LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ PAKUOTĖS REIKALAVIMŲ BEI PAKAVIMO TVARKOS

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. 599

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa) teisės derinimo priemonių 2002 metų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 300 (Žin., 2002, Nr. 25-910), ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 36-987),

1. Tvirtinu Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarką (pridedama).

2. Nustatau, kad įsakymu patvirtinta Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka įsigalioja nuo 2003 metų sausio 1 dienos.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „cheminės medžiagos“.

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministras

Konstantinas Romualdas Dobrovolskis

2002 m. lapkričio 15 d.

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. lapkričio 19 d.

įsakymu Nr. 599

 

PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ PAKUOTĖS REIKALAVIMŲ BEI PAKAVIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pagrindines nuostatas dėl cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, pagal šio įstatymo 10 straipsnį parengta Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka (toliau – Tvarka).

2. Tvarka parengta įvertinus šių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus:

2.1. Tarybos direktyva 67/548/EEC dėl pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių įstatymų, norminių aktų ir administracinių nuostatų derinimo ir ją pakeičiančios bei papildančios Europos Komisijos direktyvos;

2.2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EC dėl valstybių narių įstatymų, įstatymų lydimųjų aktų ir administracinių nuostatų derinimo dėl pavojingų preparatų klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo bei papildanti Europos Komisijos direktyva.

3. Tvarkos tikslas – nustatyti bendruosius reikalavimus pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotei ir pakavimo tvarkai, kad tiekiamos į rinką ar kitaip tvarkomos pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai nepatektų į aplinką ir negalėtų padaryti žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.

4. Ši Tvarka taikoma tiekiant į rinką ar kitaip tvarkant, taip pat laikinai įvežant į Lietuvos teritoriją perdirbimui:

4.1. chemines medžiagas, kurios, įvertinus jas pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos (Žin., 2002, Nr. 81-3501) 4.2, 4.3, 4.4 sk. išdėstytus klasifikavimo kriterijus, laikomos pavojingomis;

4.2. cheminius preparatus, kurių sudėtyje yra bent viena pavojinga cheminė medžiaga ir kurie, įvertinus juos pagal 4.1 punkte nurodytus kriterijus, laikomi pavojingais;

4.3. pavojingas chemines medžiagas ir preparatus nepriklausomai nuo to, kokiems gaminiams ar produktams gaminti šios medžiagos ar preparatai naudojami kaip žaliava;

4.4. cheminius augalų apsaugos preparatus, jei kitaip nenustato cheminių augalų apsaugos preparatų tvarkymą reglamentuojantys specialūs teisės aktai;

4.5. biocidus, jei kitaip nenustato biocidų tvarkymą reglamentuojantys specialūs teisės aktai.

5. Specialūs reikalavimai, išdėstyti šios Tvarkos III skyriuje, taikomi pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotei, tiekiant juos plačiajai visuomenei, taip pat tiekiant cheminius preparatus, kurie pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos 4.3.2.4 skyriuje išdėstytus klasifikavimo kriterijus neklasifikuojami kaip pavojingi, bet gali sukelti tam tikrą pavojų.

6. Ši Tvarka netaikoma:

6.1. atliekoms;

6.2. radioaktyviosioms medžiagoms ir radioaktyviosioms atliekoms;

6.3. šiems galutiniam vartotojui skirtiems gaminiams:

6.3.1. sprogmenims ir pirotechnikos priemonėms;

6.3.2. vaistams ir veterinariniams preparatams;

6.3.3. narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms;

6.3.4. kosmetikos gaminiams;

6.3.5. maisto gaminiams;

6.3.6. alkoholio ir tabako gaminiams;

6.3.7. gyvulių pašarams;

6.4. cheminėms medžiagoms ir preparatams, gabenamiems tranzitu per Lietuvos teritoriją, jeigu jie tranzito metu nėra perdirbami ar kitaip apdorojami;

6.5. pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų gabenimo geležinkeliu, keliais, vidaus vandens keliais, jūra ar oru procesams.

7. Šios Tvarkos 6.4 ir 6.5 punktuose nurodytų cheminių medžiagų ir preparatų pakavimo reikalavimus nustato kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8. Sąvokos

8.1. Pakuotė – bet kurios formos tara (talpykla), į kurią tiesiogiai pakuojamos pavojingos cheminės medžiagos arba preparatai.

8.2. Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė – pakuotė, kurią jaunesni negu 5 metų vaikai sunkiai atidaro (arba sunkiai pasiekia pakuotės turinį), bet kuria suaugusieji gali lengvai naudotis pagal standarto reikalavimus.

8.3. Darinėjamoji pakuotė – bet kuri pakuotė, kurią atidarius galima vėl sandariai ir saugiai uždaryti per visą pripildytos pakuotės naudojimo laiką.

8.4. Pakartotinai neuždaroma pakuotė – vaikų sunkiai atidaroma pakuotė ar jos dalis, iš kurios visas turinys turi būti pašalintas iš karto ir kuri negali būti vėl tinkamai uždaryta pagal vaikų sunkiai atidaromos pakuotės reikalavimus.

8.5. Pakavimas – vienas iš pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo etapų (būdų), kurio metu šios medžiagos ar preparatai patalpinami į pagamintą pagal nustatytus reikalavimus jiems skirtą pakuotę, kad tiekiamos į rinką ar kitaip tvarkomos pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai nepatektų į aplinką ir negalėtų padaryti žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.

8.6. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka jų apibrėžimus, pateiktus Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme.

 

II. REIKALAVIMAI CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ PAKUOTEI

 

9. Tiekiant į rinką, taip pat laikinai įvežant į Lietuvos teritoriją perdirbimui šios Tvarkos 4 ir 5 punktuose nurodytas pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, jie turi būti tinkamai supakuoti, jų pakuotė turi atitikti šiuos reikalavimus:

9.1. Pakuotė turi būti suprojektuota ir pagaminta taip, kad cheminės medžiagos ar preparatai nepatektų į aplinką – neiškristų, neišbyrėtų, neišsilietų, neišgaruotų (šis reikalavimas netaikomas, jei yra nustatytos specialios saugos priemonės – įtaisai).

9.2. Pakuotė turi būti saugi visą numatomą naudojimo ir saugojimo laikotarpį numatytomis laikymo sąlygomis.

9.3. Medžiagos, iš kurių padaryta pakuotė, ir uždarymo įrengimai neturi būti jautrios žalingam pakuojamos cheminės medžiagos ar preparato poveikiui ir neturi reaguoti su pakuojama medžiaga, sudarydamos pavojingus junginius.

9.4. Cheminių medžiagų ar preparatų pakuotė ir uždarymai privalo būti kieti ir patvarūs, kad būtų užtikrinta, jog jie neatsipalaiduos ir saugiai atlaikys krūvį (įtempimą-spaudimą) tvarkant šias medžiagas normaliomis sąlygomis.

9.5. Talpyklos, kurioms naudojamos keičiamos uždarymo priemonės, turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad pakuotę būtų galima kelis kartus uždaryti be turinio nuostolių.

9.6. Talpyklos su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ar su cheminiais preparatais, nurodytais šios Tvarkos 5 punkte, kurie siūlomi ar parduodami plačiajai visuomenei, negali būti:

9.6.1. tokios formos ir (arba) turėti vaizdingą papuošimą, galintį atkreipti (patraukti) arba sužadinti vaikų dėmesį arba suklaidinti naudotojus;

9.6.2. pateikiamos tokios išvaizdos ir (arba) turėti tokius pavadinimus, kurie naudojami arba primena maisto produktų, alkoholinių gėrimų, kosmetikos gaminių ar vaistų, gyvulių pašarų pavadinimus.

9.7. Jeigu cheminių medžiagų ar preparatų pakuotė yra plombuojama, ji turi būti plombuojama tokiu būdu, kad, pirmą kartą atidarant pakuotę, ta plomba būtų nepataisomai pažeidžiama.

