LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 15 D. NUTARIMO NR. 1120 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. 997

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 83-2327; 2001, Nr. 92-3215; 2002, Nr. 41-1533):

1. Išdėstyti 2 punkto antrąją pastraipą taip:

„Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais, viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai Lietuvos Respublikos Seimas pritaria, ir derinamais su Valstybės ilgalaikės raidos strategija“.

2. Papildyti naujais 5.6 ir 5.7 punktais (ankstesniuosius 5.6–5.13 punktus laikyti 5.8–5.15 punktais):

5.6. sukurti efektyviai funkcionuojančią žemės ir maisto ūkio valdymo sistemą, kurioje veikiančios institucijos užtikrintų žemės ir maisto ūkio bei žuvininkystės sektorių acquis normų įgyvendinimą;

5.7. nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos dalyvauti Europos Sąjungos institucijų veikloje (iki įstojimo į Europos Sąjungą dalyvauti stebėtojų teisėmis);“.

3. Išdėstyti 5.15 punktą taip:

5.15. užtikrinti efektyvų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų užsienio šalių paramos programų lėšų, skirtų žemės ūkiui, kaimo ir žuvininkystės plėtrai, naudojimą“.

4. Papildyti naujais 6.6 ir 6.7 punktais (ankstesniuosius 6.6–6.40 punktus laikyti 6.8–6.42 punktais):

6.6. vykdo administracinių institucinių gebėjimų stiprinimo politiką, siekdama įgyvendinti Europos Sąjungos bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir efektyviai panaudoti Europos Sąjungos paramą, skirtą žemės ūkiui;

6.7. pagal savo kompetenciją nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos dalyvauja Europos Sąjungos institucijų veikloje, atstovauja Lietuvai, teikia oficialią nuomonę Europos Komisijai (iki įstojimo į Europos Sąjungą dalyvauja stebėtojų teisėmis);“.

5. Išdėstyti 6.10 ir 6.11 punktus taip:

6.10. iki Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos koordinuoja Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) įgyvendinimą;

6.11. pagal savo kompetenciją koordinuoja pasirengimą administruoti Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EAGGF) ir Finansinio žuvininkystės orientavimo priemonės (FIFG) paramos įgyvendinimą, nustato prioritetus, kurių pagrindu naudojamos šių fondų lėšos, o nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos atlieka EAGGF ir FIFG lėšų panaudojimo kontrolę ir finansuojamų priemonių įgyvendinimo priežiūros funkciją;“.

6. Išdėstyti 6.16 punktą taip:

6.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja iš įvairių nacionalinių ir Europos Sąjungos fondų teikiamos paramos lėšas ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skirtas šakinėms žemės, maisto, žuvininkystės ūkio, kaimo plėtros programoms įgyvendinti;“.

7. Išdėstyti 6.19 punktą taip:

6.19. pagal savo kompetenciją organizuoja ir derina užsienio techninės paramos programų, perspektyvinių projektų rengimą, koordinuoja tarptautinių finansų institucijų, Europos Sąjungos ir dvišales investicijų ir techninės pagalbos programas;“.

8. Papildyti nauju 6.43 punktu (ankstesniuosius 6.41–6.47 punktus laikyti 6.44–6.50 punktais):

6.43. pagal savo kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo programas;“.

9. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Žemės ūkio ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko teikimu.

Žemės ūkio ministrą gali laikinai pavaduoti tik Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantysis ministras nevykdo funkcijų, numatytų šių nuostatų 11.7, 11.10 ir 11.11 punktuose“.

10. Išdėstyti 11.7 punktą taip:

11.7. tvirtina ministerijos administracijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;“.

11. Papildyti nauju 11.8 punktu (ankstesniuosius 11.8–11.11 punktus laikyti 11.9–11.12 punktais):

11.8. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos padalinių veiklą, taip pat įstaigų prie ministerijos veiklą per šių įstaigų vadovus;“.

12. Išdėstyti 11.10 ir 11.11 punktus taip:

11.10. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos valstybės tarnautojus, įstaigų prie ministerijos vadovus;

11.11. nustato ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sritis;“.

13. Išdėstyti 12–15 punktus taip:

12. Ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – viceministras, ministro patarėjas (patarėjai), ministro atstovas spaudai ir kiti ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai – padeda ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

13. Viceministras:

13.1. kontroliuoja, ar ministerijos rengiami teisės aktai ir programų projektai atitinka ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

13.2. koordinuoja ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų veiklą;

13.3. ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose;

13.4. dalyvauja derinant ministerijos rengiamų teisės aktų ir programų projektus su suinteresuotomis institucijomis;

13.5. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

14. Žemės ūkio ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos valstybės sekretorius.

Ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, taip pat kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

15. Ministerijos valstybės sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas, pavaldus ministrui. Ministerijos valstybės sekretorius:

15.1. koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

15.2. kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą;

15.3. organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

15.4. koordinuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų sprendimų suderinamumą;

15.5. koordinuoja ir kontroliuoja teisės aktų ir programų projektų rengimą ir derinimą, pagal savo kompetenciją leidžia potvarkius;

15.6. organizuoja ministerijos administracijos nuostatų, ministerijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir ministro įsakymų projektų rengimą;

15.7. ministro pavedimu Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos administracijos valstybės tarnautojus;

15.8. saugo ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą;

15.9. vykdo kitas ministro jam pavestas funkcijas“.

14. Papildyti nauju 16 punktu (ankstesniuosius 16–19 punktus laikyti 17–20 punktais):

16. Ministerijos sekretoriai yra karjeros valstybės tarnautojai, tiesiogiai pavaldūs ministerijos valstybės sekretoriui ir atsakingi ministrui. Ministerijos sekretoriai ministro nustatytose administravimo srityse:

16.1. organizuoja ir kontroliuoja programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, rengimą ir įgyvendinimą;

16.2. organizuoja atitinkančių ministerijos strateginius tikslus bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas teisės aktų projektų rengimą ir derinimą;

16.3. organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministro ir ministerijos valstybės sekretoriaus pavedimų vykdymą;

16.4. pagal savo kompetenciją užtikrina priimtų teisės aktų įgyvendinimą;

16.5. vykdo kitas ministro jiems pavestas funkcijas“.

15. Išdėstyti 17 punkto pirmąją pastraipą taip:

17. Žemės ūkio ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ir ministerijos sekretoriai. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukiami kiti ministerijos ir kitų institucijų atstovai“. 

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS