LIETUVOS RESPUBLIKOS

KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO 4 IR 38 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1874

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 26-578; 2008, Nr. 76-3003; 2009, Nr. 153-6893; 2011, Nr. 86-4179)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 2 dalies papildymas 4 punktu

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kredito unija privalo teikti šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą licencinę finansinę paslaugą ir turi teisę teikti šio straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 4 punktuose ir 3 dalyje nustatytas finansines paslaugas, įskaitant finansines paslaugas užsienio valiuta, jeigu šios teisės neapribotos šio ar kitų įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Papildyti 4 straipsnio 2 dalį 4 punktu:

4) elektroninių pinigų leidimas.“

 

2 straipsnis. 38 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nustatytų kredito unijos nuosavo kapitalo dalių suma turi sudaryti ne mažiau kaip:

1) 15 tūkstančių litų, jeigu kredito unija neketina teikti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytos licencinės finansinės paslaugos;

2) 350 tūkstančių eurų (išreikšta eurais pagal Lietuvos banko skelbiamą oficialų lito ir euro santykį), jeigu kredito unija ketina teikti šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytą licencinę finansinę paslaugą.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________