LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-1103 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMŲ KRAUJO, JO KOMPONENTŲ IR PREPARATŲ NOMENKLATŪROS SĄRAŠO IR BAZINIŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2009 m. kovo 27 d. Nr. V-215

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi ir 25 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimą Nr. 1/4:

1. Papildau Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūrą ir bazinių kainų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1103 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų kraujo, jo komponentų ir preparatų nomenklatūros sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5509; 2008, Nr. 54-2031), II skyrių šiuo 3 punktu:

 

„3.

Žmogaus protrombino kompleksas 600 TV (buteliukais)

170,91“

 

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. balandžio 1 dieną.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS