ne mažesnis kaip 0,04 m. Kai izoliacija yra iš standžių formuotų gaminių, jos mažiausias sluoksnio storis turi būti lygus mažiausiam gaminio storiui, nustatytam pagal gamintojo technines sąlygas.

24. Paviršiams, kurių temperatūra siekia daugiau kaip 250 °C, izoliuoti negalima naudoti izoliuojamosios konstrukcijos, susidedančios tik iš vieno sluoksnio. Naudojant daugiasluoksnę konstrukciją kiekvienas paskesnysis sluoksnis turi perdengti ankstesnio sluoksnio siūles ne mažiau kaip 100 mm.

25. Izoliuojant standžiais formuotais gaminiais, būtina užtikrinti siūlių sandarumą – jas užkamšyti palaida izoliacine medžiaga ir gerai suveržti.

26. Šilumos izoliacijos dangai draudžiama naudoti drėgmę sugeriančias medžiagas. Šilumos izoliacijos dangai naudojami lakštai ir juostos, kurių medžiaga ir storis nurodyti Taisyklių 7 priedo 1 lentelėje.

 

III. ŠILUMOS IZOLIACIJOS SLUOKSNIO STORIO SKAIČIAVIMAS

 

27. Šilumos izoliacijos sluoksnio storis nustatomas skaičiuojant:

27.1. pagal norminius šilumos nuostolius, pateiktus Taisyklių 2 ir 3 prieduose, kai izoliuojami vamzdynai yra pakloti patalpose, bei pateiktus Taisyklių 4–6 prieduose, kai izoliuojami vamzdynai yra pakloti atvirame ore, nepereinamuosiuose kanaluose ir pakloti bekanaliu būdu;

27.2. pagal izoliuoto paviršiaus temperatūrą, kai aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip 30 °C.

28. Kai izoliuoti paviršiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpės temperatūra aukštesnė kaip 100 °C, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C, ir kai ši temperatūra 100 °C ir mažesnė, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 35 °C.

29. Kai izoliuoti paviršiai yra ne darbo ir ne aptarnavimo zonoje, izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 55 °C, išskyrus Taisyklių 30 punkte nurodytas sąlygas.

30. Kai aplinkos temperatūra yra aukštesnė kaip 30 °C, o izoliuoti paviršiai yra ne darbo ir ne aptarnavimo zonoje, izoliuoto paviršiaus temperatūra neturi viršyti aplinkos temperatūros daugiau kaip 10 °C ir turi būti ne aukštesnė kaip 70 °C.

31. Pagalbinius vamzdynus (drenažo ir pan.), kurių temperatūra yra aukštesnė kaip 45 °C tik trumpą laiką, būtina izoliuoti tik darbo ir aptarnavimo zonoje (iki 2 m aukštyje nuo grindų ir aptarnavimo aikštelių). Izoliuoto paviršiaus temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip 45 °C.

32. Šilumos izoliacijos sluoksnio storis ant izoliuojamų vamzdynų, kai norminiai šilumos nuostoliai yra normuojamasis parametras, apskaičiuojamas pagal (1) formulę:

                                                                                 (1)

kur:

δizizoliuojamosios medžiagos storis, m;

d – izoliuojamo vamzdžio tikrasis išorinis skersmuo, m;

qnnorminiai šilumos nuostoliai, W/m;

ttterpės temperatūra, °C;

taaplinkos temperatūra, °C;

αecilindrinio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2·°C);

λizizoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m·°C).

 

33. Šilumos izoliacijos sluoksnio storis ant izoliuojamų vamzdynų, kai izoliuoto paviršiaus temperatūra yra normuojamasis parametras, apskaičiuojamas pagal (2) formulę:

                                                                                              (2)

kur:

δizizoliuojamosios medžiagos storis, m;

d – izoliuojamo vamzdžio tikrasis išorinis skersmuo, m;

λizizoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m2·°C);

ttterpės temperatūra, °C;

tpizoliuoto paviršiaus temperatūra, °C;

taaplinkos temperatūra, °C;

αecilindrinio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2·°C).

 

34. Šilumos srautas nuo izoliuoto vamzdyno paviršiaus apskaičiuojamas pagal (3) formulę:

                                                                                                             (3)

kur:

d – izoliuojamo vamzdžio tikrasis išorinis skersmuo, m;

dizvamzdžio su izoliacija išorinis skersmuo, m;

λizizoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas, W/(m·°C);

ttterpės temperatūra, °C;

taaplinkos temperatūra, °C;

αecilindrinio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas, W/(m2·°C).

35. Izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas nustatomas pagal vidutinę šilumos izoliacijos sluoksnio temperatūrą ir medžiagos gamintojo pateiktus duomenis. Dažniausiai vartojamų izoliacinių medžiagų savybės pateiktos Taisyklių 7 priedo 2 ir 3 lentelėse. Vidutinė šilumos izoliacijos temperatūra apskaičiuojama kaip vamzdžio paviršiaus ir izoliuoto paviršiaus temperatūrų vidurkis.

36. Aplinkos projektine temperatūra, kai izoliacijos storis skaičiuojamas pagal norminius šilumos nuostolius, reikia laikyti:

36.1. vidutinę metinę oro temperatūrą, kai izoliuojami vamzdynai yra atvirame ore arba kai jie pakloti nepereinamuosiuose kanaluose, jei nuo žemės paviršiaus iki kanalo viršaus ne daugiau kaip 0,7 m, ar bekanaliu būdu, jei nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio ašies ne daugiau kaip 0,7 m;

36.2. statinio projektavimo užduotyje pagal teisės akto (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) reikalavimus nurodytą projektavimui reikalingą temperatūrą, kai vamzdynai yra patalpose arba jeigu temperatūra nenurodyta: +20 °C šildomose patalpose, +10 °C nešildomuose rūsiuose ir +40 °C, kai vamzdynai pakloti pereinamuosiuose kanaluose;

36.3. vidutinę metinę grunto temperatūrą tokiame gylyje, kuriame yra vamzdžio ašis, kai vamzdynai pakloti nepereinamuosiuose kanaluose arba bekanaliu būdu, esant didesniam kaip 0,7 m gyliui;

36.4. šilčiausio mėnesio vidutinę didžiausią temperatūrą, kai izoliuojami vamzdynai yra atvirame ore, o izoliacijos storis skaičiuojamas pagal norminę izoliuoto paviršiaus temperatūrą.

37. Cilindrinio paviršiaus šilumos atidavimo aplinkai koeficientas apskaičiuojamas vadovaujantis teisės akto (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) reikalavimais.

38. Aplinkos projektinė temperatūra Taisyklių 36.1 ir 36.4 punktuose nurodytais atvejais nustatoma pagal teisės akto (Taisyklių 1 priedo 13 punktas) reikalavimus.

39. Projektine terpės temperatūra reikia laikyti jos vidutinę metinę temperatūrą, kai šilumos izoliacijos storis skaičiuojamas pagal norminius šilumos nuostolius, o visais kitais atvejais tokią, kokia nurodyta statinio projektavimo užduotyje pagal teisės akto (Taisyklių 1 priedo 12 punktas) reikalavimus.

 

IV. ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS

 

40. Vamzdynas turi būti sumontuotas taip, kad jį būtų galima padengti tokia šilumos izoliacija ir tokiu storiu, kaip numatyta projekte.

41. Prieš atliekant vamzdynų šilumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi būti pagal galiojančius reikalavimus išbandyti, padengti antikorozine danga, turi būti sumontuoti elektrocheminės antikorozinės apsaugos bei gedimų kontrolės ir kiti elementai, jeigu jie numatyti projekte.

42. Dėl vamzdynų paruošimo šilumos izoliavimo darbams atlikti rezultatų turi būti surašytas paslėptų darbų aktas.

43. Vamzdynų šilumos izoliacija turi būti įrengta taip, kad, vykstant temperatūrų pokyčiams, joje neatsirastų plyšių ar įtrūkių.

44. Vamzdynų posūkiuose šilumos nuostoliai per šilumą izoliuojančią konstrukciją gali būti didesni ne daugiau kaip 10 proc., palyginti su šilumos nuostoliais tiesiuose ruožuose. Posūkių vietose šilumos izoliacija turi būti sutvirtinta korozijai atspariu tinklu ir jos paviršius uždengtas tokia pačia danga kaip tiesiosiose vamzdynų atkarpose arba turi būti naudojami kiti šiam tikslui skirti gaminiai.

45. Vamzdynų šilumos izoliacija kas 0,3 m tvirtinama suveržiant cinkuotos vielos žiedais arba metalinės (plastmasinės) juostos žiedais. Metalinės detalės turi būti apsaugotos nuo korozijos.

46. Izoliacinę medžiagą sujungiančios siūlės vamzdynų horizontaliuosiuose ruožuose turi būti nukreiptos žemyn. Alkūnės ir kitos figūrinės detalės turi būti izoliuotos dembliais arba iš kevalų išpjautais segmentais, sutvirtintais tinkleliu.

47. Tinklelio, kuriuo sutvirtinami dembliai, išilginės ir skersinės siūlės turi būti susiūtos cinkuota viela arba jo akutės turi būti sujungtos tarpusavyje.

48. Šilumos izoliacijos metalinės dangos svoriui atlaikyti vamzdynuose turi būti įrengiami atraminiai žiedai iš metalinės juostos:

48.1. atraminiai žiedai įrengiami kas 0,9–1,2 m;

48.2. atraminiai žiedai turi būti tvirtinami prie vamzdžio ir izoliuoti nuo dangos ne mažiau kaip 2 mm storio stiklo pluošto ar panašios medžiagos juosta;

48.3. atraminiai žiedai nebūtini, jei izoliuojama kevalais.

49. Flanšinių jungčių vietose turi būti naudojamos nuimamosios šilumą izoliuojančios konstrukcijos.

50. Vamzdžiuose įmontuota reguliavimo ir uždaromoji armatūra bei kiti įrenginiai turi būti izoliuojami nuimamosiomis šilumą izoliuojančiomis konstrukcijomis, kurių šiluminė varža būtų ne mažesnė už gretimų vamzdžių šilumos izoliacijos šiluminę varžą.

51. Jeigu šilumos izoliacija izoliuoti vamzdynai uždengiami (pvz., nepereinamuosiuose kanaluose), prieš tai turi būti surašomas paslėptų darbų aktas.

52. Bekanalių šilumos tinklų šilumos izoliacija turi būti ilgaamžė, su vandeniui nelaidžia apsaugine danga. Sandūrų, posūkių, atšakų, uždaromosios armatūros ir kitų įrenginių šilumai izoliuoti turi būti naudojami tik pramoniniu būdu pagaminti ir sertifikuoti gaminiai.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. Taisyklėse pateiktos formulės, pagal kurias apskaičiuojamas apvalių paviršių šilumos izoliacijos storis. Izoliacijos storis iš pateiktų formulių nustatomas iteracijos būdu.

54. Taisyklių 2, 3, 4 ir 6 prieduose nurodytas izoliacijos storis apskaičiuotas, kai pagrindinį izoliacijos sluoksnį sudarančios medžiagos šilumos laidžio koeficientas yra 0,05 W/(m·°C), o 5 priede – 0,03 W/(m·°C). Jei izoliuojamosios medžiagos šilumos laidžio koeficientas kitoks, izoliacinio sluoksnio storį reikia atitinkamai perskaičiuoti.

55. Pereinamuose kanaluose sumontuotų vamzdynų norminiai nuostoliai laikomi tokiais pat kaip ir patalpose sumontuotų vamzdynų.

______________


Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos

įrengimo taisyklių

1 priedas

 

NUORODOS

 

Taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

1. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945).

2. Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 316 (Žin., 1999, Nr. 80-2372).

3. Energetikos objektų priešgaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 80/121 (Žin., 1999, Nr. 22-631).

4. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 (Žin., 2003, Nr. 97-4363).

5. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733).

6. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 187 (Žin., 2002, Nr. 54-2140).

7. Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424).

8. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504).

9. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218 (Žin., 2002, Nr. 55-2203).

10. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 (Žin., 2002, Nr. 60-2475).

11. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 (Žin., 2005, Nr. 75-2729).

12. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80).

13. Statybos normos „Statybinė klimatologija. RSN 156-94“, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 (Žin., 1994, Nr. 24-394).

14. Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262 (Žin., 2001, Nr. 74-2613).

15. Rekomendacijos „Požeminio šilumotiekio įrengimas naudojant bekanales pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžių sistemas R 01-04“. UAB „Naujasodžio energijos paslaugos“, Kaunas, 2004.

 

______________


Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos

įrengimo taisyklių

2 priedas

 

PATALPOSE ĮRENGTŲ VAMZDYNŲ NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI, KAI ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRA YRA NUO 50 °C IKI 150 °C

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos storis mm, kai šilumnešio temperatūra, °C

Norminiai šilumos nuostoliai, W/m, esant nurodytai šilumnešio temperatūrai, °C

sutartinis, mm

išorinis, mm

150–121

120–81

80–50

150

140

130

120

100

80

70

60

50

25

32

80

60

40

22,2

20,5

18,8

19,4

15,5

14,1

11,7

9,4

7,0

32

38

80

60

40

24,0

25,4

28,4

21,1

16,9

15,5

12,9

10,3

7,8

40

45

80

60

40

26,1

27,8

31,4

23,1

18,5

17,1

14,3

11,4

8,6

50

57

80

60

40

29,6

31,7

36,5

26,4

21,2

19,9

16,6

13,3

9,9

70

76

80

80

60

34,8

32,1

34,7

26,7

21,4

18,9

15,8

12,6

9,5

80

89

100

80

60

33,7

35,3

38,4

29,4

23,5

20,9

17,5

14,0

10,5

100

108

100

80

60

37,8

39,9

43,8

33,2

26,6

23,9

19,9

15,9

11,9

125

133

100

80

60

43,1

45,8

50,7

38,2

30,5

27,7

23,1

18,4

13,8

150

159

100

80

60

48,5

51,9

57,9

43,2

34,6

31,6

26,3

21,0

15,8

200

219

100

80

60

60,8

65,7

74,2

54,7

43,8

40,5

33,7

27,0

20,2

250

273

120

100

80

62,8

66,1

71,4

55,1

44,1

39,0

32,5

26,0

19,5

300

325

120

100

80

71,6

75,7

82,2

63,1

50,5

44,8

37,4

29,9

22,4

350

377

120

100

80

80,3

85,2

92,9

71,0

56,8

50,7

42,2

33,8

25,3

400

426

140

100

80

78,7

94,1

103,0

78,4

62,8

56,2

46,8

37,5

28,1

450

478

140

100

80

86,2

103,6

113,7

86,3

69,1

62,0

51,7

41,3

31,0

500

529

140

100

80

93,5

112,9

124,2

94,0

75,2

67,7

56,4

45,1

33,9

600

630

140

120

100

107,9

112,9

120,2

94,1

75,2

65,6

54,6

43,7

32,8

700

720

160

120

100

108,3

126,6

135,1

105,5

84,4

73,7

61,4

49,1

36,9

800

820

160

120

100

120,8

141,8

151,7

118,1

94,5

82,7

69,0

55,2

41,4

900

920

160

120

100

133,3

156,9

168,2

130,8

104,6

91,8

76,5

61,2

45,9

1000

1020

160

120

100

145,8

172,1

184,8

143,4

114,7

100,8

84,0

67,2

50,4

Pastabos:

1. Izoliacijos storis apskaičiuotas pagal (3) formulę ir šioje lentelėje pateiktus norminius šilumos nuostolius.

2. Izoliacijos storis apskaičiuotas, kai pagrindinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo koeficientas 0,05 W/m·°C.

______________


Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos

įrengimo taisyklių

3 priedas

 

PATALPOSE ĮRENGTŲ VAMZDYNŲ NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI, KAI ŠILUMNEŠIO TEMPERATŪRA YRA NUO 150ºC IKI 500ºC

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos storis, mm, kai šilumnešio temperatūra, °C

