PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVOJINGOJO OBJEKTO VIDAUS AVARINIO PLANO SUDARYMO METODINIŲ REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. kovo 15 d. Nr. 1-81

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159), V skyriaus ir 3 priedo nuostatas,

tvirtinu Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano sudarymo metodines rekomendacijas (pridedama).

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis


 

PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento prie Vidaus reikalų

ministerijos direktoriaus

2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 1-81

 

PAVOJINGOJO OBJEKTO VIDAUS AVARINIO PLANO SUDARYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavojingojo objekto vidaus avarinio plano (toliau – planas) sudarymo metodinės rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos siekiant detalizuoti plano rengimo, derinimo, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūras, nustatytas Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159) (toliau – Pramoninių avarijų prevencijos nuostatai), ir pateikti rekomendacijas dėl plano formos, jame pateikiamos informacijos bei duomenų.

2. Plano paskirtis – pasirengti kontroliuoti ir likviduoti pramonines avarijas pavojingajame objekte (toliau – avarija), sumažinti jų padarinius ir žalą žmonėms, aplinkai ir turtui pavojingajame objekte ir (ar) už jo ribų.

3. Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Pramoninių avarijų prevencijos nuostatuose ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207) vartojamas sąvokas.

 

II. VIDAUS AVARINIO PLANO RENGIMAS, DERINIMAS, TVIRTINIMAS IR ATNAUJINIMAS

 

4. Planai sudaromi remiantis Pramoninių avarijų prevencijos nuostatais ir šiomis Rekomendacijomis.

5. Veiklos vykdytojas pagal atliktą pavojingojo objekto avarijų pavojaus identifikavimo ir jų rizikos vertinimo analizę prognozuoja galimų avarijų likvidavimo veiksmų, gelbėjimo ir neatidėliotinų darbų mastą, nustato, kiek reikės pavojingojo objekto pajėgų, materialinių išteklių, skiria atsakingus asmenis, planuoja pajėgų veiksmų koordinavimą ir valdymą ir, remdamasis šiais duomenimis, sudaro planą.

6. Jeigu pavojingajame objekte identifikuoti keli pavojai (gaisras, sprogimas arba didelio pavojingųjų medžiagų kiekio išsiveržimas į aplinką), plane aprašomi veiksmai ir priemonės turi užtikrinti maksimalią pavojingojo objekto parengtį kiekvienos tam tikrą pavojų atitinkančios ir didžiausius galimus padarinius sukeliančios avarijos atveju.

7. Planas turi būti rengiamas pasitarus su pavojingojo objekto darbuotojais, įskaitant ilgalaikius rangovų darbuotojus, svarstymo išvados ir pasiūlymai įforminami posėdžio ar susirinkimo protokolu.

8. Veiklos vykdytojas kreipiasi į policijos, priešgaisrinės gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos, dujų, elektros tinklų ir kitas tarnybas, kurios gali būti pasitelktos avarijoms ir jų padariniams likviduoti pavojingajame objekte ir už jo ribų (toliau – numatomos pasitelkti specialiosios tarnybos), valstybės priežiūros ir kontrolės institucijas, savivaldybės administracijos direktorių (toliau – derinančios institucijos) dėl šių institucijų pajėgų ir materialinių išteklių skyrimo galimai avarijai likviduoti pavojingajame objekte.

9. Planą derinančios institucijos veiklos vykdytojui raštu pateikia 8 punkte prašomus duomenis. Ši informacija perkeliama į planą.

10. Veiklos vykdytojas derinančioms institucijoms pateikia parengto plano egzempliorių ir prašymą pateikti pastabas ar derinti be pastabų. Derinanti institucija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų raštu pateikia savo pastabas arba planą derina be pastabų.

11. Sudarytą planą pasirašo pavojingojo objekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas, tvirtina veiklos vykdytojas.

12. Patvirtinto plano skaitmenines versijas veiklos vykdytojas pateikia visoms jį derinančioms institucijoms ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio plano patvirtinimo. Savivaldybės, kurioje yra pavojingasis objektas, administracijos direktoriui, o jeigu pavojingojo objekto avarijos padariniai galėtų apimti daugiau nei vieną savivaldybę, ir atitinkamos (-ų) savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) direktoriui (-iams) planas pateikiamas Pramoninių avarijų prevencijos nuostatuose nustatyta tvarka.

13. Planas peržiūrimas ir prireikus atnaujinamas atsižvelgiant į tam tikrame pavojingajame objekte ar tam tikrose pavojingojo objekto avarinėse tarnybose įvykusius pokyčius, technikos naujoves ir informaciją, kaip reaguoti į avarijas, bei išbandžius plano realumą per pratybas, taip pat įvykus avarijai ar susidarius situacijai, dėl kurios galėjo įvykti avarija, ištyrus tokios avarijos ar situacijos priežastis ir įvertinus, kokių priemonių reikia imtis siekiant išvengti jų ateityje, bet ne rečiau kaip kas treji metai nuo plano patvirtinimo ar paskutinio atnaujinimo datos. Plane nurodyti kontaktiniai duomenys peržiūrimi ir patikslinami ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai.

14. Veiklos vykdytojui atnaujinus plane pateiktą informaciją, derinančioms institucijoms pateikiami atnaujinti duomenys. Kai atnaujinta informacija susijusi su bendrais derinančių institucijų veiksmais ir (arba) jų skiriamomis pajėgomis avarijai pavojingajame objekte likviduoti, atnaujintas planas turi būti iš naujo suderintas su visomis jį derinančiomis institucijomis.

15. Plano kopijos privalo būti pavojingojo objekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro darbo vietoje, pavojingojo objekto avarinėse tarnybose. Asmenys, atsakingi už avarijos pavojaus skelbimą gamybiniame padalinyje ar pavojingajame objekte, privalo turėti pavojaus skelbimo aprašymą ir pranešimo apie avariją schemą. Plano priedai turi būti sunumeruoti ir laikomi kartu su planu.

16. Veiklos vykdytojas su patvirtintu ar iš naujo su derinančiomis institucijomis suderintu planu pavojingojo objekto darbuotojus, likviduojančius avarinę situaciją ar avariją, pasirašytinai supažindina ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo patvirtinimo. Veiklos vykdytojas taip pat užtikrina, kad kiti pavojingojo objekto darbuotojai, įskaitant ilgalaikius rangovų darbuotojus, galėtų susipažinti su planu.

17. Ar planas yra realus, išbandoma per pratybas, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Ne rečiau kaip kas treji metai planas išbandomas pratybose kartu su numatomomis pasitelkti specialiosiomis tarnybomis. Pratybų data su šiomis tarnybomis suderinama ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 1 d.

 

III. REKOMENDACIJOS PLANO TURINIUI

 

18. Planas pradedamas tituliniu lapu, kuriame nurodomas pavojingojo objekto plano pavadinimas, pavojingojo objekto adresas, plano rengėjas, žyma, kokiu vadovo įsakymu ir kada planas buvo patvirtintas.

19. Duomenys apie plano atnaujinimą, plano kopijų ar išrašų paskirstymą pateikiami šiose lentelėse:

 

1 lentelė. Plano atnaujinimas

 

Eil. Nr.

Plane pateikti duomenys: pasikeitė (kas pakeista) / nepasikeitė

Atnaujinimo / peržiūros data

Atnaujinimą / peržiūrą atlikusio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

2 lentelė. Plano kopijų (išrašų) skirstymas

 

Eil. Nr.

Kam pateiktos plano kopijos (plano išrašai), pateikimo būdas

Data

Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

20. Pateikiamas plano turinys, kuriame nurodomos visos sudėtinės plano dalys, o jeigu plane yra vartojami specialūs terminai ar sutrumpinimai, pridedamas jų sąrašas.

21. Planą sudaro šios dalys:

21.1. „Informacija apie pavojingąjį objektą“. Trumpai aprašomas pavojingojo objekto veiklos pobūdis (veiklos apibūdinimas, organizacinė schema, darbuotojų skaičius – bendras ir pamainomis, kt.);

21.2. „Suaktyvinimas ir atšaukimas“. Pateikiamos pavardės ar pareigos ir kontaktiniai duomenys asmenų, įgaliotų planą suaktyvinti, asmens, koordinuojančio avarijos likvidavimo veiksmus avarijos vietoje ir jiems vadovaujančio, ir, jo nesant, asmens, kuris atliks šias funkcijas. Nurodomas ryšys su kitais planais, kurie suaktyvinami kartu su vidaus avariniu planu (pavyzdžiui, su savivaldybės, kurioje yra pavojingasis objektas, išorės avariniu planu), taip pat pavardės ar pareigos ir kontaktiniai duomenys asmenų, atsakingų už ryšius su savivaldybės, kurioje yra pavojingasis objektas, administracijos, o jeigu pavojingojo objekto avarijos padariniai galėtų apimti daugiau nei vieną savivaldybę, ir atitinkamos (-ų) savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) atstovais. Taip pat nurodoma, kas priims sprendimą dėl avarinės ar ekstremaliosios situacijos atšaukimo;

21.3. „Avarijos pavojaus skelbimas“ aprašoma:

21.3.1. kaip įvykus avarijai informuojami pavojingojo objekto darbuotojai: pirmojo avariją pastebėjusio asmens veiksmai, avarijos pavojaus skelbimas gamybiniame padalinyje ar pavojingajame objekte (atsakingi asmenys, pranešimo registravimas, pranešimo pavojingojo objekto darbuotojams, atsižvelgiant į avarijos tipą, turinys, perspėjimo sistemos įjungimas, kaip žmonės turėtų elgtis, išgirdę pranešimą);

21.3.2. kaip įvykus avarijai bus informuojamos numatomos pasitelkti specialiosios tarnybos, kompetentinga institucija, savivaldybės, kurioje yra pavojingasis objektas, administracijos direktorius, o jeigu pavojingojo objekto avarijos padariniai galėtų apimti daugiau nei vieną savivaldybę, ir atitinkamos (-ų) savivaldybės (-ių) administracijos (-ų) direktorius (-iai), nurodomas pirminio pranešimo įvykus avarijai turinys, kada ir kaip jis bus tikslinamas, konkrečios pareigybės ar asmenys, atsakingi už tokios informacijos pateikimą laiku;

21.3.3. kaip įvykus avarijai informuojami kaimyninių objektų darbuotojai ir aplinkiniai gyventojai.

Numatomų informuoti specialiųjų tarnybų, institucijų, kaimyninių objektų ir aplinkinių gyventojų, patenkančių į galimo pavojaus zoną, sąrašai ir kontaktiniai duomenys pateikiami šioje lentelėje:

 

3 lentelė. Pavojingojo objekto pamainos vadovo ar dispečerio pranešimas apie avariją

 

Eil. Nr.

Pranešimą priimančios institucijos, tarnybos, savivaldybės, seniūnijos pavadinimas, gyventojo vardas, pavardė

Telefono Nr.

Fakso Nr.

Mobiliojo tel. Nr.

Kitos priemonės

1

2

3

 

Specialiosios tarnybos, kompetentinga institucija, valstybės priežiūros institucijos, savivaldybė, seniūnijos

 

 

 

 

 

Galimo pavojaus zonoje esantys kaimyniniai objektai

 

 

 

 

 

Galimo pavojaus zonoje esantys aplinkiniai gyventojai

 

 

 

 

 

21.4. „Avarijų likvidavimo veiksmų organizavimas ir koordinavimas“. Atsižvelgiant į galimą avarijos mastą ir į galimą pasitelkiamų specialiųjų tarnybų, kitų civilinės saugos sistemos institucijų dalyvavimą, aprašoma:

21.4.1. avarijos likvidavimo veiksmai;

21.4.2. pavojingojo objekto ar atskirų įrenginių avarinio sustabdymo tvarka, atsakingi asmenys;

21.4.3. žmonių patekimo į užterštą zoną ribojimas, automobilių transporto judėjimo šioje zonoje reguliavimas;

21.4.4. pavojingojo objekto darbuotojų, lankytojų ir aplinkinių gyventojų evakavimas. Aprašomi darbuotojų evakavimo kriterijai ar sąlygos, kai evakavimas būtinas, nurodomas įgaliotas asmuo paskelbti evakavimą, už evakavimą ir evakuotųjų registravimą atsakingi asmenys, atsižvelgiant į avarijos tipą ir mastą evakavimo eiliškumas ir maršrutai, evakavimo būdai, pasitelkiamos visuomeninio ir pavojingajam objektui priklausančios transporto priemonės, nuosavi automobiliai, numatomos evakuotų asmenų rinkimosi vietos.

Duomenys apie pavojingojo objekto darbuotojų, lankytojų ir aplinkinių gyventojų evakavimą pateikiami šiose lentelėse:

 

4 lentelė. Duomenys apie pavojingojo objekto darbuotojų ir lankytojų evakavimą

 

Eil. Nr.

Vadovauja evakavimui ir registruoja

Žmonių skaičius

Evakuotų asmenų rinkimosi vietos

Visuomeninio, pavojingojo objekto transporto priemonės

Evakuosis nuosavu transportu / evakuosis pėsčiomis

Evakavimo maršrutai

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. Duomenys apie aplinkinių gyventojų evakavimą

 

Eil. Nr.

Vadovauja evakavimui ir registruoja

Žmonių skaičius

Evakuotų asmenų rinkimosi vietos

Visuomeninio, pavojingojo objekto transporto priemonės

Evakuosis nuosavu transportu / evakuosis pėsčiomis

Evakavimo maršrutai

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

21.4.5. pirmosios medicinos pagalbos teikimas nukentėjusiesiems;

21.4.6. sanitarinio švarinimo organizavimas (vieta, įranga, pajėgumas, kokius ir kiek žmonių reikia švarinti), reikalingos ir turimos sanitarinio švarinimo bei kontrolės priemonės;

21.4.7. komunalinių paslaugų teikimas (vandens, elektros energijos, garo, dujų tiekimas), jų išjungimo vietos;

21.4.8. aprašomos kitos sąlygos ir įvykiai, galintys turėti įtakos avarijoms, ir veiksmai, kurių reikia imtis tokioms sąlygoms ir įvykiams kontroliuoti ir jų padariniams sušvelninti.

Siekiant numatyti konkrečius pavojingojo objekto ir pasitelkiamų specialiųjų tarnybų, taip pat kitų institucijų veiksmus, jų seką ir atsakingus vykdytojus, rekomenduojama parengti kalendorinius veiksmų planus įvairiems avarijų scenarijams pagal šią lentelę:

 

6 lentelė. Kalendorinis veiksmų planas scenarijui Nr. 1 (pavyzdžiui, benzino garų ir oro mišinio sprogimas, kai dėl hidrostatinio slėgio talpyklų parke Nr. X nuplėšiamas techninės apžiūros liuko dangtis)

 

Eil. Nr.

Veiksmų pavadinimas

Atsakingi vykdytojai1

Telkiamos pajėgos2

Vykdymo trukmė

Pastabos

valandos

paros

1

2

4

6

8

12

16

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Atsakingi vykdytojai – pavojingojo objekto atsakingi asmenys, pavojingojo objekto avarinės tarnybos, numatomos pasitelkti specialiosios tarnybos, savivaldybė, kitos civilinės saugos sistemos institucijos.

2 Telkiamos pajėgos – žmonių skaičius, technika, įranga, avarijos likvidavimo, pirmosios medicinos pagalbos, gelbėjimo, ryšio priemonės ir jų skaičius.

 

21.5. „Informacija apie pavojingajame objekte esančias pavojingąsias medžiagas“:

21.5.1. pateikiamas pavojingųjų medžiagų, kurios yra ar gali būti pavojingajame objekte, sąrašas ir maksimalūs tikėtini kiekiai. Šiose Rekomendacijose maksimalus tikėtinas pavojingosios medžiagos kiekis – pavojingosios medžiagos kiekių, esančių visose pavojingojo objekto talpyklose ir technologinėse linijose, suma.

Pavojingųjų medžiagų sąrašas, maksimalūs tikėtini jų kiekiai ir kita informacija pateikiami šioje lentelėje:

 

7 lentelė. Pavojingosios medžiagos ir jų kiekiai

 

Pavojingosios medžiagos pavadinimas

Veiklioji medžiaga, jos koncentracija

Medžiagos identifikavimo numeris

Žymėjimas

Kiekis (tonomis)

Bendras

Cheminis

CAS

JT

Klasifikacija

Rizikos ir saugos frazės

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.5.2. remiantis avarijų pavojaus identifikavimo ir jų rizikos vertinimo analize ir pavojingųjų medžiagų, susijusių su nagrinėtais scenarijais, saugos lapuose pateikta informacija, trumpai aprašomi avarijų, sukeliančių didžiausius galimus padarinius, scenarijai ir galimi padariniai (įrenginiai, kuriuose galima avarija, galimos avarijos pobūdis, taršos parametrai, galimas darbuotojų ir gyventojų skaičius pavojingoje teritorijoje, galima žala aplinkai).

Informacija apie scenarijų pateikiama šioje lentelėje:

 

8 lentelė. Galimas scenarijus

 

Scenarijus Nr. X. Vandenilio chlorido (36 % tirpalo) išsiliejimas iš rezervuaro Nr. ... talpyklų parke Nr. ..., 325 m nuo upės, 290 m nuo pietvakarinės teritorijos ribos

Scenarijų aprašančios informacijos pobūdis

Informacija apie scenarijų Nr. X

Pavojingosios medžiagos identifikavimo numeris: CAS / JT

7647-01-0 / 1789

Išvaizda (agregatinė būsena, spalva, kvapas)

Šviesiai gelsvos spalvos rūkstantis aštraus kvapo skystis

Poveikio būdai (įkvėpus, per sąlytį su oda ir akimis, prarijus)

Įkvėpus, prarijus, odos / akių kontaktas

Didelė pramoninė avarija

Dėl rezervuaro pažeidimo į atmosferą patenka Y m3 HCl

Maksimali galimo pavojaus zona

Numatoma dujų debesies taršos zona iki saugios teritorijos (erdvės), kurioje nedraudžiama būti žmonėms bei technikai, – 930 m

Darbuotojų skaičius galimo pavojaus zonoje

150

Aplinkinių gyventojų skaičius galimo pavojaus zonoje

20

Grandininės reakcijos efektas

Nėra

Individualiosios apsaugos priemonės avarijos likvidavimo metu

Pavojaus zonoje – autonominiai kvėpavimo aparatai, cheminės apsaugos kostiumai

Gaisrų gesinimo ir avarijų likvidavimo priemonės

Neutralizuoti atskiestu natrio hidroksido tirpalu arba užberiant kalkių milteliais ar natrio karbonatu. Garų sklidimui mažinti naudojamos garus nusodinančios putos

Galimi pavojai

Ėsdinančiai veikia kvėpavimo takus. Druskos rūgšties garai smarkiai sudirgina plaučius ir kvėpavimo takus, gali išsivystyti toksinė plaučių edema. Smarkiai dirgina odą, virškinamąjį traktą, akis. Stiprus ardantis ėsdinančios medžiagos poveikis pasireiškia greičiau nei toksiškumas. Didelė vandenilio chlorido garų koncentracija yra nuodinga

Pirmosios medicinos pagalbos priemonės

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą, laikyti jį šiltoje, ramioje vietoje, jeigu jam sunku kvėpuoti, duoti deguonies. Jeigu nukentėjusysis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Įsidėmėtina: nesinaudoti iš burnos į burną metodu. Esant sąlyčiui su oda, gausiai plauti dideliu vandens kiekiu. Užterštus drabužius nuvilkti ir toliau plauti paveiktas vietas. Dėl poveikio gali atsirasti odos pažeidimų. Prarijus praskalauti burną ir gerti daug vandens. Įsidėmėtina: neskatinti vėmimo

Aplinkos taršos prevencinės priemonės

Imami oro mėginiai taršai už pavojingojo objekto ribų nustatyti, renkamos neutralizuojančiosios medžiagos

 

21.6. „Valdymo organizavimas pavojingajame objekte avarijos atveju“. Pateikiama valdymo susidariusioms avarinėms situacijoms ar įvykusioms avarijoms likviduoti organizavimo schema, pavojingojo objekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – centras) ir avarinių tarnybų sudėtis (vardai ir pavardės ar pareigos), struktūrų ir jų narių funkcijos kasdienėje veikloje ir avarijų atvejais. Aprašoma centro sušaukimo (darbo ir ne darbo metu) procedūra, centro darbo vieta, alternatyvi darbo vieta, centro darbo vietos žymėjimas, pateikiamas centro darbui reikalingos įrangos sąrašas (ryšio priemonės, faksai, kopijavimo aparatai, radijo stotys, žemėlapiai, plano kopijos ir kt.);

21.7. Plane pateikiama bendra informacija apie pavojingajame objekte veikiančius ar tinkamus naudoti vidinius išteklius avarijai likviduoti, technines perspėjimo sistemos priemones:

21.7.1. gaisro gesinimo įrenginiai ir priemonės:

21.7.1.1. pirminės gaisro gesinimo priemonės (gesintuvai, kastuvai, smėlis ir kt.), gaisrų gesinimo medžiagos ir priemonės (putokšlis ir kt.);

21.7.1.2. gaisrui gesinti skirti vandens rezervuarai, gaisriniai hidrantai, vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai, kiti vandens šaltiniai, rezervuarų talpyklos;

21.7.2. turimos pirmosios medicinos pagalbos priemonės (pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės ir kt.), jų kiekis, laikymo vieta;

21.7.3. priemonės galimai oro, vandens, dirvožemio taršai mažinti;

21.7.4. žinybinės priešgaisrinės pajėgos, jeigu yra, ir jų turima technika;

21.7.5. gaisrinė technika, kita specialioji įranga, kuri gali būti panaudota avarijai likviduoti (pvz., gaisriniai automobiliai, motoriniai siurbliai, automobiliniai keltuvai ir pan.);

21.7.6. asmeninės apsaugos priemonės, esančios pavojingajame objekte, jų skaičius, laikymo vieta, už jų išdavimą atsakingi asmenys. Slėptuvės ir kiti kolektyvinės apsaugos statiniai (požeminės erdvės, pastatai ar statiniai, kuriuos galima panaudoti žmonių apsaugai);

21.7.7. techninės perspėjimo sistemos priemonės (telefonai, sirenos, garsiakalbiai, vietinis radijo tinklas, radijo stotelės, transporto priemonės su garsiakalbiais, kt.).

Duomenys apie avarijai likviduoti turimas medžiagas (žinybinių priešgaisrinių pajėgų turima technika išskiriama), technines perspėjimo sistemos ir asmeninės apsaugos priemones pateikiami šiose lentelėse:

 

9 lentelė. Duomenys apie avarijai likviduoti turimas medžiagas ir priemones

 

Eil. Nr.

Įranga, medžiagos, priemonės, technika

Skaičius, kiekis objekte (vnt., t)

Vieta objekte

1

2

3

4

 

 

 

 

 

10 lentelė. Duomenys apie asmeninės apsaugos priemones

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Tipas

Nuo ko apsaugo

Skaičius

Išdavimo vieta

Atsakingi už išdavimą

1

2

3

4

5

6

7

1.

Dujokaukės

 

 

 

 

 

2.

Absorbuojančios dėžutės dujokaukėms

 

 

 

 

 

3.

Respiratoriai

 

 

 

 

 

4.

Apsauginiai drabužiai

 

 

 

 

 

5.

Kitos apsaugos priemonės

 

 

 

 

 

 

21.8. „Aplinkos taršos stebėsena“. Jei gali būti užteršta aplinka, nurodomas stebėsenos vykdytojas, aprašomas stebėjimų pranešimų ir laboratorinės analizės išvadų perdavimas pavojingojo objekto vadovybei, suinteresuotoms valstybės priežiūros ir kontrolės institucijoms ir nurodomas perdavimo intervalas;

21.9. Plane aprašoma, kaip po avarijos bus išvalyta aplinka ir atkurta jos būklė;

21.10. Nurodomos pavojingojo objekto priemonės ir ištekliai, skirti teikti pagalbą likviduojant avariją ir šalinant jos padarinius už pavojingojo objekto ribų;

21.11. Plane turi būti aprašyta, kaip organizuojamas pavojingojo objekto darbuotojų, kuriems priskirtos specifinės užduotys avarijos likvidavimo metu ir kurie privalo žinoti savo veiksmus pastebėjus avariją ar evakuojantis ir pan., mokymas (pratybų metu) atlikti jiems priskirtas užduotis ir kaip prireikus koordinuoti veiklą su numatomomis pasitelkti specialiosiomis tarnybomis. Taip pat nustatomas tokių mokymų periodiškumas ir tinkamas naujai priimtų darbuotojų mokymas.

22. Plano priedai:

22.1. pavojingojo objekto teritorijos planas su sutartiniais žymėjimais. Objekto teritorijos plane žymima: teritorijos ribos, privažiavimo keliai, keliai objekto teritorijoje, automobilių stovėjimo aikštelės, pastatai, jų eksplikacija, cheminių medžiagų transportavimas (vamzdynai), pavojingųjų medžiagų buvimo vieta ir kiekis, automobilių ir pėsčiųjų įvažiavimai / įėjimai ir išėjimai normaliomis ir ekstremaliosiomis sąlygomis, gaisro gesinimo įrenginiai ir priemonės (priešgaisriniai stendai, čiaupai, siurbliai, žarnos ir t. t.) teritorijoje / padalinyje / ceche, gaisrui gesinti skirti vandens rezervuarai, gaisriniai hidrantai, vidaus gaisrinio vandentiekio gaisriniai čiaupai, kiti vandens šaltiniai, jų talpyklos, elektros energijos ir dujų tiekimo išjungimo sklendžių išdėstymas, sklendžių, sustabdančių pavojingųjų medžiagų patekimą į technologines linijas ar aplinką, išdėstymas, perspėjimo sistemos priemonės (elektros sirenos ir garsiakalbiai ir jų girdimumo zonos) objekte ir aplink jį, darbuotojų evakavimo keliai ar kryptys, evakuotųjų rinkimosi vietos, avarijai likviduoti turimų materialinių išteklių saugojimo vieta ir kiekis, pavojingojo objekto ekstremaliųjų situacijų operacijų centro pagrindinė ir alternatyvi darbo vieta, avarinių tarnybų rinkimosi ir aprūpinimo vietos, sanitarinio švarinimo vietos;

22.2. galimų avarijų grafinis vaizdavimas vietovės plane (schemoje). Vietovės planuose pagal įvairius nagrinėjamus scenarijus nurodoma: pavojingojo objekto vieta, jo pastatai, valdoma teritorija, avarijos židinys ir prognozuojamos taršos zonos pagal nagrinėjamus scenarijus, žmonių skaičius pavojingojoje zonoje, zonos suskirstymas į sektorius (nurodomas žmonių skaičių juose), kaimyniniai objektai, galintys patekti į taršos zoną (paryškinami, sunumeruojami ir eksplikuojami), specialiųjų tarnybų pajėgų dislokavimo vietos, evakavimo keliai (maršrutai) ar kryptys;

22.3. pranešimo apie avariją pavojingojo objekto vadovybei, atsakingiems darbuotojams, numatomoms pasitelkti specialiosioms tarnyboms, savivaldybei, valstybinėms priežiūros institucijoms schema;

22.4. pavojingojo objekto darbuotojų, dalyvaujančių likviduojant avariją, kontaktinių telefonų (darbo, namų, mobiliojo) sąrašas;

22.5. derinančių institucijų derinimo raštų kopijos.

 

_________________