9.8. Cheminių medžiagų ir preparatų pakuotė privalo būti paženklinta pagal cheminei medžiagai ar preparatui priskirtas pavojingumo kategorijas. Detalius cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės ženklinimo reikalavimus nustato Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos 7 skyrius.

 

III. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS SIŪLOMŲ ARBA PARDUODAMŲ

PLAČIAJAI VISUOMENEI CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AR PREPARATŲ PAKUOTEI

 

10. Bet kokios talpos talpyklos su tam tikromis cheminėmis medžiagomis bei cheminiais preparatais, siūlomais ar parduodamais plačiajai visuomenei, turi būti su uždarymu, kad vaikai negalėtų jų atidaryti, ir (arba) turėti liestinį perspėjimą apie pavojų – liestinę pavojaus žymę pagal šios Tvarkos 11 ir 13 punktų reikalavimus.

11. Talpyklos turi būti su uždarymu, kurio vaikai negalėtų atidaryti, jeigu jose yra:

11.1. Plačiajai visuomenei siūlomos arba parduodamos pavojingos cheminės medžiagos ir preparatai, kurie pagal klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimus, nustatytus Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkoje, yra ženklinami kaip labai toksiški, toksiški arba ardantys (ėsdinantys).

11.2. Cheminės medžiagos ir preparatai, sukeliantys pavojų prarijus (Xn, R65) ir yra klasifikuojami ir ženklinami kaip kenksmingi, išskyrus chemines medžiagas ir preparatus, tiekiamus į rinką aerozolių pavidalu arba talpyklose su hermetišku purškimo įtaisu.

11.3. Cheminiai preparatai, kurie pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos 4.3.2.4 poskyryje išdėstytus klasifikavimo kriterijus neklasifikuojami kaip pavojingi, bet gali sukelti tam tikrą pavojų.

11.4. Bet kokios talpos talpyklos, kuriose yra cheminis preparatas, į kurio sudėtį įeina bent viena iš žemiau išvardytų cheminių medžiagų, kurių koncentracija yra lygi arba didesnė negu tiksliai apibrėžta maksimali (ribinė) šios medžiagos koncentracija.

 

Eil. Nr.

Medžiagos tapatybė

Maksimali (ribinė) koncentracija

 

CAS-Reg. Nr.

Pavadinimas

EINECS Nr.

 

1.

67-56-1

Metanolis

2006596

≥ 3 %

2.

75-09-2

Dichlormetanas

2008389

≥ 1 %

 

 

12. Šios Tvarkos 11 punkte nurodytų talpyklų uždarymai, kurių vaikai negali atidaryti, turi atitikti darinėjamosios pakuotės bei pakartotinai neuždaromos pakuotės reikalavimus:

12.1. Darinėjamosiose pakuotėse naudojami uždarymai, kurių vaikai negali atidaryti, turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 28317 + AC:2002 „Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė. Darinėjamųjų pakuočių reikalavimai ir bandymo metodai“ (ISO 8317:1989) bei jo pakeitimus.

12.2. Pakartotinai neuždaromose pakuotėse naudojami uždarymai, kurių vaikai negali atidaryti, turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 862:2001 „Pakuotė. Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė. Ne farmacijos produktų pakartotinai neuždaromų pakuočių reikalavimai ir bandymų procedūros“ (EN 862:2001) bei jo pakeitimus.

12.3. Jeigu pakuotė yra pakankamai apsaugota nuo vaikų, nes jie negali jos atidaryti be jokio įrankio, tai pakuotės šiuo atžvilgiu tirti nereikia.

12.4. Visais kitais atvejais ir kai yra pagrindo abejoti, jog pakuotė nepakankamai apsaugota nuo vaikų, cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo valstybinę kontrolę vykdančių institucijų rekalavimu asmuo, atsakingas už cheminės medžiagos ar preparato tiekimą į rinką, privalo joms pateikti akredituotos pagal EN 45000 serijos Europos standartus laboratorijos pažymėjimą, kuriame nurodyta:

12.4.1. arba kad šios pakuotės uždarymo tipas yra toks, kuriam nereikia atlikti tyrimų, siekiant įsitikinti, ar jis atitinka aukščiau minimus LST standartus;

12.4.2. arba pakuotės uždarymas buvo ištirtas ir nustatyta, kad jis atitinka aukščiau minimus reikalavimus.

13. Talpykloms turi būti pridedama apčiuopiama liestinė pavojaus žymė, jeigu jose yra:

13.1. Plačiajai visuomenei siūlomos arba parduodamos cheminės medžiagos ir preparatai ir kurie yra klasifikuojami ir ženklinami kaip labai toksiški, toksiški, ėsdinantys (ardantys), kenksmingi, ypatingai degūs arba labai degūs.

13.2. 13.1 punkte nurodytas reikalavimas netaikomas aerozoliams, kurie klasifikuojami ir ženklinami tik kaip ypatingai degūs arba labai degūs.

14. Šios Tvarkos 13 punkte nurodytų talpyklų uždarymai turi atitikti reikalavimus dėl perspėjančiųjų apčiuopiamų liestinių pavojaus žymių. Perspėjančiųjų liestinių pavojaus žymių techninės charakteristikos turi atitikti Lietuvos standartą LST EN ISO 11683:2002 „Pakuotė. Liestinės pavojaus žymės. Reikalavimai“ (ISO 11683:1997) bei jo pakeitimus.

 

IV. PAGRINDINIAI PAKAVIMO REIKALAVIMAI

 

15. Už cheminės medžiagos ar preparato tinkamą supakavimą yra atsakingas tos cheminės medžiagos ar preparato gamintojas, importuotojas, skirstytojas (platintojas), tiekiantis į rinką cheminę medžiagą ar preparatą.

16. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotė atitinka šios Tvarkos 9.1–9.4 punktuose išdėstytus reikalavimus, jeigu ši pakuotė atitinka ir pavojingų krovinių gabenimo geležinkeliu, keliais, vidaus vandenimis, jūra ir oru reikalavimus.

17. Pavojingas chemines medžiagas ir preparatus, nurodytus šios Tvarkos 4 ir 5 punktuose, kurių pakuotės reikalavimai neatitinka šios Tvarkos reikalavimų, tiekti į rinką, taip pat laikinai įvežti į Lietuvos teritoriją perdirbimui draudžiama.

18. III skyriuje išdėstyti reikalavimai nėra privalomi tik tuo atveju, jeigu cheminė medžiaga ar preparatas skirtas tik profesionaliam naudojimui ir nepatenka į bendrą mažmeninės prekybos tinklą.

19. Tam tikriems cheminiams preparatams, kaip metalų lydiniai, preparatai su polimerais, preparatai su elastomerais, kurie nors ir klasifikuojami kaip pavojingi, bet jie tiekiami į rinką tokia forma, kad nesukelia pavojaus žmogaus sveikatai, aukščiau išdėstyti pakavimo reikalavimai gali būti netaikomi. Informacija apie tokių preparatų klasifikavimą turi būti pateikiama naudotojui to preparato saugos duomenų lape.

20. Reikalavimai pakavimo medžiagoms ir informacija, būtina pasirenkant pakavimo medžiagas skirtingoms pavojingoms cheminėms medžiagoms ar preparatams įpakuoti, yra šiuose šaltiniuose:

20.1. Nuorodos pakavimo medžiagoms pagal skirtingų gamybos sričių standartus.

20.2. Techninės instrukcijos pakavimo medžiagoms, atitinkančioms reikalavimus tam tikroms cheminėms medžiagoms ar preparatams.

21. Pakuotė naudojama pakartotinai tam pačiam tikslui, kuriam ji buvo pagaminta, jei ji sukonstruota taip, kad per naudojimo laikotarpį atlaikytų tam tikrą naudojimų skaičių. Jei tokia pakartotinio naudojimo pakuotė daugiau negali būti panaudota pagal paskirtį, ji tampa pakuotės atlieka.

22. Susidariusios pakuočių atliekos tvarkomos Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968) nustatyta tvarka.

______________