LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 3 IR 5 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. birželio 27 d. Nr. IX-996

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 43-1496)

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

3 straipsnyje vietoj žodžio „mėnuo“ įrašyti žodį „ketvirtis“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Mokestinis laikotarpis

Lošimų mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinių metų ketvirtis.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Organizuojant lošimus automatais, stalo lošimus, nustatomas fiksuotas lošimų mokesčio dydis už kiekvieną lošimo įrenginį:

1) už A kategorijos lošimo automatą

1800 litų per mokestinį laikotarpį;

2) už B kategorijos lošimo automatą

600 litų per mokestinį laikotarpį;

3) už ruletes, kortų arba kauliukų stalą

12 000 litų per mokestinį laikotarpį.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS