LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 9 d. Nr. XI-1213

Vilnius

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2011 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų patvirtinimas

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2011 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 4 168 578 tūkst. litų pajamų ir 4 168 578 tūkst. litų išlaidų, iš jo – 20 000 tūkst. litų kasos apyvartos lėšų (priedėlis).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________


Lietuvos Respublikos

2010 gruodžio 9 d.

įstatymo Nr. XI-1213

priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO

BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Lt

PAJAMOS

 

01

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

2 406 581

02

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

35 004

03

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai, iš jų:

1 681 423

03 01

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

1 571 216

03 02

Papildomi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

110 207

04

Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos

8 700

05

Savanoriškos asmenų įmokos

6 179

06

Išieškotos ar grąžintos lėšos už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą

5 578

07

Kitos pajamos

5 113

08

Lėšų likutis pagal 2011 m. sausio 1 d. būklę

20 000

Iš viso pajamų:

4 168 578

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti

2 925 663

02

Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

652 754

03

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti

133 389

04

Centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms apmokėti

143 291

05

Ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

39 573

06

Sveikatos programoms finansuoti

201 873

07

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidos, iš jų:

52 035

– darbo užmokesčiui

17 000

– ilgalaikiam turtui įsigyti

17 602

08

Kitos išlaidos

0

09

Kasos apyvartos lėšos

20 000

10

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas

0

Iš viso išlaidų:

4 168 578

 

_________________