Norminiai šilumos nuostoliai, W/m, esant nurodytai šilumnešio temperatūrai, °C

sutartinis, mm

išorinis, mm

500–401

400–351

350–301

300–251

250–201

200–151

500

400

350

300

250

200

150

25

32

120

100

100

80

80

80

69,3

59,0

51,2

47,7

39,2

30,7

22,2

32

38

140

120

100

100

80

80

69,9

58,9

55,3

46,9

42,5

33,3

24,0

40

45

140

120

100

100

80

80

75,1

63,5

59,8

50,7

46,2

36,2

26,1

50

57

140

120

120

100

100

80

83,5

70,9

61,6

57,0

46,8

40,9

29,6

70

76

160

140

120

100

100

80

90,0

75,9

71,2

66,4

54,5

48,1

34,8

80

89

160

140

120

120

100

100

97,3

82,4

77,5

65,8

59,6

46,7

33,7

100

108

160

140

140

120

100

100

107,7

91,5

79,5

73,4

66,9

52,4

37,8

125

133

160

160

140

120

120

100

120,9

95,7

89,6

83,2

68,3

59,7

43,1

150

159

200

160

140

140

120

100

118,3

106,3

99,9

84,7

76,5

67,2

48,5

200

219

200

160

160

140

120

120

142,9

129,9

112,8

104,3

94,9

74,3

53,6

250

273

200

160

160

140

120

120

164,4

150,7

130,8

121,6

111,2

87,0

62,8

300

325

200

200

160

160

140

120

184,8

146,3

148,0

125,5

113,3

99,2

71,6

350

377

240

200

160

160

140

120

181,1

162,2

164,9

139,9

126,7

111,2

80,3

400

426

240

200

200

160

140

140

197,0

177,1

153,8

153,4

139,2

108,9

78,7

450

478

240

200

200

200

140

140

213,7

192,8

167,4

142,0

152,4

119,3

86,2

500

529

240

200

200

200

160

140

230,0

208,1

180,7

153,3

149,1

129,4

93,5

600

630

280

240

200

200

160

140

234,0

207,5

206,9

175,5

171,6

149,4

107,9

700

720

280

240

200

200

160

160

258,6

230,0

230,1

195,2

191,6

149,9

108,3

800

820

320

240

240

200

200

160

258,3

254,8

221,3

217,0

178,2

167,3

120,8

900

920

320

240

240

200

200

160

282,1

279,6

242,8

238,7

196,1

184,6

133,3

1000

1020

320

240

240

200

200

160

305,8

304,3

264,3

260,4

213,9

201,8

145,8

Pastabos:

1. Izoliacijos storis apskaičiuotas pagal (3) formulę ir šioje lentelėje pateiktus norminius šilumos nuostolius.

2. Izoliacijos storis apskaičiuotas, kai pagrindinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo koeficientas 0,05 W/m·°C.

______________


Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos

įrengimo taisyklių

4 priedas

 

ATVIRAME ORE ĮRENGTŲ VAMZDYNŲ NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos storis, mm, kai šilumnešio temperatūra, °C

Norminiai šilumos nuostoliai, W/m, esant nurodytai šilumnešio temperatūrai

sutartinis, mm

išorinis, mm

150–121

120–81

80–50

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

25

32

80

60

40

25,1

23,4

21,7

22,8

20,8

18,8

16,9

18,3

15,9

13,4

11,0

32

38

80

60

40

27,3

25,4

23,5

24,9

22,7

20,6

18,4

20,2

17,5

14,8

12,1

40

45

80

60

40

29,7

27,6

25,6

27,3

24,9

22,5

20,2

22,4

19,4

16,4

13,4

50

57

80

60

40

33,6

31,3

29,0

31,3

28,5

25,8

23,1

26,0

22,5

19,1

15,6

70

76

80

80

60

39,6

36,9

34,1

31,4

28,7

25,9

23,2

24,3

21,1

17,9

14,6

80

89

100

80

60

38,2

35,6

32,9

34,6

31,6

28,6

25,6

27,0

23,4

19,8

16,2

100

108

100

80

60

42,9

40,0

37,0

39,1

35,7

32,3

28,9

30,8

26,7

22,6

18,5

125

133

100

80

60

49,0

45,6

42,2

45,0

41,1

37,1

33,2

35,8

31,0

26,2

21,5

150

159

100

80

60

55,2

51,4

47,6

51,0

46,5

42,1

37,7

40,9

35,4

30,0

24,5

200

219

100

80

60

69,2

64,4

59,6

64,6

59,0

53,4

47,8

52,5

45,5

38,5

31,5

250

273

120

100

80

71,3

66,4

61,5

64,7

59,1

53,5

47,8

50,1

43,4

36,7

30,0

300

325

120

100

80

81,3

75,7

70,1

74,1

67,7

61,3

54,8

57,7

50,0

42,3

34,6

350

377

120

100

80

91,3

85,0

78,7

83,5

76,3

69,0

61,7

65,2

56,5

47,8

39,1

400

426

140

100

80

89,2

83,0

76,9

92,3

84,3

76,3

68,2

72,3

62,7

53,0

43,4

450

478

140

100

80

97,7

90,9

84,2

101,6

92,8

84,0

75,1

79,9

69,2

58,6

47,9

500

529

140

100

80

106,0

98,7

91,4

110,8

101,1

91,5

81,9

87,2

75,6

64,0

52,3

600

630

140

120

100

122,4

113,9

105,5

110,3

100,7

91,1

81,6

84,0

72,8

61,6

50,4

700

720

160

120

100

122,6

114,1

105,7

123,8

113,0

102,2

91,5

94,4

81,8

69,3

56,7

800

820

160

120

100

136,8

127,3

117,9

138,7

126,6

114,6

102,5

106,0

91,9

77,8

63,6

900

920

160

120

100

150,9

140,5

130,1

153,5

140,2

126,8

113,5

117,6

101,9

86,3

70,6

1000

1020

160

120

100

165,1

153,7

142,3

168,4

153,8

139,1

124,5

129,2

112,0

94,8

77,5

1200

1224

160

120

100

193,9

180,6

167,2

198,7

181,4

164,2

146,9

152,8

132,5

112,1

91,7

1400

1420

160

120

100

221,6

206,3

191,0

227,8

208,0

188,2

168,4

175,5

152,1

128,7

105,3

2000

2032

160

140

120

307,8

286,6

265,4

276,1

252,1

228,1

204,1

207,7

180,0

152,3

124,6

Pastabos:

1. Izoliacijos storis apskaičiuotas pagal (3) formulę ir šioje lentelėje pateiktus norminius šilumos nuostolius.

2. Izoliacijos storis apskaičiuotas, kai pagrindinio izoliacijos sluoksnio šilumos laidumo koeficientas 0,05 W/m·°C.

______________


Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos

įrengimo taisyklių

5 priedas

 

ŽEMĖJE (BEKANALIU BŪDU) PAKLOTŲ VAMZDYNŲ, KAI GRETA DU VIENODI VAMZDŽIAI SU SKIRTINGŲ TEMPERATŪRŲ ŠILUMNEŠIU, NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos storis, mm

Izoliacijos skersmuo, mm

Apvalkalo skersmuo, mm

Atstumas tarp vamzdžių ašių, m

Šilumos nuostoliai, W/m, kai izoliacijos šilumos laidžio koeficientas 0,03 W/m·°C, aplinkos temperatūra +5°C, vamzdžių porose esant nurodytoms šilumnešio temperatūroms

sutartinis, mm

išorinis, mm

130

70

120

60

100

65

80

55

70

50

110

50

90

50

65

50

25

32

26

84

90

0,24

22,6

11,0

20,9

9,2

17,1

10,3

13,5

8,6

11,7

7,8

19,1

7,5

15,4

7,6

10,8

7,8

32

42

31

104

110

0,26

24,1

11,7

22 2

9,8

18,2

11,0

14,4

9,2

12,4

8,3

20,3

7,9

16,4

8,1

11,5

8,3

40

48

28

104

110

0,26

27,9

13,4

25,7

11,2

21,1

12,6

16,6

10,5

14,4

9,5

23,5

9,0

19,0

9,3

13,2

9,6

50

57

30,5

118

125

0,275

29,5

14,1

27,3

11,8

22 3

13,3

17,6

11,2

15,3

10,1

25,0

9,5

20,1

9,8

14,0

10,1

65

76

28,5

133

140

0,29

37,6

17,5

34,7

14,6

28,4

16,6

22,4

14,0

19,4

12,6

31,8

11,7

25,6

12,2

17,8

12,7

80

89

31,5

152

160

0,31

39,3

18,3

36,3

15,3

29,7

17,4

23,4

14,6

20,2

13,2

33,3

12,2

26,7

12,7

18,6

13,3

100

108

32

172

180

0,33

44,6

20,5

41,3

17,1

33,7

19,6

26,6

16,4

23,0

14,8

37,8

13,7

30,4

14,3

21,1

15,0

125

133

41,5

216

225

0,475

43,7

20,6

40,3

17,2

33,0

19,5

26,0

16,3

22,5

14,7

36,9

13,8

29,7

14,3

20,7

14,9

150

159

41

241

250

0,5

50,3

23,4

46,5

19,5

38,0

22,2

29,9

18,6

25,9

16,8

42,6

15,6

34,3

16,2

23,8

17,0

200

219

42,5

304

315

0,565

62,7

28,5

58,0

23,7

47,3

27,2

37,3

22,9

32,2

20,7

53,2

18,9

42,7

19,8

29,6

20,9

250

273

56

385

400

0,65

61,0

28,2

56,4

23,5

46,1

26,8

36,3

22,5

31,4

20,3

51,7

18,8

41,6

19,6

28,9

20,5

300

325

55

435

450

0,7

71,1

32,3

65,8

26,8

53,7

30,9

42,3

25,9

36,6

23,5

60,4

21,4

48,5

22,4

33,6

23,7

350

377

50,5

478

500

0,75

85,6

37,9

79,3

31,4

64,5

36,4

50,8

30,7

43,9

27,8

72,8

24,9

58,3

26,3

40,3

28,2

400

426

57

540

560

0,81

86,6

38,6

80,2

32,0

65,3

37,1

51,4

31,2

44,5

28,2

73,6

25,4

59,0

26,8

40,8

28,6

500

530

59

648

668

0,918

101,6

44,6

94,1

36,9

76,5

43,0

60,2

36,2

52,1

32,8

86,4

29 2

69,2

31,0

47,8

33,3

Pastabos:

1. Šioje lentelėje nurodyti vamzdžiai atitinka rekomendacijose (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) aprašytuosius vamzdžius.

2. Izoliacijos storis nustatytas pagal rekomendacijose (Taisyklių 1 priedo 15 punktas) nurodytus standartinius tarpus tarp plieninių ir apvalkalinių vamzdžių.

3. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal (5.1) formulę, o šiluminės varžos – pagal (5.11) formulę, kurios pateiktos teisės akte (Taisyklių 1 priedo 14 punktas).

4. Didesnio kaip 500 mm skersmens izoliuotų vamzdžių norminiai šilumos nuostoliai neturi būti didesni kaip nurodyti Taisyklių 6 priede.

______________


Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos

įrengimo taisyklių

6 priedas

 

POŽEMINIAME NEPEREINAMAJAME KANALE DVIEJŲ GRETA VIENAS KITO PAKLOTŲ VIENODŲ VAMZDŽIŲ SU SKIRTINGŲ TEMPERATŪRŲ ŠILUMNEŠIU NORMINIAI ŠILUMOS NUOSTOLIAI

 

Vamzdžio skersmuo

Izoliacijos storis, mm

Norminiai šilumos nuostoliai, W/m, esant nurodytai šilumnešio temperatūrai, °C, kai izoliacijos šilumos laidžio koeficientas 0,05 W/m·°C

sutartinis, mm

išorinis, mm

tiekimo vamzdyne

grąžinimo vamzdyne

150

70

130

70

120

60

100

65

90

50

70

50

25

32

60

40

26,3

13,1

22,6

13,3

20,8

11,1

17,1

12,5

15,4

9,2

11,6

9,4

32

38

60

40

28,6

14,4

24,5

14,4

22,6

9,9

19,3

13,6

16,7

10,0

12,6

10,3

40

45

60

40

31,1

15,4

26,6

15,7

24,6

10,6

21,0

14,8

18,1

10,9

13,7

11,2

50

57

60

40

35,1

17,4

30,1

17,8

27,8

11,8

23,9

16,8

20,5

12,3

15,4

12,7

70

76

80

50

35,4

18,3

30,3

18,7

28,0

11,9

24,0

17,7

20,6

13,0

15,5

13,4

80

89

80

50

38,6

19,9

33,0

20,4

30,5

12,8

26,3

19,3

22,4

14,1

16,9

14,6

100

108

80

50

43,6

22,9

37,4

23,4

34,5

14,5

29,6

22,2

25,4

16,3

19,1

16,8

125

133

80

50

49,4

25,7

42,3

26,4

39,1

16,0

33,6

25,1

28,7

18,3

21,6

19,1

150

159

80

50

55,2

28,3

47,2

29,3

43,6

17,5

37,6

28,0

32,0

20,3

24,0

21,3

200

219

80

50

69,3

35,9

59,2

37,1

54,8

21,7

47,1

35,5

40,2

25,8

30,1

27,1

250

273

100

60

69,6

37,2

59,4

38,5

55,0

21,7

46,8

36,9

40,3

26,8

30,1

28,1

300

325

100

60

80,3

44,1

68,6

45,5

63,5

25,4

53,9

43,5

46,6

31,6

34,9

33,0

350

377

100

60

89,1

48,1

76,0

49,8

70,4

27,5

59,6

47,8

51,6

34,6

38,5

36,4

400

426

100

60

97,1

51,5

82,8

53,6

76,7

29,4

64,6

51,7

56,2

37,3

41,8

39,4

450

478

100

60

105,4

54,7

89,7

57,3

83,2

31,1

69,8

55,5

60,9

39,9

45,2

42,4

500

529

100

60

118,4

65,3

101,0

67,7

93,5

36,8

77,8

64,9

68,6

47,0

51,2

49,4

600

630

120

80

118,8

60,6

101,4

62,7

93,8

37,1

77,6

60,1

68,9

43,6

51,5

45,8

700

720

120

80

125,3

57,1

106,5

60,5

98,8

35,2

81,8

59,3

72,3

42,1

53,5

45,5

800

820

120

80

144,6

70,4

123,2

73,6

114,1

42,9

94,0

71,3

83,6

51,2

62,2

54,5

900

920

120

80

157,7

74,7

134,1

78,6

124,4

45,5

100,7

76,6

91,1

54,7

67,5

58,7

1000

1020

120

80

170,3

78,5

144,8

83,1

134,3

47,8

107,4

81,5

98,3

57,9

72,7

62,6

Pastaba. Šilumos nuostoliai apskaičiuoti pagal teisės akto (Taisyklių 1 priedo 14 punktas) reikalavimus.

______________


Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos

įrengimo taisyklių

7 priedas

 

IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS

 

1 lentelė. Šilumos izoliacijos sluoksnio apsauginė danga

Medžiaga

Lakšto ar juostos storis, mm, kai izoliuojamo paviršiaus skersmuo, mm

D ≤ 350

350 < D ≤ 600

600 < D ≤ 1600

Plonalakštis plienas

0,35–0,5

0,5–0,8

0,8

Lakštai iš aliuminio

0,35–0,5

0,5–0,8

0,8

Juostos iš aliuminio

0,25–0,3

0,3–0,8

0,8

Pastaba. Šilumos izoliacijos sluoksnio apsaugai gali būti naudojamos ir kitos medžiagos, kurios įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas.

2 lentelė. Būdingos izoliacinių medžiagų charakteristikos 1)

Eil. Nr.

Izoliacinės medžiagos pavadinimas

Didžiausia leistina eksploatacinė temperatūra, °C

Nominalus tankis, kg/m

1.

Poliuretano putos, dengtos polietileno vamzdžiu

120

60

2.

Stiklo vatos dembliai

250

22–40

3.

Armuoti stiklo vatos dembliai

500

40–50

4.

Stiklo vatos plokštės

250

40–60

5.

Stiklo vatos kevalai

500

40–120

6.

Akmens vatos dembliai

750

20–105

7.

Akmens vatos plokštės

350–750

40–110

8.

Akmens vatos kevalai

750

70–160

1) Konkretaus gaminio charakteristikos tikslinamos su gamintoju.

3 lentelė. Izoliacinių medžiagų šilumos laidumo priklausomybės nuo temperatūros 1)

Eil. Nr.

Izoliacinės medžiagos pavadinimas

Šilumos laidumas λ (W/m·K), esant vidutinei izoliacinės medžiagos temperatūrai t (°C)

1.

Stiklo vatos dembliai

0,0375 + 0,0145 (t/100) + 0,0050 (t/100)2

2.

Armuoti stiklo vatos dembliai

0,0340 + 0,0060 (t/100) + 0,0056 (t/100)2

3.

Stiklo vatos plokštės

0,0333 + 0,0071 (t/100) + 0,0094 (t/100)2

4.

Stiklo vatos kevalai

0,0310 + 0,0077 (t/100) + 0,0041 (t/100)2

5.

Akmens vatos armuoti dembliai 100 kg/m3

0,0335 + 0,0092 (t/100) + 0,0032 (t/100)2

6.

Akmens vatos plokštė 60 kg/m3

0,0320 + 0,0068 (t/100) + 0,0045 (t/100)2

7.

Akmens vatos plokštė 80 kg/m3

0,0330 + 0,0092 (t/100) + 0,0033 (t/100)2

8.

Akmens vatos kevalai 80 kg/m3

0,0335 + 0,0045 (t/100) + 0,0040 (t/100)2

1) Konkretaus gaminio charakteristikos tikslinamos su gamintoju.

______________